İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esasları Hakkında Yönerge

T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi, sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri, aylık puantaj ve ödeme gibi hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören lisans/ön lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesinin k bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
 1. Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Koordinatörlük ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerini,
 2. Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen bölümlerin üst yöneticisini,
 3. Kısmi Zamanlı Öğrenci: Yönerge esaslarına göre KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,
 4. Ofisi: KTO Karatay Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Ofisini,
 5. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Öğrenci çalıştıracak birimlerin ve öğrenci sayılarının belirlenmesi
MADDE 5 - (1) Kısmi zamanlı öğrenciler Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Koordinatörlük ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, birim, ofis ve müdürlüklerde çalıştırılabilirler.
(2) Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı; birimlerin ihtiyaçları, talepleri, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, Ofis tarafından tespit edilir ve Rektörlük Makamı onayına sunulur.

MADDE 6 - (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir:
 1. Tezli/Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, KTO Karatay Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Kayıt donduran, pasif, yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 3. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 4. Disiplin cezası almamış olmak.
 5. Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak.
 6. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
(2) Yukarıdaki şartlara ek olarak, daha önce kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin önceki çalışma dönemlerinde;
 1. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle önceden sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 2. Performans Değerlendirme Formu var ise,20 puanın altında almamış olmak.
 3. Başvurulan birimde iki dönem üst üste çalışmamış olmak.
 4. Aylık 30 saatin altında çalışmamış olmak şartları aranır.
(3) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi

Başvuru ilanı ve şekli
MADDE 7 - (1) Kısmi zamanlı öğrenci alımları ihtiyaç duyulan dönemlerde üniversite web sitesinde ilan edilir. Başvuru süresi ilandan itibaren en fazla beş gündür.
(2) Başvuru ilanında, hangi birimlerde, ne tür işlerde, hangi tarih aralıklarında, kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret açıkça belirtilir. Ayrıca başvuru ilanında birimler tarafından Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen öğrencilerin taşıması gereken özellikler belirlenebilir.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan ilanda alınan kısmi zamanlı öğrencilerde, herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda aynı şartlar geçerli olmak üzere resmî web sitesinde ek ilan açılacaktır. Bu ilanların başvuru süresi en fazla üç iş günüdür.   
(4) Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularını web sitesi www.karatay.edu.tr üzerinden Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yaparlar

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 8 - (1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar izlenir:
a) Başvurular Madde-6’da yer alan şartlara göre ofis tarafından değerlendirilerek, gerekli şartları sağlayanlar ilgili birimlere yönlendirirler.
b) Yönlendirilen adayların maddi durumları, çalıştırılacakları işte beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu, başvuru formunda yanıltıcı bilgi verip, vermediği gibi hususlar ve benzeri huşular ilgili birim tarafından değerlendirilerek, kısmi zamanlı olarak çalışmasına karar verilen öğrenci/öğrenciler ofise bildirilir. Rektörlük Makamı tarafından onaylanan liste, KTO Karatay Üniversitesinin resmî web sitesinde ilan edilir.
(2) İlanda yer alan tüm birimlerden gelen kısmi zamanlı olarak çalışacak olan öğrenci listesi ofis tarafından Rektörlük Makamına sunulur.
(3) Başvuru ilan sürelerinin son günü resmî tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi ilan sürelerinin son günüdür.  

Çalışma biçimleri ve süreleri
MADDE 9 - (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 (on beş) saattir.
(2) Çalışma süresinin haftanın günlere dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim yöneticilerince belirlenir ve öğrenciye bildirilir.
 (3) Kanunlarda mili bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bahsi geçen günlerde çalışmak zorundadır.
  (4) Öğrencilerin işe devam, çalışma süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir.
 (5) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemezler.

Gerekli belgeler
MADDE 10 - Kısmi Zamanlı olarak bir akademik ya da idari birimde çalışmaya hak kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ofise müracaat etmeleri gerekir. Eksik belge ve bilgi verenlerin giriş işlemleri yapılmaz.
İşe giriş için gerekli belgeler:
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bir adet fotoğraf
 • Kendi adına açılmış banka hesap numarası (IBAN-şube adı ve kodu)
 • SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Ofis’ten temin edilir)
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Sözleşmesi Ofis’ten temin edilir)
 • İkametgâh ilmühaberi (e-devlet ’ten temin edilir)
 • Müstahaktık Belgesi (e-devlet ‘ten temin edilir)
 • Sağlık Raporu (Okul doktorundan onaylanmak üzere belge Kariyer ve Gelişim Ofisi’nden temin edilir)

İşe kabul ve başlama
MADDE 11 - Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenci listeleri Rektörlük Makamı tarafından onaylandıktan sonra çalışmaya hak kazanan öğrencilerle kısmi zamanlı öğrencilere çalıştırma sözleşmesi imzalanarak işe girişi yapılır.

Çalışma, Sosyal Güvenlik, ücret ve ödeme esasları
MADDE 12 - Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır;
(1) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Soysal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri Kariyer ve Gelişim Ofisi tarafından yapılır.
(2) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Kariyer ve Gelişim Ofisi’nin teklifi üzerine Üniversite Yönetimi tarafından belirlenir.
(3) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak yapılır.
(4) Öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için kendi adlarına bir bankada hesap açtırması ve hesap numarasını Ofis’e bildirmesi zorunludur.
(5) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye aya ait “kısmi zamanlı öğrenci günlük devam çizelgesi” ilgili ayın son günü mesai bitimine kadar ilgili amiri tarafından onaylanarak ofise teslim edilir. Ayın son gününün resmî tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi teslim süresinin son günüdür.
(7) Kısmi zamanlı çalışan öğrencinin üniversiteye borcunun bulunması halinde, ücret ödemesi öğrenciye yapılmaz, borcundan tahsil edilir.

Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları
MADDE 13 - (1) Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır;
 1. Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak çalıştıkları birimden ayrılamazlar.
 2. Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
 3. Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam zamanında yapmakla yükümlüdür.
 4. Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
 5. Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.
 6. Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet/Vakıf malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.
 7. Kısmi Zamanlı öğrenciler çalıştıkları sürece öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Disiplinsiz davranışları belirlenen öğrencilerin ve birim yetkilileri tarafından çalışmasında sakınca bulunduğu tespit edilen öğrencilerin Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmalarına son verilir.
Diğer hükümler
MADDE 14 -
a) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, Kendi isteği ile işten ayrılan, Devamsızlık yapan, disiplin cezası alan ve kendi isteği ile işten ayrılan öğrenciler ile bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri derhal Ofise bildirmek zorundadırlar. Bildirimde bulunulmaması veya gecikme durumunda tüm hukuki, cezai ve maddi sorumluluk bildirimde bulunmayan birim yöneticisine aittir.
b) Yöneticiler ve öğretim elemanları yanlarında çalışmakta olan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

Yürürlük
MADDE 15 - Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme:
MADDE 16 - Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
(Üniversite Senatosunun …/…/… tarih ve ……. Sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)