İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ (10.01.2024)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE KAVRAMLAR


Amaç
Madde 1- (l) Bu Yönergenin amacı; ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olan adayların; KTO Karatay Üniversitesini tercih etme oranlarını artırmak, daha nitelikli öğrenci gelişini sağlamak, eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri özendirmek, üniversitenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek burs/indirimlerin ortak esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm/programlardaki öğrencilere sağlanacak olan burs /indirimler ile verilme şekli ve usullerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Bursiyer: Burs alan öğrenciyi,
b) Genel Sekreter: KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ç) Normal Öğrenim Süresi: Hazırlık programlarında  1 yıl, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, Tıp Fakültesi lisans programında geçerli olan 6 yıllık süreyi
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Üniversite Personeli: KTO Karatay Üniversitesi idari ve akademik personeli ile temizlik ve güvenlik personelini, KTO Karatay Üniversitesine bağlı merkez, iktisadi işletme personelini,
g) Yönerge: KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesini ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
BURS ve İNDİRİM; BAŞVURULARI, BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 
VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, ÇEŞİTLERİ, TAHSİSİ, KESİLMESİ, KAPSAMlNDA OLMAYAN FAALİYETLER

Burs ve İndirim Başvuruları
Madde 4-
 (1) Başvurular, Yönergede belirlenen başvuru süreleri içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisine yapılır.

Burs ve İndirim Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 5- 
(1) Öğrencilerin ve Üniversite personelinin burs ve indirim durumlarında değişiklik oluşturacak her türlü karar; Rektör başkanlığında, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Mali İşler Direktörü, Sağlık Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörü, Öğrenci İşleri Direktörü, Burs Ofis Yöneticisi ile bir akademisyenden oluşan “Burs Komisyonu” tarafından değerlendirilir ve Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunulur.

Burs ve İndirim Verilecek Öğrenci Sayısı
Madde 6- 
(1) Burs ve indirim verilecek öğrenci sayısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oran ya da miktardan az olmamak kaydıyla her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Burs ve İndirim Çeşitleri
Madde 7- 
Üniversitemiz tarafından verilecek burs ve indirimler şunlardır:
(l) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burs ve indirimler:
a) ÖSYM Bursu ve İndirimi
b) Konya Ticaret Odası İndirimi
c) Tercih İndirimi
ç) Kardeş İndirimi
d) Şehit ve Gazi Bursu
e) Engelli İndirimi
f) Sporcu Bursu ve İndirimi
g) Üstün Başarı Bursu
ğ) Çift Anadal Bursu ve İndirimi
h) Dikey Geçiş İndirimi
ı) Yatay Geçiş Bursu ve İndirimi
i)  Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi
j) Mezun Bursu ve İndirimi
k) Lisansüstü Program Bursu ve İndirimi
l) Personel İndirimi
m) Karatay’a Hoş Geldin İndirimi
 
Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burs ve indirimler:
a) Giriş Yüksek Başarı Bursu
b) Yemek Bursu
c) Asistan Öğrenci Desteği
ç) Akran Öğrenci Desteği
d) Yurt dışı Yüksek Lisans Desteği
e) Akademik İzinli Bilim İnsanı Desteği

ÖSYM Bursu ve İndirimi 
Madde 8- (l) ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavında ÖSYM kılavuzunda yer alan "burslu” ve " indirimli” kontenjandan yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve
indirimdir. Burslu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.
(2) Hazırlık programlarında 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bu süre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında Üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(3) KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde bulunan Mesleki Açık Lise’den mezun olup, daha önce herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmayan Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bölümlerinden herhangi birini kazanan öğrencilere, kazandıkları ÖSYM indirimine Mütevelli Heyet kararı ile ilave indirim verilebilir.
(4) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burs ve indirimler ile birleşebilir.
(5) Üniversitemizde ücretli ya da indirimli programda öğrenim görürken ikinci kez ÖSYM sınavlarına girerek daha önce öğrenim görmüş olduğu aynı programa burslu ya da daha yüksek indirimli kontenjandan yerleşen öğrenciler,  yerleştikleri yıl için yeniden kayıt yaptırırlar ve Üniversitemize tekrar yerleştikleri yılın öğrenim ücreti üzerinden ödeme yaparlar.
(6) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, ÖSYM sınav sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Pilotaj Bölümü öğrencileri burslu/indirimli yerleşmeleri
halinde teorik ve uygulamalı uçuş eğitimi ücretini ödeyecektir.
Lisans mezunu olup da üniversitemize yerleşenler Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Yurt dışı
Yüksek Lisans Desteğinden faydalanamazlar.
(7) Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ÖSYM sınav sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerden Üniversitemize yerleşenler gerekli şartları sağlamaları halinde Giriş Yüksek Başarı
Bursu ile Yurt Dışı Yüksek Lisans desteğinden de faydalanabilirler.

Giriş Yüksek Başarı Bursu
Madde 9- (1) Üniversitemize YKS ile yerleşen, başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;
SAY ve EA puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 3.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 2.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 1.750,00 TL,
5001-10.000 arası derece yapan tüm öğrencilere aylık: 1.250,00 TL,
10.001-50.000 arası derece yapan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine yerleşen
öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
SÖZ puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.250,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
burs verilir. Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.
(2) Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’nin altına düşmesi halinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
(3) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da üniversitemize yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(4) Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
(5) Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.

Konya Ticaret Odası İndirimi 
 Madde 10- (1) Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin
YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına ücretli kontenjandan kayıt yaptırmaları halinde hiçbir burs ve indirimden
faydalanmamak koşuluyla %15 oranında indirim uygulanır.
(2) Üyelerin Konya Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu ve imza yetkilerini gösterir belge sunması gerekir. Bu belgeler her akademik yılın başında yenilenir.
(3) Konya Ticaret Odası üyeliğinin, üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir.
Sonradan üye olunması halinde üye bu indirimden yararlanamaz.
(4) Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvuru yapması halinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle indirimden faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(5) Konya Ticaret Odası indirimi 2022-2023 akademik yılı itibariyle geçerlidir. Önceki yıllarda alınan bu burs ilgili yılın şartları ile uygulanmaya devam eder.

Tercih İndirimi 
Madde 11- (1) Üniversitemizin lisans ve ön lisans bölümlerini YKS ve DGS ile tercih eden öğrencilere her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kriter ve oranlarda yapılan indirimdir. Tercih İndirimi kapsamı içinde ve dışında olan bölümler her yıl üniversitenin internet sayfasında yayınlanır.
(2) Tercih İndirimi oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş indirimi düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.

Kardeş İndirimi 
Madde 12- (1) Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan indirimdir. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 indirim sağlanır.
(2) Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi halinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılın başında sona erer.
(3) Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş indiriminden ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye
dönük ücret iadesi yapılmaz.
(4) Kardeş indirimi başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.

Şehit ve Gazi Bursu
Madde 13- Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu kararı ile belirtilen oranda burslu öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. 
Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebilirler. Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları, genel kontenjan (öncelikle) ve şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları burslu öğrenci kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilmektedir. Burslu kontenjandan yerleşemeyen öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından burs sağlanabilir.

Engelli İndirimi 
Madde 14-
 (1) Engelli öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıt esnasında engel durumuna dair resmi belgeyi ibraz etmeleri durumunda;
Engel oranı 40-50 arası %25,
Engel oranı 51-60 arası %40
Engel oranı 61 ve üzeri ise %50 indirim verilir.
(2) Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için indiriminden vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
(3) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burs ve indirimler ile birleşmez.
 
Sporcu Bursu ve İndirimi 
Madde 15-1) Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burs ve indirimdir. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs veya uygun görülen indirim sağlanabilir.
(2) Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar indirim, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması halinde %100’ e kadar burs veya indirim sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılın başından itibaren burs/indirim almaya hak kazanabilir.
(3) Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs ve indirim sağlanabilir.
(4) Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs/indirim sağlanabilir.
(5) Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs/indirim sağlanabilir. Bu burs/indirim, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılın başından itibaren geçerlilik kazanır.
(6) İlgili yıl YKS kılavuzunda belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara, Üniversitemize yerleşmeleri halinde %100 burs sağlanır.
(7) Öğrencinin Sporcu Bursları ve İndirimden herhangi birini kazanması için;
a) ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması,
b) Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi,
c) Burs/indirim devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması halinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs/indirim sağlanabilir.
ç) ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burs/indirimden yararlandırılır.
(8) Sporcu Bursu ve İndirimi;
a) Akademik yılın başında gelen rapora istinaden öğrencinin burs/indirim almaya hak kazandıran durumunun devam etmemesi halinin tespit edilmesi,
b) Burslu/indirimli öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
c) Burslu/indirimli öğrencinin kendi isteği ile takımdan ayrılması,
ç) Burslu/indirimli öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
d)  Üniversiteler arasında düzenlenen özel ve resmi müsabakalara katılım sağlamaması durumunda sona erer.
(9) E-Spor Bursu ve İndirimi:
a) Üniversitemizin düzenlediği Türkiye geneli e-spor müsabakalarında 1. olan,
b) Türkiye E-Spor Federasyonu’nun belirlediği branşlarda profesyonel e-spor takımı sporcusu olan,
c) TESFED ve TÜSF tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası müsabakalarda 1. olan,
Öğrencilere eğitim süresi boyunca aktif olarak sporculuğa devam ve üniversitemizi temsil etmeleri şartıyla verilir.
ç) Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü haricindeki tüm bölümlere ücretli ya da %50 indirimli kontenjandan yerleşilmesi hâlinde ilgili branş sporcuları için Mütevelli Heyet Kararı ile %100’e kadar burs/indirim imkânı sağlanır.

Yemek Bursu
Madde 16- İlgili yılda YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerden,
(1) Ek yerleştirmelerde arkadaşının üniversitemize kaydolmasını sağlayan öğrencilere güz dönemi boyunca;
(2) Liseyi okul birincisi olarak bitirenler, BİLSEM Sertifikasına sahip olanlar ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca kesintisiz yemek bursu alır.
(3) Başvuru için kayıt tarihlerinde web sitesinde yapılacak duyuruları takip etmek gereklidir.
(4) Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan yararlanamazlar. Kazanılan burs paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.
  
Üstün Başarı Bursu
Madde 17- (1) Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda başarısız dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,50’ye ulaşan, sınıfında birinci olan ve okuldan disiplin cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur.
(2) Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri final sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir.
Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır ve bu öğrencilerin sınıf birinci olması halinde yemek bursu verilir. 
(3) Öğrencilerin not ortalamalarının aynı olması halinde sınava giriş yılı fark etmeksizin öğrencilerin ÖSYM giriş başarı sıralamasına göre bu burs verilir.  
(4) Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
(5) Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler Üstün Başarı Bursu hesaplamalarına dahil edilmez. 
(6) Bu burs, 2024-2025 akademik yılı ve sonrasında kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
Muafiyet vb. nedenlerle alt/üst sınıftan başlayan öğrenciler, öğrenim gördükleri sınıftaki öğrencilerin tabi olduğu Burs kuralları çerçevesinde değerlendirilir. 

Çift Anadal Bursu ve İndirimi
Madde 18- (1) Çift anadal programına kabul hakkı elde eden öğrencilerden anadal programının normal öğrenim süresince çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak anadal programı mezuniyeti veya anadal programındaki normal öğrenim süresinin aşılması (ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl) halinde çift anadal yapılan program için öğrencinin anadal programında hak sahibi olduğu bursluluk/indirim oranı esas alınarak ders kaydı yapılacak yıla ilişkin ücret üzerinden alınacak dersin AKTS değerince hesap yapılır.
 
Dikey Geçiş İndirimi 
Madde 19- Üniversitemiz ön lisans programlarından mezun olup, Üniversitemiz lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrencilere %50 oranında indirim sağlanır.
2022-2023 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir. Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burs ve indirimler ile birleşmez.

Yatay Geçiş Bursu ve İndirimi 
Madde 20- 1) Bu burs/indirim yatay geçiş yapan öğrencilere programa kabul aşamasında ilan edilir.
(2) Üniversitemiz öğrencilerinin ek madde-1 ya da kurum içi yatay geçiş kapsamında başka bir programa yatay geçiş yapması halinde; öğrencinin YKS puanının yatay geçiş yaptığı programın ilgili yıl YKS Kılavuzunda yer alan burslu/indirimli taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde ilgili burs/indirim verilir.
(3) Kurum dışından yatay geçişte her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kriter ve oranlarda indirim yapılabilir.
(5) Yatay geçiş başvurusu esnasında başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğü Burs Ofisine müracaat edilir. Burs Ofisi, başvuru taleplerini ve ilgili belgeleri Burs Komisyonuna sunar. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, ilgili yıl için burs/indiriminden vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 
Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücreti Bursu ve İndirimi
Madde 21- (1) Uluslararası öğrenciler için her yıl Mütevelli Heyetin belirlediği oranlarda burs/indirimli kontenjanlar ayrılabilir. Başvuran adaylara bursluluk sınavı uygulanır.
(2) Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler puanlarına göre sıralanarak kontenjanlar dâhilinde %100 burs veya %50 indirim almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte, 100 puan üzerinden 45 ile 54,99 arası puan alan öğrenciler; Üniversite ile temsilcilik ve danışmanlık sözleşmesi imzalayan kurum/kuruluşların yönlendirdiği aday öğrenciler ile protokol imzalayan yabancı ülke temsilciliklerinin çocuklarına; Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce), Tıp ve Pilotaj (teorik ve uygulamalı uçuş eğitim ücreti hariç) bölümlerinde %25’e kadar, diğer bölümler için %40’a kadar indirim sağlanır.  Burs veya indirim hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin veya bu hakkı kullanmayacağını beyan eden öğrencilerin hakları sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılır. Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs/indirim elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve
üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.
3) Burs/indirimin devam etmesi için varsa öğrenim ücretinin ödenerek kaydın yenilenmesi; ders, uygulama ve sınavlara katılım şartı aranır.
(4) KTO-KARDİL’de öğrenim görmekte olan ve Üniversitemizde bir bölüme burslu ya da indirimli kayıtlı bulunan uluslararası öğrencilerin burs/indirim süreleri 6 (altı) kur ile sınırlıdır.
 
Asistan Öğrenci Desteği 
Madde 22- (1) Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde uygulanır. Web sitesi üzerinden yapılan ilana başvuran öğrenciler, kontenjan dahilinde, farklı akademik ve idari birimlerde yapılacak olan mülakatla seçilerek, Rektörlük makamının onayı ile kısmi zamanlı olarak çalıştırılır. Burs miktarı her yıl Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.
(2) Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası alması durumunda, bu burs kesilir.
 
Akran Öğrenci Desteği 
Madde 23- (1) Kitle derslerinde başarıyı artırmak amacıyla ders dışı saatlerde bire bir ve grup eğitimi yoluyla öğrenciden öğrenciye sağlanan destektir.
(2) Akran desteği verecek olan öğrenci akran desteği verilecek dersin hocası tarafından ilgili dersten en az B+ not alan ve genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler arasından seçilir. Akran desteği alacak öğrenci, herhangi bir ücret ödemez.
(3) Akran öğrenci desteği veren öğrenci, asistan öğrenci kapsamında Mütevelli Heyet onayı ile belirlenen tutar kadar ödeme alır.
(4) Her bir akran öğrencinin bir aylık çalışma süresi toplamı 60 saati; bir haftalık çalışma süresi toplamı 15 saati geçemez.
 
Mezun Bursu ve İndirimi
Madde 24- (1) Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %50 indirim, bölümünden birinci olarak mezun olanlara %100 mezun bursu sağlanır. Bu oran ve sıralamalar 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibari ile ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
2) Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencileri ise mezuniyet derecelerine
bakılmaksızın %50 oranında mezun indirimden faydalandırılır.
(3) Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun indirimi sağlanır.
(4) Mezun burs/indirimleri bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılır.

Lisansüstü Program Bursu ve İndirimi
Madde 25- (1) Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve KTO Karatay Üniversitesi ve bunlara bağlı iktisadi işletmelerde çalışan personele lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları halinde %75 oranında indirim sağlanır.
(2) KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personeline, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %70 oranında indirim sağlanır.
(3) Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personelinin eş ve birinci derece yakınları ile KTO, KSO, KTB ve KOP Bölgesinde bulunan TO, SO, TSO ve TB personellerinin eş ve birinci derece yakınlarına, KTO üyeleri ile eş ve birinci derece yakınlarına, KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalayan diğer kurum ve kuruluşların çalışanları, üyeleri, şube çalışanları ile eş ve 1. derece yakınlarına lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %30 oranında indirim sağlanır.
(4) Üniversitemizin tam zamanlı araştırma ve öğretim görevlilerine lisansüstü programlarda Rektörlük makamının onayı ile %100 oranında burs sağlanır. Üniversitemiz araştırma görevlilerinin diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencisi iken, Üniversitemizin herhangi bir enstitü programından ders alması halinde kendilerinden ücret alınmaz.
(5) Uluslararası öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanmaları halinde bu burs/indirim başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvurular Burs komisyonu tarafından değerlendirilir.
(6) 2020-2021 Akademik yılı ve sonrasında lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs/indirimleri tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresine ilave olarak 1 dönem; doktora programlarında ise ilave olarak 2 dönem daha devam eder. 2020-2021 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için burs/indirimler azami öğrenim süresi boyunca geçerlidir.
(7) Başvuru kayıt esnasında yapılır. Süresinde burs/indirim başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için Lisansüstü Program Bursu ve İndiriminden vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret
iadesi yapılmaz.

Yurt Dışı Yüksek Lisans Desteği 
Madde 26- (1) Üniversitemiz birincisi ve ikincisi olarak mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurt dışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Desteği için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.
(2) Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
(3) Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.
(4) 2016-2017 Akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
(5) Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da
Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

Akademik İzinli Bilim İnsanı Desteği 
Madde 27- (1) Akademisyenlerin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Sosyal ve Beşerî Bilimler vb. alanlarda ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılması ve bilim üretimine katkı sağlanması amacıyla, yurt dışındaki üniversite ve/veya araştırma kuruluşlarında araştırma yapma, laboratuvarlarda çalışma, ürün geliştirme vb. her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek sağlamayı hedefler.
(2) Ar-Ge çalışma alanları Rektörün görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(3) Başvuru koşulları; akademisyenlerin Üniversitemiz bünyesinde en az 4 yıl hizmet vermiş olması, doktora yapıyor olması veya doktorasını tamamlamış olması, akademik izinli olacağı dönemde kendi bölümünde eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak olması, araştırma yapacağı üniversite, kamu kurum/kuruluşları, Ar-Ge Merkezleri vb. kuruluşlar tarafından kabul olması, kabul süresinin en az 3 ay, en çok 12 ay olması, akademik iznin başlangıç tarihi itibariyle yurt dışında son 3 yıl içinde akademik izinle 12 aydan fazla bulunmamış olması, TÜBİTAK ve Rektörlük Makamı’ nın önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı’ nın onayladığı diğer burs programlarına başvuru yapmış ve kabul edilmiş olmasıdır.
(4) Bir defaya mahsus olarak yararlanılabilir.
(5) Akademik personele, akademik izinli olduğu süre boyunca sözleşmesinde belirtilen aylık maaşının %80’i ödenir.
(6) Akademik personel, izinden döndükten sonra, günlük çalışma süresini aşmadan, izinli olduğu sürenin iki misli göreve devam etmek zorundadır.
(7) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen akademik personel akademik izinli olduğu sürede Üniversiteden almış olduğu ücretin üç katı bir ücreti geri ödemekle yükümlüdür.
(8) Dört (4) yıl hizmet vermiş olması şartını sağlamayan Dr. Öğr. Üyesi kadrosundaki akademik personel, bir defaya mahsus olmak üzere TÜBİTAK’ın ilgili burs programına başvuru yapmış ve kabul edilmiş olması şartıyla akademik izinli olduğu süre boyunca sözleşmesinde belirtilen aylık maaşının %30 u ödenir. Kabul süresinin en az 3 ay, en çok 12 ay olması beklenir. Bu durumda akademik personel, izinden döndükten sonra, günlük çalışma süresini aşmadan, izinli olduğu sürenin iki misli göreve devam etmek zorundadır.

Personel İndirimi 
Madde 28- (1) Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personeli, güvenlik, temizlik personeli, Üniversitemizin iktisadi işletmelerinin tam zamanlı personeli, KTO ve iştiraklerinin tam zamanlı personeli, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfının tam zamanlı personeli ile bunların birinci derece yakınlarının ve eşlerinin herhangi bir ön lisans veya lisans   kaydolmaları halinde %25 oranında indirim sağlanır.
(2) Başvuru ilk kayıt esnasında yapılır. Süresinde indirim başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için personel indiriminden vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Karatay’a Hoş Geldin İndirimi
Madde 29- (1) Bu indirim, Türkiye genelindeki tüm liselerin ve özel öğretim kurslarının KTO Karatay Üniversitesi ile protokol imzalaması durumunda mezunlarının YKS ile üniversitemize yerleşmesi halinde yararlanabileceği bir indirim türüdür.
(2) İndirim oranı; eğitim ücretinde %10’dur.
(3) Ücretli ve %50 indirimli kontenjanı olan bölümlerde geçerlidir.
(4) Tıp Fakültesi, Pilotaj haricindeki tüm bölümlerde uygulanır.
(5) Üniversite adaylarının bu indirimden faydalanabilmesi için ilk 10 tercihinden herhangi birinde KTO Karatay Üniversitesi bölüm ve programlarına yer vermesi ve üniversite adaylarının bu tercih sıralaması içerisinde üniversiteye yerleşmesi gerekmektedir.
(7) Bu indirim, 2023-2024 akademik yılında kayıtlanan öğrenciler için sadece ilk yıl geçerlidir.
 
Bursların Tahsisi
Madde 30- (1) Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burs/indirim kazanması durumunda iki burs/indirim birleşmez, yüksek olan burs/indirim geçerli olur. Ancak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen bazı bölümler için iki burs/indirim birleşebilir. Öğrencinin öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burs/indirimler ile öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan burs/indirimleri birlikte kazanması durumunda bu iki burs/indirim türü birleşebilir.
(2) Öğrencinin burs/indirime hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.
 
Burs/İndirimlerin Kesilmesi
Madde 31- (l) Giriş Yüksek Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu, Asistan Öğrenci Desteği, Akran Öğrenci Desteği hariç hazırlık sınıflarında 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs/indirim kesilmeden öğrenim devam eder. Burs/indirim süresi uygulaması 2020-2021 akademik yılı ve sonrasında Üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(2) Burs/indirimli öğrencilerin kayıt yenilememeleri halinde burs/indirimleri kesilir. Kayıt yenilememe sebebiyle burs/indirimleri kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs/indirim alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs/indirim almaya devam ederler.
(3) Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmadığı için izin süresi sona erdiğinde öğrencilerin burs/indirimleri devam eder.
(4) Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, ÖSYM Bursu ve İndirimi dışında kalan burs/indirimleri alma hakkını kaybeder.
(5) Üniversitemiz tarafından izin verilen, görevlendirilen ve yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin burs/indirimleri kesilmez.
 
Burs/İndirim Kapsamında Olmayan Faaliyetler
Madde 32- (l) Üniversite bünyesinde özel öğrenci olunan dönem/yıl, eğitim-öğretim müfredatı dışındaki kurslar, yaz okulları gibi program ve faaliyetler burs/indirim kapsamı dışındadır.
 
Yürürlük
Madde 33
- (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 34-
 (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.