İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
 
BÖLÜM 1
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Ön lisans / Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci alımında başvuru, kabul ve kayıt koşullarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Ön lisans / Lisans Programlarında öğrenim görmek için başvuran Uluslararası Öğrenciler tarafından uyulması gereken başvuru ve kayıt süreçlerini düzenlemektedir.

Yasal Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13/12/2015 tarihli toplantısında belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM 2
Kontenjanlar, Başvuru ve Kayıt Tarihleri ile Öğrenim Ücretleri

Kontenjanlar, Öğrenim Ücreti
Madde 4 - Uluslararası öğrenci kontenjanları, burs oranları, başvuru ücreti ile öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyet kararıyla tespit edilir.  KTO Karatay Üniversitesi kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak burslu veya indirimli kaydolma hakkı sağlamaz.

Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Madde 5 - Başvuru ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. KTO Karatay Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir. Başvurular; çevrimiçi başvuru formunun doldurulması, istenen evrakların sisteme dijital formatta, eksiksiz olarak yüklenmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile gerçekleşir. Çevrimiçi iletilecek tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Uluslararası öğrenci adayları bir seferde beş programa başvurabilir.

BÖLÜM 3
Başvuru Koşulları ve Süreci, Seçim, Yerleştirme ve Yabancı Dil Yeterliliği

Başvuru Koşulları
Madde 6 - aKTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan;
a) Örgün eğitim veren liselerin son sınıfında olmaları veya örgün eğitim veren liselerden mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.
b)  Adaylardan;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Madde 7 - a) Ön başvuru için gerekli belgeler:
Başvuru, üniversitenin belirlediği ve adaylar ile paylaştığı çevrimiçi başvuru ekranından yapılır.
2) Adayın lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin onaylanmış Türkçe veya İngilizce sureti,
3) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış Türkçe sureti,
4) Adayın pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın taranmış sureti,
5) Bir adet vesikalık fotoğraf,
6) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekontun taranmış sureti,
7) Varsa sınav sonuç veya diploma belgesinin taranmış sureti. Yönerge Ek-1’de Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar bölümünden tüm listeye ulaşılabilir. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs. süresiz geçerli olarak değerlendirilmekte ve üniversite giriş sınavı statüsünde olan SAT vs. sınavların geçerlilik süresi ise iki (2) yılla sınırlandırılmaktadır.
b) Kesin kayıt için gerekli belgeler:
Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı.
2) Lise diplomasının aslı / noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe),
3) Diplomanın denklik belgesi. (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı- Talim Terbiye Kurulundan ya da ülkelerindeki Türkiye makamlarından),
4) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile noter ya da yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış Türkçe sureti,
5) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın taranmış kopyası Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye makamlarından kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
6) Öğrenci tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış öğrenci taahhütnamesi.
7)  İki adet vesikalık fotoğraf.
8) Pilotaj ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruşlarından alınan sağlık raporu,
9) Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge.
10) Adli sicil kaydı.
11) Adayın almış olduğu lise eğitiminin örgün eğitim olduğunu gösteren, lise müdürlüğünce verilecek belgenin Türkçe/İngilizce onaylı sureti.
12) Lise eğitimini yurtdışında almış T.C. pasaportluların eğitim süresince ilgili ülkeye giriş ve çıkışlarını gösterir pasaport bilgileri.

Eğitim- Öğretim Dili  
Madde 8 - Yabancı dille eğitim yapılan programlara kaydolan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yeterlik Sınavına girer. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde bölümünde öğrenimine başlar.

Türkçe Dil Düzeyi
Madde 9 - Öğrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kaydolan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya muafiyet almış öğrenciler Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavına girer. Türkçe Yeterlilik Sınavı değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu sınavdan en az C1 düzeyinde başarı sağlayanlar, diğer üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olanlara yapılacak Türkçe Seviye Tespit Sınavı sonucu da dikkate alınarak lisans programına devam ederler; başarısız olan adaylara kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime ara izni verilir. Bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler.

Yabancı Dil Düzeyi
Madde 10 - Hazırlık sınıflarında başarı notu 60’tır. Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
ç) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar.
 
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 11 – Değerlendirme ve adayların yerleştirilmesi Rektörlükçe belirlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için adaylar yetenek sınavına alınırlar. Değerlendirme sonuçları adayın bursluluk sınavı platformundaki hesabında yayımlanır.

Bursluluk Sınavı
Madde 12
a) Yurtdışından öğrenci kabul şartlarına sahip olan adaylar burs talep etmeleri halinde bursluluk sınavına alınır ve Üniversite tarafından gerekli görülen hallerde aday sözlü mülakata tabi tutulabilir.  Bursluluk sınavına girmek isteyen öğrenciler, çevrimiçi başvuru formunu doldurur. Öğrencinin verdiği bilgiler ve sınav portalına yüklediği belgeler uygun ise öğrenciye sınava katılma hakkı tanınır.
b) Burslu ve indirimli öğrenci kontenjanı ve burs oranları her yıl üniversite tarafından belirlenir. Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler, burslu ve indirimli kontenjanlar dahilinde, puanlarına göre sıralanarak burs veya indirim almaya hak kazanırlar. Burs veya indirim hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin veya bu hakkı kullanmayacağını beyan eden öğrencilerin hakları sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılır.
c)  Öğrencinin iki dönem/yıl ortalamasına veya genel not ortalamasına göre ardarda 2:00 nin altına düşmesi halinde bursları kesilir. Bir sonraki dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır.
d) Bursluluk sınavı Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölüm ve toplam 120 sorudan; Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) konularından, Özel Yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur.
e) Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkânlarına göre şekillenir.
f) Üniversite’nin uluslararası öğrenci temini konusunda protokol imzaladığı kurumlardan gelen veya bu kurumların verdiği referans mektubuyla başvuran adaylar lise mezuniyeti, örgün eğitim almış olma zorunluluğu vb. koşulları yerine getirmeleri şartıyla, Karatay Bursu adı altında, %25 indirimli kaydolma hakkına sahiptir.  

BÖLÜM 4
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 14 – Bu Yönerge 14/4/2021 tarihli Üniversite Senato kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 – Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Ek: Ülkelere Göre Puan Listesi
 
# Ülke Diploma/Sınav Puan/Not
1 ABD High School Diploma %60
2 Afganistan Baccalaureate Cert., Konkurs General State Exam 193/350; %55
3 Almanya Abitur (Zeugnis Der Allgemeinen Hochschulreife) 4/5
4 Andora Baccalaureat 12/20; %60
5 Angola Angola Habilitação 12/20; %60
6 Arjantin Argentina Baccalaureate 6/10; %60
7 Arnavutluk Matura Diploma  %55
8 Avustralya High School Diploma %55
9 Avusturya Matura Diploma 4/5
10 Azerbaycan TQDK, Attestat 400/700
11 BAE Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
12 Bahreyn Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
13 Bangladeş High School Diploma %55
14 Beyaz Rusya Cert. of Secondary School Completion 3/5; 6/10
15 Belçika High School Diploma %55
16 Benin Baccalauréat 11/20
17 Birleşik Krallık  A Level/AS Level 2D/4D
18 Bolivya Bachiller / Técnico - Certificado De Estudios %60
19 Bosna Hersek High School Diploma/Matura %55
20 Botsvana Botswana General Cert. of Secondary Education %60
21 Brezilya Certificado de Ensino Medio %60
22 Bulgaristan High School Diploma %60
23 Burkina Faso Burkina Faso Baccalaureat 10/20
24 Burma Cert. of Secondary Education %55
25 Cezayir Baccalauréat 10/20
26 Cibuti Baccalauréat 11/20
27 Çad Chad Baccalaureat 10/20
28 Çek Cumhuriyeti Matura Diploma %60
29 Çin Gaoka %60/420
30 Danimarka Bevis / Diploma-Record of Study 6/12
31 Demokratik Kongo Cumh. Diplôme d’Etat d’Etudes secondaires du Cycle long %55
32 Dominik Cumh. Bachillerato-Certificado De Estudios %60
33 Ekvador Bachillerato Titulo de Bachiller %60
34 Endonezya Ujian Akhir National %55
35 Ermenistan Atestat/Cert. of Secondary Education %60
36 Estonya Secondary School Leaving Cert.-Akadeemiline %60
37 Etiyopya Higher Education Exam  %55
38 Fas  Baccalauréat 10/20
39 Fildişi Sahili  High School Diploma %60
40 Filipinler Katibayan %60
41 Filistin Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
42 Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus / (Matriculation Exam. Cert.) %55
43 Fransa French Bacalaureate 10/20
44 Gambiya WASSCE, WAEC 6 başarılı (D) ders
45 Gana WAEC, WAEC 6 başarılı (D) ders
46 Gine Baccalaureat 10/20
47 Gine Bissau Segunda Ano De Curso Complementar 10/20
48 Guatemala Diploma de Bachilier en Ciencia y Letras %60
49 Güney Afrika  Senior Cert., Matrix Test %60
50 Güney Kore High School Diploma %55
51 Gürcistan Georgia National Exam 6/10
52 Hırvatistan Gymnazium Maturita 3/5
53 Hindistan  High School Diploma %60
54 Hollanda VBO/MAVO/HAVO/VWO/MBO Diploma/Sec. School Cert. 5/10
55 Honduras Bachillerato Tituo de Bachiller en ciencias y Letras %60
56 Hong Kong HKALE, HKCEE %60
57 Irak Al-Edadiyah %55
58 İran Iranian Diploma-High School Dip. / Pre-University Cert. %60
59 İrlanda Leaving Cert. (Ordinary and Higher Level) %55
60 İskoçya Cert. of Secondary Edu/Qualificationns Cert. %55
61 İspanya Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios %55
62 İsrail Bagrut / Matriculation Examination 7/10
63 İsveç Avgångsbetyg/Upper Secondary School Cert. 10/20 (%50)
64 İsviçre Matura Diploma %55
65 İtalya Diploma Di Maturità %55
66 İzlanda Studentsprof %55
67 Japonya High School Diploma %55
68 Kamerun Cameroon Baccalaureat 10/20
69 Kanada Provincial High School Graduation Diploma %55
70 Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Edu. Cert. %55
71 Kazakistan Attestat/Cert. of Secondary Education /National Exam %55/66
72 Kenya Kenya Cert. of Secondary Education C+/55
73 Kırgızistan National University Exam  125/250
74 Kolombiya Colombia- Baccalaureate %55
75 Kongo Cumhuriyeti Baccalauréa, Examen d’etat %55
76 Kosova Cumhuriyeti Diplome Per Kryerjen Shkolles Se Mesmete Larte… %55
77 Kuveyt Shahadat-Al-Thanawia-Al-A’ama / General Sec. School %55
78 Küba Título De Bachiller / Título De Técnico Medio… %60
79 Letonya High School Diploma %60
80 Liberya Secondary School Cert./ Senior and upper High Sch. Cert. %55
81 Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya Exam %55
82 Litvanya Brandos Atestatas %60
83 Lübnan Baccalaureat Libanais %55
84 Lüksemburg Diplôme De Fin d’Etudes Secondaires %60
85 Macaristan High School Diploma 2,5/5
86 Madagaskar Madagascar Baccalaureat 12/20
87 Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura 2,5/5
88 Malezya Malaysia Cert. of Education /Malaysia Higher School Cert. %55
89 Mali Mali Baccalaureat %60
90 Malta Secondary Education, Cert. / Matriculation Cert. %60
91 Meksika Bachillerato %60
92 Mısır General Secondary Education Cert. %55
93 Moğolistan KONKURS, Lise 480/800 veya %60
94 Moldova Attestat/Certificat De Absolvire/Dip. De Bacalaureat %55
95 Moritanya High School Diploma %55
96 Mozambik High School Diploma %55
97 Nepal Higher Secondary School Cert. %55
98 Nijer Niger Baccalaureat 11/20
99 Nijerya JAMB 180/C
100 Norveç Cert. of Upper Secondary Education 3/6
101 Orta Afrika  Central African Republic Baccalaureat %55
102 Özbekistan Attestat / Cert. of Secondary Education 2,5/5
103 Pakistan High School Diploma %60
104 Panama Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios %60
105 Peru Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios %60
106 Polonya Matura Diploma %60
107 Portekiz High School Diploma %60
108 Romanya Diploma De Bacalaureat 6/10
109 Ruanda High School Diploma %60
110 Rusya Attestat / Cert. of Secondary Education 3/5
111 Senegal Senagal Baccalaureate 11/20
112 Sırbistan Matura 3/5; %60
113 Singapur Cambridge General Cert. of Edu. Ord., Adv. Level  1’i alanla ilgili 2 B
114 Slovakya High School Diploma 3/5; %60
115 Slovenya Matura / Secondary School-Leaving Diploma 3/5; %60
116 Somali Secondary School Leaving Cert. %55
117 Sri Lanka General Education Sert. %60
118 Sudan Secondary School Cert. / Higher Secondary School Cert. %55
119 Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / %60
120 Suudi Arabistan Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
121 Tacikistan High School Diploma 2,5/5
122 Tanzanya High School Diploma + A Levels 1’i alanla ilgili 2 B
123 Tayland  High School Diploma %60
124 Tayvan High School Diploma %60
125 Togo Togo Baccalaureat 11/20
126 Tunus Tunisia Baccalauréat 10/20
127 Türkiye Tüm YÖS sınavları (Sadece ücretli öğrenim için geçerlidir) 55%
128 Türkmenistan High School Diploma 2,5/5
129 Uganda UCE, UACE 12/20, başvurulan alanda en az D
130 Ukrayna ZNO (Independent Exam), Atestat 120/200, 6/12
131 Umman Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
132 Ürdün Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
133 Venezuela Bachillerato / Técnico-Certificado De Estudios 12/20
134 Vietnam Secondary School Diploma 6/10
135 Yemen Al-Tawjihi-General Secondary Edu. Cert. Exam. %55
136 Yeni Zelanda NCEA2 %55
137 Yunanistan Apolytirion / Secondary School Leaving Cert. %60
138 Zambiya Zambia School Cert. / Cambridge Overseas School Cert. %55
139 Zimbabve High School Diploma %55
140 Uluslararası Sınav SAT (Total) 1100
141 ACT 21
142  GCE A Levels; AS Level En az 2C
143 International Baccalaureate 25/45