İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Ticarileştirilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI’NIN YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ
 
Birinci Bölüm

Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı buluşların mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 -
2.1. Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi ile buluş bildirimi yapan KTO Karatay Üniversitesi araştırmacılarının karşılıklı yükümlülük, hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
2.2. 2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde tanımlanan öğretim elemanları, araştırmacılar ile stajyerler, yarı zamanlı lisans ve lisansüstü bursiyerler, öğrenciler ve bunların dışında kalan yükseköğretim kurumu çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşlar için bu yönerge hükümleri uygulanacaktır.
2.3. 2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde tanımlanan öğretim elemanları araştırmacılar ile yarı zamanlı lisans ve lisansüstü bursiyerlerin, stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.

Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönerge, 10.01.2017 tarih, 29944 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,29.09.2017 tarih ve 30195 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
 1. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
 2. Karatay TTO: KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
 3. Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
 4. Mütevelli Heyet Üyeleri: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyelerini,
 5. Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
 6. Rektör Yardımcısı: KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
 7. Araştırmacı: Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları, tam zamanlı çalışanlar (personel), yarı zamanlı çalışan lisans öğrencileri ile yarı zamanlı çalışan lisansüstü bursiyerler, öğrenciler (lisans ve yüksek lisans) ve araştırmacılar (doktora öncesi ve sonrası dahil olmak üzere), Üniversite akademik ve idari personeli ile lisans ve lisansüstü öğrencileri ifade etmektedir.
 8. Buluş: Tarım dahil, günlük hayatta karşılaşılan herhangi bir sorunun teknik kullanılmak suretiyle çözümüdür.
 9. Buluş Bildirim Formu: FR-000X No’lu “Buluş Bildirim Formu” ve/veya formdaki bilgileri içeren online buluş bildirimi amaçlı www.karatay.edu.tr/tto adresinde yer alan web portal üzerinden oluşturulan buluşlarla ilgili bilgileri içeren formlardır.
 10. Hizmet Buluşları: Araştırmacıların, Üniversite bünyesinde yaptıkları bilimsel çalışmalar veya araştırmacılar sonucunda gerçekleştirdikleri buluşlarıdır.
 11. Serbest Buluşlar: Hizmet Buluşlarının dışında kalan diğer buluşlardır.
 12. Fikir Ürünü: Patent, Faydalı Model, Tasarım anlamında fiziksel varlığı olmayan, herhangi bir fikri ifade eder.
 13. Patent: Türkiye’de ve dünyada yeni olan, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşlarla ilgili başvuru sahiplerine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında Buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkını veren belgedir.
 14. Faydalı Model: Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlarla ilgili olarak başvuru sahiplerine 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında buluş konusu ürünü üretme, kullanma, satma veya pazarlama hakkını veren, bu hakları gösteren belgedir.
 15. Tasarım: Bir ürünün tamamı veya bir parçasının veya ürünün tamamı veya bir parçası üzerinde çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özellikler kullanılmak suretiyle oluşturulan iki veya üç boyutlu görünüm olup, ürünün işlevinden ziyade estetik algısını arttırmaya yönelik çalışmalardır.
 16. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Patent, Faydalı Model, Tasarım, Fikir Ürünü anlamında fiziksel varlığı olmayan, herhangi bir fikri veya sınai mülkiyetle bağlantılı olarak verilen hakları ifade eder.
 17. Net Gelir: Bir buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, devredilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerden ticarileştirme için yapılan masraf düşüldükten sonraki kalan kısımdır.
 18. Fikri ve Sınai Mülkiyet Geliri: Üniversite’nin, hizmet buluşu niteliği taşıyan veya başvuru işlemlerini buluş sahibi ile yapılan anlaşma ile üstlendiği buluşlardan herhangi birinin ya da tümünün ticarileştirilmesi sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettiği net geliri ifade eder.
 19. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi: Üniversite’nin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili politikalarını oluşturup, yöneten, araştırmacıların buluş bildirimlerinin serbest buluş olup olmadıklarına karar veren ve Üniversitenin müracaat süreçlerinde rol oynayan kuruldur.
 20. Araştırma Anlaşması: Araştırmacılar tarafından KTO Karatay Üniversitesi ve/veya başka Üniversitelerin araştırmacıları veya üçüncü kişiler ile yapılan, araştırmalar ve/veya KTO Karatay Üniversitesi’nde oluşturulan, araştırmanın başlamasından önce KTO Karatay Üniversitesi’nde zaten var olan ve /veya araştırma faaliyetlerinden doğan fikri ürünleri ile ilgili olan Araştırma Hizmet Anlaşmaları, kamuya açıklama koşullarını da içeren Gizlilik Anlaşmaları,  Materyal Transferi Anlaşmaları, Danışmanlık Anlaşmaları ve diğer anlaşma türleridir.
 21. Hak Sahipliği Devir Sözleşmesi
 22. Patentlenebilirlik Ön Araştırma Formu
 23. Teknoloji Ön Araştırma Formu

İkinci Bölüm
Fikri mülkiyet Hakları Komitesi

Görevi
MADDE 5 -
5.1. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (FMHK), Karatay TTO danışmanlığı ve işbirliği ile KTO Karatay Üniversitesi’nin fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili politikalarını oluşturup, yöneten kuruldur. Ayrıca, araştırmacılarca yapılan buluş bildirimlerinin hizmet buluşu kapsamında olup olmadığının, başvuru süreçlerinin üniversite tarafından yürütülüp yürütülmeyeceğinin değerlendirmesini yapar, araştırmacıların buluşlarının serbest buluş olduğuna yönelik itirazlarını karara bağlar.
Serbest buluş niteliğinde olan buluşların başvuru süreçlerinin Üniversite tarafından yürütülüp/yürütülmeyeceği ile ilgili istişari nitelikte görüş bildirir.
Oluşumu
5.2. FMHK’nın toplam 5 Üyesi bulunur.
5.3. Üyeler; Rektör, Rektör Yardımcısı, Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi ve Rektör tarafından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Rektör tarafından, Üniversitenin Fikri Mülkiyet Politikalarının belirlenmesi, Araştırmacılarca yapılan buluş bildirimlerinin hizmet buluşu kapsamında olup, olmadığının, hizmet buluşu ya da serbest buluş niteliğindeki buluşların, patent başvuru süreçlerinin üniversite tarafından yürütülüp yürütülmeyeceğinin değerlendirilmesi konularında danışılmak üzere bir yıllığına seçilir. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Komite toplantılarına başkanlık eder.
5.4. Komitenin sekreteryası Karatay TTO tarafından yürütülür.
5.5. Komite, buluş bildirimlerinin hizmet buluşu kapsamında olup olmadığının, başvuru süreçlerinin üniversite tarafından yürütülüp yürütülmeyeceğinin değerlendirmesi ve ticarileşme potansiyeli konularında üçüncü kişilerden görüş isteyebilir, bu kişilerin Komite toplantılarına katılmalarına yönelik çağrıda bulunabilir.
5.6. Tüm üyeler, Komite Sekreteri ve 5.5. maddede belirtilen kişiler ile görevlerine başlamadan önce bir gizlilik sözleşmesi imzalar.
İşleyişi
5.7. FMHK üyeleri, Üniversiteye yapılan buluş bildirimine bağlı olarak ayda bir kez toplanır. Toplantı günü, saati ve gündemi üyelere Komite sekreteryası tarafından yazılı olarak bildirilir. FMHK olağan toplantıların dışında, başvuru yoğunluğu ya da acil bir iş nedeniyle Rektör tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
5.8.Toplantılar en az üç üyenin katılımıyla gerçekleştirilir. Toplantıda değerlendirilecek konular ve gündemde yer alan buluş bildirimleri ile ilgili Buluş Bildirim Formları ve Karatay TTO tarafından doğrudan doğrudan hazırlanan veya hizmet alımı yoluyla hazırlatılan “Patentlenebilirlik Ön Araştırma Formu” ve “Teknoloji Değerlendirme Ön Araştırma Formu” üyelerin tümüne Karatay TTO tarafından Komite sekreteryası aracılığı ile iletilir.
 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Başvuru Süreci Ve Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi ile ilgili Usul ve Esaslar
MADDE 6 -
6.1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları araştırmacıların; Üniversite bünyesinde yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmışsa veya mesai saatleri içerisinde ortaya çıkarılmışsa ya da ortaya çıkarılmasında Üniversitenin finansal veya lojistik açıdan önemli ölçüde bir desteği bulunmuşsa ortaya çıkan buluş, hizmet buluşu olarak kabul edilip, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Üniversiteye aittir.
Bu madde anlamında finansal destek Üniversitenin sağladığı veya sağlamasına aracılık ettiği fon ve benzerlerini ifade ederken, lojistik destek; araştırmacının kullanımına sunulan laboratuvar, araç, gereç ve temin edilen malzeme vb. ile Karatay TTO’nun verdiği idari destekleri kapsar.
6.2. Madde 6.1 anlamında bir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı söz konusu olduğunda, araştırmacıların sorumluluğu “Buluş Bildirim Formu” nu eksiksiz ve tereddüt oluşturmayacak şekilde doldurarak, Üniversite adına Karatay TTO’ya zamanında bilgi verilmeleri zorunludur.
6.3. Buluş bildirimi yapıldıktan sonra yine Üniversite adına Karatay TTO eksik yerlerin Araştırmacı ile birlikte tamamlanmasını sağlayacaktır.
6.4. Buluş bildirimi tamamlandıktan sonra, Karatay TTO gerek gördüğü takdirde  “Patentlenebilirlik Ön Araştırması” ve “Teknoloji Değerlendirme Ön Araştırması”nda bulunacak veya bu araştırmaları hizmet alımı yoluyla yaptıracak ve araştırma sonucu raporları Buluş Bildirim Formu ile birlikte FMHK üyelerine iletilecektir.
6.5. Üniversite, FMHK aracılığıyla bu fikri ve sınai mülkiyet hakkının hizmet buluşu kapsamında olup olmadığına, hizmet buluşu kapsamında ise üzerinde hak sahipliği iddia edip etmeyeceğine veya ticarileştirme potansiyeli yüksek olup buluşların müracaat süreçlerin yürütülmesine ilişkin bildirimlerde bulunan araştırmacıya teklif götürülüp götürülmemesine iş bu yönerge kapsamında karar verir.
6.6. FMHK üyeleri Buluş Bildirim Formunu değerlendirmek üzere iş bu yönergenin 5.8. maddesinde ifade edildiği şekilde toplanır. Bu toplantıda; Araştırmacı, gerek görüldüğü takdirde bildiriminde bulunduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı ile ilgili Rektörlük Makamı tarafından belirlenen formatta bir sunum yapmakla yükümlüdür.
6.7. FMHK üyelerinden her biri araştırmacılar tarafından yapılan her bir buluş bildirimi hakkında patentlenebilirlik, ticarileşebilirlik, yaygın etki ve yapılabilirlik başlıkları altında 0 ile 5 arasında 0,5’in katlarını içerecek şekilde pusulalara gizli oy ilkesine uygun olarak oylarını yazar ve imzalar. Oylar açık şekilde komite sekreteri tarafından sayılır.
6.8. Yapılan oylama sonucunda buluş bildiriminin aldığı toplam puanlar belirlenir, buna göre toplam oyun oylamaya katılan üye sayısına bölünmesi sonucu Patentlenebilirlik değerlendirmesi ortalama puanının en az 4 puan olması ve genel ortalamanın 3,5 puandan yüksek  olan hizmet buluşlarıyla ilgili  başvurular için Üniversite hak sahipliği iddiasını yazılı olarak Araştırmacıya bildirir ve patent müracaat sürecini başlatır.
6.9. Hizmet buluşu olduğuna karar verilen ve işbu yönergenin 6.8. maddesi kapsamındaki kriterleri sağlayan buluşların Patent müracaatı süreci, Üniversitenin sözleşme yaptığı patent ve marka vekili tarafından  Karatay TTO koordinasyonu ve Araştırmacıların iş birliği ile yürütülür. Başvurulara ilişkin vekil ücretleri, yıllık ücretler ve patent sürecinden kaynaklı diğer ücretler Üniversite tarafından tahsis edilecek fondan ödenir.
6.10. Bu durumda başvuru Üniversitenin başvuru sahibi olacağı şekilde yapılır, Araştırmacı bu süreçte buluşla ilgili her tür bilgi ve belgeyi olduğu gibi aktarmaya yükümlüdür. Araştırmacının bilgi aktarışı nedeniyle Üniversite’nin zararının oluşması durumunda Araştırmacı bu zararı tanzim edecektir.
6.11. FMHK tarafından Üniversite adına başvuru yapılmasına karar verilen buluşlar üzerindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Üniversiteye ait olduğundan Üniversite buluşla ilgili Türkiye’de geçerli olacak ulusal başvuruyu yapacaktır.  Ancak Uluslararası başvuru yapma konusunda ticarileşme potansiyeline göre tespit yapılacak ve ticarileşme potansiyeli yüksek olan buluşlar için FSMHK’nin teklifi ve Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı oluru ile uluslararası müracaat yapılacaktır.
6.12. Üniversite FSMHK tarafından yapılan Değerlendirme süreci sonunda Buluşun patent değil de Faydalı Modele daha uygun olduğu görüşü hasıl olursa faydalı model başvurusu yapılacaktır.
6.13. Araştırmacı tarafından bildirimi yapılan buluş, hizmet buluşu kapsamında olmasa da ticarileşme potansiyeli kurul tarafından yüksek görülen buluşlar için Mütevelli Heyet Başkanının oluru alınarak, buluş sahiplerine haklarını Üniversiteye devir etmelerine yönelik olarak “Hak Sahipliği Devir Sözleşmesi” teklif edilir. Bu sözleşmede ticarileştirme halindeki gelir paylaşımı işbu yönergede düzenlendiği şekliyle olacak ve başvuru işlemleri sözleşmeye istinaden Üniversite tarafından yürütülecektir.
6.14. İşbu madde altında öngörülen usul ve esaslar niteliğine uygun düştüğü ölçüde tasarımlara da uygulanır.
6.15. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaları bulunan ve buluş bildirim tarihinden önce bu firmada Rektörlükçe görevlendirilmesi yapılmış akademisyenlerin görevlendirme konusu ile ilgili buluşları serbest buluş niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkmış buluşlar için Araştırmacılar’ın Üniversite’ye buluş bildiriminde bulunma zorunluluğu olmayıp, buluş başvurusunda üniversite adresli buluş bildirimi yapılması gerekecektir.
 
Üçüncü Bölüm
Tarafların Yükümlülükleri

KTO Karatay Üniversitesi ve Karatay TTO’nun Yükümlülükleri
MADDE 7-
7.1. Üniversite, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının koruma altına alınması, araştırma faaliyetlerine dayanan buluşların uygulanmaya dönüştürülebilmesi ve bunlardan elde edilen gelirlerin Üniversitedeki araştırmaları teşvik edici rolünün bilinci ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması gerektiğini onaylar.
7.2. Üniversite işbu Yönerge ile araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve yayınlanmasının zamanlanması, kapsamının saptanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, fikri ürünlerin kamu yararının aksine kullanımının engellenmesi için yasal ve yönetsel düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir. Buluş bildirimlerinin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirilecektir.
7.3. Üniversite, işbu usul ve Esaslar Yönergesi kapsamında başvuru sahibi olduğu araştırma raporu olumlu gelen patent ve faydalı model başvuruları ve yeniliği/ayırt ediciliği yüksek olarak tespit edilen tasarım başvurularının tescil süreçleri sona erinceye kadar gerekli tüm harç ve vekillik hizmet ücretlerini üniversite bütçesinden karşılayacağını taahhüt etmektedir.
7.4. Araştırma raporu olumsuz gelen ve itiraz süreci ile başvurunun savunulmayacağı kanaati oluşan başvurular için üniversitenin madde 7.3.’te yer alan kapsamda bir taahhüttü bulunmamaktadır. Karatay Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından yürütülen bu sürece ilişkin itiraz başvuruları, itiraza konu işlemin tebliğinden (yazılı veya elektronik olarak gerçekleştirilen bildirimden) itibaren 15 gün içerisinde Karatay Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile ofis adresine yazılı olarak yapılabilecektir. 
7.5. Üniversite, işbu Yönergenin kapsam ve içeriğini farklı araçlar ve etkinliklerle tüm araştırmacılara duyurmak, farkındalık sağlamak ve işbu yönergeyi en etkin şekilde yürüteceğini taahhüt eder.
7.6. Üniversite, buluşun gerçekleştirilmesi veya fikri koruma sonrasında prototip vb. gerekli aşamalar için laboratuvar ve altyapı hizmetlerini makul ölçütlerde Araştırmacıya sunmayı taahhüt eder.
7.7. Üniversite başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa, Üniversite öncelikle buluşu yapana başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın teklifi kabul etmesi durumunda haklar devredilebilir. Bu durumda Üniversite, buluşu yapana patent alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri verir.
7.8. Üniversitenin başvuru veya patent hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi Üniversiteye ait olur.
7.9. Üniversite, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona ermesiyle sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin eder.
7.10. Karatay TTO, Araştırmacılar tarafından buluş bildirim formlarının doldurulması aşamasında gerekli olan tüm yardımı Üniversite adına göstereceğini taahhüt eder.
7.11. Karatay TTO, Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi’ne yapılan her bir başvurunun, komite toplantısı öncesinde “Patentlenebilirlik Ön Araştırması” ile “Teknoloji Değerlendirme Ön Araştırması”nı yapmayı ya da buluşların gizliliğine zarar vermeyecek şekilde hizmet alımı yaptırmayı taahhüt eder.
7.12. Karatay TTO, Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından Karatay Üniversitesi adına değerlendirme sonucunda, Komitenin hakları serbest bırakmak istemesi durumunda, hak sahiplerine haklarını korumaları için yönlendirici destek vermeyi taahhüt eder.
7.13. Karatay TTO, Üniversite tarafından başvuruları gerçekleştirilen fikri ürünlerin kamu yararına uygulamaya dönüştürülmesini ve/veya ticarileştirilmesini sağlamak için yönlendirici destek vermeyi taahhüt eder.
7.14. Üniversite, Korunan Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının devamına ilişkin ödeme yükümlülüklerini ve tarihlerini takip etmeyi, tahakkuk eden her türlü masrafın zamanında ödenmesi konusunda hak sahibinin/sahiplerini bilgilendirmeyi taahhüt eder.
7.15. Üniversite, Ticarileşen ve/veya lisans verilen her bir fikri ürün için muhasebe kayıtlarının tutulmasına ve kullanımından gelen gelirlerin hak sahibi/sahipleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde dağıtılmasına yardım etmeyi taahhüt eder.
7.16. İşbu yönergenin 6.11. maddesi uyarınca Mütevelli Heyeti tarafından Uluslararası başvuru ile ilgili verilecek  karar araştırmacıya makul süre içerisinde bildirilecek olup, Ulusal Başvuru’nun yapılmamasına karar verilmesi ya da ulusal faz girişlerinin yapılmaması kararları alınması halinde, Araştırmacı’ya bu müracaatları kendisinin yapması için gerekli yetkilendirmeler Üniversite tarafından yapılacaktır.
 
Araştırmacının Yükümlülükleri
MADDE 8 -
8.1. İş bu Yönergenin 4. Maddesinde tanımlanan kapsamdaki tüm Araştırmacılar işbu yönerge hükümlerine uymakla yükümlüdür.
8.2. Bir buluş yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılmalıdır. Bildirimde, buluşu yapanların adları ve buluş üzerindeki katkı payları belirtilir.
8.3. Kanunun 121. Maddesinin 2. Fıkrası ve 35. Maddesi uyarınca Üniversiteye bildirim yapılmaksızın patent başvurusu yapılmışsa, başvuru yapıldığına ilişkin bildirim, patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerle 35. Madde kapsamında gerekli bilgiler ile birlikte, patent başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üniversiteye yapılır.
8.4. Teknik problemi, çözümünü ve buluşunu nasıl ve ne zaman gerçekleştirmiş olduğunu, bildiriminde eksiksiz olarak açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa teknik resmini, prototipini, görsellerini ve diğer materyallerini de Üniversiteye verecektir. Kamu destekli projeler sonucunda ortaya çıkan buluşlarla ilgili olarak, buluş sahibi araştırmacı Üniversiteye kamu kurumuna buluşun hak sahipliği ile ilgili yapmış olduğu bildirimi de sunmak zorundadır. Aksi takdirde doğacak uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk Araştırmacıya aittir.
8.5. Araştırmacı buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür. Niteliği itibari ile serbest buluş olsa da Üniversite tarafından ticarileştirme potansiyeli yüksek olduğu için başvuru süreçleri yürütülmek istenen buluşların sahipleri de imzalanacak hak devir sözleşmesi gereğince davranmakla yükümlüdür.
8.6. Resmi bir temsilci tarafından yetkilendirilmedikçe Araştırmacılar, KTO Karatay Üniversitesi adına üçüncü kişiler ile hizmet buluşu kapsamındaki buluşları için İşbu Usul ve Esaslar’ın 4. Maddesinde tanımlanan Araştırma Anlaşması yapmaya yetkili değildir.
8.7. Başka bir kurumda misafir araştırmacılık, proje ortaklığı veya başka bir üniversitede yürütülen projede yardımcı araştırmacılık gibi görevlere sahip KTO Karatay Üniversitesi Araştırmacısı, bu görevler sırasında ortaya çıkan fikri ürünlere ilişkin haklar için KTO Karatay Üniversitesi’nden bağımsız hareket edemez, bu haklar KTO Karatay Üniversitesi ile diğer kurum arasında yapılacak bir anlaşmaya tabidir.
8.8. Araştırmacıların işbu Usul ev Esaslar altındaki hak ve yükümlülükleri, Üniversitedeki kayıtlarının ve istihdamlarının sona ermesine kadar devam eder. Araştırmacıların kayıtları veya istihdamları sona ermişse, istihdamın sona ermesinden önce başlamış araştırma faaliyetlerinden elde edilen verilere ait Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Üniversiteye aittir.
8.9. Araştırmacıların kayıtları veya istihdamlarının sona ermesinden önce başlatılmış, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik başvuruları ve/veya tescillere ilişkin hak ve yükümlülüklerde kayıt veya istihdam sona ermiş olsa da başvurusu yapılmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Üniversite’ye ait olmaya devam eder.
8.10. Araştırmacı buluş üzerindeki hak sahipliği ile ilgili anlaşmaları da buluş bildirimi ile birlikte Üniversiteye sunar. Aksi yönde bir anlaşma sunulmadığı hallerde Üniversite buluştan kazanılacak geliri buluş bildirim formunda yazan araştırmacılara eşit şekilde dağıtır.

Dördüncü Bölüm

Ticarileştirme Süreçleri ve Gelirlerin Dağıtımı
MADDE 9 -
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesine yapılacak tüm başvuruların işbu yönergenin ilgili maddesi kapsamında “Teknoloji Değerlendirme Ön Araştırmaları” hazırlanacak olup, bu araştırma kapsamında her bir patent başvurusu için ticarileşme ile ilgili uygun yol haritası belirlenecektir.
9.2. Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi tarafından ticarileştirme için uygun görülen yol haritası kapsamında Karatay TTO tarafından Üniversite adına ticarileştirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.
9.3.Buluştan elde edilen net gelirin Üniversite ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.
 
Kümülatif Gelir Miktarı (TL) Araştırmacıların Net Gelirden Aldığı Pay (%) Üniversitenin Net Gelirden Aldığı pay (%)
0-100.000 65 35
100.00-250.000 62 38
250.000-500.000 60 40
500.000-750.000 57 43
750.000-1.000.000 55 45
1.000.000 50 50
 
9.5. Buluşu yapanın birden fazla olması durumunda, buluşu yapana verilen miktarın paylaşımı da buluş sahibi araştırmacı tarafından Üniversite’ye bildirilen hak sahipliği sözleşmesi ve/veya buluş bildirim formunda belirtilen katkı payları oranında gerçekleştirilir.
9.6. Buluştan elde edilen gelirden Üniversiteye kalan miktar, araştırma geliştirme ve buluşların ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların finansmanı için kullanılacaktır.
9.7. Buluştan elde edilen gelirden buluşu yapanın payına düşen miktar buluşu yapana 6 aylık periyotlar halinde verilir.
9.8. Üniversite, buluşlardan elde edilen geliri her mali yılın bitiminden itibaren bir ay içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirir.
9.9. Üniversite buluşun ticarileştirilmesi amacıyla yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde buluş sahibi Araştırmacının şirket kurup, ticarileştirme faaliyetlerini kuracağı şirkette yürütmesine izin verir. Bu halde buluştan elde edilen gelir yine yukarıdaki oranlarda paylaşılacaktır.

Yönergenin İhlali
MADDE 10 -
İşbu yönergede yer alan hükümlerinin ihlali, ilgili kanun hükümleri uyarınca ele alınacaktır.

Yönergenin Yürürlüğe Girmesi
MADDE 11 -
11.1. Bu Yönerge, Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
11.2. Bu Yönerge hükümleri KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİİK DURUMU
Senato Mütevelli Heyet Senato Mütevelli Heyet
2 76 23.02.2021 21.05.2021 4 2 Madde 5-6-7 değişmesi