İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ/ EKLEME 31.05.2023

T.C.
KTO KARATAY Üniversitesi
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Konu, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
MADDE 1 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi’nin öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari şartları belirlemek, öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kalitenin artırılmasına, ulusal ve uluslararası seviyede toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara aktif olarak katılan, çalışmalarına atıf yapılan, lisans ve lisansüstü programlar yürüten, üniversite sanayi ve toplum ilişkilerini değerlendirebilen, nitelikli öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemek için oluşturulmuştur.
KONU – KAPSAM
MADDE 2 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitülerde öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak kişilerde aranan kriterleri düzenlemektedir.
DAYANAK
MADDE 3 - Bu yönerge 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4 - Yönergede geçen;
 1. Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulu :
“Profesör”, “Doçent” ve “Doktor Öğretim Üyesi” kadrolarına müracaat eden adayların dosyalarını, bu yönergeye göre değerlendirmek üzere, üyeleri Mütevelli Heyeti ve Rektör tarafından belirlenen ve gerektiğinde sosyal, sağlık, fen, eğitim ve sanat alanlarında ayrı ayrı oluşturulabilen ve en az 5 (beş) üyeden oluşan kurul ve/veya kurullar olup, Rektör’ün gerekli gördüğü durumlarda kurul üyelerini değiştirebildiği kurulu,
 1. Başkan            : KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
 2. Diğer Uluslararası Hakemli Dergi Madde 4’ün (h) bendinde belirtilen indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergileri,
 3. Mütevelli Heyet : KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 4. Puanlama Tablosu : Yönerge ile belirlenen öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma sürecinde kullanılan ve Ek’te yer alan Puanlama Tablosunu,
 5. Rektör : KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
 6. Senato : KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
 7. Uluslararası Hakemli Dergi : SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergileri,
 8. Ulusal Hakemli Dergi : Doçentlik müracaatı için Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan dergileri,
 9. Üniversite : KTO Karatay Üniversitesini,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
MADDE 5 - Bu yönergede belirlenen kriterler; 
 1. İlgili kadroya başvurabilmenin asgari şartlarını oluşturur.
 2. Müracaatlar, ilanda belirtilen üniversitenin ilgili birimine yapılır. Müracaatların yönerge kriterlerine uygunluğu “Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulu”nca incelenerek belirlenir. Öğretim üyesi temininde ve eğitim-öğretime başlayabilmek veya devam edebilmek için gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşmada güçlük çekilen alanlarda, ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylardan Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’ndeki asgari koşulları sağlayanlar için Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle bu Yönerge ’de belirlenen asgari koşullar aranmayabilir.  
 3. Yapılan inceleme ve/veya değerlendirme sonucunda adayın durumunun bu yönerge hükümlerine uymadığının tespit edilmesi hâlinde başvuru işleme konulmaz; başvuru dosyası adaya iade edilir. Bu hüküm madde 5 b) ‘de belirlenen istisna kuralının uygulanmasında uygulanmaz.
 4. Komisyonun dosya değerlendirmesine ilişkin raporu Rektörlük makamına iletmesini takiben, Rektörlük makamı tarafından gerekli değerlendirme yapılır.
 5. Kriterlerin sağlanması bir ön koşul olup, tek başına KTO Karatay Üniversitesi’nde herhangi bir kadroya atanmak için yeterli değildir.
 6. Başvuru dosyasında yer alan eserin yayımlandığı derginin gerekli şartları sağladığının aday tarafından belgelenmesi, eserlerin yayımlanmış olması gerekir. Elektronik ortamda basılmış görülen yayınlar için DOI (Digital Object Identifier; Sayısal Nesne Tanımlayıcı) numarası alınması yeterlidir.
 7. Adayın kendi adının bulunduğu eserlere yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz. Bir esere aynı eserde yapılan birden fazla atıflar, bir atıf sayılır.
 8. Yabancı dil bilgisinin yeterliliğini belirlemede, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi sınavlar ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır.
 9. Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde “Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulu”nun kararları esastır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 6 - Başvuru yapan adayların dosyaları yönergede belirlenen “Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyesi” Başvurularında Aranacak Şartlar ve Puanlama Esasları” dikkate alınarak incelenir. “Profesör”, “Doçent” ve “Doktor Öğretim Üyesi” adaylarının dosyaları “Akademik Yükseltilme, Atanma ve Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenir ve belirtilen her bir akademik unvan için gerekli olan puanı ve diğer şartları sağlayan adayların ilan edilmiş kadrolara başvuruları kabul edilir, Rektörlük makamının değerlendirmesini müteakip işlemler devam eder.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Şartları
MADDE 7 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla profesörlüğe yükseltilme ve atanma şartları şunlardır:
 1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.
 2. Yayınlarından birini, müracaat dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtmiş olmak.
 3. Aşağıda belirtilen şartları sağlamak:
Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde, en az 100* puanı Puanlama Tablosunun A.1¢inci maddesinde belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 500* puan almış olmak.
Sosyal, Eğitim ve Spor Bilimlerinde ve Güzel Sanatlarda, en az 100* puanı Puanlama Tablosunun A.1 – A.8 maddeleri arasında belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 500* puan almış olmak.
(*Belirtilen puanın en az %80’ini Doçentlikten sonra yaptığı çalışmalardan almış olmak.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doçentlik Kadrosuna Atanma Şartları
MADDE 8 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda doçentliğe yükseltilme ve atanma şartları şunlardır:
 1. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.
 2. Aşağıda belirtilen şartları sağlamak:
Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde, en az 80* puanı Puanlama Tablosunun A.1¢inci maddesinde belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 400* puan almış olmak.
Sosyal, Eğitim ve Spor Bilimlerinde ve Güzel Sanatlarda, en az 80* puanı Puanlama Tablosunun A.1 – A.8 maddeleri arasında belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 400* puan almış olmak.
(*Belirtilen puanın en az %80’ini Doktoradan sonra yaptığı çalışmalardan almış olmak.)
 
ALTINCI BÖLÜM
İlk Defa Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Şartları
 
MADDE 9 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartları sağlamak:
 1. Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik derecesi almış olmak.
 2. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doktora bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.
 3. Aşağıda verilen şartları sağlamak:
Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde, en az 60* puanı Puanlama Tablosunun A.1¢inci maddesinde belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 200* puan almış olmak.
Sosyal, Eğitim ve Spor Bilimlerinde ve Güzel Sanatlarda, en az 60* puanı Puanlama Tablosunun A.1 – A.8 maddeleri arasında belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 200* puan almış olmak.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Öğretim Üyeliğine Yeniden Atanma Şartları
MADDE 10 - KTO Karatay Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi kadrosundaki öğretim üyelerinin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda verilen şartları sağlamak:
 1. Doktor Öğretim Üyeliğine yeniden atanma işlemlerinde, yabancı dil şartı aranmaksızın ve kadro ilanı gerekmeksizin Yönergede yer alan diğer atama kriterleri uygulanır. 
 2. 06/03/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – Kanun No:7100” değişikliği kapsamında üniversitede mevcutDoktor Öğretim Üyeleri” kadrosundaki öğretim üyelerine bu tarih esas alınarak, üniversitede görevlerine devam etmeleri halinde her dört yılda bir olmak üzere yeniden atama işlemleri uygulanır. Bu tarihten sonra göreve başlayacak olan Doktor Öğretim Üyeleri için de aynı yöntem uygulanır.
 3. Aşağıda verilen şartları sağlamak:
Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde, Puanlama Tablosunun A.1’inci maddesinde belirtilen faaliyetlerden en az bir adet olmak üzere, en az 100* puanı Puanlama Tablosunun A-C kategorileri arasında belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 250* puan almış olmak.
Sosyal, Eğitim ve Spor Bilimlerinde ve Güzel Sanatlarda, Puanlama Tablosunun A.1- A.8 maddeleri arasında belirtilen faaliyetlerden en az bir adet olmak üzere, en az 100* puanı Puanlama Tablosunun A-C kategorileri arasında belirtilen faaliyetlerden olması şartıyla toplam en az 250* puan almış olmak.
(*Belirtilen puanın tamamını ilk atamadan sonra yaptığı çalışmalardan almış olmak.)
 
 1. Asgari puan kriterlerini sağlayamayan Doktor Öğretim Üyesi için öğretim üyeliği süresince rektör tarafından bir defaya mahsus 2 yıl ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda yeterli puanı sağlayamayanların durumu ilgili birimin yönetim kurulu teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle karara bağlanır.
 
SEKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
YÜRÜRLÜK
MADDE 11 - Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosunca kabul edilip Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
MADDE 12 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
 A. YAYIN / ATIFLAR ve PATENTLER PUAN
 1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation   Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan;
 1. Makale ve derleme1,2
 2. Teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar1,2
 
 
 
80
50
 1. A.1 kapsamı dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan;
 1. Makale ve derlemeler1,2 
 2. Teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar1,2
 
60
40
 1. TÜBİTAK tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan; 
 1. Makale ve derlemeler1,2 
 2. Teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar1,2
 
50
30
 1. Tablonun A.1 ila A.3 maddeleri kapsamı dışında kalan ve KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan; 
 1. Makale ve derlemeler1,2 
 2. Teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar1,2
 
 
 
30
20
 1. Uluslararası ve ulusal sempozyum, kongre vb. bilimsel faaliyetlerde sunulan ve tam metni veya özeti yayımlanmış sözlü veya poster bildiriler;
 1. Uluslararası bilimsel faaliyet kitabında yayımlanan tam metin2
 2. Ulusal bilimsel faaliyet kitabında yayımlanan tam metin2
 3. Uluslararası bilimsel faaliyet kitabında, A.1 ve A.2’deki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan özet2
 4. Ulusal bilimsel faaliyet kitabında, A.3 ve A.4’deki ulusal dergilerde yayımlanan özet2
 
 
 
 
 
 
40
30
20
 
 
 
 
10
 1. Uluslararası atıflar (adayın kendi adının bulunduğu yayınlar hariç)
 1. A.1 kapsamındaki dergilerde alınan her bir atıf
             · Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde
             · Sosyal, Eğitim ve Spor Bilimlerinde ve Güzel Sanatlarda
 1. A.1 kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde alınan her bir atıf
             · Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerinde
             · Sosyal, Eğitim ve Spor Bilimlerinde ve Güzel Sanatlarda
 
 
 
 
4
8
 
 
2
4
 1. Ulusal atıflar (adayın kendi adının bulunduğu yayınlar hariç)
 1. A.3 kapsamındaki dergilerde alınan her bir atıf
 2. A.3 kapsamı dışındaki ulusal dergilerde alınan her bir atıf
 
2
1
 1. Patentler;
 1. Uluslararası patentler2
 2. Ulusal patentler2
 3. Faydalı model ve tesciller
 
150
100
60
 
 
  B. DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ         PUAN
 1. Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış adayın adıyla anılan formül, şema, şekil, resim ve tablolar
30
 1. Uluslararası yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı2
100
 1. Uluslararası yayınlarda yer almış adayın adıyla anılan tasarımları ve eserleri2
70
 1. Uluslararası yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı2
50
 1. Ulusal yayınlarda yer almış adayın adıyla anılan tasarımları ve eserleri2
50
 1. Alanında Türkçe bilimsel kitap, sanatsal kitap ve ders kitabı yazarlığı2
80
 1. Alanında kitap çevirmenliği kitap başına2
40
 1. Alanında Türkçe bilimsel kitap, sanatsal kitap ve ders kitabında bölüm yazarlığı2
20
 1. Türkçe bilimsel kitapçık, sanatsal kitapçık, editörlük veya görsel yönetmenlik2
20
 1. Uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan sanat eseri ve tasarımlar hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın2
40
 1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan sanat eseri ve tasarımları hakkında eleştirel/tanıtıcı yayın2
20
 1. Uluslararası yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış veya elektronik ortamdaki kitaplardaki her bir atıf için2
10
 1. Ulusal yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış kitaplardaki her bir atıf için2
5
 
 
 
 
 
 C. DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER
PUAN
 1. Uluslararası bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Bilim, Sanat ve Hizmet Ödülleri
100
 1. Uluslararası bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Teşvik Ödülleri
80
 1. Ulusal bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Bilim, Sanat ve Hizmet Ödülleri
80
 1. Ulusal bilimsel, sanatsal kuruluşlarca verilen Teşvik Ödülleri
(TÜBİTAK yayın teşvik ödülü hariç)
60
 1. Alanında yayınlanmış görsel-işitsel program
(yapım, yönetim, senaryo)
40
 1. Alanında yayınlanmış görsel-işitsel program yardımcılığı
(yapım, yönetim, senaryo)
20
 1. Gösterime girmiş uzun metraj film (yapım, yönetim, senaryo)
50
 1. Gösterime girmiş uzun metraj film yardımcılığı (yapım, yönetim, senaryo)
25
 1. Gösterime girmiş kısa metraj film (yapım, yönetim)
25
 1. Alanında yayınlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı
10
 1. Yayınlanmış Web tasarımı ve yönetimi
30
 1. Uluslararası seviyede basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb. basılan fotoğraf
15
 1. Ulusal seviyede basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb. basılan fotoğraf
10
 1. Uluslararası seviyede düzenlenen halkla ilişkiler, toplumsal sorumluluk veya reklam kampanyaları
15
 1. Ulusal seviyede düzenlenen halkla ilişkiler, toplumsal sorumluluk veya reklam kampanyaları
10
 1. Uluslararası seviyede fotoğraf veya grafik sergisi
30
 1. Ulusal seviyede fotoğraf veya grafik sergisi
20
 1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler (proje yöneticileri için)
60
 1. Uluslararası kuruluşlarca verilen proje ödülleri (proje yöneticileri için)
50
 1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
15
 1. Ulusal yürütülen projeler (proje yöneticileri için)
(Bilimsel araştırma projeleri hariç)
40
 1. Ulusal kuruluşlarca verilen proje ödülleri (proje yöneticileri için)
30
 1. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
10
 1. Bilimsel, sanatsal maksatlı uluslararası burslar
30
 1. Bilimsel, sanatsal maksatlı ulusal burslar
20
 1. Belgelendirilen, eğitim-öğretim ile ilgili eğitim alma
1/gün
 1. A.1 kapsamındaki dergilerde editörlük, editör yardımcılığı
75
 1. A.1 kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği
40
 1. A.1 kapsamı dışındaki dergilerde editörlük, editör yardımcılığı
50
 1. A.1 kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde yayın kurulu üyeliği
30
 1. Hakemli branş dergilerinde editörlük, editör yardımcılığı
20
 1. Hakemli branş dergilerinde yayın kurulu üyeliği
10
 1. A.1 kapsamındaki dergilerde hakemlik (her bir makale için)
10
 1. A.1 kapsamı dışındaki dergilerde hakemlik (her bir makale için)
5
 1. Uluslararası çalıştay, sempozyum, kongre vb. ilmi faaliyetlerde başkanlık yapmak
20
 1. Uluslararası çalıştay, sempozyum, kongre vb. ilmi faaliyetlerde görev almak veya oturum başkanlığı yapmak
10
 1. Ulusal çalıştay, sempozyum, kongre vb. ilmi faaliyetlerde başkanlık yapmak
10
 1. Ulusal çalıştay, sempozyum, kongre vb. ilmi faaliyetlerde görev almak veya oturum başkanlığı yapmak
5
 1. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum mülakat, çalıştay veya yaz okulu gibi faaliyetlerde konuşmacı veya panelist olarak görev yapmak
10
 1. Uluslararası alanında her bir jüri üyeliği için (en fazla 6)
5
 1. Ulusal alanında her bir jüri üyeliği için (en fazla 6)
2
 1. Uluslararası jürili/küratörlü karma faaliyetlere kabul edilmek
30
 1. Uluslararası festival faaliyetlerine kabul edilmek 
25
 1. Ulusal jürili/küratörlü karma faaliyetlere kabul edilmek
20
 1. Ulusal festival faaliyetlerine kabul edilmek
15
 1. Yurtdışında şahsi faaliyetler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti (solo tam konser veya konçerto çalma), gösterim vb.)  
40
 1. Yurtiçinde şahsi faaliyetler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti (solo tam konser veya konçerto çalma), gösterim vb.)  
20
 1. Yurtdışında şahsi faaliyetlerin her bir tekrarı için  
(en fazla 3 tekrar dikkate alınacaktır)  
10
 1. Yurtiçinde şahsi faaliyetlerin her bir tekrarı için
(en fazla 3 tekrar dikkate alınacaktır)  
5
 1. Ulusal jürili yurt dışı faaliyetlere kabul edilmek
25
 1. Yurtdışında karma faaliyetlere katılmak
15
 1. Yurtdışında grup faaliyetlerine katılmak (en fazla beş kişi)
25
 1. Yurtiçinde karma faaliyetlere katılmak 
5
 1. Yurtiçinde grup faaliyetlerine katılmak (en fazla beş kişi)
10
 1. Uluslararası jürili faaliyetlerde ödül almış olmak 
50
 1. Ulusal jürili faaliyetlerde ödül almış olmak 
25
 1. Uluslararası yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak
30
 1. Ulusal yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak
15
 1. Yayınlanmış görsel-işitsel program (yapım, yönetim, senaryo)
10
 1. Yayınlanmış görsel-işitsel program yardımcılığı (yapım, yönetim, senaryo)
5
 1. Yayınlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı
10
 1. Yayınlanmış gazete, dergi vb. tasarımı
5
 1. Ulusal seviyede basılmış kurumsal kimlik tasarım çalışmaları.
10
 1. Uluslararası seviyede basılmış kurumsal kimlik çalışmaları.
3
 
 
 
 D. EĞİTİM-ÖĞRETİM
PUAN
 1. Ön Lisans ve Lisans düzeyinde ders vermek (her yıl için en fazla 10 ders)
4/ders
 1. Lisansüstü düzeyde ders vermek (her yıl için en fazla 5 ders)
4/ders
 1. Tez savunma jüri üyelikleri
Yüksek Lisans/Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik
1
 1. E-öğrenme maksatlı elektronik ortamda şahsi ders materyali düzenleme
10
 1. Yeni ve keşfedici öğretim yöntemleri uygulama
8
 1. Profesyoneller aracılığıyla sektör bilgisini öğrenciye aktarma
(Belgelendirmek Şartıyla)
8
 1. Doktora ve tıpta uzmanlık tez yönetimi3
10/tez
 1. Yüksek lisans tez yönetimi3
5/tez
 1. Yöneticilik değerlendirilmesi
 1. Akademik birim yöneticiliği
 2. Akademik birim yönetici yardımcılığı
2/yıl
1/yıl
 
Dipnotlar: 
 1) Sempozyum, kongre vb. bilimsel faaliyetlerde sunulan ve tam metni bu maddede belirtilen kapsamdaki dergi özel sayılarında yayımlanan yayınlar aynı puanlamaya tabidir.
2) Bu yayınlarda yazar sayısının birden fazla olması hâlinde, adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki Tabloya göre belirlenir. Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1¢inci isimle aynı şekilde değerlendirilir.
3) Tamamlanmış tezler dikkate alınacaktır.
 
Eserdeki
Yazar Sayısı
Hak edilen puan (Belirlenen Tam Puanın Yüzdesi)
1. isim
(%)
2. isim
(%)
3. isim
(%)
4. isim
(%)
5. isim
(%)
6. isim ve üzeri
(%)
1 isimli 100          
2 isimli 100 90        
3 isimli 90 80 70      
4 isimli 85 75 65 55    
5 isimli 80 70 60 50 40  
6 isim ve üzeri 75 65 55 45 35 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİİK DURUMU
1 104 Senato
17.05.2022
Mütevelli Heyet
23.06.2022
 6 Nolu
 
6 Nolu
Madde 5
2 130 Senato
02.02.2023
3 Nolu Madde 10