İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ, ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ARAPÇA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ, ZORUNLU   HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Zorunlu Hazırlık sınıfında, yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44’ üncü ve 49’ uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Arapça Mütercim ve Tercümanlık Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfını,
b) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
c) Mütevelli Heyet: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör/Rektörlük: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
d) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
g) Yüksekokul: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ğ) Yüksekokul Müdürlüğü: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
h) Yüksekokul Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
ı) Yüksekokul Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Hazırlık Sınıfı
Eğitim-öğretim
MADDE 5- (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime dağarcığını geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.
(2) Akademik yıl sonunda, sınavlardan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfını tamamlamış sayılır ve lisans programına devam ederler.
(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfı azami iki yılda tamamlanmak zorundadır. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir ve başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilirler.
(4) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında öğrenimlerine devam ederler.
Eğitim Dili
MADDE 6– (1) Hazırlık sınıfında Eğitim dili en az %30 Arapçadır.
Ölçme ve sınavlar
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde; hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavları uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Sınavların değerlendirmeye etkisine Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Sınav türleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Muafiyet sınavı: Yüksekokula dilekçe ile başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavına girmeyi talep eden öğrenciler bu sınava alınırlar. 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve lisanstaki eğitim-öğretime başlarlar.
(b) Ara sınav: Bu sınav öğrenim görülen seviye içindeki kapsam ve amaçlara yönelik uygulanır. Her dönem belirlenen tarihlerde iki ara sınav yapılır.
c)Yıl sonu Sınavı: Bu sınav, iki dönemin sonunda yapılır.
ç) Bütünleme sınavı: Akademik yıl sonunda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılan sınavdır.
d) Mazeret sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeret bitimini takip eden beş iş günü içinde mazeretlerini gösterir belgeyi bir dilekçe ile Yüksekokul Sekreterliğine teslim ederler.
e) Proje, Ödev ve Sınıf İçi Değerlendirme Notu: Bu not derse katılım, derse devamlılık, ödev ve çalışmalara yönelik öğretim elemanlarınca takdir edilir. Akademik yıl içinde bu değerlendirmeyi yabancı dil hazırlık sınıfı ölçme ve değerlendirme sürecine dâhil edilip edilmeyeceğine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.
          (2) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilere katılamadıkları sınavlar için mazeret hakkı verilir.
                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devam Durumu ve Mazeretler
Devam durumu
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Öğrenciler derslerin en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Derse devam öğretim elemanı tarafından kaydedilir ve bu kayıt esas alınır. Hazırlık sınıfı derslerini başarısızlık nedeniyle ikinci defa alan öğrencilerin devam zorunluluğu yeni kayıt yaptırmış öğrenciler ile aynıdır.
(2) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yarı yıl sonu sınavına alınmazlar, Not ortalamalarına bakılmaksızın devamsız sayılarak yıl tekrarı yaparlar. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler yarı yıl sonu sınavına alınmaz. Ancak derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.
(3) Mütercim Tercümanlık Yabancı Dil hazırlık sınıflarında bir akademik yarıyılda en fazla 12 güne kadar tedavi gerektiren hallerde öğrenciler heyet raporu ile Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda bulunur ve başvuru sonucu Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. Her yarıyıl için 12 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde Yüksekokul Sekreterliği kanalı ile Senatoya başvuruda bulunulur ve başvuru sonucu Senato tarafından belirlenir.   
(4) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurtiçi ve yurtdışında temsil eden öğrenciler devam zorunluluğundan muaf tutulur.
 
Mazeret sınavı
MADDE 9 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
(2) Dönem sonu veya yıl sonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşıdığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.
(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı yıl sonu not ortalaması aşağıdaki şekilde belirlenir:
(a)İki yarıyılda yapılan ara sınavlar sonunda elde ettikleri puan ortalamalarının %40’ı alınır ve akademik yıl sonunda yapılan yarı yıl sonu sınavından alınan puanın %60’ı ile toplanır. Toplam puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler yabancı dilde hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilir.
(b) Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Hazırlık
Sınıflarına Dair Temel Esaslar
Muafiyet
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıflarında başarı notu 60’tır.
(2) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar.
Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı
MADDE 12 – (1) Akademik yıl içerisinde yatay geçiş veya merkezi yerleştirme ile eğitim dili %30 ve üzeri yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce öğrenim gördükleri üniversitelerde hazırlık sınıfı eğitimini almamış veya başarı ile tamamlamamış ise, tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmek zorundadır.
(2) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yaparlar.
Sınavlara itiraz
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde Yüksekokul Sekreterliğine dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunulur. İtiraz üzerine Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavı yapan komisyon görevlendirilerek sınavda maddi hata olup olmadığı incelenir ve gerekirse düzeltme yapılır.
(2) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik cevap kâğıdı kodlaması esnasında yaptığı hatalara dair itirazlar kabul edilmez.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri, 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
SIRA         FORM NO                            KURUL                                             KARAR NO                                      DEĞİŞİKLİİK DURUMU
   1                  85                         Senato        Mütevelli Heyet                 Senato       Mütevelli Heyet                                  Genel 
                                                 03.09.2021       15.10.2021                       16                        4