İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU YÖNERGESİ 09.03.2023

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK VE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Akademik Teşvik ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, KTO Karatay Üniversitesi akademik personeli ve lisansüstü öğrencilerinin KTO Karatay Üniversitesi adresli bilimsel yayınlarını, bilimsel toplantılara katılmaya yönelik faaliyetlerini, patent çalışmalarını ve projelerini teşvik etmek ile ilgili ilkeleri düzenlemektir.
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Akademik Teşvik ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun oluşum, görev, yetki ve çalışma ilkelerine ve KTO Karatay Üniversitesi adresli bilimsel yayın üreten, patent geliştiren, proje yürüten veya projelerde araştırmacı olarak görev alan ve bilimsel toplantılarda sözlü bildiri veya sanat çalışması sunan KTO Karatay Üniversitesi personeli ve lisansüstü öğrencilerinin bilim ve sanat alanındaki faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) EBYS: KTO Karatay Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
b) Enstitü: KTO Karatay Üniversitesine bağlı enstitüleri,
c) Fakülte: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) Komisyon: KTO Karatay Üniversitesi Akademik Teşvik ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunu,
d) Komisyon Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi BAP Komisyonu Başkanını,
e) Komisyon Sekreterliği: KTO Karatay Üniversitesi BAP Komisyonu Sekreterliğini,
f) Mali İşler Direktörlüğü: KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler Direktörlüğünü,
g) Meslek Yüksekokulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,
ğ) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
i) Uluslararası Atıf Endeksleri: Web of Science ve Elsevier Scopus veri tabanlarını,
j) Uluslararası Konferans Bildirisi Endeksleri: Web of Science Conference Proceedings Citation Index ve Scopus Conference Proceedings veri tabanlarını,
k) Uluslararası Kitap Endeksleri: Web of Science Book Citation Index ve Scopus Book List veri tabanlarını,
l) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
m) Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesine bağlı yüksekokulları ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri
Komisyonun oluşumu
Madde 5 – (1) Komisyon, Rektör tarafından görevlendirilen asgari yedi (7) azami on bir (11) öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinden biri Rektör tarafından Komisyon Başkanı olarak görevlendirilir.
(2) Rektör tarafından görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren bir üye aynı usulle yeniden atanabilir.
(3) Rektör, Komisyon üyelerini gerekli gördüğünde değiştirebilir ve çeşitli nedenlerle boşalan komisyon üyeliklerine yeni üye atayabilir.
(4) Altı ay veya daha fazla yurtdışı görevlendirmesi bulunanlar hariç, gerekçesi olmadan üst üste iki defa ya da toplam üç defa mazeretsiz komisyon toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
(5) Komisyon üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.
(6) Herhangi bir nedenle boşalan Komisyon üyeliğine, Rektör tarafından en geç bir ay içinde yeni üye atanır.
(7) Komisyon Başkanlığını Rektör veya Komisyon Başkanı, raportörlüğünü ve sekretaryasını Komisyon Sekreterliği yürütür.
Komisyonun çalışma ilkeleri
MADDE 6 – (1) Komisyon, Rektörün bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kapsamındaki danışma kurulu olarak görev yapar.
(2) Komisyon, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili personelin görüş ve önerilerini dinlemek üzere komisyon toplantısına davet edebilir.
(3) Komisyon, akademik birimlerden veya personelden gelen proje ve teşvik başvurularını veya Rektörün havale ettiği konulara ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Alınan kararları öneri olarak Rektörlüğe sunar.
(4) Komisyon, mevzuat ve işleyişe uygun bulunmayan başvuruları, gerekli görmesi halinde ilgili birime veya personele tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir. Yenilenen başvuruları tekrar gündemine alarak inceler.
(5) Komisyon, bilimsel çalışmalara teşvik ödeneği verilmesi yönünde önerilerde bulunur.
(6) Başkanın çağrısı üzerine üye çoğunluğu ile toplanan Komisyon, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
(7) Komisyon, gerek görüldüğü durumlarda alt komisyonlar oluşturabilir.
(8) Komisyon Başkanının ve/veya üyelerinin teşvik başvurularının değerlendirildiği toplantılara ve oylamalara ilgili başkan ve/veya üye katılamaz.
 Komisyonun görevleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmalar ve ilgili teşvik ödenekleri hakkında öneri, görüş, inceleme ve değerlendirme yapmak ve Rektörlüğe sunmak,
b) Bilimsel çalışmalara verilecek teşviklere ilişkin ilke ve ilgili mevzuatına uygunluğunu inceleyerek bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek,
c) Rektörlük tarafından yönlendirilen konuları incelemek ve görüş bildirmek,
ç) Üniversitenin bilimsel araştırmalarla ile ilgili yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler gibi yasal düzenlemeleri hazırlamak veya değişiklik önerilerini inceleyerek Rektörlüğe görüş bildirmek,
d) Dış kaynaklı projelere Üniversitenin eş finansman ve ayni katkı yükümlülüklerine veya projenin tümüyle Üniversite tarafından desteklenmesine dair inceleme ve değerlendirme yaparak Rektörlüğe görüş bildirmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşvik Türleri, Başvuru Koşulları ve Teşvik Ödeneği
MADDE 8 – (1) Uluslararası yayın teşviki: Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan dergilerde tam metin olarak yayımlanmış Üniversite adresli makaleler bu kapsamda değerlendirilir.
(2) Uluslararası kitap ve kitap bölümü teşviki: Uluslararası Kitap Endekslerinde taranan uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış Üniversite adresli kitaplar ve/veya kitap bölümleri bu kapsamda değerlendirilir.
(3) Proje teşviki: EK-1’de tanımlanan ulusal ve uluslararası projeler bu kapsamda değerlendirilir.
(4) Patent teşviki: Üniversitede yapılan çalışmalardan dolayı alınan uluslararası ve ulusal patentler bu kapsamda değerlendirilir.
(5) Bilimsel toplantı katılım teşviki: Üniversite akademik personelinin bildiri kitabı Uluslararası Konferans Bildirisi Endeksleri listesinde taranan yurtdışı ve yurtiçi hakemli bilimsel toplantılarda sözlü bildiri veya sanat çalışması sunarak gerçekleştireceği Üniversite adresli bilimsel faaliyetler bu kapsamda değerlendirilir.
MADDE 9 – (1) Teşvik başvurusu için ilgili bilimsel faaliyetin (makale, kitap, bildiri vb.) teşvik başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle basılı (Published), çevrimiçi yayımlanmış (Published Online) veya erken erişime açık (Early Access) şekilde herhangi bir kısaltma yapılmadan “KTO Karatay Üniversitesi” veya “KTO Karatay University” adresiyle yayımlanmış olması gerekmektedir.
(2) a) Çok yazarlı makalelerde Üniversite akademik personeli veya lisansüstü öğrencisi olmayan yazarlara teşvik ödemesi yapılmaz.
b) Elli (50) ve üzeri yazarlı yayınlar teşvik kapsamı dışındadır.
c) Yağmacı/şaibeli olarak nitelendirilen veya akademik teamüllere aykırı olarak yayın sürecini işleten dergilerde yayımlanan makaleler teşvik kapsamı dışındadır.
(3) a) Birden çok baskısı bulunan kitaplar için yalnızca bir (1) teşvik başvurusu yapılabilir.
b) Editörlü bir kitaptaki birden fazla kitap bölümü ve editörlük için yalnızca bir (1) teşvik başvurusu yapılabilir.
(4) a) EK-1’de tanımlanan projelere, tamamlandıktan sonra başvuru üzerine Komisyonun önerisi ve Rektörlük onayı ile proje ekibine (yürütücü, araştırmacı ve danışman) belirtilen oranlarda teşvik verilir.
(5) a) Uluslararası ve ulusal patentlere teşvik verilebilmesi için Uluslararası Patent veya Türk Patent Enstitüsünden buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporunun alınmış olması veya başvurunun Ulusal Patent kurumu ile Avrupa Birliği, Türk Ulusal Ajansı, TÜBİTAK veya Devlet Bakanlığı tarafından tescil edilmiş patentler arasında kabul edilmiş olması gerekir.
b) Patent teşviki kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Ticarileştirilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.
(6) a) Bilimsel toplantılara katılım teşviki yalnızca bildiri kitabı Uluslararası Konferans Bildirisi Endeksleri listelerinde (Scopus, Web of Science) taranan bilimsel ve sanatsal etkinliklere verilir.
b) Her bir sözlü bildiri veya sanat çalışması için sadece bildiriyi sunan katılımcıya destek verilir.
c) Uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer vb. bilimsel toplantılarda sözlü bildirisiz katılımlara destek verilmez.
ç) Bilimsel toplantı katılım teşvikinden, son yirmi dört (24) ay içinde Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan dergilerde yayımlanan makale ile bir defaya mahsus yararlanılır.
d) Bilimsel toplantı katılım teşviki iki türlüdür: tam destek ve kısmı destek.
Tam destek almanın koşulu başvuru tarihi öncesinde son yirmi dört (24) ay içinde Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan dergilerde bir (1) adet makale yayımlamaktır. Üniversite personeli bu makalelerini veya özgün sanat eseri raporlarını başvuru ekinde ibraz etmekle yükümlüdür. Son yirmi dört (24) ay içinde Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan dergilerde yayını olmayan ve başvuruda bulunan adaylara, BAP Komisyonunun önerisi ve Rektörün onayı ile kısmi destek teşviki sağlanabilir.
e) Her bir Üniversite personeli bilimsel toplantı katılım teşvikinden, bir takvim yılı içerisinde iki (2) yurtdışı ve iki (2) yurtiçi bilimsel toplantı olmak üzere en çok dört (4) kez yararlanabilir.
f) Poster sunumları teşvik kapsamı dışındadır.
MADDE 10 – (1) a) Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan dergilerde yayımlanan makaleler için teşvik ödenek tutarı Eşitlik-1 ile hesaplanır. Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan dergilerde yayımlanan makalelere verilecek teşvik ödeneğinin hesaplanmasında kullanılan uluslararası makale teşvik katsayısı (P), Komisyonun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir.

                                                                (1)

T: Teşvik ödeneği tutarı
P: Uluslararası makale teşvik katsayısı
F: Atıf skoru
b) Atıf skoru (F), Scopus veri tabanında taranan dergilerde yayımlanan makaleler için CiteScore, Web of Science veri tabanında taranan dergilerde yayımlanan makaleler için Impact Factor değeridir. Hem Web of Science veri tabanında hem de Scopus veri tabanında taranan dergilerde yayımlanan makalelere verilecek teşvik ödeneği hesaplanırken Scopus veri tabanı teşvik kuralları esas alınır.
c) Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında taranan dergilerde yayımlanan makaleler için belirlenen teşvik miktarı 4,0    olup, teşvik miktarı hesaplanırken Madde 10 (2)’deki kurallar esas alınır.
(2) a) Yazarlar arasında yalnızca bir Üniversite adresli yazar olması durumunda teşvik ödeneği Eşitlik 1 uygulanarak çıkan sonucun Tablo 1’de gösterilen oranlarla çarpılmasıyla hesaplanır.
b) Yayımlanan makalede birden fazla Üniversite adresli yazar bulunması durumunda, toplam teşvik ödeneği Üniversite adresli yazarlara eşit bölüştürülür.
 
Tablo 1. Yazar sayısına göre teşvik ödeneği
Toplam yazar sayısı Teşvik ödeneği
1 T
2 0,80 X T
3 ila 9 0,60 X T
10 ve üzeri 0,30 X T
 
 
(3) a) Uluslararası kitap ve kitap bölümü teşvik ödeneğinin hesaplanmasında kullanılan kitap teşvik katsayısı (KP), Komisyonun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir. Teşvik ödeneği kitabın niteliğine göre Tablo 2’de gösterildiği gibi hesaplanır.
Tablo 2. Kitap ve kitap bölümü teşvik ödeneği
Kitaplar Teşvik ödeneği
Uluslararası kitap KP
Uluslararası kitap bölümü 0,50 X KP
b) Çok yazarlı uluslararası kitap veya kitap bölümü teşvik ödeneğinin hesaplanmasında uluslararası makaleler için kullanılan Madde 10 (2)’deki kurallar esas alınır.
c) Uluslararası derleme kitap çalışmalarında editörler, kitap bölümü yazarı teşviki esaslarına göre değerlendirilir.
(4) a) Patent teşvik ödeneği patentin niteliğine göre Tablo 3’te gösterildiği gibi hesaplanır ve Üniversiteli adresli hak sahiplerine eşit olarak bölüştürülür. Patent teşvik ödeneğinin hesaplanmasında kullanılan patent teşvik katsayısı (PD), Komisyonun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir.
Tablo 3. Patent teşvik ödeneği
Patentler Teşvik ödeneği
Uluslararası patent PD
Ulusal patent 0,80 X PD
 
 
b) Patentin ticarileştirme sürecinde ve elde edilecek gelirlerin dağıtımında, KTO Karatay Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi ve Ticarileştirilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Yönergesinde belirtilen hükümler uygulanır.
(6) Bilimsel toplantı katılım teşvikinde tam destek; yolluk (yalnızca mutat taşıtlarla yapılan ulaşım masrafları dahil), yevmiye (konaklama masrafları dahil) ve katılım ücretini; kısmi destek ise yalnızca katılım ücretini içerir.  Bilimsel toplantı katılım teşvik üst sınırları Tablo 4’te verilmiştir. Teşvik üst sınırı her yıl Komisyonun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir.
Tablo 4. Bilimsel toplantı katılım ödeneği
Bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum) Teşvik ödeneği
Uluslararası toplantı UBP
Ulusal toplantı YBP
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuru Süreci
MADDE 11 – (1) Teşvik başvuruları, basılmış veya çevrimiçi yayımlanmış olan makalelerin, kitap ve kitap bölümlerinin, bildirilerin, proje başvuru dosyasının, proje kabul dokümanının, patent tescil belgelerinin ve gerekli durumlarda istenebilecek diğer kanıt belgelerinin kopyaları ile Komisyon Sekreterliğine yapılır.
(2) Teşvikten yararlanmak için ilgili çalışmanın, başvuran öğretim elemanı tarafından TÜBİTAK-ARBİS ve YÖKSİS veri tabanına kaydının yapılmış olması ve başvuru dosyasına ilgili kaydın dijital kopyasının eklenmesi gerekmektedir.
(3) Teşvik başvuruları Mart ve Kasım aylarında birer defa olmak üzere yılda iki defa yapılır ve toplu olarak değerlendirmeye alınır.
(4) Komisyon Sekreterliği başvurunun teşvik koşullarını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek üzere ön değerlendirme yapar. Ön değerlendirme sürecinden geçen başvurular Komisyona sunulur ve kararı alınır. Karar Komisyonca Rektörlüğe iletilir. Rektör, Komisyondan gelen kararı uygun bulduğu takdirde Komisyon tarafından teşvik ödenekleri için ödeme işlemleri başlatılır.
(5) a) Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılacak Üniversite personeli, Bilimsel Toplantı Katılım Teşviki Talep Formunu doldurarak ekine, kongre veya sempozyumda sunacağı sözlü bildirinin tam metnini veya sanat çalışmasının ilgili dokümanlarını, ilgili Üniversite personelinin ve bildiri başlığının açık olarak yer aldığı kabul yazısını, hakem raporlarını, bildiri metni ve/veya varsa tam metni, bilimsel toplantı etkinlik programını, son yirmi dört (24) aylık süreçte Uluslararası Atıf Endekslerinde yer alan makalelerini, ders telafi programını ya da notunu, bilimsel toplantı bildiri kitabının Uluslararası Konferans Bildirisi Endeksleri listesinde tarandığını gösterir belge, gerekli ise feragat dilekçesini ve ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararını ekleyerek EBYS üzerinden Komisyona başvuru yapar.
b) Tübitak 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında kabul alan Üniversite personeli için, son yirmi dört (24) aylık süreçte Uluslararası Atıf Endekslerinde taranmış yayını olma şartı aranmaz.
c) Bilimsel toplantı teşvik ödeneğinin alınabilmesi için, bilimsel toplantı kabul belgesi ve diğer başvuru evraklarının hazırlanarak Komisyona başvurulur. Komisyon değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan başvurular Tablo 4’teki limitler göz önüne alınarak rektörlüğe iletilir.
d) Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılım başvuruları, etkinlik tarihinden en az otuz (30) gün önce yapılmadır.
(6) Teşvik almaya hak kazanan personelin teşvik ödemesi, Komisyon kararının Rektör tarafından onaylanmasına müteakip gerçekleştirir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Proje Başvuru Süreci
MADDE 12 – (1) Proje başvurusu yapılabilmesi için, TÜBİTAK’a projenin (yürütücü olarak) başvurulmuş, değerlendirmeye alınmış ve değerlendirme sonucu en az C puanı almış olması gerekmektedir.
(2) Değerlendirme sonucu A ve B puanlarını almış olan projelere BAP kapsamında proje bütçesinin en fazla %50’si; C puanı almış olan projelere ise ön çalışmaların yapılabilmesi için proje bütçesinin en fazla %30’u kadar destek sağlanabilir.
(3) TÜBİTAK 2209 projelerinde ise, değerlendirilmeye alınmış ve kabul edilmiş projelere BAP kapsamında en fazla proje bütçesi kadar destek sağlanabilir.
(4) Proje yürütücüleri, FR-0744 proje başvuru formunu doldurarak Komisyona sunar.
(5) Komisyon, projelerin değerlendirmelerini yaparak uygun bulunan projeleri rektörlük onayına sunar. Kabul edilen projeler için proje sözleşmesi yapılır.
MADDE 13 – (1) Proje yürütücüleri, proje süresi 12 ay ve üzeri olan projelerde her 6 aylık dönemde 1 ara rapor sunmakla, daha kısa süreli projelerde ise Komisyonun talep etmesi durumunda Komisyona ara rapor sunmakla yükümlüdür.
(2) Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon projenin türüne, süresine ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.
MADDE 14 – (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç (3) ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren Proje Sonuç Raporunu Komisyona sunar. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da Komisyona sunulur.
(2) Sonuç raporları Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.
(3) BAP projesi olarak Üniversite tarafından kabul edilmiş ve desteklenen bir projenin kapatılabilmesi için;
(a) TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu A ve B puanı almış projelerin Uluslararası Atıf Endekslerinde taranan bir dergide ilgili projeden türetilmiş Üniversite adresli yayın yapılmış, BAP proje kodunun yayında belirtilmiş ve yayın bilgilerinin Komisyona teslim edilmiş olması gerekmektedir.
(b) TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı almış projelerde ise en az Ulusal Atıf Endekslerinde taranma şartı aranır.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 15 – (1) Üniversite akademik personelinin görev aldığı tüm projelerde FR-0760 Proje Bilgi Formunun doldurularak Komisyon’a verilmesi zorunludur.
MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yapılacak düzenlemelerde KTO Karatay Üniversitesi Senatosu yetkilidir.
MADDE 17 – (1) Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafından değerlendirmesi tamamlanmış olan teşvik başvuruları, bir önceki mevzuat hükümlerine tabidir. Henüz değerlendirilmemiş olanlar ve yeni başvurular ise bu yeni yönerge hükümlerine göre işlem görürler.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senato ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
EK-1. Proje teşvik ödeneği
Projeler Teşvik ödeneği
Uluslararası destekli proje AB Ufuk2020 2,00 X PP
(Yürütücü: 2,00 PP)
(Araştırmacı: 1,10 PP)
(Danışman: 1,00 PP)
ERA-NET, COST (Avrupa Bilim Teknoloji İş Birliği), EUREKA, EUROSTARS, TÜBİTAK Uluslararası İkili İş Birliği Programları, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destekleri ve AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler), EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü), ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi), NAM S&T CENTRE (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi), NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim Komitesi), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), UNOOSA (BM Uzay İşleri Ofisi), BM Nüfus Fonu, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası Programı, MATRA Programı (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 1,10 X PP
(Yürütücü: 1,10 PP)
(Araştırmacı: 1,00 PP)
(Danışman: 0,90 PP)
Ulusal destekli proje TÜBİTAK 1000, 1001, 1003, 3501, 1505 destekli proje 1,00 X PP
(Yürütücü: 1,00 PP)
(Araştırmacı: 0,90 PP)
(Danışman: 0,80 PP)
TÜBİTAK 1005, 3005, 1512destekli proje 0,90 X PP
(Yürütücü: 0,90 PP)
(Araştırmacı: 0,80 PP)
(Danışman: 0,70 PP)
TÜBİTAK 1002 destekli proje 0,70 X PP
(Yürütücü: 0,70 PP)
(Araştırmacı: 0,60 PP)
(Danışman: 0,50 PP)
Bakanlık destekli projeler, Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projeler, KOSGEB-Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri (Yükseköğretim kurumları hariç, Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler), Kalkınma Ajansı Destekli Projeler, TÜSEB destekli projeler 0,60 X PP
(Yürütücü: 0,60 PP)
(Araştırmacı: 0,40 PP)
(Danışman: 0,30 PP)
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
1 107 Senato
04.08.2022
Senato
8
Tümü