İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ / EKLEME 14.11.2022

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: KTO Karatay Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5
– (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kadınların haklarını koruyarak, insan haklarına ve hukuka saygının gelişmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak.
b) Kadının aile içindeki önemini ve gücünü vurgulamak.
c) Kadını ve aileyi içine alan eğitim, din, sağlık, hukuk, sanat, spor, medya gibi her konuyu çalışma sahası olarak ele almak.
ç) Kadın ve aileye yönelik olarak Üniversite ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve Merkezin amaçları ile kendi amaçları örtüşen sivil toplum kuruluşlarının yapacağı akademik faaliyetleri desteklemek.
d) Kadınların aile içinde, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatta gelişimini destekleyerek üretken bireyler olmalarını sağlamak.
e) Kadınların yaşam boyu eğitimlerini desteklemek.
f) Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve dezavantajlı konumda olan kadınlar ve ailelerinin aktif yurttaş olmalarını desteklemek ve sivil toplumdaki katılım ve temsilini arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6
– (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek.
b) Kadının eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek.
c) Kadın ve aile konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek olası girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek.
ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin kadın ve aileye ilişkin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak ve alana ilişkin bilimsel çalışmaları desteklemek.
d) Kadın ve aile araştırmaları alanında lisansüstü program ve/veya programların açılmasını sağlamak, ders programlarını gerçekleştirmek ve açılan programın başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.
e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerinin sürdürülmesine yardımcı olmak ve toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak.
f) Kadın ve aile araştırmaları öğrenci topluluğunun kurulmasını sağlayarak, öğrencilerin aktif olarak çalışmalarına destek olmak.
g) Akademik ve idari personelin yanı sıra, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda kadın ve aileye yönelik araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek.
ğ) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomi ve üretim gibi alanlarla ilgili olarak Konya ilindeki kadınların durumunu saptayacak ve onların gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve sonuçlarını yayımlamak.
h) Kadın ve aile araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak.
ı) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimde ve dezavantajlı yerleşim merkezlerinde yaşayan kadınlar için ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları ve kurslar düzenlemek.
i) Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde kadın ve aile ile ilgili ders ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve Üniversite öğrencilerinin bu konulara yönelmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak ve desteklemek.
j) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.
k) Kadın konusunda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara istenildiğinde danışmanlık ve proje ortaklığı yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Çalışma grupları.

Müdür ve görevleri
MADDE 8
– (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak,
d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9
– (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki iki Yönetim Kurulu üyesi; Üniversite öğretim elemanları arasından, diğer iki üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
b) Merkezin bütçesini hazırlamak,
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
ç) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10
– (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan bir organdır. Merkezin çalışmaları ile ilgili özel ve istekleri halinde kamu sektöründeki kuruluşların ya da sivil toplum örgütlerinin Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. On beş kişiden oluşan Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş ve tavsiyelerde bulunmak,
b) Merkezin çalışma alanları ile ilgili yeni çalışmaları, önerileri, proje imkânlarını ve işbirliğini sağlamaktır.

Çalışma grupları
MADDE 11–
(1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporunu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12
– (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler
MADDE 13
– (1) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderler ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yürürlük
MADDE 14
– (1) Bu Yönetmelik Senato ve Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Rektörü yürütür