İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
TİCARET VE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ YÖNERGESİ
 
GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE 1 – STAJ AMACI
Staj, uygulama ağırlıklı olarak öğretim yapan KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kazandıkları bilgi ve becerileri endüstride, gerçek şartlarda uygulama, gözlemleme ve tecrübe kazanmalarına imkân hazırlamak ve ayrıca üniversite ile endüstri arasında bir köprü görevi oluşturarak, sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
 
MADDE 2 – GENEL KURALLAR
 • Stajlar, KTO Karatay Üniversitesi Staj Prosedüründe belirtilen genel esaslara uygun olarak yürütülür.
 • Toplam staj süresi 30 iş günüdür.
 • Öğrenci stajını bölüm staj komisyonunun onaylamasından sonra, yurt içinde ve yurt dışındaki uygun işletmelerde yapabilir.
 • Staj süresince yapılacak kontrollerde kendileri ile irtibat kurulamayan öğrencilerin stajları geçersiz sayılabilir.
 • Staj tek başına gerçekleşecek bir süreçtir. Staj süresince yaz okuluna devam edilemez.
 
MADDE 3 – KAPSAM
Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca tamamlamakla yükümlü oldukları yaz stajı ve dönemlik stajı kapsar.
 
MADDE 4 – TANIMLAR
Bu Yönergede geçen;
Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu
Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulunu,
Bölümler: KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokul Bölümlerini,
Müdür: KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokul Müdürünü,
Staj: Öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri geliştirmek ya da pratik tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla, yurt içinde veya dışında özel veya resmi kurum veya kuruluşlarda, program staj uygulama esaslarında belirlenen sürelerde yapılan uygulamalı çalışmaları
Staj Komisyonu: Meslek Yüksekokulu Bölümleri tarafından oluşturulacak komisyonları ifade eder.
 
 
 
MADDE 5 – STAJ KOMİSYONU GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
Staj Komisyonunun görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
 • Staj takvimini belirlemek
 • Stajyer öğrencilerin kendi girişimleri ile bulacakları staj yerlerinin uygunluğunu incelemek ve karara bağlamak
 • Öğrencileri, yapacakları stajlarla ilgili bilgilendirmek için toplantılar düzenlemek
 • Staj çalışmalarını denetlemek
 • Sonuçlanan staj belgelerinin toplanmasını sağlamak ve değerlendirmesini yapmak
 
MADDE 6 – STAJ YAPILABİLECEK İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİ
6.1. Mekatronik Programı İçin;
 • İşyeri, staj yapılabilecek konuda yeterli eğitim imkânlarına sahip olmalıdır.
 • İş yerinde, stajyerlerden sorumlu en az bir mekatronik/makine/elektrik-elektronik/bilgisayar mühendisi bulunmalıdır.
 • İşyeri, staj konularının içeriğine uygun donanımsal olarak makine-teçhizat, teknolojik cihaz, alet, aparat, makine ve ayar, bakım ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.
 • İşyerinin çalışma faaliyeti 6.1.1, 6.1.2 veya 6.1.3’de belirtilen sınıflandırmalardan en az birini içermelidir.
6.1.1. Mekatronik Programı Altında Otomasyon Uygulamaları İçin:
Programlanabilir mantık denetleyicili (PLC) otomasyon sistemleri ve endüstriyel uygulamaları, Mikroişlemciler ve bilgisayarlı otomasyon sistemleri, robotik uygulamalar, görüntü işleme, sensörlü ve kameralı algılama sistemleri, kontrol ve kumanda sistemleri ve yazılımı, yenilenebilir enerji santralleri için projelendirme ve kurulum aşamasında sistemin haberleşme alt yapısının ve otomasyonunun gerçekleştirilmesi, biyomedikal elektroniği ve cihaz bakımı, haberleşme sistemlerinin kurulumu ve bakımı, haberleşme test sistemleri, uydu haberleşmesi, fiber optik uygulamaları, elektronik ürün üretim otomasyonları, beyaz eşya üretim merkezleri gibi bir üretim sürecinin gözlemlenebileceği herhangi bir sektöre ait özel işletme, kurum ve kuruluşlar
 
6.1.2. Mekatronik Programı Altında Temel Elektrik-Elektronik Uygulamaları İçin:
Temel elektriksel bakım ve onarımı, elektriksel ölçmeler, zayıf ve kuvvetli akım tesisatları, kart, baskı devre ve elektronik devre tasarımı, elektrik motorlarına yol verme, jeneratörlerin bağlantısı bakımı ve onarımı, aydınlatma sistemleri üretimi ve bakımı, elektrik makinaları ve kontrolü, kontrol ve kumanda projeleri, pano imalatı, bir üretim sürecinin gözlemlenebileceği herhangi bir sektöre ait özel ve kamu işletme, kurum ve kuruluşlar
 
6.1.3. Mekatronik Programı Altında Makine Uygulamaları İçin:
Talaşlı imalat, talaşsız imalat, kaynak ve döküm;
 • Talaşlı İmalat: Tornalama, Frezeleme, Planyalama-Vargelleme, Matkaplama (Delme), Taşlama, Diğer talaşlı şekillendirmeler (Raspalama, lepleme, tesviyecilik, honlama, broşlama)
 • Talaşsız İmalat: Sıcak Şekillendirme: İşyerlerindeki tav ocakları, Dövme ve kalıba basma ve ekstrüzyon, Haddeleme, Derin çekme, Boru imali, Donanımları, Çalışma prensipleri ve bunlarla ilgili karakteristik özelliklerin incelenmesi, Dövme kalıpları ve malzemeleri; Soğuk Şekillendirme: Pres çeşitleri, Tel çekme tezgahı, donanımları ve özellikleri, Kesme, Bükme, Çekme kalıpları ve özellikleri ve malzemeleri ile kalıp tutucuları ve konstrüksiyonları, Kalıpların prese bağlanmaları, Saçların kesilmesi, Malzemelerin şekillendirilmesi, Şekillendirme sırasında yapılan temizlik, Kullanılan yağlar.
 • Kaynak: Gaz ergitme kaynağı, elektrik ark kaynağı, gazaltı (MIG, MAG, TIG) ve tozaltı kaynağı, elektrot ve kaynak teli seçimi, farklı malzemelerin kaynağı, kaynak makinaları, kaynak dikişlerinin muayenesi gibi işlemler.
 • Döküm: Döküm yöntemleri, model ve maça hazırlama, kalıplama, ergitme, harmanlama, temizleme ve kalite kontrol gibi işlemler.
 
6.2. Dış Ticaret Programı İçin;
Dış Ticaret Programında staj uygulamasının amacı, öğrencilerin okulda teorik olarak öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesini sağlayabilmek adına, pratik ve uygulama alanına yönelik faaliyetlerin yerinde incelenmesi ve öğrenilmesi ile birlikte deneyim kazanabilmelerinin yolunu açmaktır. Bu kapsamda öğrencilerin, dış ticaret alanına yönelik olarak, organizasyon yapısı ve iş ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabilmelerinin yanı sıra sorumluluk bilinci kazanabilmeleri de hedeflenmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda Dış Ticaret Programı için staj yapılabilecek işyerlerinin özellikleri şunlardır:
 • İşyeri, staj yapılabilecek konuda yeterli eğitim imkânlarına sahip olmalıdır.        
 • İş yerinde, stajyerlerden sorumlu en az bir dış ticaret sorumlusu/görevlisi/çalışanı bulunmalıdır.
 • İşyeri, staj uygulamasının amacına uygun faaliyetler yürütmeli, dış ticaret alanına yönelik gerekli yetkinliklere haiz olmalıdır.
Dış Ticaret Programı Stajlarının;
 • İşletmelerin ihracat, ithalat ya da dış ticaret departmanlarında,
 • Dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde,
 • Ticaret ve Sanayi odalarında,
 • İhracatçı ve İthalatçı birliklerinde yapılması uygun görülmektedir.
 
6.3. Bilgisayar Programcılığı Programı İçin;
Bilgisayar Programcılığı Programında staj uygulamasının amacı, öğrencilerin okulda aldıkları teorik eğitimin pratiğini yapmak ve gerçek hayat problemlerinin nasıl çözümlenebileceğini görmelerini sağlamaktır. Bilgisayar Programcılığı Programı için staj yapılabilecek işyerinin özellikleri şunlardır:
 • İşyeri, staj yapılabilecek konuda yeterli eğitim imkânlarına sahip olmalıdır.
 • İşyeri; bilişim sektöründe faaliyet göstermelidir ve iş yerinde, stajyerlerden sorumlu mutlaka bilgisayar mühendisi bulunmalıdır.
 • İşyeri; bilişim sektöründe faaliyet göstermeye yönelik bilgisayar yazılımı ve donanımı bakımından yeterli imkanlara sahip olmalıdır.
 • İşyeri mezuniyet sonrası dönemde çalışacakları alanı belirlemek üzere ön bilgiye sahip olmalarını sağlamalıdır.
 • İstihdam edilecekleri işletmelerdeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işletmelerdeki sistemleri tanımalarına imkân sağlayan bir işyeri olmalıdır.
 • İşyeri, çalışma şartları, işyeri kurallarına uyum, iş güvenliği konularında bilgi edinmelerine imkân sağlamalıdır.
 • İşyerinin öğrencinin staj defterlerini doldururken planlama ve raporlama hakkında deneyim edinmelerini sağlamalıdır.
 • Bu kapsamda öğrencilerin, bilgisayar programcılığı alanına yönelik olarak devlet kurumlarının bilgi işlem birimlerinde, özel şirketlerin bilgi işlem departmanında, özel yazılım şirketlerinde, teknokent bünyesinde bulunan çeşitli yazılım şirketlerinde stajlarını yapabilirler.
 
6.4. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin;
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için staj yapılabilecek işyerinin özellikleri şunlardır:
 • İşyeri, staj yapılabilecek konuda yeterli eğitim imkânlarına sahip olmalıdır.
 • İşyeri; havacılık sektöründe faaliyet göstermelidir.
 • İşyeri; havacılık sektöründe faaliyet göstermeye yönelik yeterli imkanlara sahip olmalıdır.
 • İşyeri, havacılık kurum ve kuruluşlarının işleyiş esaslarını tanımaları gerekmektedir,
 • İşyeri mezuniyet sonrası dönemde çalışacakları alanı belirlemek üzere ön bilgiye sahip olmalarını sağlamalıdır.
 • İstihdam edilecekleri işletmelerdeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, işletmelerdeki sistemleri tanımalarına imkân sağlayan bir işyeri olmalıdır., 
 • İşyeri, çalışma şartları, işyeri kurallarına uyum, iş güvenliği konularında bilgi edinmelerine imkân sağlamalıdır.
 • İşyerinin öğrencinin staj defterlerini doldururken planlama ve raporlama hakkında deneyim edinmelerini sağlamalıdır.
 
Sivil Havacılık sektöründeki uygulamalarına yönelik olarak; sivil havacılık sektöründeki başlıca teorilere ve terminolojiye hakim olabileceği, yer ve yolcu hizmetleri uygulamalarını öğrenilebileceği, kabin hizmetleri ile ilgili temel uygulamalara hakim olabileceği, havacılıkla ilgili temel yazılımlara, çevrimiçi bilgi kaynaklarını uygulayabileceği, veri tabanlarını ve iletişim kanallarını etkili bir biçimde kullanabilen, havacılıkla ilgili genel uygulamaları bilen, teorik bilgilerle saha bilgilerini bağdaştırabileceği herhangi bir sektöre ait özel ve kamu işletme, kurum ve kuruluşlarında stajlarını yapabileceklerdir.
 
Staj Yapılacak Yerler;
 • Türkiye dahilindeki tüm havalimanları ve havaalanlarında,
 • Havalimanları ve havaalanlarında yer hizmetleri veren özel ve kamu işletmelerinde,
 • SHGM’nin web sayfasında belirtilen havacılık sektörü içinde kabul edilen işletmelerde,
Staj yapılması uygun görülmektedir.
 
MADDE 7 – YÖNERGENİN AYRILMAZ PARÇALARI
Bu Yönergede mütemmim cüz olarak sayılan ve ayrılmaz bir parçası olan ekler aşağıdaki gibidir;
 • Öğrenci Staj Takibi Prosedürü
 • KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Staj İş Akışı Planı
 • KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Staj Yeri Kabul Formu
 • KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu Staj Raporu Yazım Kuralları
 
MADDE 8 – YÜRÜRLÜK
Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senatosu ile Mütevelli heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
MADDE 9 – YÜRÜTME
Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokul Müdürü yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİİK DURUMU
    2     83 Senato
18.06.2021
Mütevelli         Heyet
   20.08.2021
 
Senato
11
 
Mütevelli
Heyet
3
 
Madde 6