İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi / EKLEME 09.09.2022

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç:

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Enerji Yönetim Biriminin kurulmasını ve Enerji Yöneticilerinin görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  
Kapsam:
MADDE 2- Bu yönerge; 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” kapsamındaki kamu kurum binalarında, enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine, etüt ve projelere, yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kullanımının özendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak:
MADDE 3- Bu yönerge; 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrası’nın (a) bendinin 2 numaralı alt bendi, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 5/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi, İçişleri Bakanlığının 2008/55 sayılı Genelgesi, 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar:
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a)Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
b)ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı
c)Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yerine getirme, çalışma, dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı,
ç)Bina Sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,
d)Bina Yöneticisi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi, binanın işletmesinden ve/veya yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, 
e)Birim Amiri: Biriminin yönetim ve organizasyonundan sorumlu birinci derece yetkili kişiyi,
f)Birim Yöneticisi: Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim Sistemleri ile ihtiyaca göre farklı amaçlar için kurulan, biriminin yönetim, organizasyon ve koordinasyonunu yürüten Rektöre ve/veya Rektör Yardımcısına karşı sorumlu enerji yöneticisi mühendis, mimar, teknik öğretmeni,
g)Diğer Personel: Büro ve bölümlerde görevli personel, daktilograf ve diğer personel arasında, kendilerine verilen işleri zamanında ve kusursuz olarak yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım etmek ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü personeli,
ğ)Enerji Kimlik Belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salınımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi,
h)Enerji Verimliliği Yazılımı: Enerji verimliliği çalışmaları yapan tüm kurum ve kuruluşların faydalanacağı, süreçlerin elektronik ortamda yürütülüp veri toplama, değerlendirme, analiz ve paylaşım işlemlerinin yapılabileceği entegre bilişim sistemidir (EVeP16 veya ENVER Portalı gibi),
i)Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını,
ı)Enerji Verimliliği Uygulama Planı: Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini sağlamak, sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş bir politika seti belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu eylemleri tespit etmek, ayrıca süreç içinde kuruluşların yüklenecekleri sorumlulukları tanımlamak amacıyla Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi koordinesinde hazırlanan planı,  
j)Enerji Yöneticisi ve Sertifikası: Kanun kapsamına giren binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi,
k)Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini, 
l)Enerji Yönetim Birimi: Binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanması, bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, enerji ihtiyacının tespiti, bina envanterlerinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, enerji yönetimi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla kurum yöneticisine karşı sorumlu olacak şekilde oluşturulan yapıyı,
m)Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan, bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve ETKB tarafından yayınlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmaları,
n)Eylem Planı: 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planını
o)Kurum Hizmet Binaları: Sağlık Tesisi, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar, ibadethaneleri, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için tahsis edilmiş sosyal hizmet binaları ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binaları, sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları,
ö)İl Enerji Yöneticisi: Konya Valiliği Enerji Yöneticisini,
p)Kurum: KTO Karatay Üniversitesini,
r)Kurum Yöneticisi: KTO Karatay Üniversitesinin Rektörünü,
s)Kurum Enerji Yöneticisi: Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve yönerge kapsamındaki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlayan, Rektöre ve/veya Rektör Yardımcısına karşı sorumlu olan birim amirini,
ş)Kurum Enerji Yönetim Birimi: Bu yönerge hükümlerine göre KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulan, kamu binalarında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında görevleri yerine getiren, Enerji Yöneticisi ve personellerden oluşan birimi,
t)Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi: Bu yönerge hükümlerine göre kurulan, kamu binalarında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında görevleri yerine getiren, Kurum Enerji Yönetim Birimine bağlı çalışan, Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi ve personellerden oluşan birimi,
u)Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi: Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve yönerge kapsamındaki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlayan, Kurum Hizmet Binası Yöneticisine ve Kurum Enerji Yöneticisi karşı sorumlu olan birim amirini,
ü)Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu: Mühendislik, mimarlık veya teknik eğitim fakültelerinde eğitim almış, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans veya meslek yüksekokul eğitimi almış, kurumu adına görevlendirilen personeli,
v)Proje: Enerji verimli takım ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, iyileştirme ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan enerji verimliliği önlemlerini,
y)Sıfır Atık Uygulama Rehberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık projesi kapsamında enerji verimliliği ve çevre yönetimi konularını kapsayan İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberini,
z)Şirket: ETKB veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi alan enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerini,
aa)Tahakkuk Personeli: KTO Karatay Üniversitesinin faturalarının (elektrik, su, doğalgaz) ödeme işlemlerini gerçekleştiren ve takip eden personeli,
bb)Teknik Personel: Mesleki ortaöğretim, ön lisans veya lisans eğitimi almış, alanında uzman ve/veya Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip personeli,
cc)TS EN ISO 50001: Ulusal veya Uluslararası Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardını,
çç)Valilik Enerji Yönetim Birimi: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanması, bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, enerji ihtiyacının tespiti, bina envanterlerinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, enerji yönetimi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan yapıyı,
dd)Valilik Enerji Yönetim Birimi Yönergesi: Konya Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarca, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması, enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını kapsayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından uygun görüş alınarak hazırlanan yönergeyi,
ee)KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi: Üniversiteye bağlı birimlerin enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması, enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla yapılacak çalışanların usul ve esaslarını kapsayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından uygun görüş alınarak hazırlanan yönergeyi,
ff)Yönetim Sistemleri Birimleri: Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim Sistemleri ile ihtiyaca göre farklı amaçlar için kurulan, yönerge hükümlerine göre enerji verimliliği kapsamında kurumun amacına uygun verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla proje uzmanlarından oluşan ekipleri, ifade eder.
(2) Aksi bu yönergede açıkça belirtilmedikçe, bu yönergede yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, enerji verimliliğine ilişkin mevzuatta tanımlanan anlamları esas alınır.
İlkeler:
MADDE 5 – Bu yönergenin ilkesi, enerji yönetimi faaliyetlerinin bir plan ve program dâhilinde yürütülmesini sağlamaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Organizasyon Yapısı
Kurum Enerji Yönetim Biriminin Kuruluşu, Görevleri ve Organizasyon Yapısı:   

MADDE 6 – (1) Kurum Enerji Yönetim Biriminin Kuruluşu:         
a) 18/4/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak; 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere Kurum Enerji Yönetim Birimi kurulur.      
b) Kurum Enerji Yönetim Birimi’nde hizmetin işleyişi sırasında ihtiyaç duyulması halinde diğer kadro ve unvanlardan gerektiğinde; Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu, Proje Uzmanı, Teknik Personel, Şef, Tahakkuk Personeli ataması Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.  
(2) Kurum Enerji Yönetimi Biriminin Görevleri:
a) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığının Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi ile bunlara bağlı çıkarılacak mevzuat haricinde başka görev ve sorumluluk verilmeden enerji yöneticisi olarak görevlendirilir.    
b) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olmayan veya henüz enerji yöneticisi görevlendirmesi yapamamış olan kurum, İçişleri Bakanlığının 2008/55 sayılı Genelgesine göre Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendirir.       
c) Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi kapsamında, Kurum Enerji Yöneticisi; Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile Konya Valiliği il Enerji Yönetim Birimi koordinesi kapsamında çalışır,
ç) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında toplantıların yapılması, enerji verimliliği çalışmalarının planlanması, denetlenmesi, raporların hazırlanması, Enerji Verimliliği Yazılımına bilgilerin girilmesi, kontrol edilmesi iş ve işlemlerini Konya Valiliği İl Enerji Yönetim Birimi ile koordineli biçimde yapılması,
d) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında, ETKB tarafından kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etüt yapılacak kurumların belirlenmesi, sürecin takip edilerek ETKB ile işbirliği yapılması,
e) 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği kamu kurumlarına ait binalarda ETKB ile işbirliğinde Enerji Kimlik Belgesi’nin alınmasının sağlanması, 
f) Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,         
g) Kurum Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 3(üç) ayda bir toplantı yapılması,          
ğ) Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve kurum Enerji Yöneticileri ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 6 (altı) ayda bir yapılan “Enerji Verimliliği Uygulama Planı” çalışmaları kapsamındaki toplantıya katılım sağlanması,       
h) Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar ETKB’ye gönderilmesi, ETKB bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Portalı’na veri girişlerinin yapılması veya yapılmasının sağlanması,       
i) Kurum bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütülmesi veya yürütülmesinin sağlanması,             
ı) Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesi,              
j) Yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı on bin metrekarenin üzerinde olan kamu kurum binalarının yapı kullanma izni alınması ve takip eden bir yıl içinde ETKB’ne bildirilmesi,
k) Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisinin görevlendirilerek ETKB’ne bildirilmesi,       
l) Elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait aboneliklerin, bir önceki mali yılın tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgilerin Enerji Verimliliği Yazılımı ortamında erişilmesinin sağlanması,            
m)Kuruma ait binaların abone bilgileri (elektrik, su, doğalgaz), fatura bilgileri ve ödeme işlemlerinin Enerji Verimliliği Yazılımı ile takip edilmesi,           
n)Kamuda enerji tüketiminin azaltılması için kamu çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi,
o) Kamu kurumlarında yapılan veya yaptırılan etütlere ilişkin raporlar ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer suretinin ETKB’ne gönderilmesi,  
ö) Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine göre asgari enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla kurum ve kuruluş faaliyetlerine uygun şekilde, birim-alan, kişi-birim, mal-birim, hizmet-birim gibi kriter başına tükettikleri birim enerjilerin belirlenmesi ve ETKB’ye bildirilmesi,
p) Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği ETKB denetçilerinin, Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanları ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgenin verilmesi ve gereken şartların sağlanması,
r) Kamu kurumlarına ait bina ve eklentilerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerle belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları, periyodik bakım, onarım ve kurulumda hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmiş olması şartına uyulması,               
s) Serbest tüketici kapsamında olan kamu kurumlarınca indirimli elektrik, doğalgaz ve su anlaşmaları için altyapı oluşturulması ve sözleşme hazırlanması,             
ş) ETKB tarafından yapılacak veya şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli koşulların sağlanması,
t) Kamu binalarının tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım ve onarım ve tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu
ve/veya enerji yöneticisi ile müteselsilen sorumludur.  
u) 12.07.2019 tarih 30829 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki çalışmaları gösteren “İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberine göre hizmet verdikleri binalarda enerji verimliliği çalışmalarının yapılması, raporlama ve resmî kurumlara yapılması gereken yasal bildirimlerin takip edilmesi, 
ü) Her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ETKB ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi veya ETKB tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunulması, görevlerini yapar.
(3) Kurum Enerji Yönetim Birimi: Ek-1’de verilen organizasyon şemasındaki hiyerarşiye göre faaliyetlerini yürütür.         
Kurum Enerji Yönetim Birimi bünyesindeki birimler şunlardır: 
a) Kurum Enerji Yöneticisi           
b) Yönetim Sistemleri Birimleri   ,
c) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi, bulunur.
Kurum Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi ve Görevleri:      
MADDE 7 – (1) Kurum Enerji Yöneticisi;             
a)Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi, tercihen ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlardan Rektörün onayı ile, temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili Birim Amiri olarak görevlendirilir.           
(2) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında Kurum Enerji Yöneticisinin görevleri şunlardır:   
a) Dayanak ve bu Yönerge hükümleri kapsamındaki görevleri yürütür, Rektöre bağlı çalışır ve uhdesine başka görev verilmez.            
b) Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümleri kapsamında Konya İl Enerji Yöneticisine bağlı çalışır.               
c) Bu Yönerge ile kendisine verilen yetki ve görevleri, Birim Yöneticilerine devretmeyi düşündüğü kısımlar için mevzuat şartlarını sağlayarak ilgililere devreder.  
ç) 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli bakımların, testlerin zamanında ve uygun şekilde yapılmasından ve binanın tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım, onarım ve tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ile müteselsilen sorumludur.        
d) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre veri toplama, değerlendirme ve planlama, uygulama, raporlama, enerji yönetim ve verimlilikte devamlılığı sağlama çalışmalarını yapar, sonuçlarına göre kararlar alır, uygulanması için Rektörün onayına sunar.
e) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na ve kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve tebliğ hükümlerine göre emirleri yerine getirmek için denetimlerini yapar veya yaptırır, eksiklikleri belirler, tutanak ve rapor hazırlayarak Rektörün onayına sunar.             
f) Kurum Enerji Yönetim Biriminin, Enerji Yöneticileri ve Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumluları arasında yönetim ve koordinasyonu sağlar    
g) Kurum Enerji Yönetim Birimi toplantılarını gerekirse Rektör adına yönetir, sonuç raporunu hazırlar ve Rektörün onayına sunar. 
ğ) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak için Rektöre teklifte bulunur.  
h) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlar.
i) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Rektöre bildirir.          
ı) Kuruma ait binalarda enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli yıllık periyodik bakım ve periyodik kontrol yapmaya yetkilendirilmiş kuruluş ve kişilerin koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
j) ETKB’ nin ve Yükseköğretim Kurulunun alanında düzenleyeceği faaliyetlere Üniversite adına katılır.
k) Enerji Verimliliği ile üniversite bünyesinde yapılacak Hizmet içi Eğitim faaliyetlerini planlar ve Rektörün onayına sunar.               
l) Enerji verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği Bakanlık denetçilerinin, Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanların ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü belge ve bilginin verilmesini sağlar.     
m) 12/7/2019 tarih 30829 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çıkarılan ve İdari ve Ticari Binalar Sıfır Atık Uygulama Rehberi’ne göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda enerji verimliliği çalışmalarını, raporlama ve resmî kurumlara yapılması gereken yasal bildirimleri takip eder.  
n) Verimlilik arttırıcı projelerle ilgili faaliyette bulunur.     
o) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program dâhilinde amirlerinin kendisine verdiği görevleri yapar.  
Yönetim Sistemleri Birimlerinin Kurulması, Birim Yöneticisinin Görevlendirilmesi ve Yönetim Sistemleri Birimlerinin Görevleri:         
MADDE 8 – (1) Yönetim Sistemleri Birimlerinin Kurulması ve Görevleri:             
a) Bu Yönerge hükümlerini gerçekleştirmek amacıyla Kurum Enerji Yönetim Birimi altında, proje uzmanlarından oluşan ve Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim Sistemleri ile ihtiyaca göre farklı amaçlar için oluşturulan birimler, Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile kurulur.   
b) Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina veya ihtiyaca göre kurulan birimlere, Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile Üniversite Enerji Yönetim Biriminde çalışmak üzere personel görevlendirilir.  
c) Kurulan Yönetim Sistemleri Birimleri dayanaktaki mevzuat ve KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerine göre iş ve işlemleri yürütür.            
ç) İhtiyaca göre Kurum Enerji Yönetim Biriminde çalışmak üzere Enerji Yöneticisi/Yöneticileri, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu, Teknik Personel, Destek, İdari ve Mali Hizmetlerde görevli personeller; Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile görevlendirilir.           
(2) Yönetim Sistemleri Birim Yöneticilerinin Görevlendirilmesi:              
a) Birim Yöneticisi olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmen veya alanında lisans eğitimi almış olanlar arasından; tercihen Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi veya tercihen TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlardan Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.               
b) Birim Yöneticisi, Kurum Enerji Yöneticisine bağlı, birimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili kişidir.
(3) Yönetim Sistemleri Birim Yöneticilerinin Görevleri:
a) Birim yöneticileri Kurum Enerji Yöneticisine bağlı olarak, dayanaktaki mevzuat ve KTO Karatay Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerinde belirtilen iş ve işlemleri yürütür.            
b) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında; sorumlu olduğu yönetim sistemleri birimine ait verileri toplar, değerlendirir, raporlar, diğer yönetim birimleri ile iletişimi kurar, verilerin Enerji Verimliliği Yazılımına girilmesini sağlar, kontrol eder ve birimi ile ilgili Kurum Enerji Yöneticisini bilgilendirir.
Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminin Kurulması, Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi ve Görevi;   
MADDE 9 – (1) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminin Kurulması ve Görevi: 
a) 18.4.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci Maddesi’nin 1’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak; 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere sorumlulukları ve özellikleri belirtilen; ihtiyaca göre Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektörün onayı ile Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi kurulur.
b) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminde 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine göre enerji yöneticisi görevlendirilir.       
c) Kurumda bünyesinde görevlendirilecek enerji yöneticisi bulunamaması durumunda, İçişleri Bakanlığı’nın 2008/55 sayılı Genelgesine göre Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendirilir.
ç) İhtiyaca göre Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminde çalışmak üzere Teknik Personel, Destek, İdari ve Mali Hizmetlerde görevlendirilecek personeller Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin teklifi, Kurum Hizmet Binası Yöneticisinin onayı ile görevlendirilir.    
d) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi, Dayanaktaki mevzuat ve Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür.             
(2) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi:         
a) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenler veya alanında lisans eğitimi almış olanlar arasından, bulunması durumunda tercihen Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi veya tercihen TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlar arasından Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi, Rektör’ün onayı ile görevlendirilir.  
b) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisi, Kurum Enerji Yöneticisine bağlı, birimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili kişidir.                       
(3) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yöneticisinin Görevleri:           
a) Bu Yönerge ve Dayanak hükümleri kapsamındaki görevleri yürütür.   
b) Kurum Enerji Yöneticisine bağlı çalışır ve uhdesine başka görev verilmez         
c) Kurum Hizmet Binaları Enerji Yönetim Biriminin yönetim ve koordinasyonundan sorumludur.
ç) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında; sorumlu olduğu kurumuna ait verileri toplar, değerlendirir, raporlar, verilerin Enerji Verimliliği Yazılımına girilmesini sağlar, kontrol eder ve enerji yönetimi ile ilgili kurumunu bilgilendirir.   
Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları:   
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından görevlendirilen “Enerji Yöneticileri” ve “Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumluları” sorumludur.     
(2) Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Üniversite Enerji Yönetim Birimi’nde görevlendirilen Enerji Yöneticileri tarafından denetlenir, gerektiğinde Rektöre sunulmak üzere rapor düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değişiklik ve Dağıtım Esasları
Değişiklik esasları:   
      
MADDE 11– (1) Bu yönergede, mevzuattaki değişiklikler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi üzerine, Kurum Enerji Yönetim Birimi’nin koordinesinde hazırlanan değişiklik teklifleri Rektörlüğe sunulur.             
Dağıtım esasları:            
MADDE 12 - (1) Bu yönerge gizli olmayıp, tüm birimlere dağıtılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verimlilik Artırıcı Önlemler
Enerji verimliliğinin artırılması için alınabilecek öncelikli tedbirler: 
      
MADDE 13 – (1) Kamu kurumlarının enerji kullanımlarını 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile İçişleri Bakanlığı’nın 2008/55 sayılı Genelgesi, 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planına göre öncelikli tedbirler alınır.     
(2) 5/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli bakımlar, testlerin zamanında ve uygun şekilde yapılması ve binanın tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım, onarım ve tadilatların yapılması amacıyla bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi verimlilik artırıcı önlemleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Verme Yükümlülüğü ve İdarî Yaptırımlar
Bilgi verme yükümlülüğü:          

MADDE 14 – (1) Enerji Verimliliği Yazılımına izin verilen her türlü bilgi ve belgelerin girilmesi, güncellenmesi ve bilgilerin izinsiz paylaşımı sonucu doğacak olumsuzluklardan kamu kurum ve kuruluş yöneticisi sorumludur.         
(2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları, Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Hedefi kapsamında enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan formata uygun şekilde hazırlayarak Valilik Enerji Yönetim Birimi’ne ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi yazı ile gönderir.  
(3) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait enerji verimliliği yazılımı olan ENVER Portalına kaydeder.          
(4) Kamu kurum ve kuruluşları, bu bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Valilik Enerji Yönetim Birimi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi’nin yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorundadır.          
(5) ETKB tarafından bildirilen kişi/kişilerin Enerji Verimliliği Yazılımına erişimi sağlanır.   
(6) Valilik Enerji Yönetim Birimi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi kamu kurumlarından bilgi ve belge istemeye, Enerji Verimliliği Yazılımına girilen bilgileri kontrol etmeye yetkilidir.
İdarî yaptırımlar:            
MADDE 15 – (1) ETKB tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesi kapsamındaki idari yaptırımlar uygulanır.
(2) ETKB’nce 6/7/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği gerçek veya tüzel kişilerin kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimi işlemi yapılır.  
(3) Kurum denetleme ve teftişi; Dayanaktaki mevzuat kapsamında müfettişler, kurum yöneticileri veya Kurum Enerji Yönetim Birimi enerji yöneticilerine de yaptırabilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Sertifikalandırmalar
Enerji Yöneticisi Eğitimler i ve Sertifikalandırılması: 
    
MADDE 16 – (1) 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’ in 11’inci maddesine uygun olarak düzenlenen uygulamalı enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve ETKB tarafından yapılan sınavda başarılı olan, en az lisans eğitimi almış kişilere ETKB tarafından Enerji Yöneticisi Sertifikası verilir.
(2) Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.
Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu Eğitimleri ve Sertifikalandırılması:     
MADDE 17 (1) Kurum bünyesinde görevlendirecek enerji yöneticisi bulamaması durumunda Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendireceklerdir.     
(2) Konya Valiliği Enerji Yönetim Birimi tarafından kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenecek Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu hizmet içi eğitimlerine; öncelikle mühendislik alanında eğitim almış olanlar, bunun mümkün olmaması halinde teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik, mekatronik bölümlerinde eğitim almış olanlar, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans eğitimi almış olanlar veya meslek yüksekokulu eğitimi almış, kurumu adına görevlendirilen personel kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürütme:

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.  
Yürürlük:
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senato ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.