İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi (EKLEME 05.06.2024)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 -(1) Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören başarılı öğrencilerinin “Çift Anadal Programı” kapsamında ikinci lisans/ön lisans diploması alabilmesi veya “Yan Dal Programı” kapsamında başka bir programdan belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmeleri için gerekli şartlar ile uygulama esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesinde uygulanacak Çift Anadal ve Yan Dal programlarının açılması ve programların yürütülmesi ile ilgili hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Yönergede geçen;
a) Çift Anadal Programı (ÇAP): Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin bu yönergenin 6’ncı maddede belirtilen şartlarını sağlaması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunun ikinci bir programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programını,
b) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, çift anadal ve yandal programlarına başvuru yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
c) Kontenjan: Diploma programları bazında önceden belirlenip ilan edilen çift anadal ve yandal programları kapsamında öğrenim görecek öğrenci sayısını,
ç) Kurul: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını,
d) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
e) Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
f) Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
 
Çift Anadal Programı Açılması ve Kontenjanların Belirlenmesi
MADDE 5- (1) KTO Karatay Üniversitesinde yürütülen lisans/ön lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, bu yönergede belirtilen minimum orandan az olmamak üzere programların ve ilgili yönetim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından ilan edilir.
(3) Hukuk, Tıp, Sağlık ve Mühendislik programları hariç diğer çift anadal yapılacak programların kontenjanları, ilgili programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.
 
Çift Anadal Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
MADDE 6- (1) Çift anadal programlarına başvurabilmek için KTO Karatay Üniversitesinin bir lisans ya da ön lisans programına kayıtlı olmak gerekir.
(2) Lisans programına kayıtlı olan öğrenciler lisans ve ön lisans programlarına çift anadal başvurusunda bulunabilir, ancak ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler sadece ön lisans programlarına çift anadal için başvurabilirler.
(3) Çift anadal programlarına başvurular, KTO Karatay Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde öngörülen tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılır.
(4) Öğrenci, çift anadal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
5) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. (6) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst yüzde 20’lik dilimde bulunan öğrenciler çift anadal diploma programına başvurabilirler.
(7) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması, 2,75 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst yüzde 20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(8) Eğitim dili İngilizce ve/veya %30 İngilizce olan bölümlerde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları sağlaması gerekir.
(9) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(10) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına başvuru yapılabilir ancak öğrenci birden fazla programa kabul edilmişse sadece birisini tercih edip kayıt yaptırabilir. Aynı anda çift anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yaptırılabilir.
(11) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, öğrencinin başvurduğu programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
(12) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift anadal ve yan dal programlarına başvuran öğrenci tercihini yatay geçiş yönünde kullanırsa çift anadal ve yan dal başvuruları dikkate alınmaz. (13) Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler çift anadal programına kabul edildikleri ilk yarıyılda ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Çift Anadal Öğretimi ile ilgili Esaslar
MADDE 7- (1) Çift anadal programlarında öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesinde ve derslerin alınacağı dönemlerin planlanmasında, öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, çift Anadal program koordinatörü atanır. Çift Anadal program koordinatörü öğrencilerin Anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve iş birliği içinde görev yapar.
(2) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı not belgesi ve programı tamamladığı takdirde ayrı diploma düzenlenir.
(3) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans/ön lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
(4) Çift anadal programında kayıtlı öğrencilerin çift anadal programındaki alan yeterlilikleri dikkate alınarak alması gereken alan dersleri belirlenir. Ana dalında yer alan ve iki program için de ortak olarak kabul edilen derslerin AKTS kredileri toplamının çift anadal programında alınması gereken derslerin AKTS kredilerine dahil edilmesi sonucunda toplam AKTS kredisinin lisans programlarında 240 AKTS kredi, ön lisans programlarında 120 AKTS kredi olması gerekir.
(5) Çift anadal programında başarısız olunan ve sonrasında müfredattan kaldırılan ya da açılmayan derslerin yerine gerekirse öğrencinin çift anadal yaptığı programdan belirlenen başka ders/dersler verilebilir.
(6) Çift anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen, ÇAP not ortalaması hesaplarına dâhil edilir.
(7) Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin anadal ve çift anadal programlarının ders kayıt ve onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.
(8) Anadal programındaki ara sınav ile çakışan çift anadal programındaki ara sınavlar için öğrencinin talebi halinde mazeret sınavı hakkı verilir.
(9) Çift anadal öğrencisinin her dönem alacağı derslerin AKTS kredisi, ana dalında aldığı derslerin AKTS kredileri dikkate alınarak Çift Anadal Programı koordinatörü tarafından belirlenir. Derslerini dönemlik olarak alan öğrencinin bir dönemde anadalı ve çift anadalından alacağı derslerin AKTS kredileri toplamı 60 AKTS kredisinden, derslerini yıllık olarak alan öğrencinin bir yılda anadalı ve çift anadalından alacağı derslerin AKTS kredileri toplamı 120 AKTS kredisinden fazla olamaz.
 
Başarı ve Mezuniyet Koşullar
MADDE 8 ­(1) Çift anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz.
(2) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,72 olması gerekir.
(3) Çift Anadal lisans/ön lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği Anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift Anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift Anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(5) Çift Anadal programından çıkarılan öğrencilerin çift Anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin Anadal programında kabul edilmeyen çift Anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(6) Anadal programından mezun olan ve çift Anadal eğitimine devam edecek öğrencilerin işlemleri KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(7) Bu yönerge hükümleri 2023-2024 akademik yılı ve sonrasında kayıtlanan öğrenciler için uygulanır.

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma ve İlişik Kesme
MADDE 9- (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
(2) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
(3) Çift Anadal diploma programındaki öğrenci, Anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift Anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(4) Çift Anadal diploma programında izinli olmaksızın iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift Anadal diploma programından kaydı ilgili yönetim kurulu kararıyla silinir. Her ne sebeple olursa olsun çift Anadal programından kaydı silinen öğrencinin talep etmesi ve çift Anadal program koordinatörünün uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan Anadal transkriptine aktarılır.
(5) Tüm çift Anadal öğrenimi süresince öğrencinin Anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2.50 ‘ye kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2.72’nin altına düşen öğrencinin çift Anadal diploma programından kaydı silinir.
(6) Anadal programından mezun olan çift Anadal öğrencilerinin çift Anadal eğitimine devam edebilmeleri için Anadal programından 2,72 ve üzeri genel not ortalaması ile mezun olması şartı aranır. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin çift Anadal programından kaydı silinir
(7) 2023-2024 akademik yılı ve sonrasında kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.
(8) Anadal programından mezun iken devam etmekte olduğu çift Anadal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle yeterli sayıda ders alamayacak olan öğrencilere çift Anadal programını yürüten bölümün önerisi ve çift Anadal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulunun kararı ile çift Anadal programında süreye sayılmadan dönem izni verilebilir. 
(9) Öğrencinin Erasmus Değişim Programından faydalanması halinde çift Anadal programındaki bursluluk süresine ilgili dönem/yıl eklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Yandal Programı
MADDE 10 – (1) Yandal programları ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile düzenlenebilir.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
 
Başvuru ve programa kabul
MADDE 11 – (1) Yandal programlarına başvurabilmek için KTO Karatay Üniversite’sinin bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekir.
(4) Öğrenci, yandal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(5) Yandal programlarına başvurular, KTO Karatay Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde öngörülen tarihte başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılır.
(6) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
(7) Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.
 
Krediler
MADDE 12 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler yandal programı açan bölümler tarafından kararlaştırılır, ilgili yönetim kurullarının ve Senatonun onayına sunulur. Yandal programında öğrenciye 30-60 AKTS arasında ders verilir.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2.29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
 
Mezuniyet
MADDE 13 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Ücret ve Ödemeler
MADDE 14 -(1) Çift Anadal programına kabul hakkı elde eden öğrencilerden Anadal programının normal öğrenim süresince çift Anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak Anadal programı mezuniyeti veya Anadal programındaki normal öğrenim süresinin aşılması (ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl) halinde çift Anadal yapılan program için öğrencinin Anadal programında hak sahibi olduğu bursluluk/indirim oranı esas alınarak ders kaydı yapılacak yıla ilişkin ücret üzerinden alınacak dersin AKTS değerince hesap yapılır.
 
Yürürlük
MADDE 15- (1) Senatonun 14.02.2017 tarihinde kabul edilen bu yönerge 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başında,
(2) Bu Yönergenin 6’ncı maddesinin beşinci fıkrası 2019 2020 eğitim – öğretim yılı bahar döneminden itibaren,
 (3) Bu Yönergenin 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası 2020 2021 eğitim – öğretim yılı güz döneminden itibaren, yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.