İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimari Stüdyo Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
İÇ MİMARİ STÜDYO DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ
           
Amaç
Madde 1: KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ders planında yer alan İç Mimari Stüdyo derslerinin uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2: IM-117 Temel Tasarım, IM-118 İç Mimari Stüdyo’ya Giriş, IM-211 İç Mimari Stüdyo 1, IM-212 İç Mimari Stüdyo 2, IM-311 İç Mimari Stüdyo 3, IM-312 İç Mimari Stüdyo 4, IM-411 İç Mimari Stüdyo 5 dersleri ile IM-412 Bitirme Projesi derslerinden oluşur. IM-412 Bitirme Projesi dersi için “Mimarlık-İç Mimarlık Bölümleri Bitirme Projesi Yönergesi”nde yer almayan hususlar bakımından ilgili yönergedeki hükümler geçerlidir.

Uygulama Biçimi
Madde 3: KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi süresince toplam 8 adet "İç Mimari Stüdyo" dersi verilmektedir. Bunlardan 7’si Mimari Proje dersidir ve sonuncusu "Bitirme Projesi"dir. İç Mimari Stüdyo dersleri “Grup dersi” olarak yapılmakta olup; bir veya birden fazla öğretim üyesi ve elemanı tarafından yürütülür.

İç Mimari Stüdyo Derslerinin Amacı
Madde 4: İç Mimari Stüdyo derslerinin amacı her yarıyıl sonunda öğrencilere tanımlanan ve seviyesi belirlenen tasarım yapma bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak seçilen konuyla ilgili tasarımlar yapılır, dönem sonunda çizimi ve maketi yapılarak sunulur. İç Mimari Stüdyo derslerinde yapılan projelere o yarıyıla kadar ve o yarıyılda görülen diğer tüm derslerde edilen bilgi ve becerilerin kullanılması/ yansıtılması esastır. Bu bağlamda basitten çok yönlü ve karmaşık olana doğru iç mimarlıkla ilgili sorunlar yapılan tasarımlar yoluyla irdelenmektedir.

İç Mimari Stüdyo Derslerinin Alınması ve Uygulama Usulleri
Madde 5: İç Mimari Stüdyo dersleri birbirinin devamı niteliğinde olduğu için ön koşullu derslerdir. Dolayısıyla öğrencilerin, ders almaya hak kazanması için önkoşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Temel Tasarım, İç Mimari Stüdyoya Giriş, İç Mimari Stüdyo 1,2,3,4,5 derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenci devam eden dönemde aynı dersi tekrarlamak durumunda olup bir sonraki İç Mimari Stüdyo dersini alamaz. Bu bağlamda İç Mimari Stüdyo derslerinin tümü her yarıyıl açılır.
   
İç Mimari Stüdyo Dersleri Yürütücülerinin ve Ders Gruplarının Belirlenmesi                                                                                                                                       
Madde 6: Her yarıyıl başında İç Mimari Stüdyo derslerini alacak öğrenci sayıları ve dersleri yürütecek öğretim elemanlarının sayıları, ders grupları ve gruplarda yer alacak öğrenciler belirlenir. Derslerin yürütücülerinin belirlenmesinde, öncelikle bölümdeki kadrolu öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden yararlanılacaktır. Bununla birlikte, derslerin içeriklerinin zenginleştirilebilmesi ve öğrencilere farklı görüş ve deneyimlerin aktarılabilmesi amacıyla Fakültenin diğer bölümlerinden ilgili öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin İç Mimarlık ve Mimarlık bölümlerinin öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış içmimar ve mimarlardan tasarım derslerinde öğretim görevlisi olarak yararlanılabilir. Tasarım derslerinin yürütücülerinden biri proje koordinatörü olarak belirlenir. Öğrencinin tasarım çalışması yapacağı grup ve öğretim elemanı bölüm başkanlığının denetiminde belirlenir.

İç Mimari Stüdyo Derslerinin Sınavları

Değerlendirme Kriterleri
Madde 7: İç Mimari Stüdyo değerlendirmesi aşağıdaki temel kriterlere göre yapılır:
- Konsept/Kurgu,
- Fonksiyonel çözümler (Konsepti/kurguyu destekleyen fonksiyonel çözümler),
- Yapısal çözümler (Konsepti/kurguyu destekleyen konstrüksiyon ve strüktür çözümleri),
- İç mimari anlatım (Çizimlerde teknik resim kurallarına uygunluk, pafta düzeni ve grafik sunumu, maket tekniği, maket ve çizimlerin tasarımı ifade etme düzeyi vb.)

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alındıktan sonra, öğrencinin projesinin gelişimindeki tüm aşamaları takip eden proje grup yürütücüsünün de öğrenci hakkındaki durum değerlendirmesi dikkate alınır. Ardından tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanak, jüri çalışmaları sonunda Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

Ara Sınavlar
Madde 8: İç Mimari Stüdyo Derslerinin ara sınavları her yarıyıl en az 1 (bir) ara sınav olmak üzere “Eskiz Sınavı” ve/veya “Jüri Ön Değerlendirmesi” şeklinde yapılır. Her yarıyıl başında ders yürütücülerinin ortak kararıyla İç Mimari Stüdyo derslerinin ara sınav sayısı, not ağırlıkları ve nasıl uygulanacağı belirlenerek Bölüm Başkanlığına bildirilir. Ara sınavlara girmek zorunludur. Ara sınav günü geçerli mazereti olan öğrenciler o zamana kadar yaptıkları çalışmaları jüri ön değerlendirmesine sunmak zorundadır.

Madde 9: “Eskiz Sınavı” öğrencinin mimari tasarım düzeyine uygun olarak hazırlanan bir konunun sınav süresince çözümünü içeren bir sınavdır. Eskiz sınavı, öğrenciye eğitimi süresince katıldığı tüm disiplinlerde edindiği bilgi birikimini değerlendirme, kullanma bilinç ve yetisini ölçmeye yöneliktir. Bu birikime dayalı olarak, eskizler öğrenciye tasarlama süreci içinde araştırma ve bunları değerlendirme, sonuca ulaşabilecek olanını seçme yollarını ve bununla ilgili gerekli yeteneği kazanılıp kazanılmadığını sınar. Eskiz konusu ve istenen çizimler vb. sunumlar ders yürütücü/yürütücüleri tarafından belirlenerek değerlendirilir.

Madde 10: “Jüri Ön Değerlendirmesi” öğrencinin o güne kadar yaptığı tasarımlarının ilgili tasarım dersi yürütücülerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirmesidir. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde yürütücünün değerlendirmesi jüri değerlendirilmesi yerine geçer. Gerekli görüldüğü durumda ilgili diğer disiplinlerden ve/veya diğer üniversitelerin İç Mimarlık ve Mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış içmimar ve mimarlar ile alan uzmanları jüride görevlendirilebilir. Jüri esasına dayanan sınav herkese açık ve sözlü savunma şeklinde olur. Savunma süresi 10 dakikadır. Sınavda öğrenci jüri üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar.

Yarıyıl Sonu Tasarım Çalışmalarının Teslim Koşulları
Madde 11: İç Mimari Stüdyo derslerine ait çalışmalar (çizim, maket vb.) Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen tarih, yer ve saatte görevli öğretim elemanları tarafından imza karşılığında teslim alınır. Görevli olmayan öğretim elemanlarına yapılan teslimler geçersizdir. İç Mimari Stüdyo dersleri kapsamında yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin sunumlar tasarım dersi yürütücüleri tarafından belirlenmek suretiyle el ile yapılmış ve/veya bilgisayar ortamında yapılmış mimari çizimler şeklinde olabilir. Sunumların maketlerle desteklenmesi zorunludur.
Teslim süresi Bölüm Kurulu kararı dışında hiçbir şekilde uzatılamaz. İstenen dokümanlar çizim paftaları halinde teslim edilmekle birlikte, elle çizilmiş tasarım çalışmaları ve maketler fotoğraflanarak CD ortamında, bilgisayar çizimlerinin de yine CD ortamında ayrıca teslim edilmesi yarıyıl sonu çalışmalarının arşivlenme kolaylığı açısından gerekli görülebilir. Bu çalışmaların bölüm tarafından saklanma süresi 3 yıldır.

Yarıyıl Sonu Sınavları
Madde 12: Derslerin yarıyıl sonu sınavları öğrenicinin, ilan edilmiş olan proje teslim tarihi, yeri ve saatinde tasarım konusunun ders yürütücüleri tarafından istenen şekil ve nitelikte teslim edilmesi ile başlar. Önceden ilan edilen tarih, gün ve saat dışında hiçbir şekilde teslim yapılamaz, bu konuda hiçbir mazeret kabul edilmez. Tasarım çalışmasını teslim etmeyen öğrenci sınavın diğer kısımlarına devam edemez. Yarıyıl sonu sınavı ders yürütücülerinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde bunun değerlendirmesi jüri değerlendirilmesi yerine geçer. Gerekli görüldüğü durumda ilgili diğer disiplinlerden ve/veya diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış mimarlar ve alan uzmanları jüride görevlendirilebilir. Jüri esasına dayanan sınav herkese açık sözlü savunma şeklinde olur. Savunma süresi, 10 dakikadır. Sınavda öğrenci jüri üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar. Tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanaklar, ders yürütücülerinin değerlendirme çalışmaları Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
İç Mimari Stüdyo derslerinin karakteri süreklilik içinde bir zamana dayanan süreç gerektirmesi nedeniyle bütünleme sınavı ve not yükseltme sınavı hakkı yoktur. Ancak 02.01.2019 tarihli “Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma” ile ilgili Senato Kararı gereğince kararda belirtilen kurallar çerçevesinde diğer üniversitelerden yaz okulunda bu dersleri alabilir.

İtiraz
Madde 13: Öğrenci değerlendirme sonuçlarına itiraz etmesi durumunda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23. Maddesi geçerlidir.

Devam Koşulları
Madde 14: İç Mimari Stüdyo derslerinde aranan devam koşulu KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği %80’dir. KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 15.Madde’sinin 4. fıkrası geçerli değildir. Öğrenci bir İç Mimari Stüdyo dersinden başarısız olduğu takdirde bir sonraki dönem dersi tekrar etmek ve devam koşulunu yeniden yerine getirmek zorundadır.
  
Başarı Notu
Madde 15: Öğrencinin İç Mimari Stüdyo dersleri başarı notunun D+ veya C- olması durumunda, dersi başarmış kabul edilebilmesi için tek koşul dersin alındığı yarıyıldaki derslerinin YNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde D+ ve C- notunu almış olan öğrenciler bu dersten başarısız sayılır. Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullar geçerlidir.

Sergileme ve Yayın Hakkı
Madde 16: Öğrenci çalışmalarından bazıları Bölüm tarafından gerekli görülürse sergilenebilir ve/veya mimarlık alanındaki yayınlarda yayınlanabilir. Bölüm tarafından uygun görülenler dışında kalan çalışmalar ilan edilen tarihte sahiplerine iade edilir. Teslim almaya gelmeyenlerin iade hakkı ortadan kalkar. Öğrenci çalışmaları öğrenim süresince Bölüm Başkanlığı’nın yazılı onayı olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kullanılamaz.

Çeşitli Hükümler
Madde 17: Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve/veya Bölüm ve Fakülte Kurullarınca alınacak ilke kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 18: Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İç Mimarlık Bölümü’ne giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

Yürütme
Madde 19: Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı yürütür.
 
TARİH KURUL KARAR NO KABUL
30/04/2019 Senato 5 Tamamı kabul edildi