İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURSİYER YÖNERGESİ /EKLEME 09.09.2022

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BURSİYER YÖNERGESİ
  
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrencilerin lisansüstü eğitimlerini desteklemek ve KTO Karatay Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla verilecek olan bursa ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi bursiyer programına kabul edilen öğrencilere verilecek olan burs ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Madde 2- (1) Bu yönergede geçen;
a) Araştırma Ödeneği: Bursiyer araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla ilgili program koordinatörünün onayı ile kendisinin tercihine göre kullanacağı ödeneği,
b) Bursiyer: Bursiyer programına kabul edilen öğrencileri,
c) Kurul: Rektör başkanlığında, Rektör tarafından belirlenen dört öğretim üyesinden oluşan KTO Karatay Üniversitesi Bursiyer Kurulunu,
ç) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Usul ve esaslar: İş bu yönergenin uygulanmasına ilişkin program koordinatörü ile Kurul tarafından belirlenecek kuralları
ifade eder.
 
Başvuru ve kabul
Madde 3- (1) Bu yönerge kapsamında burs verilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar ve koşullar akademik araştırma ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Rektör’ün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
(2) Bu yönerge kapsamında burs öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için;
a) KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı ve/veya kabul edilmiş olması,
b) Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması,
c) Başvuru şartlarında belirtilmesi durumunda ALES ve YDS puanlarının başvuru şartlarını sağlaması, gerekir.
(3) Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı ve/veya kabul edilmiş olan öğrenciler Rektör onayı ile bu programa dâhil edilebilir.
(4) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, Rektör başkanlığında, Rektör tarafından belirlenen dört öğretim üyesinden oluşan KTO Karatay Üniversitesi Bursiyer Kurulu tarafından değerlendirilir.
(5) Kurulun önerdiği adaylar, Mütevelli Heyeti Başkanının oluruna sunulur. Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanan lisansüstü öğrencileri bu yönerge kapsamında burstan yararlanmaya hak kazanır.
 
Burs kapsamı ve süresi
Madde 4- (1) Bursiyer verilecek olan burs miktarı bursiyerin ilgili akademik çalışma/araştırmada harcadığı zaman dikkate alınarak belirlenir. Lisansüstü öğrenimlerinin normal süresinde olmak kaydıyla, öğrenimlerine devam eden bursiyer her akademik dönem için bir defa olmak üzere (Yaz dönemi hariç) Üniversite tarafından belirlenecek miktarda araştırma ödeneği verilebilir.
(2) Burs ve araştırma ödenek miktarları, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluruyla değiştirilebilir.
(3) Belirtilen kişi için verilecek bursun/araştırma ücretinin kapsamı ve süresi bursiyer/yardımcı asistanın lisansüstü programdan mezuniyet şartlarına bağlı olarak belirlenir. Yüksek Lisans öğrencileri için normal süreye 1 yıl, Doktora öğrencilerine ise 2 yıl süre ilave edilebilir. Bu sürelerde lisansüstü programdan mezun olamayan öğrencilerin bursları kendiliğinden sona erer.
4) Bu yönergede bulunmayan hususlara ilişkin olarak uygulamaya ilişkin ayrıntılar konu ile ilgili yürürlüğe girecek olan Usul ve Esaslar’da belirtilir.
 
Bursiyerin yükümlülükleri
Madde 5- (1) Bursiyer, ilgili programın ve/veya ilgili anabilim dalı başkanının belirleyeceği laboratuvar deneyleri, bilimsel araştırma, alan çalışması ve benzeri eğitim, araştırma faaliyetlerine destek olacak işleri (akademik ve bilimsel çalışma kapsamında değerlendirilebilecek yükümlülükler) yerine getirmekle yükümlüdür.
 
Bursun devam koşulları
Madde 6- (1) Bu yönerge kapsamında burs almaya hak kazanan lisansüstü öğrencilerin, burslarının sürekli olarak verilebilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
b) Burs, belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde bursa hak kazanılan yöntem ile kesilebilir.
c) Her dönem sonunda, ilgili program koordinatörü ve anabilim dalı başkanının Rektörlüğe Bursiyer hakkında, dönem içinde üstlendiği akademik ve bilimsel çalışmalardaki performansıyla ilgili göndereceği rapora göre ve/veya Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının doğrudan tespitlerine dayalı olarak burs dönem sonunu beklemeden kesilebilir.
ç) Disiplinsizlik, verilen görevlerin yapılmaması, devamsızlık ve kayıt dondurma, sildirme, Kurul izni olmaksızın lisansüstü eğitim durumundaki değişiklik vb. durumların tespitinde burs sona erer.
d) Başka bir işte Sosyal Güvenlik kapsamında çalışanlar veya burslu iken çalışmaya başlayanların burslulukları sona erer.
  
Çeşitli hükümler
Madde 7- (1) Bursiyere KTO Karatay Üniversitesi Bursiyer kimlik kartı verilir.
(2) Bursiyer bursluluk süresi boyunca lisansüstü eğitim ücretinden %50 muaf tutulur.
(3) Bursiyer Üniversite sosyal tesislerinde öğle yemeklerinden ücretsiz yararlanır.
(4)  Bursiyere ortak çalışma alanı tahsis edilir.
(5) Bursiyer/Yardımcı Asistan Lisansüstü öğrenim süreleri boyunca üniversitemiz “Bilimsel ve Sanatsal Yayınlar ve Etkinlikler Teşvik Yönergesi” kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.
           
Hüküm bulunmayan haller
Madde 8- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde KTO Karatay Üniversitesi ilgili kurulları tarafından alınan kararlar ve Usul ve Esaslar uygulanır.
     
Yürürlük
Madde 9- (1) Bu yönerge Senato ve Mütevelli Heyet toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 10- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.