İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Sıfır Atık Yönergesi / EKLEME 08.09.2022

KONYA TİCARET ODASI KARATAY ÜNİVERSİTESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SIFIR ATIK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay  Üniversitesi bünyesinde eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların, üretildikleri yerlerde geri dönüşüm türlerine göre ayrı ayrı toplanmasına, toplanan atıkların güvenli bir şekilde geçici olarak depolanmasına, Üniversite dışına taşınması, mümkünse öncelikli olarak geri dönüşüm tesislerinde yeniden kullanılabilir ürüne dönüştürülmesine veya yeni ürüne dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların bertaraf edilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.    
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kullanım veya tüketim sonucunda ortaya çıkan kimyasal, tıbbi, biyolojik ve radyoaktif atıklar öncelikli olmak üzere, her türlü atığın, üretiminden geri dönüşümüne veya nihai bertaraf edilmesine kadar tüm süreçleri, bu kapsamda görevlendirilen komisyon ve görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.      
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Atık: Üniversitede kullanım sonucu tüketilemeyen veya kullanma olanağı kalmayan kimyasal, tıbbi, biyolojik, radyoaktif, elektronik ve benzeri atıklar öncelikli olmak üzere eğitim-öğretim/üretim, hizmet birimlerinde ve araştırma laboratuvarlarında oluşan atıklar ile kullanım veya tüketim sonucu doğaya bırakılacağı öngörülen her türlü atığı,
b) Birim: Rektörlük akademik birimlerini ve idari birimleri ile araştırma ve uygulama merkezlerini,
c) Birim Sıfır Atık Sorumlusu: Akademik birimlerde Dekan veya Müdürün görevlendireceği yardımcısını; idari birimlerde, Üniversite Atık Yönetimi Koordinatörünü,
ç) Direktörlük: Kampüs Destek Hizmetleri Direktörlüğünü ,
d) Komisyon: KTO Karatay Üniversitesi Sıfır Atık Yönetim Komisyonunu,
e) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
g) Üst yönetici: Birim teşkilat yapısında en üstte yer alan (Rektör, Dekan/Müdür, Genel Sekreter, Direktör) yöneticiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yasal mevzuatlar ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin Üniversite de uygulanmasını sağlamak.
(2) Üniversite birimlerinde zorunlu olmadıkça atık üretilmemesi için en yüksek seviyede önleyici tedbirler alınmasını sağlamak.
(3) Üniversitede oluşan atıkların, mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini, dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların, insan sağlığına ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirecek şekilde saklanmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak.
(4) Üniversite personeli ile öğrencilerin, Üniversite içindeki ve dışındaki yaşamlarında sıfır atık bilincine sahip olmalarını sağlamak.
(5) Üniversite birimlerinde sıfır atık sorumlularını ve görevlerini belirlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sıfır Atık Yönetimi İşlemleri
Üniversite Sıfır Atık Yönetim Komisyonu ve görevleri
MADDE 6 – (1) Üniversite Sıfır Atık Yönetim Komisyonu Rektör Yardımcısının başkanlığında , Sıfır Atık Yönetim Koordinatörü, Genel Sekreter , Kampüs Destek Hizmetleri Direktör Yardımcısı , Mali İşler Direktör Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ofis Yöneticisinden oluşur.
(2) Üniversitenin sorumluluk ve yetki alanı içinde eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların; üretildikleri yerlerde ayrı ayrı toplanması, güvenli bir şekilde geçici bir yerde depolanması, taşınması ve nihai bertaraf edilmesinin sağlanmasına ilişkin tüm süreçlerde birimlerin çalışmalarının eş güdüm içerisinde yürütülmesinden, ilgili Kanun ve yürürlükte bulunan yasal mevzuatın doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasından sorumludur. 
(3) Komisyon, olağan toplantılarını ekim veya kasım ayları içerisinde yapar. Başkanın gerek görmesi halinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır;
a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan yasal mevzuat ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin Üniversitede uygulanmasını, bu Yönergenin yürütülmesini ve yürütme esnasında karşılaşılan sorunların saptanmasını, sorunların çözüm önerilerinin üretilmesini ve bu Yönergenin uygulama esaslarını belirlemek,
b) Bu Yönerge kapsamına giren güncel yasal mevzuatı takip etmek ve Üniversitede uygulanmasını sağlamak,
c) Üniversite sıfır atık yönetim planını onaylamak, birimlerin kendi sıfır atık yönetim planlarını hazırlamalarını sağlanmak ve bu planların uygulanmasını ve güncellenmesi takip etmek,
ç) Sıfır atık konusunda birimlerde eğitimler ve bilgilendirme toplantıları organize etmek,
d) Gerekli hallerde Üniversite birimlerinde oluşan atıklar ile Üniversite sıfır atık yönetimi konularında üst yönetime ve birimlere bilgi, teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek,
e) Sıfır atık konusunda Rektör adına birimlerde denetimler yapmak veya yaptırmak,
f) İlgili Kanun ve yürürlükte bulunan atık mevzuatındaki değişiklikleri izlemek ve birimlere uygulamayı aktarmak,
g) Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü ve görevleri
MADDE 7 – (1) Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü, Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan ve Üniversite sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasıyla ilgili her türlü sürecin koordine edilmesinden sorumludur. Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Koordinatörün görev süresi, yeni koordinatörün atanmasıyla veya istifa etmesiyle sona erer.
(2) Koordinatörün görevleri şunlardır;
a) Rektörün ve Komisyonun aldığı kararları yerine getirmek ve takip etmek,
b) Sıfır atık yönetimiyle ilgili yasal mevzuatın Üniversitede uygulanmasını sağlamak,
c) Üniversite sıfır atık yönetimi planlarını hazırlamak ve Komisyonun onayına sunmak,
ç) Yürürlükte bulunan sıfır atık yönetim planı hakkında Komisyona periyodik aralıklarla bilgi vermek,
d) Komisyona, sıfır atık yönetimiyle ilgili önerilerde bulunmak,
e) Kurum içi bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenlemek,
f) Ocak ayı sonuna kadar Üniversite yılsonu sıfır atık yönetimi raporunu hazırlamak ve Komisyonun onayına sunmak,
g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, diğer kamu kurum, komisyon ve özel sektörlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
ğ) Sıfır atık yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Üniversitede uygulanmasını sağlamak,
h) Atıkların, kurum içinde veya dışında atık toplama ve geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesini ve mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini sağlamak,
ı) Rektörün ve Komisyonun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
i) Komisyonu toplantıya çağırmak, toplantı gündem maddelerini belirlemek ve toplantılarda raportör görevini yerine getirmek,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, mevzuata hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla alacağı Komisyon kararları uygulanır.
(2) Komisyon; Sıfır atık mevzuat hükümlerine ve bu Yönerge hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Sıfır Atık Komisyonu çalışmaları ile ilgili iç düzenlemeler yapabilir esaslar belirleyebilir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 
 
 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SIFIR ATIK YÖNETİMİ
ORGANİZASYON ŞEMASI