İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
(SENATO KARARI: 30/12/2010)
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Öğrenci Konseyi'nin seçim ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Yönergede öngörülen esaslar, KTO Karatay Üniversite’sinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğrenci Konseyi: KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
b) Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki her bir bölümün öğrencilerinin, kendilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtikleri öğrenciyi,
c) Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölümlerin bölüm öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
d) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokulu/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtikleri öğrenciyi,
e) Öğrenci  Konseyi  Genel  Kurulu:  Fakülte,  yüksekokul,  meslek  yüksekokulu  ve  enstitü  öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
f) Öğrenci  Konseyi  Kurultayı:  Fakülte,  yüksekokul,  meslek  yüksekokulu  ve  enstitü  öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her  yıl Kasım ayında  gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin  genel  kurul toplantısını,
g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu yönergeye ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını, ifade eder.
2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nde yapılmış bulunan tanımlar bu Yönerge için de geçerlidir.

İKİNCİ KISIM
Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
Madde 5 - Seçim Kurulu başkan dahil beş kişiden oluşur. Başkan Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Seçim Kurulu’nun diğer üyeleri ise Üniversite’nin akademik ve idari personeli arasından seçilir. Seçim Kurulu Başkanı, gerekli gördüğünde idari ve akademik birimlerden uzman ve danışman görevlendirebilir. Seçim Kurulu her akademik yılın Ekim ayında Öğrenci Konseyi seçim takvimini belirleyerek ilan eder. Seçimler Kasım ayında yapılır. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Gerektiğinde dekanlık, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürlükleri ile işbirliği halinde çalışan Seçim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Seçim yönteminin belirlenmesi,
b) Seçimlerin yönergeye, seçim kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi, c) Seçimlerin güvenlik içinde yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
d) Seçim duyurularının yapılması,
e) Bölüm seçim sorumlularının tespiti ve görevlendirilmesi,
f) Adayların, adaylığa uygun olup olmadıklarının incelenerek, uygun olan adayların ilan edilmesi, adaylar ve seçimlerle ilgili yapılan itirazların karara bağlanması,
Aday öğrenciler, seçim takviminde belirlenen süre içinde yazılı olarak bölümlerine başvurarak, adaylıklarını ilan ederler. Adaylar seçim takviminde belirlenen süre içinde, (en az bir hafta) bireysel tanıtma kampanyası yürütebilirler. Seçimler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından, her bölüm için ayrı ayrı hazırlanan seçmen listeleri esas alınarak gizli oyla yapılır. Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan eder.
Hazırlık Sınıfı öğrencileri seçimlere katılabilirler, ancak aday olamazlar.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı ve başarılı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren bir suç işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
Öğrenci  temsilciliği  ve  buna  bağlı  görevler,  takip  eden  akademik  yılın  seçim  sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci konseyi organları

Madde 7 - Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölüm Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi seçimi
Madde 8 - Bölüm Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin:
a) Fakülte veya yüksekokulundaki her bir bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm,
c) Enstitülerdeki her anabilim dalı, öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.
Bölüm öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin  yapıldığı  bölümde  kayıtlı  öğrencilerin  en  az  %50’sinin,  birinci  turdaki  oyların  üzerine birikimli olarak yapılacak ikinci tur oylamada ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise birikimli olarak yapılacak üçüncü tur oylamada katılma yüzdesi şartı aranmaz.
Bölüm Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölümde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri
Madde 9 - Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği bölümde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm öğrencilerini temsil etmek,
d) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyine ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
e) Kendi bölüm öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
f) Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
g) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Öğrenci temsilcileri kurulu
Madde 10 - Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin:
a) Fakülte veya yüksekokulundaki bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki bölüm,
c) Enstitülerdeki anabilim dalı, öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için  temsilci  üye  sayısının  salt  çoğunluğunun  katılımı,  karar  alabilmesi  için  de  yapılacak  açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri
Madde 11 - Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:
a)Öğrenci  Konseyi’nin  aldığı  kararların,  temsilcilerce  birimlerinde  duyurulması  için  çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
b) Bölümlerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
c)Bulundukları  fakülte/yüksekokul/meslek  yüksekokulu  ve  enstitülerde  ortak  öğrenci  etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
d) Bölüm öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
e)  Bölüm  öğrencileri  ile  ilgili  birimlerin  akademik  ve  yönetim  organları  arasındaki  iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi
Madde 12 - Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin:
a) Fakülte veya yüksekokullarındaki bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki bölüm,
c) Enstitülerindeki anabilim dalı, öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder. Not: Seçilen öğrenci temsilcisinin görev süresi 2 yıl mı olmalı bir sonraki seçime kadar mı olmalıdır? 2 yıl olarak belirlenirse bu bölüm için sürekli olarak ikinci bir seçim yapmak gereği duyulacaktır. Eğer bir sonraki seçime kadar olarak belirlenirse; Madde 7/C’ye aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır.

Öğrenci temsilcisinin görevleri
Madde 13 - Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a)Temsil ettiği fakülte,yüksekokul,meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b)Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları,temsil ettiği  fakülte,  yüksekokul,   meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
c)Temsil ettiği  fakülte,  yüksekokul,  meslek  yüksekokulu  veya  enstitüde  öğrenci  sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
d)Bulunduğu  fakülte,  yüksekokul,  meslek  yüksekokulu  veya  enstitünün  öğrencilerini,  öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
e)  Temsil  ettiği  fakülte,  yüksekokul,  meslek  yüksekokulu  veya  enstitüde  öğrenci  etkinliklerini koordine etmek,
f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci konseyi genel kurulu
Madde 14 - Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci  Konseyi  Genel  Kurulunun  toplanabilmesi  için  üyelerinin  salt  çoğunluğunun  toplantıya katılması gerekir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.
Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri
Madde 15 - Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
d) Öğrenci Konseyinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak, e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu
Madde 16 - Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri
Madde 17 - Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Madde 18 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı,  genel  sekreter,  sayman,  halkla  ilişkiler  ve  bilişim sorumlusu,  dış  ilişkiler  sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda  Öğrenci  Konsey  Başkanı  tarafından  seçilen  bölüm  temsilcilerinden  oluşur.  Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur.  Kurulun  toplanabilmesi  için  kurul  üye  sayısının  salt  çoğunluğunun  katılımı,  karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
Madde 19 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b)  Üniversitedeki  öğrencilerin  sorunlarını  belirlemek,  görüş  ve  düşüncelerini  Üniversitenin  ilgili yönetim organlarına iletmek,
c)  Sivil  toplum  kuruluşları  ile  işbirliği  yaparak,  toplumsal  duyarlılık  projeleri  geliştirmek  ve  bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini ilgilendirmek,
h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve zlemek,
i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak,
j) Üniversite’de Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gereğince kurulan ve çalışan öğrenci kulüp ve topluluklarının çalışmalarını koordine etmek.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
Madde 20 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri
Madde 21 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönerge hükümlerine, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı
Madde 22 - Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla iki yıl için seçilir.
Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir.  Yeni  başkan  seçilinceye  kadar  Öğrenci  Konseyi  Başkanlığına,  Öğrenci  Konseyi  Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri
Madde 23 - Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
a) KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
d)  Görev süresi  bitiminde bir  yıllık faaliyet  raporunu  bir sonraki  Öğrenci Konseyi  Kurultayında sunmak,
e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversite’nin Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılmak,
f) KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerini, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda temsil etmek. Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi
Madde 24 - Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi  iki  yıldır.

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi
Madde 25 - Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.
Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri, T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Aksi halde bu tür davranışları tespit edilen kurul üyelerinin ve temsilcilerin, üyelik ve temsilciliklerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından son verilir. ( Bu maddeye istinaden görevini yapmasa ve toplantılara katılmasa dahi herhangi bir bölüm temsilcisinin yada fakülte temsilcisinin görevinin sona ermesi mümkün olmuyor. Bu durum konsey üyelerinin toplantılara, programlara katılmamasını ve görevini yerine getirmemesinin önünü açtığı için konsey çalışmalarını yavaşlatmaktadır.)

Öğrenci konseyine oda, araç ve gereç tahsisi
Madde 26 -  Öğrenci  Konseyi’ne,  bu  Yönergede  yer  alan  görevleri  gerçekleştirmek  amacıyla Rektörlük tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

İdari ve Mali Konular
Madde 27 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim üyesine bağlı olarak çalışır. Genel Sekreterlik, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nun bütçe amiridir. Muhasebe işleri ise İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yetkilisi tarafından yürütülür.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu yıllık bütçeyi hazırlar. Bütçe; Öğrenci Konseyi tarafından kabul edildikten sonra Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim üyesinin uygun görüşü ve Genel Sekreterliğin  onayı  ile  yürürlüğe  girer.  Çalışma  dönemi  sonunda  Yönetim  Kurulu  dönem  sonu bütçesini önce Öğrenci Konseyi’ne, ardından Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim üyesine ve Genel Sekreterliğe sunar.
Bütçeden harcama yapma yetkisi Öğrenci Konseyi Başkanınındır. Harcamalar bütçede belirlenen amaçlar için ve bütçe sınırları içinde yapılır. Her çeşit harcama belgesinde ve işlemde Başkan ile Genel Sekreterin imzası bulunur. Her yıl üniversite yönetimi tarafından belirlenen harcama sınırının üzerindeki giderler için Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim üyesinin ön onayı ile Başkan, Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı olmak üzere üç imza bulunur. Bütçe amaç ve sınırları dışında harcama yapılması halinde, harcamayı yapan ilgililer mali ve cezai olarak sorumlu olup, haklarında yasal işlem yapılır. Öğrencilerden Konsey ve kulüpler için aidat veya başka bir ad altında herhangi bir ücret alınmaz.

Madde 28- Öğrenci Konseyi’nin harcamaları için Rektör  tarafından belirlenen  ödenek Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayıyla yürürlüğe girer.

Yürürlük
Madde 29 -  Bu  Yönerge  KTO  Karatay  Üniversitesi  Senatosu’nun  kararı  ve  Mütevelli  Heyeti Başkanlığı’nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 30 - Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.