İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO Karatay Üniversitesi Yayın Yönergesi/ EKLEME 09.09.2022

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ                     
YAYIN YÖNERGESİ

 
Amaç
Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’na göre düzenlenen “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik” çerçevesinde, KTO Karatay Üniversitesi tarafından basılacak yayınların planlanması, basımı, dağıtımı ve satışını düzenleyen hükümleri içerir.
 
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, Üniversitemize bağlı birimlerde yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, yayın niteliğinin belirlenmesi, basılmaya değer görülüp görülmeyeceği yanında basımı, dağıtımı ve satışı ile ilgili işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3. (1) Bu yönerge, 06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14. ve 48. maddeleri ve 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" ile
"Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar
Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Yönetim
Madde 4. Rektör Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulu’nun seçeceği iki üyeden oluşturulur. Üç kişilik komisyon, iki üyeden müteşekkil Alt Komiteyi belirler. Alt Komite, akademik ve idari çalışanlardan oluşabilir.
 
Yayın Komisyonu ve Bağlı Alt Komitenin Görevleri
Madde 5. Yayın Komisyonu eserleri inceler; eserlerin bilimsel niteliği ve eğitim, öğretim ve öğrenim ihtiyaçları açısından Üniversite tarafından yayımlanmasına uygun olup olmadığına karar verir. Komisyon, yayının gerçekleştirilebilirliği, basımı, maliyeti, dağıtımı ve satışı konusunda Alt Komiteden bilgi isteyebilir.
 
Üniversitede ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlar ile (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı, teksir/ders notu), Üniversitenin bilim, eğitim, sanat ve kültür gibi alanlardaki bilgi birikimini öğrenci, akademisyen ve toplum hizmetine sunmayı amaçlayan araştırma-inceleme kitapları, kongre kitapları, dergiler, popüler bilim ve sanat kitapları (dizi, el kitabı) yayınlanmasının sağlar.
 
Yayın Komisyonu, yayın taslağının ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksirleri ya da diğer sınıflandırmalardan hangisine uygun olduğunu kararlaştırır.
 
Basılma sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir. Bu hususta Alt Komiteden görüş alabilir.
 
Basılan eserlerin, gerekli gördüğü hallerde, maliyet hesabını ve satış fiyatını, Yayın Yönergesi hükümlerine göre belirler.
 
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca telif haklarını hesaplar ve ödeme şeklini belirler.
 
Üniversite dışında bir yayınevi tarafından öğretim üyelerince basımı gerçekleştirilecek yayınlar için söz konusu yazar ya da yazarlar, kendi Bölüm ve Fakülteleri üzerinden Üniversite Yayın Komisyonu’na başvurur. Eser taslağının Üniversite’de ders kitabı olarak basımı söz konusu değil ise, eser sahibinin eserini Üniversite dışında başka bir yayınevi tarafından bastırmasına izin verir.
 
Basılan eserlerin belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar veya yaptırır.
 
Üniversitemiz atama kriterlerinde geçen maddelere uygunluk açısından hangi tür yayın olduğunun belirlenmesi için takdim edilen yayını tetkik eder ve karara bağlar.
 
Yayın Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde, bilim dallarında Alt İnceleme Birimleri oluşturarak, kararlarında bu birimlerden görüş ve değerlendirmeler alabilir.
 
Üniversitede uzman bulunmadığı durumlarda, Yayın Komisyonu, iki uzmandan kapsam ve içerik ile niteliği hakkında rapor isteyebilir. Bir hakemin olumlu (kabul), diğerinin olumsuz (red) rapor vermesi durumunda, son kararı Yayın Komisyonu oy çokluğu ile karara alır.
  
Alt İnceleme Biriminin Görevleri
Madde 6. Alt İnceleme Birimi, Üniversite Yayın Komisyonu KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler ve Merkezlerde, en az üç öğretim üyesinden oluşturulan, meslek gruplarına göre konu alanı uzmanlığı yardımı yapmak üzere kurulan bir inceleme birimidir.
 
Alt İnceleme Birimi, yayınlanacak yayınların, başvuranların bulundukları Bölüm ya da Anabilim Dalı’na uygunluklarını gözeterek amaç, kapsam, içerik ve nitelik açısından KTO Karatay Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı ve ilgili eser taslağının yayınlanmaya değer bulunup bulunmadığı konularında Yayın Komisyonuna yazılı en geç 1 (bir) ay içinde görüş bildirir.
 
Yayın Tanımları
Madde 7. Bu yönergeye göre KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayınlanacak eserler, ders kitapları, yardımcı ders kitapları, araştırma-inceleme kitapları, bilimsel toplantı bildirilerini içeren yayınlar, popüler bilim ve sanat kitapları (dizi ve el kitapları), dergiler, bilgilendirme amaçlı her türlü akademik kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.
 
Ders Kitabı: KTO Karatay Üniversitesi yabancı dil hazırlık, ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim programlarında zorunlu/seçmeli ders olarak okutulan ve ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim programını kapsayan telif veya çeviri özgün eserlerdir. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin adlarıyla örtüşmelidir.
 
Yardımcı Ders Kitabı: KTO Karatay Üniversitesi yabancı dil hazırlık, ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim programlarında zorunlu/seçmeli ders programlarını kapsayan ve derslerde kullanılmaya uygun, esas olarak ilgili alan yazınında mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan özgün kitaplardır.
 
Araştırma-İnceleme Kitabı: Araştırma ve incelemeye dayalı, ortaya koyduğu bulgularla kendi alanyazınına önemli bilimsel katkılar yapacağına ilgili kurullarca karar verilmiş olan ve KTO Karatay Üniversitesi’nin akademik saygınlığına katkı sağlayacağı düşünülen özgün bilimsel kitaplardır.
 
Bildiri Kitabı: Üniversite birimlerince gerçekleştirilen kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel toplantıların sunu metinlerini içeren yayınlardır.
 
Popüler Bilim ve Sanat Kitapları (dizi ve el kitapları): Bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarında topluma ve kamuoyuna bilgi aktarmak amacıyla hazırlanan kitap, kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.
 
Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan bilimsel araştırma ve tahlillerin yayımlandığı süreli yayınlardır.
 
Yayın Başvuruları
Madde 8. KTO Karatay Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders notu, diğer akademik nitelikli kitaplar ve bilgilendirici yayınların yazarları, yayımlanması istenilen eser ile yazar tarafından düzenlenip imzalanmış Yayın Öneri Formunu görevli bulundukları hiyerarşik düzenle Yayın Komisyonuna başvururlar. Çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayım hakkına sahip kişi ve kurum / kuruluştan yazılı yayın izninin alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.
 
Madde 9. Üniversitemizce düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay ve panellerde organizasyon komitesinde bulunan öğretim elemanları, bu bilimsel toplantıda sunulan bildiri metinlerinin yayınlanması konusunda bağlı bulundukları birim üzerinden Dekanlık ya da Müdürlükleri aracılığıyla Üniversite Yayın Komisyonu’na başvururlar.
 
Madde 10. Bilimsel makaleler içeren süreli yayınlar (ilk başvuru) için dergi editörü, Yayın Komisyonuna derginin yayınlanma amacını belirten bir rapor sunarak başvuruda bulunur. Yayımlanması talep edilen derginin yayın ve danışma kurulu, hakem listesi ile makale formatlarının ulusal/uluslararası endeks ölçütlerine uygun oluşturulması gerekir. Yayın Komisyonu önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite dergisi olarak yayınlanıp yayınlanamayacağına karar verilir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitemizce basılması ve dağıtılması onaylanmış olan dergiler, basım için, her defasında, Yayın Kurulu Başkanı ya da Editör tarafından talep yazısı ekinde Rektörlük Makamına gönderilir ve Rektör onayı ile dergi basılır.
 
Yayınlarda Biçim Bakımından Aranan Nitelikler
Madde 11.
Kitap Kapağı
Ön ve İç Kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağının ön yüzünde üst solda KTO Karatay Üniversitesi amblemi ve devamında KTO Karatay Üniversitesi Yayınları No: ... yazısı, ortada yayının adı, altında yazar(lar)ın unvanı (tercihe bağlı), adı soyadı ve en altta ise yer ve basım yılı bulunmalıdır.
 
Arka Kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde, kitabı tanıtan bir kısa metin ya da yazar(lar)ın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş(ler)i ve fotoğraf(lar)ı (tercihe bağlı) yer alabilir. ISBN numarası sağ alt köşeye yazılır. Üniversite tarafından basılacak eserler için ISBN numarası başvuru ve temin işlemleri Üniversitenin ilgili birimi tarafından gerçekleştirilir.
 
Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya okunacak biçimde, KTO Karatay logosu, yayının adı ile yazar(lar)ın adı soyadı bulunur. Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.
Ancak dergilerin iç kapaklarında dergi künyesi ve diğer ilgili açıklamalar yer alabilir.
 
Yayın künyesinde, “KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun ../../.... tarih ve ../... nolu kararı ile basılmıştır” ibaresi, yayın kodu, yayın hakkı, bilimsel hakemler listesi, yayın katalog bilgisi, ISBN ve matbaa bilgisi vb. yer alır. Yayın basılıp ciltlendikten sonra önerilen uygun boyuta getirilir.
 
Yayın Önerisinin Değerlendirilmesi
Madde 12. Yayın Komisyonu, sunulan yayın önerisini değerlendirmek için gerekli gördüğünde “KTO Karatay Üniversitesi Yayın Önerisi Değerlendirme Formu” (EK-2) ile birlikte Alt İnceleme Birimine gönderir. Üyeler eser hakkındaki görüşlerini ayrı ayrı rapor eder. Yayın Komisyonu değerlendirmeleri dikkate alarak başvuruyu sonuçlandırır.
 
Madde 13. Yayınlanması uygun görülen eserlerin incelenmiş ve değerlendirilmiş iki kopyası, eseri inceleyen Alt İnceleme Birimi tarafından, varsa önerilen değişikliklerin dikkate alınması için yazar(lar)ına gönderilir. Yazar(lar), varsa düzenlemeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş son kopyasını, hakem kopyaları ile birlikte Yayın Komisyonuna geri gönderir. Yayın Komisyonu, istenen değişiklik ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol eder, gerekli gördüğü hallerde tekrar görüş alır ve eser ile ilgili son kararını verir.
 
Madde 14. Eserlerin yayımlanmasına ya da yayımlanmamasına ilişkin son karar, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 3. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre Üniversite Yayın Komisyonu’nca verilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
 
Madde 15. Yayın Komisyonu, yayının değerlendirme sonucunu yazar(lar)a yazıyla bildirir.
 
Madde 16. Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası, itiraz vb. durumlar için ilgili rapor ve belgeleriyle birlikte Rektörlükte tutulur. Varsa fazla kopyalar yazar(lar)a iade edilir.
 
Basım ve Satış
Madde 17. Yayın Komisyonu’nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile basılması ya da elektronik ortamda yayınlanması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı ile " KTO Karatay Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu” (EK-3) çerçevesinde bir protokol imzalanır. Eserin basılması ya da elektronik ortamda yayınlanmasından sonra “KTO Karatay Üniversitesi Yayın Devir Formu” (Ek-4) ile yazar(lar) telif haklarını (elektronik ortamdaki yayınların telif hakkı da dahil) devreder. Basılan yayının toplam 30 adedi telif hakkı devri karşılığı yazar(lar)a ücretsiz olarak verilir.
 
Madde 18. Çeviri yayın(lar) için çevirmen(ler)in yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurum/kuruluştan izin alması gerekir. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenip ödenmeyeceğine Üniversite Yayın Komisyonu’nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
 
Madde 19. Yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar ya da sponsorlar tarafından karşılanması istenebilir.
 
Madde 20. Basılan ve birim yayın numarası almış bir eser, herhangi bir başka satış düzenlenmesi yapılmadığı takdirde, KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KAR-YAY) Direktörlüğü tarafından satışa sunulur. KTO Karatay Üniversitesi Yayınlarının başka bir dağıtım şirketi, yayınevi, Üniversite birimi ya da şahıs tarafından satılması Üniversite Yayın Komisyonu’nun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkündür.
 
Madde 21. Baskısı tükenen ve değişiklik yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü tarafından tekrar basımı için, Üniversite Yayın Komisyonu’na, bağlı olduğu birim üzerinden Dekanlık/Müdürlük yoluyla başvurulması gerekir. Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar(lar) tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, yeniden değerlendirilmek üzere bağlı olduğubirim aracılığıyla Dekanlık/Müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonu’na gönderilir ve izlenecek değerlendirme süreci Yayın Komisyonu ve kendisine bağlı alt komitece kararlaştırılır.
 
Diğer Hükümler
Madde 22. Bu yönergede yer almayan konularda, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.
 
Madde 23. Yayımlanacak eserlerdeki görüş, bilimsel yaklaşım ve dil vb. konulardaki sorumluluk, yazara aittir.
 
Madde 24. Bu yönerge kurallarına uygun yayımlanmayan ve yazarı tarafından Üniversite dışında basılmış olan kitapların üzerine “KTO Karatay Üniversitesi” yazılamaz. Ancak kitap içindeki yazar tanıtımında KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi olduğu ve görev yaptığı birime ilişkin notlar yer alabilir.
 
Madde 25. Üniversitemiz tarafından bastırılamayacağı, Üniversite Yayın Komisyonu tarafından yazılı olarak bildirilen kitapların, yazarın kendilerinin Üniversite dışında kendi olanakları ve/veya başka bir yayınevi tarafından eserlerini bastırmalarına izin verilir.
 
Yürürlük
Madde 26. Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senato ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edilip Senato kararı alındığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 27. Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 
Ekler: 
EK-1 Yayın Öneri Formu
EK-2 Yayın Önerisi Değerlendirme Formu
EK-3 Yayın Sözleşme Formu
EK-4 Yayın Devir Formu
EK-5 İlk Sayfanın Arka Yüzü İçeriği

EK-1: YAYIN ÖNERİ FORMU
 
A. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır.
Eserin Başlığı:
Hangi Amaçla Kullanılacağı Ders kitabı Yardımcı Kitap Çeviri Diğer
Hangi düzeydeki Öğrenciler için yazıldığı Ön lisans Lisans Lisansüstü Diğer
Kullanılacağı dersin kodu ve adı:
Önerilen baskı adedi 500 1000 2000 Diğer
Yazarın herhangi bir yayıncı ile önceden yapılmış sözleşmesi var mı? Var
(Açıklayınız)
Yok
Basılması istenen eser için telif hakkı isteniyor mu? Evet Hayır
Basılması istenen eser çeviri ise telif hakkının üniversite tarafından ödenmesi isteniyor mu? Evet Hayır
Yazar:
Unvanı, Adı-Soyadı:
Üniversite/Fakülte/Enstitü/Yüksekokul:
Tarih: İmza:
 
Yazar:
Unvanı ve Adı-Soyadı:
Üniversite/Fakülte/Enstitü/Yüksekokul:
Tarih: İmza:
 
Yazar:
Adı ve Adı-Soyadı:
 
Üniversite/Fakülte/Enstitü/Yüksekokul:
 
Tarih: İmza
B. Bu bölüm Dekan/Müdür tarafından doldurulacaktır.
Eserin kullanılacağı dersin niteliği Zorunlu Seçmeli Diğer
Önerilen baskı adedi 500 1000 2000 Diğer
Daha önce bu derste kullanılan kitaplar:
 
İsim ve yazarları:
 
Baskı adedi 500 1000 2000 Diğer
Onaylayan Birim:
…………………………………………………Dekanı / Müdürü
Adı-Soyadı:
 
Tarih: İmza:
 
 
 EK-2: YAYIN ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
Eserin Adı:
Kullanılacağı Ders:
Eserin başlığı içeriğine uygun mudur? Evet Hayır
Eser hangi düzeydeki Öğrencilere yöneliktir? Yabancı Dil Hazırlık, Önlisans Lisans Lisanüstü Diğer Açıklayınız
Eserin ne tür bir yayın olarak düşünülmesi uygundur? Ders Kitabı Yardımcı Ders Kitabı Çeviri Ders Kitabı Diğer
Eser dil ve yazım kuralarına uygun mudur? Evet Hayır
Eserde kullanılan dil ve üslup anlaşılabilir düzeyde midir? Evet Hayır
Eserde kullanılan kavramlar, formül, simge ve birimler uluslararası ölçütlere uygun mudur? Evet Hayır
Eserde verilen resim, levha, şekil, grafik ve tablo/çizelge gibi görsel unsurlar nitelik ve nicelik yönünden yeterli midir? Evet Hayır
Eserde verilen yerli ve yabancı kaynaklar yeterli midir? Evet Hayır
Eserde kısaltılması, eklenmesi gereken veya içeriği uygun olmadığından tümüyle çıkarılması gereken bölümler, paragraflar vb. var mıdır? Evet Hayır
Önceden yayımlanmış başka eserlerden telif haklarına girebilecek düzeyde alıntılar var mıdır? Evet Hayır
Eser KTO Karatay Üniversitesi yayını olarak basıldığı takdirde kaç yıl kullanılabileceğini düşünüyor musunuz? 1-3 Yıl 4-5 Yıl 6-10 Yıl >10 Yıl
 
(*) Değerlendirme:
Yayınlanabilir Düzeltilerek yayınlanabilir Yayınlanamaz
Düzeltmeler yapıldıktan sonra incelenmesi/değerlendirilmesi Gerekir Gerekmez
     
Değerlendiren Öğretim Üyesi:
Unvanı ve Adı-Soyadı: Bölüm:
Üniversite: Tarih:
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul: İmza:
 

EK-3: YAYIN SÖZLEŞME FORMU
Adı-Soyadı:
Görevi:
 
TC No:
Doğum Yeri: Ana Adı:
Doğum Yılı: Baba Adı:
İş Adresi:
Sürekli Adresi:
 
 
EK-4: YAYIN DEVİR FORMU

Telif ettiğim “………………………………” adlı eserin …/…/…… tarihli sözleşmesi gereğince KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından adıma sağlanacak telif hakkını (rakam ve yazı ile) …………………………………………. TL) bedel karşılığında Telif Hakkı Kanunu’nun 25. Maddesine göre KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü’ne devrettim.
 
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği 9. Madde gereğince, KTO Karatay Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın belirlediği telif ücreti ödeme planı - eserin, kitap satış noktasındaki satışından elde edilen gelirlerden, altışar aylık periyotlar halince yazara ödenmesi suretiyle toplam telif ücretinin karşılanmasına kadar sürdürülmesi suretiyle yazara ödenmesi - doğrultusunda tarafıma ödenmesini kabul ettim.
 
Yazar:
 Unvanı ve Adı-Soyadı
 
 Tarih  İmza


EK- 5: İLK SAYFANIN ARKA YÜZÜ İÇERİĞİ
 
KTO Karatay Üniversitesi Yayınları No: 000
 
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları KTO Karatay Üniversitesi’ne aittir. Bütün hakları saklıdır.
 
Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri KTO Karatay Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
 
 
 
 
Copyright…     (Date of Publication) by KTO Karatay University. All rights reserved.
No part of this book may be printed, reproduced or distributed by any electronical, optical, mechanical or other means without the written permission of KTO Karatay University.
 
 
 
 
Kapak Düzeni (Kapak Düzenini Yapan Kişi/Kuruluş Adı): Tasarım-Dizgi (Tasarım-Dizgiyi yapan Kişi/ Kuruluş Adı): ISBN ……………………………………………………
Kaçıncı Baskı Olduğu: …………………………………………………
Basımevi, Şehir/Yıl: ……………………………………………………