İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Yabancı Dilde Tez/Seminer Hazırlama Yönergesi

T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YABANCI DİLDE TEZ/SEMİNER HAZIRLAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Madde 1 -
 1. Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Enstitülerine bağlı Anabilim/Bilim/Sanat dallarında Yabancı dilde yazılacak Yüksek Lisans ve/veya Doktora tezlerinin/seminerlerinin hazırlanmasına ilişkin esasları düzenlemek; yazılacak lisansüstü tezlerde standartlaşmayı sağlamaktır.
 2. Bu yönerge, belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin YÖK'ün kabul ettiği dillerde tez yazımını kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 2 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu yönergede geçen;
Öğrenci: Lisansüstü programlarda öğrenimini sürdüren ve tez/seminer hazırlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisini,
Yönetmelik: KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ni
Enstitü: KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitüleri,
Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitülerin Yönetim Kurulu'nu
Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüye bağlı fakülte dekanları tarafından görevlendirilen ve aynı yelpazeyi oluşturan alt bilim dallarının oluşturduğu bölüm öğretim üyelerine başkanlık eden öğretim üyesini,
Danışman: KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan Enstitülerin Yönetim Kurulları tarafından Yüksek Lisans/Doktora tezini yönetmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini, ifade etmektedir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Tez Yazımına İlişkin Esaslar
Madde 4 -
İlgili Anabilim/Bilim/Sanat dallarında yabancı dilde tez/seminer hazırlanabilmesi için;
 1. Öğrencinin yabancı dilde tez/seminer yazmak istemesi; tez danışmanının yabancı dilde tez/seminer yazımını uygun bulması; Anabilim/Ana sanat Dalı başkanının uygun bulması ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yabancı dilde tez/seminer hazırlanabilir.
 2. Öğrenci hangi yabancı dilde tez/seminer yazmak istediğini belirten dilekçe ile Enstitüye başvurması gereklidir.
 3. Yüksek Lisans ve/veya Doktora Tez Önerisi Türkçe hazırlanarak Enstitüye sunulmalıdır.
 4. Yabancı dilde yazılması kabul edilmiş tezlerin sonuna tezler için en az 3000 kelime seminerler için en az 1000 kelimeden az olmamak şartıyla genişletilmiş Türkçe bir özet konulması ve bu özetlerin tezin/seminerin bütün bölümlerini yansıtması, sonuç kısmını tamamıyla, önsöz kısmını önemli ölçüde, giriş kısmında varsa kapsam ve sınırlılıklara ilişkin önemli bölümlerini kapsamalıdır.
 5. Yabancı dilde yazımı kabul edilen tezler, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Yönergesine göre yazılmalıdır.
 
Öğrenciye İlişkin Esaslar
Madde 5 -
 1. Türkçe eğitim veren üniversitelerden mezun olan öğrenci, anadili dışında YÖK'ün kabul ettiği dillerden herhangi birinde tez yazmak isterse, yönetmeliğin öngördüğü şartlar dışında, tezini yazmak istediği dilde YDS veya YÖK'ün kabul ettiği muadili sınavlardan herhangi birinde YÖK’ün kabul ettiği geçerli süreler içerisinde en az 65 puan aldığını belgelendirmesi,
 2. Yabancı uyruklu öğrenci ise, YDS veya YÖK'ün kabul ettiği muadili sınavlardan herhangi birinde YÖK’ün kabul ettiği geçerli süreler içerisinde en az 65 puan aldığını belgelendirmesi.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Danışman ve İkinci Danışmana İlişkin Esaslar
Madde 6 -
Lisansüstü programlarda yabancı dilde yazılacak tezlerin danışmanlığı, bu dile hâkim olan öğretim elemanları tarafından yürütülür. Söz konusu tezleri yönetecek birinci danışmanların, aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir.
 1. Danışmanın lisans veya doktora öğreniminin tamamını, tezin yazılacağı dilde eğitim öğretim yapan bir enstitü veya üniversitede tamamlamış olması.
 2. Danışmanın tezin yazılacağı dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış olması ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması.
 3. Danışmanın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Savunma Jürisinde Danışman Dışında Görev Alacak Öğretim Üyelerine İlişkin Esaslar
Madde 7 -
Lisansüstü programlarda yabancı dilde yazılacak tezlerin savunmasında danışman dışında görev alacak öğretim üyelerinin aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir.
 1. Öğretim Üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını, tezin yazılacağı dilde eğitim öğretim yapan bir enstitü veya üniversitede tamamlamış olması.
 2. Öğretim Üyesinin tezin yazılacağı dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış olması ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması.
 3. Öğretim Üyesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Madde 8 -
Bu Yönerge;
 1. KTO Karatay Üniversitesi senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 2. Üniversite Rektörü tarafından yürütülür.

Madde 9 -
Geçerlilik
Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
Senato Mütevelli Heyet Senato Mütevelli Heyet
1 75 23.02.2021 21.05.2021 4 5 Genel