İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Proje Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ
PROJE DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ
 
Amaç
Madde 1: KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü ders planında yer alan Proje derslerinin uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2: MIM-119 Temel Tasarım, MIM-110 Mimari Proje’ye Giriş, MIM-211 Mimari Proje 1, MIM-212 Mimari Proje 2, MIM-311 Mimari Proje 3, MIM-312 Mimari Proje 4, MIM-411 Mimari Proje 5, MIM-348 Şehircilik Projesi, MIM-325 Yapı Projesi, MIM-443 Tarihi Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projesi ile MIM-420 Bitirme Projesi, derslerinden oluşur. MIM-420 Bitirme Projesi dersi için “Mimarlık-İç Mimarlık Bölümleri Bitirme Projesi Yönergesi”nde yer almayan hususlar bakımından ilgili yönergedeki hükümler geçerlidir.

Uygulama Biçimi
Madde 3: KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi süresince toplam 11 adet "Proje" dersi verilmektedir. Bunlardan 8’i Mimari Proje dersidir ve sonuncusu "Bitirme Projesi"dir. Mimari Proje dersleri “Grup dersi” olarak yapılmakta olup; proje dersleri bir veya birden fazla öğretim üyesi ve elemanı tarafından yürütülür.

Proje Derslerinin Amacı
Madde 4: Mimari Proje derslerinin amacı her yarıyıl sonunda öğrencilere tanımlanan ve seviyesi belirlenen tasarım yapma bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak seçilen konuyla ilgili tasarımlar yapılır, dönem sonunda çizimi ve maketi yapılarak sunulur. Mimari Proje derslerinde yapılan projelere o yarıyıla kadar ve o yarıyılda görülen diğer tüm derslerde edilen bilgi ve becerilerin kullanılması/ yansıtılması esastır. Bu bağlamda basitten çok yönlü ve karmaşık olana doğru mimarlıkla ilgili sorunlar yapılan tasarımlar yoluyla irdelenmektedir. Yapı Projesi dersi yapıyla ilgili uygulama esaslarının belirlendiği proje dersi olup uygulama alanında öğrencinin diğer yarıyıllarda edindiği tüm bilgi ve becerinin yansıtılması beklenilmektedir. Şehircilik Projesi dersi ise şehirsel mekan oluşumu ile ilgili öğrencinin proje yaparak edindiği bilgileri aktardığı proje dersidir. Tarihi Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projesi tarihi ve kültürel açıdan korunması gereken bir mimari eserin, durum tespitinden ölçme ve belgelemeye yönelik tekniklerle bilgilendirme, koruma, yeniden kullanma önerisi yapmaya yönelik proje dersidir.

Proje Derslerinin Alınması ve Uygulama Usulleri
Madde 5: Mimari Proje dersleri birbirinin devamı niteliğinde olduğu için ön koşullu derslerdir. Dolayısıyla öğrencilerin, ders almaya hak kazanması için önkoşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Temel Tasarım, Mimari Projeye Giriş, Mimari Proje 1,2,3,4,5 derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenci devam eden dönemde aynı dersi tekrarlamak durumunda olup bir sonraki Mimari Proje dersini alamaz. Bu bağlamda Mimari Proje derslerinin tümü her yarıyıl açılır. Şehircilik projesi ve Yapı projesi Bitirme projesinin ön şartı olduğu için her yarıyıl açılmaktadır.
 
Proje Dersleri Yürütücülerinin ve Ders Gruplarının Belirlenmesi
Madde 6: Her yarıyıl başında Proje derslerini alacak öğrenci sayıları ve dersleri yürütecek öğretim elemanlarının sayıları, ders grupları ve gruplarda yer alacak öğrenciler belirlenir. Derslerin yürütücülerinin belirlenmesinde, öncelikle bölümdeki kadrolu öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden yararlanılacaktır. Bununla birlikte, derslerin içeriklerinin zenginleştirilebilmesi ve öğrencilere farklı görüş ve deneyimlerin aktarılabilmesi amacıyla Fakültenin diğer bölümlerinden ilgili öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin Mimarlık bölümlerinin öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış mimarlardan bu derslerde öğretim görevlisi olarak yararlanılabilir. Derslerinin yürütücülerinden biri proje koordinatörü olarak belirlenir. Öğrencinin çalışması yapacağı grup ve öğretim elemanı bölüm başkanlığının denetiminde belirlenir.

Proje Derslerinin Sınavları

Değerlendirme Kriterleri
Madde 7: Proje değerlendirmesi aşağıdaki temel kriterlere göre yapılır:
- Konsept/Kurgu,
- Fonksiyonel çözümler (Konsepti/kurguyu destekleyen fonksiyonel çözümler),
- Yapısal çözümler (Konsepti/kurguyu destekleyen konstrüksiyon ve strüktür çözümleri),
- Mimari anlatım teknikleri (Çizimlerde teknik resim kurallarına uygunluk, pafta düzeni ve grafik sunumu, maket tekniği, maket ve çizimlerin tasarımı ifade etme düzeyi vb.)

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alındıktan sonra, öğrencinin projesinin gelişimindeki tüm aşamaları takip eden proje grup yürütücüsünün de öğrenci hakkındaki yıl içi değerlendirmesi (derse katılım ve proje gelişim süreci) dikkate alınır. Ardından tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanak, jüri çalışmaları sonunda Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

Ara Sınavlar
Madde 8: Proje Derslerinin ara sınavları her yarıyıl en az 1 (bir) ara sınav olmak üzere “Eskiz Sınavı” ve/veya “Jüri Ön Değerlendirmesi” şeklinde yapılır. Her yarıyıl başında ders yürütücülerinin ortak kararıyla Proje derslerinin ara sınav sayısı, not ağırlıkları ve nasıl uygulanacağı belirlenerek Bölüm Başkanlığına bildirilir. Ara sınavlara girmek zorunludur. Ara sınav gününde geçerli mazereti olan öğrenciler o zamana kadar yaptıkları çalışmaları jüri ön değerlendirmesine sunmak zorundadır.

Madde 9: “Eskiz Sınavı” öğrencinin düzeyine uygun olarak hazırlanan bir konunun sınav süresince çözümünü içeren bir sınavdır. Eskiz sınavı, öğrenciye eğitimi süresince katıldığı tüm disiplinlerde edindiği bilgi birikimini değerlendirme, kullanma bilinç ve yetisini ölçmeye yöneliktir. Bu birikime dayalı olarak, eskizler öğrenciye tasarlama süreci içinde araştırma ve bunları değerlendirme, sonuca ulaşabilecek olanını seçme yollarını ve bununla ilgili gerekli yeteneği kazanılıp kazanılmadığını sınar. Eskiz konusu ve istenen çizimler vb. sunumlar ders yürütücü/yürütücüleri tarafından belirlenerek değerlendirilir.

Madde 10: “Jüri Ön Değerlendirmesi” öğrencinin o güne kadar yaptığı projenin ilgili ders yürütücülerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirmesidir. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde yürütücünün değerlendirmesi jüri değerlendirilmesi yerine geçer. Gerekli görüldüğü durumda ilgili diğer disiplinlerden ve/veya diğer üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış Mimarlar ile alan uzmanları Bölüm Başkanlığınca jüride görevlendirilebilir. Jüri esasına dayanan sınav herkese açık ve sözlü savunma şeklinde olur. Savunma süresi 10 dakikadır. Sınavda öğrenci jüri üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar.

Yarıyıl Sonu Tasarım Çalışmalarının Teslim Koşulları
Madde 11: Proje derslerine ait çalışmalar (çizim, maket vb.) Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen tarih, yer ve saatte görevli öğretim elemanları tarafından imza karşılığında teslim alınır. Görevli olmayan öğretim elemanlarına yapılan teslimler geçersizdir. Proje dersleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sunumlar ders yürütücüleri tarafından belirlenmek suretiyle el ile yapılmış ve/veya bilgisayar ortamında yapılmış mimari çizimler şeklinde olabilir. Sunumların maketlerle desteklenmesi zorunludur.
Teslim süresi Bölüm Kurulu kararı ve Üniversitenin tatil edilmesi dışında hiçbir şekilde uzatılamaz. İstenen dokümanlar çizim paftaları halinde teslim edilmekle birlikte, elle çizilmiş tasarım çalışmaları ve maketler fotoğraflanarak CD ortamında, bilgisayar çizimlerinin de yine CD ortamında ayrıca teslim edilmesi yarıyıl sonu çalışmalarının arşivlenme kolaylığı açısından gerekli görülebilir. Bu çalışmaların bölüm tarafından saklanma süresi 3 yıldır.

Yarıyıl Sonu Sınavları
Madde 12: Derslerin yarıyıl sonu sınavları öğrenicinin, ilan edilmiş olan proje teslim tarihi, yeri ve saatinde tasarım konusunun ders yürütücüleri tarafından istenen şekil ve nitelikte teslim edilmesi ile başlar. Önceden ilan edilen tarih, gün ve saat dışında hiçbir şekilde teslim yapılamaz, bu konuda hiçbir mazeret kabul edilmez. Çalışmasını teslim etmeyen öğrenci sınavın diğer kısımlarına devam edemez. Yarıyıl sonu sınavı ders yürütücülerinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde bunun değerlendirmesi jüri değerlendirilmesi yerine geçer. Gerekli görüldüğü durumda ilgili diğer disiplinlerden ve/veya diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış mimarlar ve alan uzmanları jüride görevlendirilebilir. Jüri esasına dayanan sınav herkese açık sözlü savunma şeklinde olur. Savunma süresi, 10 dakikadır. Sınavda öğrenci jüri üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar. Tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanaklar, ders yürütücülerinin değerlendirme çalışmaları Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
Proje derslerinin, karakteri süreklilik içinde bir zamana dayanan süreç gerektirmesi nedeniyle bütünleme sınavı ve not yükseltme sınavı hakkı yoktur. Ancak 02.01.2019 tarihli “Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma” ile ilgili Senato Kararları gereğince kararda belirtilen kurallar çerçevesinde diğer üniversitelerden yaz okulunda bu dersleri alabilir.

İtiraz
Madde 13: Öğrenci değerlendirme sonuçlarına itiraz etmesi durumunda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23. Maddesi geçerlidir.
 
Devam Koşulları
Madde 14: Mimari Proje derslerinde aranan devam koşulu KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği %80’dir. Öğrenci bir Proje dersinden başarısız olduğu takdirde, derslerin karakteri süreklilik içinde bir zamana dayanan süreç gerektirmesi nedeniyle, bir sonraki dönem dersi tekrar etmek ve devam koşulunu yeniden yerine getirmek zorundadır.

Başarı Notu
Madde 15: Öğrencinin Proje dersleri başarı notunun D+ veya C- olması durumunda, dersi başarmış kabul edilebilmesi için tek koşul dersin alındığı yarıyıldaki derslerinin YNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde D+ ve C- notunu almış olan öğrenciler bu dersten başarısız sayılır. Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullar geçerlidir.
Sergileme ve Yayın Hakkı

Madde 16: Öğrenci çalışmalarından bazıları Bölüm tarafından gerekli görülürse sergilenebilir ve/veya mimarlık alanındaki yayınlarda yayınlanabilir. Bölüm tarafından uygun görülenler dışında kalan çalışmalar ilan edilen tarihte sahiplerine iade edilir. Teslim almaya gelmeyenlerin iade hakkı ortadan kalkar. Öğrenci çalışmaları öğrenim süresince Bölüm Başkanlığı’nın yazılı onayı olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kullanılamaz.

Çeşitli Hükümler
Madde 17: Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve/veya Bölüm ve Fakülte Kurullarınca alınacak ilke kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 18: Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve 2018-2019 öğretim yılında Mimarlık Bölümü’ne giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

Yürütme
Madde 19: Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı yürütür.
 
TARİH KURUL KARAR NO KABUL
30/04/2019 Senato 5 Tamamı kabul edildi