İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Programlar Ücret Tahsilat Yönergesi

T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÜCRET TAHSİLAT YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden alınacak ücretlerin tahsilât şartlarını düzenlemektir.
(2) Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 66. Maddesinin Ek Madde 9’un Ek Fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
d)Enstitü: KTO Karatay Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Enstitüleri,
e) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programını,
f) Öğrenim ücreti: KTO Karatay Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin ödemesi gereken ücreti,
g) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Genel hükümler
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara ait öğrenim ücretleri, burs/indirim miktarları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(2) Lisansüstü programlarda normal öğrenim süreleri; tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyıl, tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında sekiz yarıyıl, bütünleşik doktora programlarında ise on yarıyıldır.
(3) Lisansüstü programlarda azami öğrenim süreleri; her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında altı yarıyıl, doktora programlarında tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için  on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on dört yarıyıldır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret Tahsil Usulleri
 
Lisansüstü öğrenim ücreti
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri kayıt oldukları döneme ait program ücreti üzerinden tahsil edilir.
(2) Ders ve tez/proje kaydını yenilemeyen öğrencilerden ücret talep edilmez.
(3) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlanan öğrencilerin, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında program ücretinin 1/3’ü birinci yarıyılda, 1/3’ü ikinci yarıyılda, kalan 1/3’ü ise üçüncü yarıyılda tahsil edilir.
(4) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlanan öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans derecesi ile öğrenci alan doktora programlarında program ücretinin 1/5’i birinci yarıyılda, 1/5’i ikinci yarıyılda, 1/5’i üçüncü yarıyılda, 1/5’i dördüncü yarıyılda kalan 1/5’i ise beşinci yarıyılda tahsil edilir.
(5) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlanan öğrencilerin Bütünleşik doktora programlarında program ücretinin 1/6’sı birinci yarıyılda, 1/6’sı ikinci yarıyılda, 1/6’sı üçüncü yarıyılda, 1/6’sı dördüncü yarıyılda, 1/6’sı beşinci yarıyılda kalan 1/6’sı ise altıncı yarıyılda tahsil edilir.
(6) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesi kayıtlanan öğrencilerin Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında uzatmalı statüde olan öğrencilerden uzattıkları her yarıyıl için kayıt oldukları yıla ait öğrenim ücretinin; tezli yüksek lisans programında 1/6’sı, doktora programında 1/10’u kadar ücret alınır.
(7) İzinli sayılan öğrenciden izinli olunan süreye ait öğrenim ücretinin % 20sini öğrencinin izin sonrası devam eden dönemden mahsup edilmek üzere talep edilir. Akademik izin alan öğrencilerin izin sonrası devam eden ilk dönemde kayıt yenileme işlemi yapmadıkları takdirde bu ücret iade edilmez.
(8) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ve sonrası kayıtlanan öğrencilerin program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile (tezli yüksek lisans programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında üç, doktora ve bütünleşik doktora programlarında ise sekiz dönem) oluşan   dönemlik ücreti her dönem tahsil edilir. Program öğrenim ücretinin tamamının nakit ödenmesi halinde %6, tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %5 indirim yapılır.
(9) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ve sonrası kayıtlanan öğrencilerin tezli yüksek lisans ve doktora programlarında uzatmalı statüde olan öğrencilerden uzattıkları her yarıyıl için, kayıt oldukları yıla ait program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresine bölünmesi ile oluşan dönem ücreti tahsil edilir.
(10) Lisansüstü programlardan herhangi bir sebeple ayrılmak isteyen tez, proje yeterlik ve ders aşamasındaki öğrencilerden akademik takvime göre derslerin başlama tarihini takip eden birinci hafta içerisinde başvuranlardan %10, ikinci hafta %25, üçüncü hafta %50, dördüncü hafta %75 kesinti yapılarak ücret iadesi yapılır. Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftadan sonra ayrılmak isteyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
(11) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesi Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin burs ve indirimleri ilgili programın azami öğrenim süresi boyunca geçerlidir.
(12) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ve sonrası kayıt olan öğrencilerin bursluluk süresinin tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresine ilave olarak bir dönem, doktora ve bütünleşik doktora programlarında ise normal öğrenim süresine ilave olarak iki dönem daha (tezli yüksek lisans programlarında toplamda beş, doktora programlarında toplamda on, bütünleşik doktora programlarında on iki dönem) devam eder. Bu sürelerin tamamlanması halinde, belirlenen program dönem ücreti tahsil edilir.
 
Bilimsel hazırlık programı öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programı için alınan ücret, lisansüstü program ücretine dâhil değildir. Bilimsel Hazırlık Programına tabi olan öğrencilerden; kayıt oldukları dönemdeki ilgili program ücretinin 2/3’ünün, programdaki toplam ders sayısına bölünmesiyle bulunan bir ders ücretinin, alınacak ders sayısına çarpılmasıyla bulunacak ücret alınır.
 
Özel öğrenci öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Özel öğrencilerden; bir ders için; kayıt oldukları dönemdeki ilgili program ücretinin 2/3’ünün, programdaki toplam ders sayısına bölünmesiyle bulunacak bir ders  ücreti alınır. Bulunan bu ders ücretinin özel öğrenci tarafından talep edilen ders sayısı ile çarpımı özel öğrenciden tahsil edilecek toplam miktarı belirler.
 
Yatay geçiş ile gelen öğrenci öğrenim ücreti
MADDE 8(1) Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş ile;
         (a) Ders aşamasında gelen öğrencilerden; ders dönemi için ilgili program ücretinin 2/3’ünün, programdaki toplam ders sayısına bölünmesiyle bulunan bir ders ücretinin, alınacak ders sayısına çarpılmasıyla bulunan ücret tahsil edilir.
         (b) Tez/proje aşamasında gelen öğrencilerden, program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresinin bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.
(2) Doktora programlarına yatay geçiş ile;
         (a) Ders aşamasında gelen öğrencilerden; ders dönemi için ilgili program ücretinin 2/3’ünün, programdaki toplam ders sayısına bölünmesiyle bulunan bir ders ücretinin, alınacak ders sayısına çarpılmasıyla bulunacak ücret tahsil edilir.
         (b) Yeterlik ve tez aşamasında gelen öğrencilerden ilgili program öğrenim ücretinin programın normal dönem süresine bölünmesi ile bulunan ücret tahsil edilir.
(3) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin program süresi, kayıt oldukları dönem itibariyle, daha önce öğrenim gördükleri dönemler göz önünde bulunarak hesaplanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senatosunun kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
2 73 Senato
04.02.2021
Mütevelli Heyet
05.02.2021
Senato
2
Mütevelli Heyet
1
Madde 2-4-5-7-8
Geçici Madde 1