İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mezuniyet Derecelerinin Tespitine İlişkin Esaslar

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET DERECELERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı, KTO Karatay Üniversitesi ön lisans ve lisans programı mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin koşulları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi ön lisans ve lisans programı mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamalarına ilişkin koşullarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi Lisans Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesi ile KTO Karatay Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu esaslarda geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) Birim: KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Derece: Üniversite bazında Ön lisans ve Lisans düzeyinde, birim düzeyinde ve Bölüm / program düzeyinde birinciliği, ikiciliği ve üçüncülüğü,
ç) Normal Öğrenim Süresi : Ön lisans diploma programlarında iki ( 2 ) yılı , lisans diploma programlarında dört ( 4 ) yılı , Tıp Fakültelerinde altı ( 6 ) yılı  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mezunların Başarı Sıralaması

Sıralamada Aranacak Genel Koşullar
MADDE 5 - (1) Dereceye giren mezunların başarı sıralaması, ilgili eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı mezunları ile birlikte ve bütünleme sınavları sonunda belirlenir.
(2) Mezun durumdaki öğrencilerin mezuniyet başarı sıralamasına girebilmeleri için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) Ön lisans ve Lisans programlarından normal öğrenim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun olmak, (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını süresi (1 Yıl) içerisinde başaramayanlar başarı sıralaması değerlendirmesine alınmazlar, kayıt dondurma yapan öğrenciler başarı sıralaması değerlendirmesine alınırlar.)
b) Staj dahil bütün derslerden normal öğrenim süresi içinde başarılı olarak mezuniyet hakkı kazanmış olmak.

Başarı Sıralaması Hesaplama
MADDE 6 - (1) Bu esasların 5 'inci maddesindeki genel koşulları taşıyan mezun durumdaki öğrenciler;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre sıralanır.
b) Mezuniyet dereceleri Üniversite bazında lisans ve ön lisans programları için ayrı ayrı yapılır. Enstitü ve çift anadal programı öğrencileri için mezuniyet dereceleri hesap edilmez. Çift Anadal programı mezunları, çift anadal yaptıkları diploma programının anadal mezunları ile birlikte başarı sıralamasına dahil edilmez.   

Dereceye Giren Mezunların Tespiti
MADDE 7 - (1) Mezun durumdaki öğrencilerin başarı sıralaması, yıl sonu bütünleme sınavları sonrasında kesinleşen AGNO ' ya göre, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tespit edilir. Bu öğrenciler KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesindeki mezun bursu maddesinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde ilgili burstan yararlanır.
(2) Mezuniyet törenlerinin yıl sonu bütünleme sınav sonuç ilanından önce yapılması halinde törende ilan edilecek dereceler, bir önceki dönem/yıl sonu not ortalamasına göre belirlenir ve mezuniyet töreninde temsili olarak verilir

Başarı Sıralamasında AGNO Eşitliği
MADDE 8 - (1) Başarı sıralamasında AGNO eşitliği halinde, ilgili derece birden fazla öğrenciye verilir. (Birden fazla birinci, ikinci, üçüncü olabilir.) Ancak mezun bursu küsuratlar hesaplanarak not ortalaması en yüksek ilk üç öğrenciye verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9 - (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayanlar hallerde KTO Karatay Üniversitesi Lisans Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, YÖK Kararları ve Senato Kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu esaslar KTO Karatay Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu esaslar, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
TARİH KURUL KARAR NO KABUL
18/04/2019 Senato 4 Tamamı kabul edildi
19/04/2019 Mütevelli Heyet 4 Tamamı kabul edildi