İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Biyoistatistik Analiz Destek Programı Yönergesi

 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK ANALİZ DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 -
Yönergenin amacı; Akademisyenlerin elde edilmiş verilerini analiz etme aşamalarında mentörlük mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu program, Akademisyenler tarafından hazırlanacak ve Karatay TTO tarafından desteklenecek yayınların nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik; biyoistatistik analizleri desteklenmesini kapsar.

Tanımlar
MADDE 3
- (1) Bu Yönerge çerçevesinde kullanılan tanımlar:
Biyoistatistik: Sağlık bilimlerindeki bilgilerin biyolojik araştırmalarda nedensellik varsayımlarının geçerliliğini, araştırma yöntembilimi ilkeleri çerçevesinde ve istatistik biliminin olanaklarından yararlanarak değerlendirmeyi ifade eder.  

Programın hedefleri
MADDE 4
- Program kapsamında; Ar-Ge unsurunun temelini oluşturan veriyi nitelikli bilgiye çevirme kısmı içermektedir. Bu doğrultuda farklı disiplinlere ait bilgisi verilerin nitelikli bilgilere çevrilmesi en anlamlı çıktılar ortaya koyacaktır. Sağlık bilimlerindeki bilgilerin istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite açısından yüksek çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Program Destek Kapsamı

Program Destek Türü
MADDE 5
- (1) Danışan tarafından doldurulan TTO- FR-0488 Biyoistatistik Analiz Başvuru Formu’nda belirtilen verilerin girilmesi ve talebin Karatay TTO tarafından uygun görülmesi ile yürürlüğe girer.
 (2) Biyoistatistik kapsamında desteklenecek tüm başvurular için analiz eğitimlerinde belirtilen şekilde iletilen veriler ışığında hizmet alınacaktır.

Destek Süresi
MADDE 6
- (1) Destek süresi tek seferlik verilecek hizmeti kapsayacak olup, başvuruların yoğunluğuna göre Karatay TTO tarafından belirlenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gizlilik
MADDE 7
- (1) Bu destek programına Akademisyen tarafından yapılan başvurularda Analiz Hizmeti Alınan Kişi/Kuruma ve Karatay TTO’ne sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

Yürürlük ve Feragat
MADDE 8
- Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senato ile Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
Senato Mütevelli Senato Mütevelli
1 39 09/10/2019 25/10/2019 13 8 Genel