İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI
 ETİK KURULU YÖNERGESİ
 
AMAÇ
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı KTO Karatay Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulunun amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından insan katılımcılar üzerinde yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı, ses kaydı vb. veri toplama teknikleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili araştırma etiği konularını kapsar.
(2) Bu yönerge, klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin çalışmaları kapsamaz.

DAYANAK
Madde 3 – (1) Bu Yönerge; üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alma görevini düzenleyen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 14.  maddesine ve Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4  – (1) Yönergede geçen kavram ve terimler;
 1. Başkan: KTO Karatay Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanını,
 2. Bilgilendirilmiş Katılımcı Olur Formu: Katılımcının araştırma için gönüllü olduğunu belirten formunu,
 3. Etik Kurul: KTO Üniversitesi Etik Kurulunu,
 4. İnsan Araştırmaları Etik Kurulu: Bilimsel ve etik yönden görüş bildirmek üzere KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanarak oluşturulan İnsan Araştırmaları Etik Kurulunu,
 5. Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
 6. Sekreterlik: KTO Karatay Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Sekreterliğini,
 7. Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
 8. Uzman: Etik Kuruluna başvuran araştırmaların değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanılacak olan ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarını,
 9. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
 10. Üye: KTO Karatay Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul üyesini,
ifade eder.

ETİK KURULUN OLUŞUMU
Madde 5 – (1) Kurul üyeleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri öğretim üyeleri arasından Sosyal Bilimlerden 5 (beş), Fen Bilimlerinden 2 (iki) kişi olmak üzere Rektör tarafından iki yıl için seçilir.
(2) Görev süresi biten üyeler aynı yöntemle tekrar seçilebilir.
(3) Görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni üye seçilir.
(4) Ardı ardına 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
(5) Aynı öğretim üyesi birden fazla üyelik yapamaz.

KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ BİÇİMİ
Madde 6 – (1) Kurul, üyelerin seçilmesini takip eden 15 gün içinde ilk toplantıyı yapar ve ilk toplantıda bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör seçer.
(2) Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
(3) Kurul üyeleri kendi çalışmalarının değerlendirilmesi sırasında oylamaya katılamazlar.
(4) Çekimser oy kullanılamaz.
(5) Kurul, başvuru dosyasının hazırlanmasında kullanılacak yöntem ve belgeler ile sonucun bildirilmesi için uygun format belirleyerek gerekli yerlere duyuruları yapar.
            (6) Kurul, gelen başvurular göz önüne alınarak ayda en fazla iki kez toplanır.
(7) Akademik eğitim öğretim dönemi dışındaki aylarda toplantı yapılmasına başkan karar verir.
(8) Toplantı günleri sekreterlik tarafından önceden kurul üyelerine duyurulur.

SEKRETERLİK
Madde 7 – (1) Kurul sekreterliği, başkanın görevlendireceği bir görevli tarafından yürütülür.
(2) Başvuruların teslim alınması, araştırıcıların bilgilendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, yazışmaların yapılması, başvuru formlarının düzenlenmesi, toplantıların organize edilmesi ve benzeri görevler sekreterlik tarafından yürütülür.
(3) Kurulun hizmetlerinin yürütebilmesi için uygun fiziksel ortam, arşiv birimi, fotokopi cihazı, telefon, faks ve internet erişimli bilgisayar sistemleri Rektörlük tarafından sağlanır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Madde 8 – (1) Başvuru dosyasının toplantı gündemine alınabilmesi için toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesi sekreterliğe teslim edilmesi gerekir.

BAŞVURULARIN KARARA BAĞLANMASI
Madde 9- (1) Kurul başvuruları incelerken;
 1. Araştırmayı yapacak sorumlu araştırıcı ve yardımcılarının uygunluğunu,
 2. Araştırmanın yapılacağı birimin araştırma için uygunluğunu,
 3. Araştırma konusunun yeterli literatür bilgisi ile desteklenip desteklenmediğini,
 4. Çalışmanın gerekçesi ve amacını,
 5. Katılımcıların hakları, güvenliği, onurunun korunmasını,
 6. Bilgilendirilmiş Katılımcı Olur Formunun tasarlanan araştırma yönünden içeriğinin yeterliliği ve uygunluğunu,
değerlendirmeye alır.
(2) Kurul, düzeltme gerektirmeyen başvuruları en geç takip eden takvim ayı içindeki toplantıda değerlendirir ve sonucu yazılı olarak bildirir.
(3) Kurul, araştırma ile ilgili eksik ve/veya hatalı bulduğu konuları araştırıcıya bildirir. İstenilen düzeltme veya bilgilerin kurula sunulmasından sonraki takvim ayı içinde karar araştırıcıya bildirilir. Reddedilen araştırmaların sonucu gerekçeli olarak bildirilir.

KURULUN YETKİLERİ
Madde 10 – (1) Kurul gerekli gördüğü durumda sürmekte olan çalışmalar için araştırma yerinde incelemede bulunabilir, araştırma hakkında sözlü veya yazılı bilgi isteyebilir, gerekçesini belirterek uygulama veya araştırmanın durdurulmasını isteyebilir, onayını çekebilir.
(2) Kurul gerekli gördüğü durumlarda araştırıcıları dinlemek ve bilgi almak için toplantılarına davet edebilir veya araştırma ile ilgili olarak üyeler dışında uzman kişilerin görüşüne başvurabilir.

İNSAN ARAŞTIRMALARINDAN KAYNAKLANAN YASAL SORUMLULUK
Madde 11- (1) Kurulun olumlu görüşüne karşın yasal sorumluluk, araştırmayı yapan kişilere aittir. Kurul vermiş olduğu kararlardan dolayı idari, cezai ve hukuki sorumluluk altına girmez.

KURUL KARARLARININ GİZLİLİĞİ
Madde 12 – (1) Kurul toplantıları sırasında yapılan görüş alışverişi, tartışma ve itirazlar gizlilik niteliği taşır.

SON HÜKÜM
Madde 13 – (1) KTO Karatay Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Çalışma Esaslarında bulunmayan konularda yasa ve yönetmeliklerdeki hükümlere göre hareket edilecektir.

YÜRÜRLÜK
Madde 14 – (1) Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

YÜRÜTME
Madde 15 – (1) Bu yönerge,  KTO Karatay Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.