İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sektör Danışmanlığı Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
SEKTÖR DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar


Amaç 
Madde 1 - 
Bu Yönergenin amacı; KTO Karatay Üniversitesi lisans öğrencilerine verilecek olan sektör danışmanlığı projesinin faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam 
Madde 2 -
 Bu yönerge, 2015-2016 Akademik yılında ve daha sonrasında üniversitemiz aşağıda belirtilen lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere verilecek her türlü sektör danışmanlığı hizmetlerini ve bu hizmetlerin uygulama esaslarının tamamını kapsar.
Kapsadığı Lisans Programları;
 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 2. Makine Mühendisliği Bölümü
 3. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
 4. Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 5. Endüstri Mühendisliği Bölümü
 6. İnşaat Mühendisliği Bölümü
 7. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
 8. İşletme Bölümü
 9. Uluslararası Ticaret Bölümü
 10. Lojistik Yönetimi Bölümü
 11. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü
 12. Enerji Yönetimi Bölümü
 13. Mimarlık Bölümü
 14. İç Mimarlık Bölümü
 15. Grafik Tasarım Bölümlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3 - 
Bu yönerge 21 Mart 2016 tarihli ve 29660 Sayılı resmi gazete yayınlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16.maddesinin 3 fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - 
Bu yönergede geçen,
 1. Akademik Danışman: KTO Karatay Üniversitesi’nde görev yapan ve Sektör Danışmanlığı kapsamında bulunan bölümlerin araştırma görevlilerini,
 2. Bölüm Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi’nin proje kapsamındaki lisans programlarının bölümleri başkanlarını,
 3. Grup Sekreteri: Her bir Sektör Danışman’ının danışmanlık sağlayacağı öğrenci grubunun içinden gönüllülük esasıyla veya Akademik Danışman’ın kararıyla seçilen öğrenciyi,
 4. Kariyer ve Gelişim Ofisi: KTO Karatay Üniversitesi’nin ofisini temsil eder.
 5. Öğrenci: Yönergemizin ikinci maddesinde belirtilen KTO Karatay Üniversitesi lisans öğrencileri,
 6. Proje Koordinatörü: Her fakülteden belirlenmiş koordinatör proje sonucunda puanlandırmayı gerçekleştiren kişiyi,
 7. Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörü’nü,
 8. Sektör Danışmanı: Üniversite’nin öğrencilerinin eğitim aldıkları alanda sektörel bilgi ve tecrübe kazanmaları adına Üniversite ile ortak çalışan iş dünyası temsilcisini,
 9. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesi’ni,

İKİNCİ BÖLÜM
Sektör Danışmanlığının Yürütülmesi


Sektör Danışmanlığı Projesi Amacı ve Sektör Danışmanı Görevleri
Madde 5 -
 Sektör Danışmanlığı projesinin amacı şunlardır;
 1. KTO Karatay Üniversitesi ve yerel iş dünyasının ortak çabalarıyla şehrin ve ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacına en üst düzeyde cevap vermek,
 2. Üniversite’nin öğrencilerinin mezuniyet sonrasında iş bulma sürecini kısaltmaktır.
 3. Öğrencilerin ileride çalışacağı sektör ile alakalı temel bilgilere sahip olması, mezuniyet sonrası uyum sürecine ihtiyaç duymayacak şekilde mezunlar yetiştirmektir.
 4. Ayrıca mezunlarımızın, sektör danışmanları sayesinde çalışacağı kuruma neler kazandırabileceğini bilen ve kurumun taleplerini karşılayabilecek konumda olmalarını sağlamaktır.

Projenin Yürütülmesi
Madde 6 - (1)Sektör Danışmanlığı projesinin tarafları KTO Karatay Üniversitesi ve iş dünyasının temsilcisi olan Sektör Danışmanıdır.
(2) Proje yürütülmesinde yer alan taraflar;
 1. Sektör Danışmanı
 2. Kariyer ve Gelişim Ofisi
 3. Akademik Danışman
 4. Konya Ticaret Odası
 5. Bölüm Başkanları
 6. Grup Sekreteri
 7. KTO Karatay Üniversitesi Öğrencileri

Sektör Danışmanı Görevleri
Madde 7 – (1) Sektör danışmanının görevleri şunlardır;
 1. Öğrencilere ilgili sektörü, ili, bölgeyi ve ülkenin uluslararası piyasalardaki konumunu tüm boyutlarıyla tanıtmak,
 2. Sektörün iş dünyasındaki mezunlardan beklediği donanım, bilgi birikimi ve destekleyici unsurları öğrencilere aktarmak,
 3. Öğrencilerin sektörü tanımasında önemli olacak toplantı ve organizasyonlara katılımlarında yönlendirici olmak,
 4. Öğrencilere meslek ahlakının temellerini ve önemini aktarmak,
 5. Öğrenciler ile en az ayda bir kere üniversite veya sektör danışmanın uygun gördüğü çalışma ortamında görüşmeleri sağlamak,
 6. Öğrencilerimize alanları ile ilgili sektörel deneyim kazanmasını sağlamaktır.

Sektör Danışmanın belirlenmesi
Madde 8 -  (1) Sektör Danışmanları, Kariyer ve Gelişim Ofisi tarafından projeye dâhil lisans programları ile ilişkili olmak üzere Konya Ticaret Odası üyesi olan iş dünyası temsilcileri ile protokol yapılarak belirlenir.

Kariyer ve Gelişim Ofisi
Madde 9 – (1)Kariyer ve Gelişim ofisi görevleri şunlardır;
 1. Proje kapsamında bulunan lisans programları ile ilişkili olan sektörde önde gelen iş dünyası ile gerekli görüşmeleri yaparak ilgili bölüm başkanları ile koordineli olarak sektör danışmanlarını belirlemektir.

Öğrencinin Görevleri
Madde 10 – (1) Öğrencinin görevleri şunlardır;
 1. Yönergenin ikinci maddesi kapsamında belirtilen lisans programındaki öğrencileri Sektör Danışmanlığı Projesinde yer almakla yükümlüdür.
 2. Öğrencinin lisans dönemi boyunca üniversite tarafından eşleştirilen sektör danışmanı ile belirlenen toplantılara katılmak zorundadır.
 3. Sektör Danışmanlığı 8 dersi zorunlu seçmeli derstir.
 4. Sektör Danışmanlığı 8 adlı/kodlu dersi bir kredili ders olup, öğrencilerin almış olduğu puanlar dikkate alınarak S/F harfi belirlenir.
 5. Sektör Danışmanlığı dersi puanlandırması;
 • 0-180: F
 • 181-240: S
 1. Öğrenci mücbir sebepler dışında ( okulu bırakması, kayıt dondurması vb.) projeden muaf tutulamaz.
 2. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile üniversitemize geçiş yapan öğrencilerimiz projeden muaftır.
 3. Üniversite öğrenci değişim programından yararlanan öğrenci, projeye kaldığı yerden devam eder.

Üniversitenin Görevleri
Madde 11 – Üniversite; Sektör Danışmanının yapacağı toplantılarda bir çalışma ortamını bulamaması halinde, uygun gün ve saatlerde öğrencilerle buluşabileceği bir toplantı odası tahsis eder.

Akademik Danışmanın Görevleri
Madde 12 – (1) Akademik danışmanın görevleri şunlardır;
 1. Sektör Danışmanı ile öğrenciler arasında iletişim sürecini sağlıklı biçimde yürütmek,
 2. Yapılacak toplantı ve etkinliklerde koordinasyonu sağlamak,
 3. Grup Sekreterinin görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmesini denetlemek,
 4. Öğrencilerin devam takibi yapmak ve süreç sonunda bu notları birleştirerek Üniversite’nin Kariyer ve Gelişim Ofisi ile paylaşmaktır.

Akademik Danışmanın Belirlenmesi
Madde 13 – (1) Her akademik yılın başında projeye dâhil olan bölümlerden, her bölüm için Rektörlük tarafından ilgili akademik danışman atanır.

Grup Sekreteri’nin Görevleri
Madde 14 - (1) Her toplantıda ele alınan konuları ve toplantı notlarını eksiksiz biçimde not almak,
     (2) Bu notları grubun diğer üyeleriyle, Sektör Danışmanı ve Akademik Danışman’ın erişebileceği çevrimiçi ortamda paylaşmaktır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler


Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 15 - (1) Sektör danışmanlığı projesi kapsamında faaliyet gösteren öğrenciler üniversitesi tarafından Rektörlük makamı onayı ile sigortalanabilir.
Madde 16 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük 
Madde 17 - 
(1) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği ../../2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 18 -
 (1) Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.