İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Sektörel Rehberlik Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ SEKTÖREL REHBERLİK YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı KTO Karatay Üniversitesi Enstitülerinde belirli sayıdaki lisansüstü tezlerde üniversite – sanayi – iş dünyası iş birlikleri için yapılacak Sektörel Rehberlik çalışmalarının esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2 - Bu yönerge;
 1. Üniversite – sanayi – iş dünyası iş birliklerinin KTO Karatay Üniversitesi Enstitüleri lisansüstü programları seviyesinde Sektörel Rehberlik çalışmalarına,
 2. KTO Karatay Üniversitesi Enstitülerinde belirli sayıdaki lisansüstü tezlerden Üniversitedeki bilimsel potansiyelin ilgili sektörlere / sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüştürülmesine,
 3. Bölgedeki işletmeleri Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirilmesine, akademik bilginin ticarileşmesine, işletmelerdeki uzmanların sektörel rehberlik potansiyelinden yararlanmasına,
 4. İş dünyası ile iş birliği içinde, üniversite eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine ve iş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni programlar açılmasına katkı sağlanmasına,
 5. Öğrencilerin program süresince kazandığı bilgiyi sektörel uygulamayla birleştirerek tez çalışması sonucunda fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında iş dünyası ile ortak araştırma projeleri geliştirilmesine, yürütülmesine ve alanlarında özgün, inovatif ve yararlı ürünler elde etme çalışmalarına
ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12’nci maddesinin (g) bendine ve 27 Haziran 2015 tarih 29399 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 - Bu yönergede geçen,
a) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat Dalını,
b) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitüleri'nin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim Dalı’nın başkanını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması, proje dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
ç) Enstitü: İlgili Enstitüyü,
d) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü’nün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitüye bağlı Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü’nün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
f) İşletme: Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kar amacıyla bir sermaye yatırarak kurulan kurumu,
g) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ğ) Sektörel Rehber: Enstitülerdeki lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tez çalışması yaptıkları alanda sektörel bilgi ve tecrübe kazanmaları adına Üniversite ile ortak çalışan iş dünyası temsilcisini,
h) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
ı) TİK: Tez İzleme Komitesini,
i) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü
j) Üniversite: Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesini
belirtir.

Genel Esaslar
Madde 5 - Bu yönerge;
 1. Üniversite adına Enstitü Anabilim Dalları tarafından belirlenen sanayi – iş dünyası iş birlikleriyle yapılacak tezleri kapsamaktadır.
 2. Sektörel Rehberler işletme sahibi veya vekilinin onayladığı ilgili alanda en az lisans mezunu olan kişilerden seçilir.
 3. Sektörel Rehberler, Danışman’ın önerisi ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.  Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Sektörel Rehberler tez süreçlerine rehberlik ederler.
 4. Sektörel Rehberlik, gönüllülük esasına tabi olup Sektörel Rehberlere yüksek lisans veya doktora tezine rehberlik yaptığı süre boyunca Üniversite tarafından ücret ödenmez.
 5. Sektörel Rehberlik, tez süresince devam eder, tezin tamamlanması ile sona erer.
 6. Sektörel Rehberlik yapan işletmenin talebi halinde tez çalışması sonuçları işletmeci ile paylaşılır.
 7. Seçilen Sektörel Rehberin değiştirilmesi ihtiyacı halinde (c) maddesine göre yeni bir Sektörel Rehber atanır. 
 8. Sektörel Rehberler rehberlik ettikleri yüksek lisans tezlerinin tez savunma sınavlarına sadece dinleyici olarak katılabilirler ve tez savunması sınav sonucu kararlarına bir etkileri olmaz.
 9. Sektörel Rehberler rehberlik ettikleri doktora tezlerinin Tez İzleme Komitesi toplantılarına, doktora tez savunma sınavlarına sadece dinleyici olarak katılabilirler ve tez izleme toplantıları ve tez savunması sınav sonucu kararlarına bir etkileri olmaz.
 10. Danışman, Sektörel Rehber ile öğrenci tez çalışmalarını yönetir ve takip eder.
 11. Sanayi – iş dünyası işbirlikleri tezlerinde, öğrenciler, işletmelere ve Sektörel Rehberlerine karşı tez yapım süresince, tez konusu ve çalışmaları hakkında sorumludur.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 6 - Bu yönergede hüküm bulunmadığı hallerde Enstitü Yönetim Kurulu Kararları ve KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
Madde 7 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosu ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer..

Madde 8 - Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
TARİH KURUL KARAR NO KABUL
13/06/2019 Senato 6/7 Tamamı kabul edildi
14/06/2019 Mütevelli Heyet 5/16 Tamamı kabul edildi