İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ / EKLEME 14.11.2022

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam
MADDE 1
– (1) Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara yurtdışından öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2
 – (1) Bu Yönerge, 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3
– (1) Yönergede geçen;
a) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
b) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
ç) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Enstitü: KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
f) Enstitü Kurulu: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,
g) Enstitü Sekreterliği: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliğini,
ğ) Anabilim/Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde eğitim programı bulunan anabilim/anasanatdalını,
h) Yabancı uyruklu öğrenci: Her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,
ı) C1 seviyesi: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından tanımlanan C1 Türkçe seviyesini,
i) Diploma: Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen lisans ve yüksek lisans diplomasını,
j) Türkçe Dil Kursları: Yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla yükseköğretim kurumlarında açılan kursları ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Koşulları
MADDE 4 
– (1) KTO Karatay Üniversitesindeki lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Tezli/tezsiz yüksek lisans programları ile bütünleşik doktora programına, lisans programlarından mezun olanlar ve (a) ve (b) fıkralarındaki şartları sağlayan adayların,
ç) Doktora programlarına ise yalnızca tezli yüksek lisans programından mezun olanlar ve (a) ve (b) fıkralarındaki şartları sağlayan adayların başvuruları kabul edilir.
d) Üniversiteye yapılacak başvurularda öğrencilerin özgeçmişleri ve lisans diploma notları puanlanır. Puanlamaya Diploma notunun etkisi %50, Özgeçmişin etkisi %50 olacaktır.

MADDE 5 – (1) KTO Karatay Üniversitesindeki lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuran adaylardan;
a) T.C. uyruklu olup lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
b) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.

MADDE 6 – (1) KTO Karatay Üniversitesindeki lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuran adayların, hangi lisans/yüksek lisans program veya programlarından mezun olması gerektiğine dair başvuru şartları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Üniversitenin yetenek sınavı ile öğrenci alan lisansüstü programlarına kabullerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(3) Yurtdışından kabul edilecek öğrenci adaylarından alınacak başvuru ücreti her akademik yılın başında Mütevelli Heyet Kararıyla tespit edilir. KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğünün resmî internet sayfasından ilan edilir; bu ücret hiçbir koşulda iade edilmez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan
MADDE 7
– (1) Öğrenci alınacak program ve kontenjanlar ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, Senatonun onayı ve Mütevelli Heyet Başkanlığının oluru ile belirlenir.
(2) Uluslararası öğrenciler için açılan kontenjanlar dolmadığı takdirde T.C. vatandaşı öğrenciler için kullanır.

Başvuru Şekli, İstenen Bilgi ve Belgeler
MADDE 8
– (1) Adaylardan;
a) Elektronik ortamda doldurulan bir adet başvuru formu (başvurular, Üniversitenin resmî internet sitesindeki çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılır),
b) Diploma veya mezuniyet belgesi (yüksek lisans veya bütünleşik doktora programları için lisans diploması, doktora programları için yüksek lisans diplomalarının aslının ve Türkçe tercümesinin resmî makamlar veya noter tarafından onaylanmış birer örneği),
c) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için lisans, doktora programlarına başvuracak adaylar için yüksek lisans transkript belgesinin aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
ç) Kimlik belgesi (süresi geçerli pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi),
d) Pasaportta fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti,
e) Türkçe veya İngilizce yazılmış ayrıntılı özgeçmiş,
f) İki adet fotoğraf,
g) Türkçe programlara başvuran adaylar için lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren C1 seviyesinde belge,
ğ) İngilizce yüksek lisans programlara başvuran adaylar için YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan (TOEFL IBT: 66, TOEFL CBT: 184, TOEFL PBT 514, PTE Akademik: 50, CPE/CAE: 60) aldığını gösteren belge (bu belgelerden birine sahip olmayan adaylar Üniversite tarafından düzenlenen KEPT sınavına başvurup en az 70 puan almalıdır),
h) Doktora programlarına başvuran adaylar için YDS, KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan (TOEFL IBT: 66, TOEFL CBT: 184, TOEFL PBT 514, PTE Akademik: 50, CPE/CAE: 60) aldığını gösteren belge (bu belgelerden birine sahip olmayan adaylar Üniversite tarafından düzenlenen KEPT sınavına başvurup en az 70 puan almalıdır),

Değerlendirme ve Kayıt
MADDE 9
– (1) Adayların başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir. Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
(2) Başvuruları uygun bulunan adayların listesi Enstitü resmî internet sayfasında yayınlanır. Başvuruları uygun bulunan adaylar gerek görüldüğü takdirde ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıkları tarafından sözlü/yazılı sınava davet edilirler. Davet edildiği halde sözlü/yazılı sınava katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.
(3) Adayların başvurularını ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıkları değerlendirilir. Yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesi; diploma notunun %50’si ile özgeçmişe verilen puanın %50’sinden hesaplanan toplam başarı puanına göre yapılır. Doktora başvurularının değerlendirilmesi; diploma notunun %50’si, yabancı dil sınavı puanının %25’i ile Özgeçmişe verilen puanın %25’inden hesaplanan toplam başarı puanına göre yapılır. Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıklarının adayların kabulü ile ilişkin önerileri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(4) Başvuru sonuçları Enstitünün resmî internet sayfasında duyurulur. Kabul edilen adaylara Üniversite tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektupla birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türk Dış Temsilciliklerinden “Eğitim Vizesi” almaları gerekmektedir.
(5) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları Enstitü resmî internet sayfasında ilan edilen tarihlerde gerekli belgelerin asıllarının ve onaylı kopyalarının Enstitü Sekreterliğine teslimiyle yapılır. Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.
(6) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerileri doğrultusunda programlara kabul edilen adaylardan gerekli gördüklerine eksiklerini gidermek amacıyla 1 (bir) akademik yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Kararda, adayın veya adayların program dâhilinde alması gereken tüm dersler belirtilir.

Türkçe Dil Seviyesi
Madde 10 –
 (1) Türkçe programlara başvuran adayların yeterli seviyede Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) veya eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan kurumlar tarafından Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde ücret mukabilinde yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavdan en az C1 seviyesinde başarı sağlayanlar lisansüstü programlara devam ederler. C1 seviyesinde yeterli Türkçe bilgisine sahip olmayan öğrenciler KARDİL’de veya eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan kurumlar tarafından düzenlenen Türkçe kurslarda 1 yıl süreyle Türkçe Dil eğitimi almak üzere öğrenim görürler ve bu süre için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl izinli sayılırlar. Bu öğrenciler daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra lisansüstü öğrenime başlayabilirler. Bu sürenin sonunda Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) KEPT sınavı ile KARDİL’de Türkçe Yeterlik Sınavı ve/veya Türkçe Dil Kursu için alınan ücret lisansüstü programlar için alınan ücrete dâhil değildir. KARDİL’de Türkçe eğitimi alıp Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler başlayacakları lisansüstü programlar için kaydoldukları yıla ait olan program ücreti üzerinden ödeme yaparlar ve KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Programlar İçin Ücret Tahsilat Yönergesindeki kurallara tabidirler.

Eğitim-Öğretim
Madde 11
– (1) Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan mevzuata tabidirler.

Yürürlük
Madde 12 –
 (1) Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senatosunun kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13
– (1) Bu yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.