İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Engelli Öğrenciler Birimi Özel Gereksinimli Öğrenciler Eğitim Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 − Bu Yönerge; KTO Karatay Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan özel gereksinimli öğrencilerin karşılaştıkları dezavantajları ortadan kaldırmak ve onların Üniversitede akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak
MADDE 2 − Bu Yönerge; 14/02/2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını ve Mütevelli Heyeti Üyelerini,
c) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektör Yardımcısı: KTO Karatay Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısını,
e) Birim: KTO Karatay Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimini,
f) Birim personeli: Birimde görev yapacak akademik ve idari personeli,
g) Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan KTO Karatay Üniversitesi öğrencisini,
h) Yönerge: KTO Karatay Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Uygulamaları

Ders uygulamaları
MADDE 3 − Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara riayet edilir:
 1. Öğretim elemanları Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından gönderilen özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.
 2. Öğretim elemanları özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü ve Engelli öğrenciler Birimi ile iş birliği yapar.
 3. Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınır.
 4. Öğretim elemanları özellikle işitme engelli öğrencilerin talebi halinde derslerini yüzü sınıfa dönük olarak anlatırlar.
 5. Engel durumundan kaynaklanan ihtiyaçlarına göre özel gereksinimli öğrencilerin objektif konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.
 6. Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri görenlerle eşit miktarda kavrayabilmesi için dersi veren öğretim elemanı tarafından sesli betimleme yapılır.
 7. Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınarak uyarlanır.
Sınav uygulamaları
MADDE 4 − (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için Engelli Öğrenciler Birimi’nden destek talep edilir ve aşağıdaki hususlara riayet edilir:
 1. Sınav salonlarının seçimi, farklı engel grupları çerçevesinde değerlendirilerek ve erişilebilirlik kuralları da göz önünde bulundurularak yapılır.
 2. Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engel grupları göz önünde bulundurularak yapılır.
 3. Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde sınavlara yardımcı araç ve gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmelerine izin verilir.
 4. Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili terminolojiye hakim olan okuyucu – işaretleyici gözetmen görevlendirilir.
 5. Özel gereksinimli öğrencilere zorunlu olması durumunda bilgisayar ortamında da sınav yapılabilir.
 6. Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya da büyük puntolu soru kağıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere ve Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından ek süre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere “sınav süresinin yarısı kadar” ek süre verilir. Bu ek süreye sınava hazırlık ve yerleşme süresi dahil değildir.
 7. Özel gereksinimli öğrencilere kullandıkları ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava girmelerine izin verilir.
 8. Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, özel gereksinimli öğrencilerin, karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, görevli nezaretinde, geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisi tarafından izin verilebilir.
(2) Bu hususların uygulanması, akademik danışmanın sorumluluğundadır.

Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 5 − Özel gereksinimli öğrencilerin özel durumları nedeniyle almaları mümkün olmayan teorik ve uygulamalı dersler için muafiyet yerine, ilgili birimin onayı ile öğrencinin durumuna göre akademik danışmanın ve dersi veren öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda intibak yapılması veya intibakın mümkün olmadığı durumlarda öğrencinin muaf tutulmasının istendiği dersin niteliğine göre (zorunlu/seçimlik) aynı kredide başka bir dersi seçmesi sağlanır.

Gönüllü öğrenci desteği
MADDE 6 − Özel gereksinimli öğrencilere, Engelli Öğrenciler Birimi tarafından gerekli görülen durumlarda ders çalışma konusunda gönüllü öğrenci destek hizmeti verilebilir.
Bu hizmetin sağlanması için;
a) Gönüllü öğrencinin, özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.
b) Engelli Öğrenciler Birimi, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen gönüllü öğrencilerin verecekleri destek hizmetini koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlere Erişim

Mimari erişilebilirlik
MADDE 7 − Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
a) Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (özel gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes tarafından kullanılabilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır.
b) Mevcut ve tarihi binalarda mimari erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen projelerle gerekli tadilatlar yapılır.
c) Hareket engeli olan öğrenciye mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.
d) Engelli Öğrenciler Birimi özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı konusunda imkanlar ölçüsünde destek sağlar.
e) Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersliklerini kimsenin yardımı olmadan bulabilmeleri için binalar içinde kabartma yazı dahil gerekli tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İyi tutum
MADDE 8 − Üniversitede görev yapan her düzeydeki akademik ve idari personel özel gereksinimli öğrencilere iyi tutum sergilemelidir.

Sosyal ve kültürel etkinlikler ve imkanlar
MADDE 9 − (1) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin düzenlediği kültür ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eder ve bu konuda gerekli kolaylıkları sağlar.
(2) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanmaları için imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alır.

Hizmetlerden yararlanma
MADDE 10 − Bu Yönergede belirtilen hizmetlerden yararlanılabilmesi için KTO Karatay Üniversitesinde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.

Afet ve Acil durumlar
MADDE 11 − Afet ve acil durumlarda özel gereksinimli öğrencilerin bulundukları mekanı güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için ilgili birim tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 − Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yazılı talebi üzerine, Üniversite, Birimin görüşünü alarak gerekli kararı verir ve uygulamayı yapar.

Yürürlük
MADDE 13 − Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 − Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.