İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ
BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ
 
Amaç
Madde 1: Bitirme Projesinin amacı; Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerindeki eğitim ve öğretim bütünlüğü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu, “istenilen mesleki düzeye” ulaştığını kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması, diğer yandan genel eleştiriler yoluyla, öğrencinin yetişme olgusunu bu aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Kapsam
Madde 2: Yukarıdaki amacı gerçekleştirecek doğrultuda çalışmanın kapsamını jüri belirler. Belirli sınırlar içinde araştırma ve analiz çalışmalarını içermekle beraber bitirme çalışmasının temel niteliği, sonucu bir tasarım ürününe yönelmiş olan bir “proje” çalışmasıdır.
Bitirme projesi konusu, yeri, kapsamı, takvimi ve jüri üyeleri her eğitim-öğretim döneminde (Güz, bahar) ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında duyurulur.

Tanım
Madde 3: Bitirme Projesi, öğretim planlarında yer alan derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılmasını sağlayan, bilimsel yöntemlerle, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak yapılan, öğrencinin tasarım yeteneğini ölçen ve bu yeteneği belgeleyen, öğrencinin tek başına hazırladığı, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde jüri tarafından yarıyıl içinde takip edilerek yürütülen tasarım süreci ile elde edilen bir proje çalışmasıdır.

Bitirme Projesini Alabilme Koşulları
Madde 4: Öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşullarına ilave olarak;
Mimarlık Bölümü öğrencilerinin,
Mimari Proje 5, Şehircilik Projesi ve Yapı Projesi derslerinden başarılı olması gerekmektedir.
İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin,
İç Mimari Stüdyo 5 dersinden başarılı olması gerekmektedir.
Bitirme Projesi her eğitim-öğretim dönemlerinde (Güz, Bahar) açılmaktadır.

Jüri Üyeleri
Madde 5: Jüri Üyeleri ilgili anabilim dalından ve yakın anabilim dallarından ve gerektiğinde özel konular için uzman kişilerin katılımı sağlanarak belirlenir. Bitirme Projesi Jürisi her eğitim-öğretim dönemi başında ilgili Bölüm Kurulu tarafından belirlenir. Bitirme Projesi Jürisi öğrenci sayısına bağlı olarak en az 2 üye ile 1 raportörden oluşur.
 
Bitirme Projesi Dersinin Yürütülmesi
Madde 6: Bitirme Projesi konusu, ilgili Bölüm Kurulunca her yarıyıl seçilen Bitirme Projesi Jürisi tarafından, Bitirme Projesi Esasları çerçevesinde hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Bitirme Projesi almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın ilk haftası içinde verilir. Bitirme Projesinin denetimi ve değerlendirmesi ara jüriler ve yarıyıl sonu final jürisi şeklinde gerçekleştirilir. Ara jüriler ve Yarıyıl sonu Final Jürisine ilaveten Bitirme Projesi yürütücülerinin kararına bağlı olarak eskiz sınavı da yapılabilir.
a.  Ara Sınavlar
Bitirme Projesi dersinin ara sınavları her yarıyıl en az 3 (üç) adet “Ara jüri” ve jüri gerek görürse en az 1 (bir) “Eskiz Sınavı” şeklinde yapılır. Ara jüri ve Eskiz Sınavına katılmak zorunludur. Sınava katılamayanların mazeretleri KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre bölüm kurulunda değerlendirmeye alınarak mazeret sınav hakkı verilebilir.
Ara jüri (Jüri Ön Değerlendirmesi) günü geçerli mazereti olan öğrenciler o zamana kadar yaptıkları çalışmaları jüri ön değerlendirmesine sunmak zorundadır
a.1. Ara Jüriler: “Ara jüriler” öğrencinin o güne kadar yaptığı tasarımlarının ilgili tasarım dersi yürütücülerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirmesidir. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde yürütücünün değerlendirmesi jüri değerlendirilmesi yerine geçer. Gerekli görüldüğü durumda ilgili diğer disiplinlerden ve/veya diğer üniversitelerin iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış iç mimar ve mimarlar ile alan uzmanları bölüm başkanlığınca jüride görevlendirilebilir. Jüri esasına dayanan sınav herkese açık ve sözlü savunma şeklinde olur. Savunma süresi 15 dakikadır. Sınavda öğrenci jüri üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar.
a.2. Eskiz Sınavı: “Eskiz Sınavı” öğrencinin mimari ve iç mimari tasarım düzeyine uygun olarak hazırlanan bir konunun sınav süresince çözümünü içeren bir sınavdır. Eskiz sınavı, öğrenciye eğitimi süresince katıldığı tüm disiplinlerde edindiği bilgi birikimini değerlendirme, kullanma bilinç ve yetisini ölçmeye yöneliktir. Bu birikime dayalı olarak, eskizler öğrenciye tasarlama süreci içinde araştırma ve bunları değerlendirme, sonuca ulaşabilecek olanını seçme yollarını ve bununla ilgili gerekli yeteneğin kazanılıp kazanılmadığını sınar. Eskiz konusu ve istenen çizimler vb. sunumlar ders yürütücü/yürütücüleri tarafından belirlenerek değerlendirilir.
b. Yarıyıl Sonu Sınavları
b.1.Yarıyıl Sonu Tasarım Çalışmalarının Teslim Koşulları: Bitirme Projesi dersine ait çalışmalar (çizim, maket vb.) Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen tarih, yer ve saatte görevli öğretim elemanları tarafından imza karşılığında teslim alınır. Görevli olmayan öğretim elemanlarına yapılan teslimler geçersizdir. Bitirme Projesi dersi kapsamında yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin sunumlar tasarım dersi yürütücüleri tarafından belirlenmek suretiyle el ile yapılmış ve/veya bilgisayar ortamında yapılmış mimari çizimler şeklinde olabilir. Sunumların maketlerle desteklenmesi zorunludur.
Teslim süresi Bölüm Kurulu kararı ve Üniversitenin tatil edilmesi dışında hiçbir şekilde uzatılamaz. İstenen dokümanlar çizim paftaları halinde teslim edilmekle birlikte, elle çizilmiş tasarım çalışmaları ve maketler fotoğraflanarak CD ortamında, bilgisayar çizimlerinin de yine CD ortamında ayrıca teslim edilmesi yarıyıl sonu çalışmalarının arşivlenme kolaylığı açısından gerekli görülebilir. Bu çalışmaların bölüm başkanlığı tarafından saklanma süresi 3 yıldır.
b.2. Yarıyıl sonu Final Jürisi: Bitirme Projesi Dersinin yarıyıl sonu final jürisi öğrenicinin, ilan edilmiş olan proje teslim tarihi, yeri ve saatinde, jüri tarafından istenen şekil ve nitelikte teslim edilmesi ile başlar. Önceden ilan edilen tarih, gün ve saat dışında hiçbir şekilde teslim yapılamaz, bu konuda hiçbir mazeret kabul edilmez. Tasarım çalışmasını teslim etmeyen öğrenci sınavın diğer kısımlarına devam edemez. Yarıyıl sonu Final jürisi ders yürütücülerinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde bunun değerlendirmesi jüri değerlendirilmesi yerine geçer. Gerekli görüldüğü durumda ilgili diğer disiplinlerden ve/veya diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları ve/veya uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış mimarlar ve alan uzmanları Bölüm Başkanlığınca jüride görevlendirilebilir. Jüri esasına dayanan sınav herkese açık sözlü savunma şeklinde olur. Savunma süresi, 15 dakikadır. Sınavda öğrenci jüri üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlar. Tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanaklar, ders yürütücülerinin değerlendirme çalışmaları Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
Bitirme Projesi dersinin karakteri süreklilik içinde bir zamana dayanan süreç gerektirmesi nedeniyle bütünleme sınavı, not yükseltme sınavı, mezuniyet ek ve tek ders sınavı vb. sınav hakkı yoktur. Bitirme projesi, diploma projesi olarak değerlendirildiğinden başka bir okuldan yaz okulu dersi olarak alınamaz.

Değerlendirme Kriterleri
Madde 7: Bitirme Projesi değerlendirmesi aşağıdaki temel kriterlere göre yapılır:
- Konsept/Kurgu,
- Fonksiyonel çözümler (Konsepti/kurguyu destekleyen fonksiyonel çözümler),
- Yapısal çözümler (Konsepti/kurguyu destekleyen konstrüksiyon ve strüktür çözümleri),
- Mimari ve İç mimari anlatım (Çizimlerde teknik resim kurallarına uygunluk, pafta düzeni ve grafik sunumu, maket tekniği, maket ve çizimlerin tasarımı ifade etme düzeyi vb.)

Değerlendirmede jüri tarafından yapılması durumunda jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alındıktan sonra, öğrencinin projesinin gelişimindeki tüm aşamaları takip eden proje grup yürütücüsünün de öğrenci hakkındaki yıl içi değerlendirmesi (derse katılım ve proje gelişim süreci) dikkate alınır. Ardından tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanak, jüri çalışmaları sonunda Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

İtiraz
Madde 8: Öğrenci değerlendirme sonuçlarına itiraz etmesi durumunda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23. Maddesi geçerlidir.

Devam Koşulları
Madde 9: Jüri tarafından ilan edilen ara sınav ve eskiz sınavlarına katılmak zorunludur.

Başarı Notu
Madde 10: Öğrencinin Bitirme Projesi dersi başarı notunun en az C (60-64, 2.00) olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu 2.00 ve üzerinde olup ta D+ ve C- notunu almış olan öğrenciler için şartlı geçiş kuralı bu ders için geçerli değildir. D+ ve C- notunu almış olan öğrenciler bu dersten başarısız sayılır ve takip eden dönemde kalmış olduğu Bitirme Projesi dersini yeniden almak zorundadır.

Sergileme ve Yayın Hakkı
Madde 11: Öğrenci çalışmalarından bazıları Bölüm tarafından gerekli görülürse sergilenebilir ve/veya mimarlık alanındaki yayınlarda yayınlanabilir. Bölüm tarafından uygun görülenler dışında kalan çalışmalar ilan edilen tarihte sahiplerine iade edilir. Teslim almaya gelmeyenlerin iade hakkı ortadan kalkar. Öğrenci çalışmaları öğrenim süresince Bölüm Başkanlığı’nın yazılı onayı olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kullanılamaz.

Çeşitli Hükümler
Madde 12: Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve/veya Bölüm ve Fakülte Kurullarınca alınacak ilke kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 13: Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve 2018-2019 öğretim yılında Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri’ne giren ve bu yıldan sonra girecek öğrenciler için geçerlidir.

Yürütme
Madde 14: Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı yürütür.
 
TARİH KURUL KARAR NO KABUL
30/04/2019 Senato 5 Tamamı kabul edildi