İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Lisans Projeleri ve Bitirme Tezleri Destekleme Programı İle İlgili Usul Ve Esasları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANS PROJELERİ ve BİTİRME TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ
 
Birinci Bölüm
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, ilgili sektörlerde bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projeleri ve bitirme tezlerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için KTO Karatay Üniversitesi tarafından verilen destek ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksek Okulları lisans öğrencilerinin hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
 
Dayanak
MADDE 3- Bu Usul ve Esaslar, 278 sayılı TÜBİTAK Kanununun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Yürütme Kural ve İlkeleri” ’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
 1. TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
 2. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
 3. TTO: KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
 4. Öğrenci: KTO Karatay Üniversitesi Fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencisini,
 5. Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
 6. Proje: İlgili fakülte ve yüksekokulda öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları, ilgili sektörün bir sorununu çözmeye hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezi/projesi,
 7. Program: TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ve TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programına başvurunun ardından Üniversitemiz Programı’na başvurulmasını,
 8. Karatay TTO: KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
 9. Fakülte: KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki Fakülteleri
 10. Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi bünyesindeki Yüksekokulları ifade eder.
İkinci Bölüm
Başvuru Şartları
MADDE 5- Yönerge kapsamındaki programa başvuru şartları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
-TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ve TÜBİTAK-2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programına eksiksiz başvuru yapmış olmak,
- KTO Karatay Üniversitesi Yüksekokulları veya Fakültelerinden birinin lisans öğrencisi/öğrencileri olmak (Başvuru tarihi itibari ile en fazla lisans son sınıfta olmak),
 
- Öğrencinin programa başvurduğu projenin lisans bitirme tezi çerçevesinde yürütülen proje olması,
 
- Projenin akademik ve sektör danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
- Aynı dönemde aynı konuda birden fazla başvuru yapılmamış olması,
- Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,
gerekmektedir.
Programa, öğrenciler bireysel veya grup (en fazla üç) olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak Üniversiteye karşı sorumludur.
Başvuru
MADDE 6- Öğrenciler, başvurularını elden KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Teknoloji Transfer Ofisine yapmak zorundadır. TÜBİTAK-2209-A ve TÜBİTAK-2209-B Programına başvuruda ilgili kurumun taahhüt ettiği tüm evrakları (2209-A ve 2209-B; Proje Önerisi Formu Formatı, Bölüm Onay Yazısı, Sanayi/Sektör Onay Yazısı, Taahhütname) ve Yönergenin ekinde bulunan FR-0493 Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Başvuru Formu’nu doldurarak Üniversitemiz web sitesinden ilan edilen tarihler içerisinde elden Karatay TTO’ya başvuru yapılır.
Başvuru Tarihleri
MADDE 7- Başvuru tarihleri Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilir ve öğrenciler tarafından takip edilir.
Başvurunun Değerlendirilmesi
MADDE 8- Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.
 
 1. İnceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri Karatay TTO tarafından kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan ve Karatay TTO’ya iletilmesi gereken belgeleri tam olmayan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.
 
 1. Başvuru belgeleri tam olan proje başvuruları, Rektörlük onayı ile desteklenmeye hak kazanır.
 
Üniversite Destek Miktarı Ve Ödeme Koşulları
MADDE 9-(1) Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerindeki eğitim ve öğretim bütünlüğü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğunu, “istenilen mesleki düzeye” ulaştığını kanıtlayan bir bitirme projesi çalışması yapması beklenmektedir. Bitirme Projesi Teşvik Sistemi ile öğrencinin yaptığı bu çalışma desteklenerek bitirme projelerinin niteliğini geliştirmek hedeflenmiştir. Bitirme projesi proje yürütücüleri tarafından yılsonunda proje dersinde yaptığı çalışmalar değerlendirilen öğrenciler ödül sistemi ile teşvik edilirler. Bu ödül bahar dönemi bitirme projesi dersi genel başarı notu sıralamasına göre; Mimarlık ve İç Mimarlık Bitirme projesi çalışmasında birinci olan öğrenci için 1.000 TL(Bin Türk Lirası), Bitirme projesi çalışmasında ikinci olan öğrenciye 750 TL(Yedi Yüz Elli Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Bitirme projesi çalışmasında üçüncü olan öğrenci 500 TL(Beş Yüz Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Mansiyon alan iki öğrenci ise 250 TL(İki Yüz Elli Türk Lirası) ile ödüllendirilir. Bu miktarlar gerektiğinde Rektör teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluru ile yeniden düzenlenir.
 
 MADDE 9-(2) Öğrenci(ler) proje için TÜBİTAK’a başvuruyu yaptıktan sonra TÜBİTAK’tan gelen olumlu yada olumsuz cevaba göre; Üniversiteden, proje giderlerinde kullanmak üzere para ödülü kazanır. Bu ödül, TÜBİTAK değerlendirmesi sonucunda ret alan projeler için 1.000 TL(Bin Türk Lirası), TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu desteklenmeye hak kazanan proje giderleri için 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) ‘dir. Bu miktarlar gerektiğinde Rektör teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluru ile yeniden düzenlenir.
Üniversite tarafından verilen destek; makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. gibi harcamalarda proje danışmanının kontrolü ve onayı ile faturası ibraz edilerek kullanılabilir.
Üniversite tarafından verilen desteğin harcanma süresi;
 • TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projeler için TÜBİTAK raporlama süreçlerinin tamamlanıp TÜBİTAK’a son teslim tarihine kadar (Bu madde mezuniyet sonrasına denk gelen raporlama süreçleri için geçerli değildir.),
 • Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmez ise, bitirme tezinin alındığı akademik yılda Haziran ayının ilk Cuma günü mesai sonuna kadardır.  
Madde 10- Bitirme tezi/projesi kapsamında Üniversite desteğinin verilebilmesi amacı ile proje adına açılmış bir banka hesap numarasının bulunması ve kazanılan ödül miktarının tüm harcamaları bu hesap üzerinden yapılması gerekmektedir.
Madde 11- Öğrenci FR-0493 Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı Başvuru Formu kapsamında ve Madde-9’de belirtilen koşullar dikkate alınarak belirtilen tarihte ilgili projenin raporlama süreçlerini tamamlamak ve projeyi bitirmek zorundadır.
Madde 12-TEKNOFEST yarışlarında katılarak 1. lik başarısı elde eden üniversitemiz adresli takımları ödüllendirmek adına, takım danışmanının belirleyeceği 2 (iki) üniversitemiz öğrencisi, 4 hafta süre ile yurtdışı dil okulu eğitim desteğinden yararlanacaktır.
İzleme ve Sonuçlandırma
MADDE 13- Proje desteği, destek kararı sonrası proje yürütücüsü adına açılmış hesaba yatırılır.  Proje kapsamında demirbaş malzeme alımı yapılması durumunda, alınan malzemenin üniversite ayniyatına kaydı yapılır. Proje tamamlandıktan sonra TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sonuç raporu, harcama belgeleri ve varsa demirbaş kaydı Karatay TTO’ya teslim edilir.
 
Proje sonuç raporu ve yapılan harcamalara ilişkin belgeler Üniversite tarafından incelenir. Proje yürütücüsü tarafından belgelendirilemeyen ve/veya Üniversite tarafından onaylanmayan destek tutarı kullanılmamış sayılır.
Desteklenen proje yürütücüsü (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrenim gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur.
Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi Rektör tarafından karara bağlanır.
 
 
 
 
 
 
 
Yönergenin İhlali
MADDE 14- İşbu yönergede yer alan hükümlerinin ihlali durumunda, ilgili kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Yönergenin Yürürlüğe Girmesi
MADDE 15- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
1 12 Senato Mütevelli Heyet Senato Mütevelli Heyet  
 
 
Genel
02.01.2019 19.04.2019 1 4
2 89 Senato Mütevelli Heyet Senato Mütevelli Heyet Madde 12 Değişmesi
07.12.2021 07.12.2021 23 5