İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi Yönergesi

 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE EĞİTİMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 - (1) KTO Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
 1. İktisadi İşletme  : KTO Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi’ni,
 2. Sorumlu Müdür  : İktisadi İşletmenin Müdürünü,
 3. Yönetim Kurulu : İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulunu
 4. Yönetim Kurulu Başkanı: İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanı’nı 
 5. Üniversite          : KTO Karatay Üniversitesi’ni, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
İktisadi İşletmenin Amacı ve Faaliyet Alanları

İktisadi İşletmenin Amacı
Madde 5 - (1) İktisadi İşletmenin amacı, etkili ve emniyetli bir eğitimi temin etmek için onaylı eğitim organizasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatlarına ve işletme, eğitim ve el kitaplarına uygun olarak uçuş-yer ve sentetik eğitim faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktır.
 
İktisadi İşletmenin Faaliyet Alanları
Madde 6 - (1) İktisadi İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:
 1. Türkiye’de, Türkiye dışında, Türkiye’den dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiye’ye tarifeli veya tarifesiz uçak seferleri ile yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapmak,
 2. Her türlü hava aracını üretmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak,
 3. Hava araçları için gerekli her türlü makine, araç gereç, teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, bunları her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak,
 4. İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiye’de ve Türkiye dışında havaalanları iniş, kalkış terminalleri kurmak, kurulu bu tür tesisleri iktisap etmek, kiralamak, bunlara sair suretlerle zilyet olmak ve bunları elden çıkarmak,
 5. Sahibi ve zilyedi bulunduğu uçak ve sair hava araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki hava araçlarına, hava alanlarında bakım ve onarım yerlerinde, uçuş bakım ve onarım hizmetleri vermek, hava araçlarına ait her türlü yedek parça, yağ ve akaryakıtın alımı, satımını yapmak,
 6. Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline, diğer havayolu kuruluşlarının personeline ve yolculara ücretli veya ücretsiz yeme,  içme hizmeti ve diğer her türlü ikram hizmetleri vermek ve bu amaçla gerekli organizasyonları kurmak ve işletmek veya iştirak etmek, ikram ürünlerini almak,  satmak, ithal ve ihraç etmek,
 7. Türkiye içinde ve dışında kurup işlettiği hava ulaşım ve eğitim organizasyonlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere parça depoları, sundurma ve hangarları kurmak ve işletmek,
 8. Turistik amaçlı ve havayolu ile taşınması üstlenilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava limanları dolaylarında veya sair yörelerde otel, motel, hostel, mokamp, kamping, pansiyon, dinlenme evleri, sportif tesisler, termal istasyonları, animasyon tesisleri, lokanta, kafetarya, konaklama, dinlenme ve eğlenme yerleri tesis etmek, kiralamak ve işletmek,
 9. Gümrük hattı içi ve dışı gümrük vergisi istisnalı mağazalar kurmak, işletmek,
 10. Her türlü yer hizmet faaliyetlerinde bulunmak,
 11. Amaç ve konusu ile ilgili olarak eğitim ve öğretim hizmetleri vermek,
 12. Havayolu taşımacılığı ve turizme yönelik yayın işleri yapmak, bu konularda kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak,
 13. Turizme yönelik geziler düzenlemek, insan sağlığını koruyucu ve geliştirici, kültür değerlerini koruyucu ve tanıtıcı turizmi geliştirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,
 14. Konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır, taşınmaz mal ve ticari işletme iktisap etmek, bunları elden çıkarmak, değiştirmek, kiralamak ve kiraya vermek,
 15. Havacılığın geliştirilmesine yardımcı sınai tesisler kurmak, işletmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmenin Yönetim Organları ve Görevleri
 
İktisadi İşletmenin yönetim organları
Madde 7 - (1) İktisadi İşletmenin yönetim organları şunlardır:
 1. Müdür (Sorumlu Müdür),
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Yönetim Kurulu Başkanı.

Sorumlu Müdür
Madde 8 - (1) Sorumlu Müdür; İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun önerisi ve İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Sorumlu
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Sorumlu Müdürün 6 (altı) aydan fazla görevinin başında bulunmadığı hallerde görevi sona erer. Vekâleten atamalarda da aynı hükümler uygulanır.
(2) Sorumlu Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, en fazla 2 (iki) kişi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Sorumlu Müdürün görevinin başında bulunamadığı hallerde yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.
 
Sorumlu Müdürün Görevleri
Madde 9 - (1) Sorumlu Müdürün görevleri şunlardır:
 1. İktisadi İşletmeyi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
 3. İktisadi İşletmeyi amacı doğrultusunda yönetmek,
 4. Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
 5. İktisadi İşletmenin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunmaktır.

Yönetim Kurulu
Madde 10 - (1) Yönetim Kurulu, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile Mütevelli Heyeti Başkan ve Yardımcısı’nın seçeceği 3 (Üç) kişi olmak üzere, toplam 5 (Beş) kişiden oluşur.  
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu Başkanının görev süresi ile aynıdır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti üzerine en az ayda bir kez sürede bir üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri,
 1. İlk toplantıda bir Başkan ve Başkan yardımcısı seçmek,
 2. İktisadi İşletmenin faaliyet amacına uygun konularda gerekli kararları almaktır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı
Madde 12 - (1) İktisadi İşletmenin personeli, Sorumlu Müdür’ün olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seçilir.
 
Harcama Yetkisi
Madde 13 - (1) İktisadi İşletmenin harcama yetkilisi 5.000,00 (Beş Bin Türk Lirası) TL’ye kadar Sorumlu Müdür; bunun üzerindeki miktarlar için Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
 
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 14 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde veya bu yönetmelik maddelerinden herhangi birinin Ana Yönetmelik hükümleriyle uyuşmazlığı halinde, Ana Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
Madde 15 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
 
TARİH KURUL KARAR NO KABUL
19/04/2019 Mütevelli Heyet 4 Tamamı kabul edildi