İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
EBELİK BÖLÜMÜ
KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç̧, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uygulama alanına entegre etmek amacıyla yurt içinde ve dışında yapılan klinik uygulama esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge hükümleri KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencilerinin yapacakları klinik uygulamalarına ilişkin hedef ve ilkelerini kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve KTO Karatay Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
 1. Bölüm: KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünü,
 2. Bölüm Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanını,
 3. Erken Uyarı Formu: Derste yeterli akademik gelişimi gösterememiş öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve akademik gelişimlerini tamamlamalarında destek olunması amacıyla kullanılan formu,
 4. İnvaziv İşlem: Hastanın deri bütünlüğünü bozan (damar yolu açma, intramüsküler enjeksiyon yapma gibi) ya da hastanın vücut boşluklarına girilerek yapılan (nazogastrik tüp, üriner kateter takma gibi) uygulamaları,
 5. İntörnlük Koordinatörü: İntörnlük uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını,
 6. İntörnlük Programı: Öğrencilerin mezuniyet öncesi uygulamalı derslerinin entegrasyonunu amaçlayan, mesleki bilinç ve deneyim kazandıracak uygulamaları,
 7. İntörnlük Uygulamaları: Ebeliğe özgü intörnlük derslerinin uygulamaları,
 8. İş Günü: Sekiz saatlik bir çalışma günü/kurumun uyguladığı bir günlük çalışmasını,
 9. Klinik Sorumlusu: Klinikteki işleyişten, klinik düzeninden, hemşire, ebe ve staj yapan öğrenciye kurumda doğrudan doğruya görev veren ve onu denetleyen kişiyi,
 10. Klinik Uygulama Değerlendirmesi: Öğrencilerin staj yaptıkları kurumda her türlü çalışmaları ile ilgili staj yapılan kurum görevlileri tarafından yapılan değerlendirmeyi,
 11. Klinik Uygulama Komisyonu: Stajının yürütülmesi ve değerlendirmesinden sorumlu komisyonunu,
 12. Kurum Amiri: Stajın yapıldığı kurumun amirini,
 13. Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
 14. Stajyer Öğrenci: Klinik uygulama yapan öğrenciyi,
 15. Uygulama Alanı (Yeri): Uygulamanın yapılacağı kamu kurumu/kurumlarını,
 16. Uygulamanın Değerlendirmesi: Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurumda her türlü çalışmaları ile ilgili öğretim elemanı tarafından yapılan değerlendirmeyi,
 17. Uygulama Notu: Öğrencilerin uygulama ve laboratuvar değerlendirme notuna ya da proje raporuna dayanarak aldıkları notu,
 18. Uygulama Sorumlusu: İlgili öğretim yılında uygulaması yapılan dersin sorumlu öğretim üyesi/elemanını,
 19. Uygulama Süresi: Uygulamalı derslerin uygulama saatlerinin dönemlik toplam süresini, 
 20. Uygulama Yürütücüsü: İlgili klinik uygulamanın, uygulama alanında yürütülmesinden sorumlu kişiyi,
 21. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
 22. Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu,
 23. Yüksekokul Müdürü: KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürünü,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Klinik Uygulama İle İlgili Esaslar
 
Klinik uygulama şartları
MADDE 5 -  (1) Öğrencilerin zorunlu klinik uygulamaları KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü Müfredatı doğrultusunda yürütülür.
a) Uygulaması olan dersler: Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Antenatal Bakım I, Antenatal  Bakım II,, İntrapartum ve Postpartum Bakım I, Intrapartum ve Postpartum Bakım II, Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Bakım, Toplum Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Ebelik, Ebelikte Yönetim, Aile Planlaması, Yardımcı Üreme Teknikleri, İntörn Programı.
b) Ön koşullu dersler: Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersi başarılmadan uygulamalı derslerden hiçbiri alınamaz.
c) Mezuniyet Şartları: Ebelik öğrencilerinin tamamlaması gereken mezuniyet kriterlerinin değerlendirilmesinde AB kriterleri temel alınacak her öğrencinin, 100 doğum öncesi muayene ve danışmanlık,  40 gebe kadının gebelik takibi ve bakımı, 40 normal doğum, 3 makat doğum, 10 epizyotomi uygulaması, 40 riskli gebe/doğum/loğusa takibi, 20 riskli gebe, doğum, loğusa izlemi, 100 loğusa bakımı, 100 yenidoğan muayenesi, 20 riskli yenidoğan izlemi, 20 jinekolojik ve obstetrik bakım, 10 tıbbi ve cerrahi bakım uygulamaları, 20 aile planlaması danışmanlığı yapması gerekir. Uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlaması için staj baraj notunun 60 puan olması gerekir. Öğrencilerin yukarıda belirtilen şartları, yüksekokul tarafından belirlenen ilgili mezuniyet kriterlerine ilişkin uygulama karnesini uygulama sorumlularına ve klinik sorumlusuna onaylattıktan sonra, danışmanlarına mezuniyet komisyonunca belirtilmiş tarihlerde teslim etmeleri gerekir.  Danışmanlar tarafından incelenen belgeler, Mezuniyet Komisyonunun onayından sonra bölüm başkanlığı tarafından onaylanır ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatılır. Bölüm başkanlığı tarafından eksik işlem ya da uygulaması olduğu saptanan öğrencilerin, eksiklerini en geç 30 gün içerisinde tamamlayarak yeniden değerlendirilmek üzere ilgili formları eğitim komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
 
Klinik uygulama dönemleri
MADDE 6 – (1) Akademik takvim doğrultusunda her dönem hafta içi günlerde ilgili mesleki dersler paralelinde, 8. dönemde ise intörn programı kapsamında yürütülür. İntörnlük programında yaz dönemi, gece ve hafta sonu stajları yapılabilir.
 
Klinik uygulama alanları
MADDE 7 - (1) KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencileri yıl içi uygulamalarını Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, diğer sağlık birimleri ve uygun görülen özel kurumlarda ve sahada (okul, işyeri, ev, vb.) yaparlar. Uygulama alanı bulma konusunda sıkıntı yaşanması halinde, uygulama üniversitenin uygulama laboratuvarında yaptırılabilir. Öğrenci, klinik uygulama yerini kendisi bulması halinde, bölüm başkanlığının onayıyla bulunduğu yerde yapabilir. İntörn klinik uygulamalarında teorik derslerde aldıkları zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında uygulama alanları belirlenir. İntörnlük programı yaz dönemi klinik uygulamada, öğrencilerin istekleri olanaklar doğrultusunda dikkate alınır.
 
Klinik uygulama içerikleri
MADDE 8 - (1) Sağlık hizmeti veren kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda, öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve becerileri, gözlemlerle ve uygulamalarla sürdürme çalışmalarıdır. Klinik uygulama içeriği aldığı mesleki derslerin içerikleri ile uyumlu olacak şekilde dersin öğretim üye/elemanlarının önerileri doğrultusunda belirlenir ve bölüm başkanı tarafından ilan edilir. Uygulama sorumlusu “Klinik alan uygulama beceri formu, bakım planı ve öğrenci değerlendirme formu” içeriğini hazırlar. Öğrenciler yaptıkları tüm çalışmalarla ilgili formları doldurmak ve uygulama yürütücüsüne teslim etmek zorundadır. Laboratuvar ve klinik uygulamalarda başarısız olduğu gözlenen öğrenciye uygulama sorumlusu tarafından “Erken Uyarı Formu” verilir.
 
Devam zorunluluğu
MADDE 9 - (1) Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.
 
Klinik uygulama alanında uyulması gereken kurallar
MADDE 10 - (1) Öğrenciler klinik uygulama yaptıkları kurulusun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç̧ düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve davranışlarıyla çevreye örnek olmak zorundadır. Klinik uygulama programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrenciler ilgili öğretim üye / elemanı tarafından disiplin kuruluna bildirilir.
 
Kılık-kıyafet
MADDE 11 - (1) Laboratuvar ve klinik uygulama alanlarında öğrenciler üniversitenin belirlediği forma bütünlüğüne uymak zorundadır. Öğrenci üniformasının özellikleri;
 1. Öğrenciler uygulamada üst kısmı mavi kruvaze V yaka sol tarafta göğüs cebi olan üzerinde Üniversitemizin ambleminin olduğu tunik ve alt kısmı lacivert üniforma giyerler. Üniforma altına lacivert badi giyebilirler.
 2. Anatomik, terletmeyen önü ve arkası kapalı lacivert ayakkabı kullanmaları gerekir.
 3. Aile sağlığı merkezleri, okullar, ev ziyaretleri, saha uygulamalarında sahanın özelliğine ve dersin sorumlu ilgili öğretim elemanının kararına göre öğrenci ebe üniforması yerine beyaz önlük giyebilir.
 4. Öğrencilerin saçları uzun olanlar topuz, kısa olanların ense hizasında, tırnaklarının kısa kesilmiş olması gerekir.
 5. Başörtülü öğrencilerin lacivert başörtüsü kullanmaları gerekir.
 6. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.12.1997 tarihli tavsiye kararı uyarınca hemşire ve ebelerin kep yerine yakalarında ayırıcı ve tanıtıcı özelliği olan, ismini, unvanını, görevini ve görev yerini belirten, makul mesafeden okunabilir resimli kimlik kartı taşımalarının uygun olacağı görüşüyle Yüksekokul lisans öğrencilerinin (ismini, üniversitesini-yüksekokulunu-bölümünü-öğrenci numarasını belirten) öğrenci kimlik kartlarını yakalarında/boyunlarında taşımaları gerekir.
 7. Hastane ortamında yoğun olarak bulunan mikroorganizmaların taşınmasını önlemek, hastaların ve sağlık personelinin-uygulama/stajyer öğrencinin kendisinin de enfeksiyon risklerinden korunmasını sağlamak amacıyla asepsi ilkelerine uygun olarak saat ve alyansın dışında takı taşımamaları gerekir.
 
Uygulama yapan (stajyer) öğrencinin görev ve sorumlulukları
MADDE 12 - Stajyer öğrencilerin görev ve sorumlulukları şunlardır;
 1. Öğrenciler uygulama alanlarında saat 08.00’de hazır bulunmakla yükümlüdür. Uygulama saat 16.00’da bitecektir. Uygulamaya geç kalan öğrenciler staja kabul edilecek fakat telafi stajı yapacaklardır.
 2. Zamanında gelmeyen ve belirtilen sürelere uymayan stajyer öğrenciler devamsız sayılır ve bu süreler için telafi stajı yapmaları zorunludur.
 3. Uygulama alanında kendilerinden istenen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 4. Öğrenci uygulama sorumlusunun iznini almadan uygulama yerini terk edemez. Uygulama esnasında misafir kabul edilmeyecek, servisler arası dolaşılmayacak ve çay, kahve, sigara içmek gibi gerekçelerle servis dışına çıkılmayacaktır.
 5. Uygulama yaptıkları süre içinde birimde uygulanmakta olan çalışma ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.
 6. Öğrenci uygulama yerindeki ekip üyeleriyle uyumlu çalışmakla yükümlüdür.
 7. Öğrenci uygulama alanlarındaki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına azami özen göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.
 8. Öğrenci uygulama alanını değiştiremez. Ancak gerekli durumlarda uygulama sorumlusunun gerekçeli görüşü ve dersin sorumlu öğretim elemanının onayı ile uygulama yerini değiştirilebilir.
 9. Öğrenciler yapacağı her uygulamayı, uygulama yeri yetkilisi ve klinik eğitmen denetiminde yapmakla yükümlüdür.
 10. Klinik uygulamalarda ebe üniforması; laboratuvar uygulamalarında ise beyaz önlük giymeleri zorunludur.
 11. Uygulama esnasında yapılan vizitlerle, hasta tanıtımlarıyla ve ödevlerle birlikte uygulama değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
 12. Öğrenciler klinik uygulama yaptıkları kurumda kullandıkları alet, malzeme ve tesisleri iyi kullanmak zorundadırlar. Kurum yöneticileri, aksine davrananlar hakkında yasal yollara başvurma hakkına sahiptirler.
 13. Öğrenciler KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Staj yönergesinde belirtilen tüm kurallara uymak zorundadırlar.
 14. Uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve paylaşamaz.
 15. Uygulama alanı çevresinde sigara kullanamazlar.
 16. Uygulama esnasında veya bitiminde, varsa uygulamaya ilişkin önerilerini sorumlu öğretim üyesi/elemanı ya da uygulama yürütücüsüne iletirler.
 
Uygulama yürütücüsünün görev ve sorumlulukları
MADDE 13 - (1) Uygulama yürütücüsü; uygulama yapılacak bölümün/birimin başkanı veya sorumlusunun uygulama konusunda görevlendirdiği öğretim elemanıdır. Uygulama yürütücüsünün görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Uygulama yapacak öğrencilerin uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine göndermek,
b) Stajyer öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak,
c) Stajyer öğrencinin ulaşılabilir hedefler geliştirmesine yardımcı olmak,
d) Uygulama yapacak öğrencileri daha önce görmedikleri klinik alanları temel alarak onları da görebilecekleri şekilde belirlemek, öğrencilerin tespit edilen uygulama yerlerine dağılımını yapmak ve listelerini uygulama yerlerine göndermek,
e) Klinik uygulamalarda rol modeli olmak,
f) Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirip öğrenciye geribildirim verme  
g) Öğrenciye sürekli rehberlik yapmak,
h)Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında uygulatma
ı) Stajyer öğrencinin vizitlere, vaka sunumlarına, uygulama alanındaki eğitimlere katılmasını sağlama/yapma,
j) Klinik değerlendirme formunu doldurma ve uygulama notunu vermek,
k) Bölüm başkanlığınca görevlendirildiği takdirde intörn öğrencilerin bitirme projelerinde danışmanlık yapmak,
l) Uygulamaya ilişkin uygulama yeri ve sorumlu öğretim üyesi/elemanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak,
m)  İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla uygulama sorumlusu arasında koordinasyonu sağlamak,
n) Öğrencilerin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekli görüldüğü takdirde Bölüm Başkanlığı’na iletmektir.
 
Uygulama sorumlu öğretim üye/elemanının görev ve sorumlulukları
MADDE 14 - (1) Uygulama sorumlusu; uygulama yapılacak bölümünden sorumlu öğretim üyesidir.  Uygulama sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Uygulamadan sorumlu öğretim elemanları ile Yüksekokul Müdürü ve Bölüm Başkanı arasında koordinasyonu sağlamak,
b) Uygulama yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek olan belgelerin yazılmasını, basılmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,
c) Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceleyip, çözümüne yardımcı olmak ve Bölüm Başkanlığına bilgi iletmek,
d) Stajyer öğrencilerin uyumunu kolaylaştıracak planlama ve programları (Rotasyon, oryantasyon, uygulama alanlarını belirleme vb.) düzenlemek,
e) Stajyer öğrenci ve uygulama yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olmak,
f) Stajyer öğrenciye rehberlik konusunda uygulama yürütücüsüne danışmanlık yapmak,
      g) Uygulama yürütücüsü ve öğrencinin uygulama sonu değerlendirmelerini inceleme
h) Vizit ve vaka sunumlarını yönlendirme ve değerlendirmek,
ı) Uygulama formlarını değerlendirip öğrenciye geribildirim vermek,
j) Öğrencinin uygulamaya devam takibini yapmak, kurallara uymasını sağlamak,
k) Dönem sonu değerlendirme toplantılarında uygulama ile ilgili geribildirim vermek.
 
İntörnlük koordinatörünün görev ve sorumlulukları
MADDE 15 - (1) Bölüm başkanı tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilir. İntörnlük koordinatörü intörnlük uygulamalarının koordinasyonunu sağlar. Her bir ebelik intörn dersinin uygulama alanlarına, ilgili bölüm kendi içinde karar verir ve bu alanları ebelik intörn dersi Koordinatörü İntörn Kuruluna sunar. Kurulda İntörnlerin uygulama alanları kesinleşir.
a) Uygulama başlangıç ve bitiş tarihlerini akademik takvime bağlı olarak belirler. Uygulama yapacak öğrencilerin listelerini, uygulama alanlarını, öğrencilerle birlikte çalışacak öğretim elemanı/elemanlarını belirler. Uygulama rotasyonunu düzenler.
b) Uygulama yapılacak kurum veya kuruluşlara gönderilecek olan belgelerin hazırlanmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini takip eder.
c) Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde bölüm/anabilim dalı başkanına iletir.
d) Uygulama eğitiminin sonunda değerlendirmenin yapılmasını sağlar.

Uygulamanın değerlendirilmesi
MADDE 16 - (1) Her öğrenci, uygulamasını yaptığı birimde bir uygulama yürütücüsü tarafından denetlenir ve değerlendirilir. Öğrenci, klinik uygulamada yürüttüğü çalışmaları, tuttuğu kayıtları, not defterini ve hasta bakım planlarını ilgili öğretim elemanına teslim eder. Öğrenciler yapmış oldukları uygulama çalışmalarında teorik bilgi, pratik beceri, çalışma disiplini, performansı, iletişimi, kayıt tutması vb. bakımından staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir. Uygulama yürütücüsü değerlendirme yaparken, öğrencinin çalıştığı birimdeki kurum çalışanlarının görüşlerini de göz önünde bulundurur. Değerlendirme sonucu “öğrenci değerlendirme formuna” işlenir ve dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından imzalanır. Değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanına ve Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü bildirilir. Öğrenci değerlendirme sonuçlarının duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde birim yönetimine vereceği dilekçeyle değerlendirmeye itirazda bulunabilir. Bu itiraz birim/alt birim uygulama komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 
Yabancı ülkelerde klinik uygulama
MADDE 17 - (1) Yabancı ülkelerde klinik uygulama yapılması durumunda aynı dokümanlar İngilizce düzenlenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 18 - Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine KTO Karatay Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.
 
Yürütme
MADDE 20 - Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürü yürütür.