İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 19.12.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30630
 
KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim yapılan Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfında, Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfı, Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfı ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Mütercim Tercümanlık Hazırlık Sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin %30’dan fazlasının yabancı dilde yapıldığı programlar için uygulanan hazırlık eğitimini,
b) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlar için Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan hazırlık sınıfını,
c) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümleri,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) Mütevelli Heyet: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör/Rektörlük: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
f) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
h) Yüksekokul: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ı) Yüksekokul Müdürlüğü: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
i) Yüksekokul Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kısmi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Eğitim-öğretim
MADDE 5
– (1) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfı ve İsteğe Bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı öğrencilerin yabancı dilde kelime haznesini geliştirmek ve öğrencilere dilbilgisi kurallarının öğretimi yanında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek, akademik seviyede işittiğini ve okuduğunu anlama, düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme yeterliliği kazandırmaktır.
(2) Dil eğitimi Avrupa Ortak Dil Çerçevesine (CEFR) göre yapılır ve aşağıdaki dört seviyeden oluşur:
a) A1 (Başlangıç Seviyesi).
b) A2 (Temel Seviye).
c) B1 (Orta Seviye).
ç) B2 (Üst Seviye).

Kısmi yabancı dil eğitimi hazırlık sınıfı
MADDE 6
– (1) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfında eğitim süresi bir akademik yıldır. Eğitim-öğretim süresi birbirini takip eden sekizer haftalık dört kur halindedir.
(2) Akademik yıl sonunda, sınavlardan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfını tamamlamış sayılır ve lisans programına devam ederler.
(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfı azami iki yılda tamamlanmak zorundadır. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir ve başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilirler.
(4) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavından başarısız olan öğrenciler puanlarına en yakın seviyedeki sınıflara yerleştirilirler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 7
– (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler talepleri doğrultusunda yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilirler.
(2) İsteğe bağlı hazırlık öğrenimi görmek isteyen öğrenciler, öğrenim görecekleri akademik yıl başlangıcında yapılan seviye belirleme sınavından en az yedi gün önce Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen başvurmalıdır.
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının süresi azami bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.
(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler hazırlık eğitimi almaya başladıkları akademik yıl boyunca hazırlık eğitiminden vazgeçerek yerleştirildikleri programlara geçiş yapamazlar.
(5) Bu madde kapsamındaki öğrenciler başarılı veya başarısız olmalarına bakılmaksızın bir akademik yılın sonunda kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yaparlar. Öğrencinin talebi üzerine başarılı olanlara belge verilebilir.

Seviyeler ve seviye geçme
MADDE 8
– (1) Yüksekokul, Avrupa Ortak Dil Çerçevesince belirlenen A1 (Başlangıç), A2 (Temel), B1 (Orta), B2 (Üst), C1 (İleri) ve C2 (Usta) seviyelerinden, B2’yi hazırlık sınıfını bitirme aşaması olarak kabul eder.
(2) Öğrenciler A1 seviyesinde eğitime başlar. Başarılı olmaları halinde sırasıyla A2, B1 ve B2 seviyesine geçilir.
(3) Her seviye 8 haftadan oluşur. 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler bir sonraki kura geçerken, başarısız öğrenciler kur tekrarı yapar.
(4) Kur tekrarına kalan öğrencilerin aynı seviyeyi tekrar edebilmeleri için sınıf mevcudu 5 kişiyi bulmadığı takdirde, söz konusu öğrenciler için bir hafta içinde yeniden sınav yapılır. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler maddi hakları saklı kalmak kaydıyla kaldıkları seviye tekrar açılana kadar bekler. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler bu sınava giremez.
(5) Kur bitirme notuna etki edecek ölçütler ve ağırlıklara Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Ölçme ve sınavlar
MADDE 9
– (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde; hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, seviye belirleme sınavı, ara sınav, kısa sınav, seviye tamamlama sınavı, dil yeterlilik sınavı, bütünleme ve mazeret sınavları uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Sınavların değerlendirmeye etkisine Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Sınav türleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Muafiyet sınavı: Yüksekokula dilekçe ile başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavına girmeyi talep eden öğrenciler bu sınava alınırlar. Üç aşamalı olan bu sınavın bir sonraki aşamasına geçebilmek için her aşamada Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği notun en az yarısını almak şarttır. Bu sınavın üç aşamasında toplam 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve kayıt yaptırdıkları programlarda eğitim-öğretime başlarlar.
b) Seviye belirleme sınavı: Bu sınav Yüksekokul Yönetim Kurulunca seviye sınıfları oluşturulmasına karar verildiği takdirde yapılır. Bu sınav yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk defa kayıt yaptırmış öğrencilere, hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ikinci defa hazırlık sınıfı eğitimi görecek öğrencilere ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı almak isteyen öğrencilere uygulanır. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puan aralıklarına göre, öğrenciler uygun seviyelere yerleştirilir. Seviye belirleme sınavı uygulanmasına rağmen bu sınava girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimlerine en alt seviyeden başlar.
c) Ara sınav: Her kur/seviyede en az bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen seviye içindeki kapsam ve amaçlara yönelik uygulanır.
ç) Kısa sınav: Her kur/seviyede en az bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen seviyenin kapsam ve amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu sınavlar akademik takvimde belirtilmeyebilir ve mazeretleri yoktur.
d) Kur/seviye tamamlama sınavı: Bu sınav kısmi yabancı dilde eğitim yapan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine her seviyenin sonunda uygulanır. Bu sınava devamsızlık sınırını aşmayan öğrenciler girer. Bu sınavdan alınan puan ile seviye içinde yapılan ölçme ve değerlendirmede alınan puan ortalaması ve yüzdeleri hesaplanarak öğrencinin bir üst seviyeye geçip geçemeyeceğine karar verilir. Seviye tamamlama sınavının mazereti yoktur.
e) Dil yeterlik sınavı: Bu sınava akademik yıl sonuna kadar en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayabilen öğrenciler girebilir. Akademik yılın başında yapılan hazırlık sınıfı muafiyet sınavı sonuçlarına göre B1 seviyesinden hazırlık eğitimlerine başlayarak bir yarıyıl hazırlık öğrenimi görmesi uygun görülen öğrenciler için güz yarıyılı sonunda bu sınav uygulanabilir.
f) Yabancı dil hazırlık sınıfı bütünleme sınavı: Akademik yıl sonunda yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler veya hazırlık sınıfı seviyelerinde başarılı olmuş ancak dil yeterlik sınavına katılamamış öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır. 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilir. Bu sınavın mazereti yoktur.
g) Mazeret sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeret bitimini takip eden beş iş günü içinde mazeretlerini gösterir belgeyi bir dilekçe ile Yüksekokul Sekreterliğine teslim ederler.
(2) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilere katılamadıkları sınavlar için mazeret hakkı verilir.
(3) Proje, Ödev ve Sınıf İçi Değerlendirme: Bu not derse katılım, derse devamlılık, ödev ve çalışmalara yönelik öğretim elemanlarınca takdir edilir. Akademik yıl içinde bu değerlendirmeyi yabancı dil hazırlık sınıfı ölçme ve değerlendirme sürecine dâhil edilip edilmeyeceğine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 10
– (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı yıl sonu not ortalaması aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Dört farklı seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrencilerin her bir seviye sonunda elde ettikleri puan ortalamalarının %10’u alınır ve akademik yıl sonunda yapılan dil yeterlik sınavından alınan puanın %60’ı ile toplanır. Toplam puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler yabancı dilde hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilir.
b) Akademik yılın başında yapılan hazırlık sınıfı muafiyet sınavları sonuçlarına göre yabancı dil hazırlık sınıfına B1 seviyesinden başlayarak bir yarıyıl hazırlık sınıfı öğrenimi görmesi uygun görülen öğrencilere kur/seviye tamamlama sınavı uygulanmaz. Bu öğrencilerin B1 ve B2 seviyelerinin sonunda elde ettikleri puanların %40’ı ile dil yeterlik sınavı puanının %60’ı toplanır. Toplam puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler yabancı dilde hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilir.
(2) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için;
a) Eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 almak şartıyla başarı notu toplamının en az 60 olması,
b) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması,
gerekir.

Yaz dönemi eğitimi
MADDE 11
– (1) Akademik yıl sonunda hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin başvuru yapması halinde, yaz aylarında dörder haftalık iki dönemde yoğun hazırlık sınıfı eğitimi yapılabilir.
(2) Yaz dönemi süresince B1 veya B2 seviyesinde başarılı olan öğrenciler yaz dönemi sonunda yapılan dil yeterlik sınavına girebilir. Ancak yaz döneminde devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler bu sınava giremez. Yaz dönemi sonundaki dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler akademik yılbaşında yapılacak olan yabancı dil hazırlık sınıfı bütünleme sınavına girebilirler.
(3) Yaz dönemi eğitiminde yapılan derslerin en az %85’ine katılmak mecburidir.
(4) Yaz dönemi eğitimi ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yaz döneminde ilgili seviyede sınıfların oluşturulabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısına Rektörlük tarafından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mütercim Tercümanlık Bölümleri Hazırlık Sınıfı

Mütercim tercümanlık bölümleri hazırlık sınıfı temel esasları
MADDE 12
– (1) Mütercim Tercümanlık Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı öğrencilerin yabancı dilde kelime haznesini geliştirmek ve öğrencilere dilbilgisi kurallarının öğretimi yanında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek, akademik seviyede işittiğini ve okuduğunu anlama, düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme yeterliği kazandırmanın yanı sıra, Mütercim Tercümanlık Bölümünde eğitim ve öğretim görmek için gerekli yabancı dil seviyesine ulaştırmaktır. 
(2) Mütercim Tercümanlık Bölümleri hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretim süresi iki yarıyıldır.
(3) İki yarıyıl boyunca yapılacak sınav ve değerlendirmenin sonucunda en az 60 puan ortalaması olan öğrenciler Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilir.
(4) Bir akademik yılın sonunda Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavında da başarısız olurlarsa yıl tekrarı yapar.
(5) Zorunlu hazırlık sınıfı azami iki yılda tamamlanmak zorundadır. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir ve başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilebilir.

Sınavlar
MADDE 13
– (1) Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfında; hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, ara sınav, kısa sınav, final sınavı, bütünleme ve mazeret sınavları uygulanır. Sınavların değerlendirmeye etkisine Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir ve bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Sınav türleri  aşağıda belirtilmiştir:
a) Muafiyet sınavı: Yüksekokula dilekçe ile başvurarak Hazırlık Muafiyet Sınavına girmeyi talep eden öğrenciler bu sınava alınır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve lisans eğitimine başlar.
b) Kısa sınav: Her yarıyılda en az bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen dönemin kapsam ve amaçlarına yönelik uygulanır.  Bu sınavlar akademik takvimde belirtilmeyebilir ve mazeretleri yoktur.
c) Ara sınav: Her yarıyılda bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen dönemin kapsam ve amaçlarına yönelik uygulanır.
ç) Final sınavı: Bu sınava akademik yıl sonuna kadar devamsızlık nedeniyle başarısız olmayan öğrenciler girebilir.
d) Bütünleme sınavı: Akademik yıl sonunda yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler veya final sınavına katılamamış öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Bu sınav final sınavının mazeretidir ve bu sınavın mazereti yoktur.
e) Mazeret sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeret bitimini takip eden beş iş günü içinde mazeretlerini gösterir belgeyi bir dilekçe ile Yüksekokul Sekreterliğine teslim ederler.
(2) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilere katılamadıkları sınavlar için mazeret hakkı verilir.
(3) Proje, ödev ve sınıf içi değerlendirme: Bu not derse katılım, derse devamlılık, ödev ve çalışmalara yönelik öğretim elemanlarınca takdir edilir.

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 14
– (1) Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfında her yarıyıl iki kısa sınav, bir ara sınav ve akademik yıl sonunda ise bir final sınavı yapılır. Ağırlıklarına göre bu sınavlarının ortalaması en az 60 puan olan öğrenciler final sınavından 50 puandan düşük almamak kaydıyla Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı başarı ile bitirmiş kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Hazırlık Sınıflarına Dair Temel Esaslar

Muafiyet
MADDE 15
– (1) Hazırlık sınıflarında başarı notu 60’tır.
(2) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olurlar:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar,
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT 84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
ç) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar.

Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı
MADDE 16
– (1) Akademik yıl içerisinde yatay geçiş veya merkezi yerleştirme ile eğitim dili %30 ve üzeri yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce öğrenim gördükleri üniversitelerde hazırlık sınıfı eğitimini almamış veya başarı ile tamamlamamış ise, tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmek zorundadır.
(2) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yaparlar.

Sınavlara itiraz
MADDE 17
– (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde Yüksekokul Sekreterliğine dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunulur. İtiraz üzerine Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavı yapan komisyon görevlendirilerek sınavda maddi hata olup olmadığı incelenir ve gerekirse düzeltme yapılır.
(2) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik cevap kâğıdı kodlaması esnasında yaptığı hatalara dair itirazlar kabul edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam Durumu ve Mazeretler

Devam durumu
MADDE 18
– (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında derse devam zorunludur. Öğrenciler eğitim gördükleri her düzeyin derslerinin en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Derse devam öğretim elemanı tarafından kaydedilir ve bu kayıt esas alınır. Hazırlık sınıfı derslerini başarısızlık nedeniyle ikinci defa alan öğrencilerin devam zorunluluğu yeni kayıt yaptırmış öğrenciler ile aynıdır.
(2) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler ilgili seviyenin, seviye tamamlama sınavına veya final sınavına alınmazlar, not ortalamalarına bakılmaksızın devamsız sayılarak seviye veya yıl tekrarı yaparlar. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler final sınavına alınmaz. Ancak derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.
(3) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıflarının devam ve devamsızlık süreleri her bir kur için ayrı değerlendirilir. Öğrenciler, hazırlık eğitimi aldıkları bir akademik yıl içinde iki kurda devamsızlık nedeniyle başarısız olurlarsa, hazırlık sınıfından devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.
(4) İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfı eğitim ve öğretimi gördükleri akademik yılın derslerinin en az %85’ine katılmayan öğrenciler final sınavına alınmazlar.
(5) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıflarından her kur/seviye için en fazla 6 güne kadar tedavi gerektiren hallerde öğrenciler heyet raporu ile Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda bulunur ve başvuru sonucu Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. Her kur/seviye için 6 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde Yüksekokul Sekreterliği kanalı ile Senatoya başvuruda bulunulur ve başvuru sonucu Senato tarafından belirlenir.
(6) Mütercim Tercümanlık Yabancı Dil hazırlık sınıflarında bir akademik yarıyılda en fazla 12 güne kadar tedavi gerektiren hallerde öğrenciler heyet raporu ile Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda bulunur ve başvuru sonucu Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. Her yarıyıl için 12 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde Yüksekokul Sekreterliği kanalı ile Senatoya başvuruda bulunulur ve başvuru sonucu Senato tarafından belirlenir.   
(7) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurtiçi ve yurtdışında temsil eden öğrenciler devam zorunluluğundan muaf tutulur.

Mazeret sınavı
MADDE 19
– (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
(2) Dönem sonu veya yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşıdığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.
(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri, 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21
– (1) 9/12/2015 tarihli ve 29557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22
– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 23
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.