İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (EKLEME 04.09.2023)

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında yabancı dil hazırlık eğitimi gerektiren bölüm/programlar ile isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında yabancı dil hazırlık eğitimi gerektiren bölüm/programlar ile isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için hazırlık sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) E-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
b) Mütevelli Heyeti: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ç) Rektör/Rektörlük: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
d) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
f) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
g) Yüksekokul: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ğ) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı
Eğitim-öğretim
MADDE 5- (1) Yabancı dil eğitimi hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı öğrencilerin yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmenin yanında kelime, dil bilgisi ve telaffuz alanlarını ilerleterek akademik seviyede bilgi ve becerilerini kullanmalarını sağlamaktır.
(2) Dil eğitimi Avrupa Ortak Dil Çerçevesine (CEFR) göre yapılır ve aşağıdaki dört seviyeden oluşur:
a) A1 (Başlangıç Seviyesi).
b) A2 (Temel Seviye).
c) B1 (Orta Seviye).
ç) B2 (Üst Seviye).
Yabancı dil eğitimi hazırlık sınıfı
MADDE 6- (1) Yabancı dil eğitimi hazırlık sınıfı eğitim süresi bir akademik yıldır.
(2) Dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler A1 seviyesinden eğitime başlar.
(3) B2 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler hazırlık sınıflarını tamamlamış sayılır ve lisans programına devam eder.
(4) Zorunlu hazırlık sınıfı azami iki akademik yılda tamamlanmak zorundadır. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir ve bu öğrenciler başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilir.
(5) Akademik yıl içinde yatay geçiş veya merkezi yerleştirme ile eğitim dili %30 ve üzerinde yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, dil yeterlik sınavına girmek zorundadır.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 7- (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler talepleri doğrultusunda yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilir.
(2) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi görmek isteyen öğrenciler, akademik yıl başında yapılan dil yeterlik sınavından en az yedi iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen başvurur.
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının süresi azami bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.
(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler, hazırlık eğitimi almaya başladıkları akademik yıl boyunca hazırlık eğitiminden vazgeçerek yerleştirildikleri programlara geçiş yapamaz.
(5) Bu madde kapsamındaki öğrenciler başarılı veya başarısız olmalarına bakılmaksızın bir akademik yılın sonunda kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yapar. Talep üzerine, başarılı olanlara belge düzenlenir.
Başarı notu ve dil beceri seviyeleri
MADDE 8- (1) Hazırlık sınıflarında başarı notu 60’tır.
(2) Yüksekokul, Avrupa Ortak Dil Çerçevesince belirlenen A1 (Başlangıç), A2 (Temel), B1 (Orta), B2 (Üst), C1 (İleri), C2 (Usta) seviyelerinden, B2’yi hazırlık sınıfı bitirme aşaması olarak kabul eder. Öğrencinin hazırlık eğitimini bitirme notu, adı geçen seviyelerle harflendirilir.
(3) Öğrenci A1 seviyesinde eğitime başlar ve sırasıyla A2, B1 ve B2 seviyesine geçer.
(4) Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, akademik yıl sonu sınavına giremedikleri gibi açılacak yaz okuluna kayıt yaptıramaz.
(5) Dönem notunu belirleyecek ölçme araç ve ağırlıklarına, Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.
Ölçme ve sınavlar
MADDE 9- (1) Yüksekokulda, dil yeterlik sınavı, seviye sınavı, ara sınav, kısa sınav, dönem sonu sınavı, akademik yıl sonu sınavı, mazeret sınavları ve bütünleme sınavı uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Anılan ölçme araçlarının adedi, zamanı, kapsamı ve tatbik yöntemi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksekokulda yapılan sınavlar ve bunlara ilişkin esaslar aşağıdadır:
a) Dil yeterlik sınavı: Yüksekokula dilekçe ile başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler bu sınava alınır. Bu sınavın sonucunda toplam 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler yabancı dilde yeterli sayılır ve hazırlık sınıfından muaf tutulur.
b) Seviye sınavı: Dil beceri ve alanlarında, öğrencileri sınıflama, seviyelere ayırma, başarı sıralaması oluşturma, beceri tespiti ve benzeri gayelerle yapılan sınavdır.
c) Ara sınav: Dönem içinde uygulanan sınav, öğrencinin gelişimini tespit etmeyi hedefler. Takvimde belirtilmeyen bu sınavın mazereti bulunmaz.
ç) Kısa sınav: Dönem içinde uygulanan sınav, alan ve beceri kapsamı dar olan gelişme sınavıdır. Takvimde belirtilmeyen bu sınavın mazereti bulunmaz.
d) Dönem sonu sınavı: Dönemi kapsayan alan ve beceri ölçen sınav, dönemin sonunda yapılır ve bu sınava devam şartını yerine getiren öğrenciler girer. Takvimde belirtilmeyen bu sınavın mazereti bulunmaz.
e) Akademik yıl sonu sınavı: Toplam geçme notu hesaplamasına giren bu sınava devamsızlık sınırını aşmayan öğrenciler girer. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alma şartı aranır.
f) Mazeret sınavı: Bu sınav, mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrencilere telafi amaçlı yapılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci, mazeret bitimini takip eden üç iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi bir dilekçeye ekleyerek Yüksekokul Sekreterliğine şahsen başvurur.
g) Bütünleme sınavı: Akademik yıl sonu sınavına mazereti dolayısıyla girmeyen yahut başarısız olan öğrencilerin girdiği sınavdır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilere katılamadıkları sınavlar için mazeret hakkı verilir.
(3) Ödev, sunum ve sınıf içi değerlendirme yöntemi ile elde edilen not; derse katılım, derse devam, ödev, sunum, okuma ve benzeri çalışmalara yönelik öğretim görevlilerince takdir edilir.
Yaz dönemi eğitimi
MADDE 10- (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunun talebi ve Mütevelli Heyetinin uygun bulması halinde, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin başvuru yapması halinde, yaz aylarında altı haftalık yoğun hazırlık sınıfı eğitimi yapılabilir.
(2) Yaz dönemi sonunda yapılan akademik yıl sonu sınavına sadece söz konusu öğrenciler katılabilir. Bu sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler hazırlık eğitiminde başarılı addedilir. Başarısız öğrenciler, ertesi akademik yılda yapılacak dil yeterlik sınavına katılabilir.
(3) Yaz dönemi eğitiminde yapılan derslerin en az %80’ine katılmak mecburidir.
(4) Yaz dönemi eğitimi ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yaz döneminde sınıf oluşabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayısına Rektörlük tarafından karar verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet, Sınav Sonucuna İtiraz, Devamsızlık ve Mazeretler
Muafiyet
MADDE 11- (1) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olur:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar.
b) Son iki yıl içerisinde ÖSYM’nin düzenlediği e-YDS/YDS’den 70 veya YÖKDİL sınavından 75 puan alanlar.
c) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilmek şartı ile son iki yılda TOEFL iBT 84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar.
ç) Son iki akademik yılda Üniversite veya başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf olmuş yahut başarı belgesi olanlar.
d) Son üç akademik yılda resmi/eğitim dili kaydolunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülke/kurumda lise eğitimini veya yüksek öğrenimini yapanlar.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 12- (1) Öğrencinin sınav sonucuna itiraz etme hakkı vardır. Sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde Yüksekokul Sekreterliğine dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunulur. İlgili öğretim elemanı sınavda maddi hata olup olmadığını tetkik eder ve ilgili öğretim elemanının kararı nihaidir.
(2) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik cevap kâğıdı kodlaması esnasında yaptığı hatalara dair itirazlar kabul edilmez.
Devam durumu
MADDE 13- (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında derse devam zorunludur. Öğrenciler eğitim gördükleri bir eğitim-öğretim yılı derslerinin en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Derse devam öğretim elemanı tarafından kaydedilir ve bu kayıt esas alınır. Hazırlık sınıfı derslerini başarısızlık nedeniyle ikinci defa alan öğrencilerin devam zorunluluğu yeni kayıt yaptırmış öğrenciler ile aynıdır.
(2) Yabancı dil eğitimi ve isteğe bağlı yabancı dil eğitimi hazırlık sınıflarının devam ve devamsızlık süreleri bir eğitim-öğretim yılı için değerlendirilir, her bir dönem için ayrı değerlendirilmez. Öğrenciler, hazırlık eğitimi aldıkları bir akademik yıl içinde devamsızlık sınırını, sağlık dahil herhangi bir nedenle, aşmaları durumunda devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.
(3) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler, temsil süresi boyunca devam zorunluluğundan muaf tutulur.
Mazeret sınavı
MADDE 14- (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle tanımlanan sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir.
(2) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde öğrencinin girdiği sınavlar geçersizdir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 29/8/2022 tarihli ve 31938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16- (1) 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.