İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 21.04.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31461
 
KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ AKILLI TEKNOLOJİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO-Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; KTO-Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KARATAY-AKİTEK): KTO-Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade
eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Akıllı teknolojiler başta olmak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Akıllı teknoloji merkezleri ve akıllı teknoloji araştırmacıları arasındaki bağlantıyı sağlamak ve güçlendirmek.
c) İlgili mevzuat çerçevesinde, Üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelebilecek ortak projeleri değerlendirmek.
ç) Teknolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve müşterek projeler yürütmek.
d) Bölge için öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesi ile teşvikini sağlamak.
e) Mühendislik alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin, verimli araştırma ortamı oluşturmak ve imkânlar sağlamak.
f) Bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek ve bu tür projelere destek vermek.
g) Modern eğitim yöntemlerinin uygulanmasına, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerindeki pratik çalışmalara katkıda bulunmak.
ğ) Teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, bu alanlarda yayınlar yapılmasına altyapı sağlamak ve çeşitli yöntemlerle destek olmak.
h) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan ilgili makine, teçhizat ve malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak.
c) Araştırmacıları multidisipliner çalışmaya özendirerek ulusal ve uluslararası iş birliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek, yeni araştırmacıların yetişmesini teşvik etmek.
ç) Kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak üzere iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak.
d) Temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine araştırmalar ve önerilerle katkıda bulunmak.
e) Endüstrinin çağdaş teknoloji alanlardaki sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak.
f) İlgili mevzuat çerçevesinde; kamu, özel sektör, kurum, kuruluş ve bireylere Merkezin amaçları dâhilindeki alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, sertifika programları, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, atölye çalışmaları ve toplantıları düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak.
g) Merkezin amaçları dâhilindeki organizasyonlara gerektiğinde katılım sağlamak, Merkezi temsil etmek ve tanıtımını sağlamak.
ğ) Akademisyenlerin, Merkezin amaçları çerçevesinde kurum, özel müteşebbis veya bireylere verebilecekleri danışmanlık ve benzeri tüm hizmetler için eşleştirmeler yapmak ve bunları organize etmek.
h) Alanındaki bilimsel birikimi ilgili kurumlarla ve uzmanlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak, bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
ı) Merkezde veya Merkezin iş birliği ile geliştirilen ürünlere ilişkin standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek veya bu hususlarda kurum, firma ve kişilere yardımcı olmak.
i) Merkezin faaliyetlerini ulusal düzeyde ve yurt dışında yaygınlaştırmak maksadıyla çalışmalar yapmak.
j) İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca kararlaştırılan Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri


Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından önerilir ve Mütevelli Heyeti Başkanının oluru ile görevlendirilir.
(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür aynı usulle görevden alınır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve onayladığı çalışma programlarını uygulamak, açılan programların yürütülmesini sağlamak.
b) Son olağan toplantı sonrası süreyi kapsayan dönem faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Her yılın Ağustos ayı sonu itibarıyla hazırlamış olduğu gelecek yılın planlarını ve cari yılın raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek; birimler arasında koordinasyon sağlamak; birimler arası sevk ve idareyi sağlamak, birimlerin denetimini yapmak ve sonucu Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin birimlerinin görevlerini ve personelin görevlerini belirlemek; faaliyetlerle ilgili gerekli dokümanları onaylamak/imzalamak, uygulamaya koymak ve bu dokümanların gerekli birimlere dağıtılmasını sağlamak.
e) Üniversitenin fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, araştırma merkezleri, koordinatörlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan, Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili iş birliğini geliştirmek ve koordinasyonunu sağlamak.
f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu onayından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak; projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak, uluslararası kuruluşlarla ve/veya yetkili kişilerle iş birlikleri geliştirmek.
g) Faaliyetlerin başarıyla ve Merkezin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.
ğ) Merkeze gelen istek ve şikâyetleri, proje geliştirme faaliyetleri doğrultusunda değerlendirmek ve analiz etmek; gerekli görülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak, takibini gerçekleştirmek.
h) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Mütevelli Heyet Başkanına sunmak.
ı) Merkezi temsil etmek.
i) İlgili mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Rektör, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Müdür, Mütevelli Heyet Başkanının görevlendireceği üç üye ve Rektörün görevlendireceği bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve iki başkan yardımcısı seçilir. Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üst üste üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri aynı usul ile görevden alınır.
(2) Yönetim Kurulu, yılda en az üç kez, üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin davetiyle, salt çoğunluk sağlanarak olağanüstü toplanabilir. Tüm kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler ve benzeri programlar hazırlatmak, araştırma konularında yayınlar yapılmasını sağlamak, bu etkinlikler sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri dokümanlarla ilgili esasları belirlemek.
c) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak, bunların faaliyet konularını belirlemek ve denetimlerini yapmak.
ç) Merkezin amaçlarına uygun programlarda, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile Üniversite birimleri ve kişilerle yapılacak müşterek çalışma veya görevlendirmelere yönelik esasları tespit etmek.
d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.
e) Program ve önerileri değerlendirmek, gerekli kararları almak.
f) Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını altı aylık periyotlar halinde Mütevelli Heyeti Başkanına sunmak.
g) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından en fazla 7 üye olmak üzere görevlendirilir. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevlerinden alınır.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için değerlendirmeler yapmak, raporlar hazırlamak.
b) Araştırma, geliştirme, ölçüm, test, prototip üretimleri, sürekli eğitim faaliyetleri ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli bildirimlerde bulunmak.
ç) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini sunmak.
(3) Danışma Kurulu üyeleri, her yılın Ağustos ayının ilk haftasının son iş gününün mesai saati bitimine kadar, kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Müdüre teslim eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 –
(1) 27/9/2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.