İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 08.01.2017 Resmî Gazete Sayısı: 29942

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çocuk: Merkezin faaliyetleri kapsamında birlikte etkinlik yapılması planlanan yedi yaşından gün almış ve on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5
– (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocukların üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak, böylece bilimin, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına ve bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak.
b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin çağımızın çok yönlü insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.
c) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulama ortamları yaratarak, çocukların etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak, herhangi bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak.
ç) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında rehber olmak.
d) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak.
e) Okul öncesi ve ilköğretimde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmak.
f) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.
g) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.
ğ) Çocuklarda bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile üniversite kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
h) Çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin üniversite ortamında yeni eğitim modellerini tanımalarını sağlamak.
ı) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların, diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak, eğitim-öğretim sürecini destekleyecek yazılı ve elektronik yayınlar hazırlamak.
i) Üniversite imkânlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamak, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.
j) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.
k) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak akademisyenlerin bilimsel uygulama ve araştırma yapmasına imkân sağlamak.
l) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirilmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.
m) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygulamaları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel yöntemler geliştirilmesine katkı sunmak.
n) Bilim, kültür ve sanatı birbirleriyle etkileştirerek farklı deneyimler oluşturmak.
o) Bilim, kültür ve sanattaki yenilikleri ve birikimleri, eğitim-öğretim müfredatlarıyla ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak.
ö) Merkezin programlarına katılan çocuk ve katılımcılara katılım belgesi vermek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 7
– (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, bir müdür yardımcısı Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet süresinin altı ayı geçmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8
– (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9
– (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur.  Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
(2) Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.
c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü ve katılıma ilişkin diğer esasları belirlemek.
d) Merkezin araştırma imkânlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
e) Merkezin çalışmalarının yürütülmesine yönelik komisyon ve birimler oluşturmak,  koordinatörler belirlemek ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
f) Müdürce önerilen diğer hususları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10
– (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaç ve çalışmaları ile ilgili ve uzmanlıkları olan, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve kişiler arasından üç yıl süre için Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11
– (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13
– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.