İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ /EKLEME 13.09.2022

Resmî Gazete Tarihi: 29.08.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31938

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile Pilotaj bölümü hariç olmak üzere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile Pilotaj bölümü hariç olmak üzere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Eşdeğer ders: Öğrencinin sorumlu olduğu eğitim-öğretim programındaki ders ile içeriği ve öğrenme kazanımlarının aynı olduğu birim yönetim kurulu tarafından tespit edilen dersi,
c) İlgili Kurul: KTO-Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını,
ç) İlgili Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
d) KTO: Konya Ticaret Odasını,
e) Mütevelli Heyet: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Pasif öğrenci: Süresi içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenciyi,
g) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler
İlk kayıt

MADDE 4- (1) Üniversitede bir programa kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 (3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirmeleri kaydıyla kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
Yabancı dil yeterlilik
MADDE 5- (1) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlere kayıt yaptıran tüm öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin yeterli olup olmadığı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından her akademik yılın başında yapılan yabancı dil yeterlilik-düzey belirleme sınavı ile tespit edilir.
(2) Yeterlilik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlar.
Yatay geçiş
MADDE 6- (1) Üniversite programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulunun belirlediği mevzuat usul ve esasları dikkate alınarak yapılır.
(2) Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.
(3) Yatay geçiş yapan öğrenci daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden ilgili Yönetim Kurulu kararı ile eşdeğer olarak sayılanlardan muaf tutulur ve bu derslerden alınan notlar eşdeğer olarak kabul edilen derslere işlenerek transkriptinde gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasına dâhil edilir.
Dikey geçiş
MADDE 7- (1) Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) DGS ile yerleşen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olarak kabul edilenler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları lisans derslerine, ön lisansta almış olduğu ilgili dersin harf notu verilir. Dikey geçişle gelen öğrencinin lisans ağırlıklı not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Değişim programlarına katılan öğrenciler
MADDE 8- (1) Yurt içinde veya yurt dışında ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında Üniversite tarafından bir veya iki dönem süresince anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.
(2) Değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların notları ve AKTS kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Üniversitemiz öğrencisi olup değişim programına katılan öğrenciler, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
Özel öğrenciler
MADDE 9- (1) Özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder.
(2) Özel öğrenci başvuruları ilgili Yönetim Kurulu görüşü ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler.
(3) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların AKTS kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(4) Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:
a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.
b) Öğrencinin maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.
(5) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.
(6) Özel öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim

MADDE 10- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır.
(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.
(3) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken ders, ön şart dersidir. Ön şart dersleri, ilgili akademik birimlerin kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Öğrenim süresi
MADDE 11- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Azami öğrenim süreleri ile ilgili 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki usul ve esaslar uygulanır.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12- (1) Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir, ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi de açılabilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
Normal ve azami öğrenci iş yükü
MADDE 13- (1) Düzensiz öğrenci; bulunduğu dönemin dışındaki yarıyıllardan ders alan öğrencidir.
(2) Dönemlik programlardaki öğrencilerin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS kredi; yıllık programlardaki öğrencilerin bir yıldaki normal iş yükü 60 AKTS kredidir. Düzensiz öğrenciler için azamî iş yükü ise, derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla olarak dönemlik programlarda bir dersi geçmemek üzere en çok 6 AKTS kredi; yıllık programlarda iki dersi geçmemek kaydı ile en çok 12 AKTS kredidir.
(3) Genel not ortalamaları 2,50 veya daha yukarıda olan ve en az ikinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, başarısız dersi olup olmadığına bakılmaksızın dönemlik programlarda 2 dersi geçmemek üzere en çok 12 AKTS kredi, yıllık programlarda 4 dersi geçmemek üzere en çok 24 AKTS kredi; genel not ortalamaları 3,00 veya daha yukarıda olan ve en az ikinci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, tüm dersleri almış ve başarmış olmaları koşulu ile dönemlik programlarda 3 dersi geçmemek üzere toplam 15 AKTS kredi, yıllık programlarda 6 dersi geçmemek üzere en çok 30 AKTS kredi değerince bulundukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.
(4) Öğrencilerin dönemlik/yıllık iş yükleri Senato kararı ile düzenlenebilir.
(5) Final sınavı sonucunda, bulunduğu güz veya bahar yarıyılı derslerinden FF, D, FX, U, C-, D+ notlarını alarak bu derslerden başarısız olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür.
(6) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıkarılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.
(7) Ön lisans programlarında birinci yılın birinci dönemi, lisans programlarında birinci ve ikinci yılın müfredatından başarısız ve hiç almadığı dersi olmayan öğrenciler son yıl ve normal öğrenim süresini aşan yıllarda sınırsız kredi kullanma hakkından yararlanabilirler.
Kayıt yenileme, ders ekleme, silme işlemleri
MADDE 14- (Değişik:RG-12/9/2022-31951)
(1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik programlarda her dönem başında, yıllık programlarda öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin kayıt yenilemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamı yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin dönem veya yıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.
(2) Mazeretleri Rektörlükçe uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.
(3) Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.
(4) Öğrenciler ders ekle-sil tarihlerinde yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.
(5) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.
Ücretler
MADDE 15- (1) Üniversitede muhtelif programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık öğrenim ücreti, burslar ve diğer ücretler ile ücretlerin nasıl tahsil edileceği Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır.
(2) Özel öğrenciler ile çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrenciler aldıkları derslerin AKTS kredisi dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.
(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretlerin iadesine ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de ödemekle yükümlü oldukları dönem veya yıllık öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
(5) Kayıtlı olduğu öğretim programını, normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler uzattıkları dönem veya yıl için öğrenim ücreti doğrultusunda, dönem ya da yıllık olarak ders yükü kredisine kadar; Ücret = (dönemlik veya yıllık) öğrenim ücreti/(dönemlik veya yıllık) ders yükü AKTS kredisi x alınan AKTS kredisi; ders yükü kredisinden fazla dersi olanlardan ise dönemlik ya da yıllık öğrenim ücreti tahsil edilir.
Ders programları
MADDE 16- (1) Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin AKTS değerleri ve programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarınca karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur.
Derslerden muafiyet
MADDE 17- (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam ederek derslerden geçer not alan öğrenciler, yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan eşdeğer derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıklarına, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılın/dönemin en geç ders ekle-sil süresinin sonuna kadar başvururlar. Derslerden muafiyet kararı, ilgili Yönetim Kurulu tarafından verilir.
(2) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 18- (1) Öğrenciler ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.
(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi/öğretim görevlisi tarafından FX notuna dönüştürülür.
(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası, sağlık dâhil olmak üzere belgeli ve belgesiz diğer mazeretler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez.
(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerinde ilgili öğrenciler izinli sayılır. Ancak uygulamalı derslerde program yeterlilikleri için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
(5) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili dersin sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.
Akademik Danışman, Sektör Danışmanı
MADDE 19- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye bölüm/program başkanlığı tarafından öğretim üyeleri/öğretim görevlileri ile doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri arasından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin Üniversiteye girişinden öğrenciliği sona erene kadar geçen süre içinde; ilgili yönetmeliklerde belirlenen kurallar çerçevesinde ders kaydı/kayıt yenileme işlemleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yardımcı olur.
(3) Rektörlük tarafından belirlenen programlarda birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim gördüğü alan ile ilişkili bir sektör danışmanı belirlenir. Bu danışman, aynı zamanda o öğrenci için belirlenen akademik danışman ile ortak çalışır. Bu kapsamda öğrenci eğitim hayatı boyunca akademik danışmanın koordinasyonunda sektör danışmanı ile bir araya gelir.
(4) Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar
Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 20- (1) Üniversitenin dönemlik programlarında her dönem en az bir ara sınav ve bir final sınavı; yıllık programlarında bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır.
(2) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavına girmeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem/yıl sonlarında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.
(3) Başarı notu, dönem/yıl başında belirlenen en az bir ara sınav, ödev, öğrencinin dersteki performansı, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan alınan notların ağırlıklı ortalamasının en az %30’u ve final sınavının en çok %70’i alınarak hesaplanır.
(4) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kâğıdı, ödev, proje, tasarım, laboratuvar ve staj raporu gibi evraklar ile yapıtlar/vasıtalar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak iki yıl süreyle saklanır.
(5) Kendi yerine sınava başkasını soktuğu, başkasının yerine sınava girdiği, kopya çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çektiği iddiasıyla haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma başlatılan öğrencilerin ilgili sınav notu sıfır olarak, yıl/dönem sonu oluşacak harf notu I harf notu olarak girilir. Disiplin soruşturması sonucunda öğrencilerin sınavlarda soruşturmaya konu olan eylemleri gerçekleştirdiklerine karar verilmesi halinde ilgili öğrencilerin I harf notu FF harf notuna dönüştürülür. Öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır. Disiplin soruşturması sonucunda öğrenciye herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde öğrencinin sınav notu ve oluşan harf notu not giriş sistemine girilir.
Not yükseltme sınavı
MADDE 21- (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4,00 üzerinden 2,00’den az olduğu için mezun olamayan ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri derslerden not yükseltme sınavı hakkı verilir. Not yükseltme sınavına girecek olan öğrenciler ilgili dersin final sınavı öncesinde not yükseltme sınavına başvuru yaparlar. Not yükseltme sınavı final sınavı ile birlikte yapılır. Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başvurmaları halinde başarısız oldukları derslerden her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler. Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi %100’dür.
(2) Not yükseltme sınavına en erken dönemlik lisans programlarında 5. dönemin, yıllık lisans programlarında 3. yılın; ön lisans programlarında ise 3. dönemin final sınavlarına girilebilir. Not yükseltme sınavına girecek olan öğrenciler ilgili dersin final sınavı öncesinde not yükseltme sınavına başvuru yaparlar. Not yükseltme sınavına girilebilecek olan dersler lisans programlarında 5; ön lisans programlarında 3. döneme kadar olan C- ve D+ notları ile başarılı bir şekilde geçilmiş dersleri kapsar. Not yükseltme sınavından alınan notun harf notuna etkisi %100’dür.
(3) Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf notundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz. Yüksek olan not geçerlidir.
Mazeret sınavı
MADDE 22- (1) Ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
(2) Final sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşıdığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı ilgili yönetim kurulu tarafından verilebilir.
(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu yataklı tedavi kurumlarından belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.
Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı
MADDE 23- (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde mezuniyet ek sınav hakkı tanınır.
(2) Mezuniyet ek sınavları neticesinde bir dersten başarısız olan öğrencilere ayrıca mezuniyet tek ders sınav hakkı verilir.
(3) Müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav ya da tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.
(4) Mezuniyet ek sınav ve tek ders sınav hakkı elde eden öğrenciler ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmaksızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.
(5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Notlar
MADDE 24- (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri kullanılarak ya da Senato tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme esas alınarak harf notu takdir edilir:
a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:
Puan Aralığı           Harf Notu                Katsayı
90-100                          A                           4,0
85 - 89                          A-                          3,7
80 - 84                          B+                         3,3
75 - 79                          B                            3,0
70 - 74                          B-                          2,7
65 - 69                          C+                         2,3
60 - 64                          C                            2,0
55 - 59                          C-                          1,7
50 - 54                          D+                         1,3
40 - 49                          D                           1,0
0 - 39                            FF                          0,0
b) Diğer harf notları şunlardır:
1) FG: Sınava Girmedi.
2) FX: Devamsız.
3) I: Eksik.
4) S: Yeterli.
5) U: Yetersiz.
6) T: Transfer.
7) P: Devam Eden.
8) M: Muaf.
(2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
(3) Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Ancak öğrencilerin ön lisans programlarının 3. ve 4. dönemlerinde, lisans programlarının ise; dönemlik programlarda 7. ve 8. dönemlerinde, yıllık programlarda ise 4. yılında C- ve D+ notlarından başarılı olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması yeterlidir.
(4) Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da dersleri açıldığı ilk dönemde veya yılda tekrar almak zorundadır.
(5) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kaynaklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bulunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.
(6) S notu, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olan öğrencilere; T notu, Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş derslerden geldiği üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları ortalama hesaplarına katılmaz.
(7) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.
(8) U notu birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
(9) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.
(10) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.
(11) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
Notlarda maddî hata
MADDE 25- (1) Maddî hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması halleridir.
(2) Sınav kâğıdında maddi hata olduğunu düşünen öğrenci bir dilekçe ile veya belgegeçerle notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe müracaat eder. Maddî hata olup olmadığına ilişkin inceleme, kurulan maddî hata komisyonu tarafından yapılır. Maddî hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma, Belgeler ve Kayıt Sildirme
Diploma ve belgeler

MADDE 26- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredisi; lisans programında en az 240 AKTS kredisi değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.
(2) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.
(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(4) Diplomalar fakülte dekanı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.
(5) Lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan ancak lisans programını tamamlayamayanlara 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.
(6) Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, yüksekokulu, meslek yüksekokulu ile tamamladığı programın adı belirtilir.
(7) Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen yan dal sertifikasında ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul belirtilir.
(8) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.
(9) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.
(10) Diploma ve geçici mezuniyet belgesinin kaybı halinde Basın İlan Kurumu tarafından kabul edilen bir gazetede kayıp ilanının verilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma ve geçici mezuniyet belgesi verilir.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 27- (1) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
 (2) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar dahi onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.
Kayıt sildirme
MADDE 28- (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğrenim ücretinin iadesi esasları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt dondurma

MADDE 29- (1) Öğrenciler, mazeretlerini belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.
(2) Öğrenciler, kayıt dondurmak için en geç derslerin başlamasını takip eden bir ay içinde talepte bulunabilirler. Bu talebi ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu değerlendirir.
(3) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, ön lisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde durumun belgelendirilmesi koşulu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler bir defaya mahsus uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(4) Üniversite, kayıt donduran öğrenciden izinli olunan süreye ait Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini, öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem veya yıla mahsup edilmek üzere talep eder.
(5) Kayıt donduran öğrenciler, akademik izin süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30- (1) 5/4/2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.