İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 18.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28357
 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TÖMER): KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5
– (1) Merkezin amacı; yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6
– (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkçeyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek,
b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,
c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,
ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
f) Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,
g) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
ğ) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak,
h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,
ı) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
i) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak,
j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri, Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8
– (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Her hangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9
– (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,
g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim kurulu
MADDE 10
– (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Fakülte Dekanları, Müdür ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11
– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma kurulu
MADDE 12
– (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13
– (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 14
– (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16
– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.