İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 25.12.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28508
 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5
– (1) Merkezin amacı; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde refah ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu kesimi ve iş dünyasının işbirliğini geliştirerek, tarafların liderlik, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında bilgi birikimlerini artırmak; yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmelerine yardımcı olacak mekanizmalar kurmak veya kurdurmak; organizasyonlar düzenlemek, eğitim, rehberlik, koçluk ve danışmanlık hizmetleri sunmak; kuluçka merkezi oluşturmak; araştırma çalışmaları yapmak, raporlar ve strateji belgeleri hazırlamak ve bunları yayınlamak; iş dünyası temsilcileri ve bireylerde liderlik, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik vasıflarının geliştirilmesi ve bu yönde yeteneklerinin zenginleştirilmesine yönelik Üniversite içinde ve dışında faaliyetler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6
– (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli liderlerin ve girişimcilerin yetiştirilebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve diğer kişilerin liderlik, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik vasıflarının artırılması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
b) Çağdaş gelişmeler, uygulamalar ve bilimsel yöntemler ışığında eğitim, uygulama, bilimsel araştırma yapma olanağı sunmak ve bu yolla kurumsal ölçekte liderlik ve yönetsel kapasiteler ile girişimcilik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak.
c) Yönetim, liderlik, karar verme, güdüleme, örgütsel değişimin yönetimi, hızlı değişim dönemlerinde karar verme ve liderlik, toplam kalite, takım çalışması yapma, yenilikçilik ve girişimcilik ve benzeri konularda yaşanan güncel gelişmeleri kuramsal olarak ve uygulama açısından inceleyerek, bireysel ve kurumsal liderliği ve girişimciliği geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirmek.
ç) Liderlik ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, koçluk, danışmanlık ve veri sağlamak.
d) Liderlik, koçluk, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sertifika programları, araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara katılmak.
e) Yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin oluşmasında destekleyici ve bunların hayata geçirilmesinde öncü görevi görmek.
f) Girişimcilere; liderlik, yönetişim, koçluk, yenilikçilik, girişimcilik, iş fikri, pazar araştırması, fizibilite etütleri, teknik analizler, ürün tasarımı, araştırma ve geliştirme (AR-GE) ve mühendislik desteklerinin sağlandığı bir kuluçka merkezi görevini icra etmek.
g) Kamu ve özel kesimdeki üst ve orta düzey yöneticilerle potansiyel lider adaylarına ve potansiyel girişimcilere ulaşarak gerekli koçluk, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek.
ğ) Hali hazırda başlamış veya uygulanmakta olan yenilikçi projelere ilişkin iş kapasitesi geliştirme, teknik, ekonomik, finansal açıdan değerlendirerek gerekli danışmanlık desteğini sağlamak.
h) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim üyelerini hedef alan liderlik ve girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak, sertifika programlarını tek başına veya diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak.
ı) Yurtdışı ülkelerdeki ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin, iş adamı, bürokrat ve yöneticilerle bir araya gelecekleri liderlik, koçluk ve yönetişim çalıştayları ve yaz okulları düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek vermek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını sağlamak.
i) Uluslararası düzeyde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek liderlik, koçluk, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında tek başına veya ortak eğitimler düzenlemek.
j) Konya ili, çevre iller ve çeşitli ülkelerdeki kaynak, üretim, girişim potansiyelini analiz ederek hedef bölgelerde bir yenilikçilik ve girişimcilik kültürü oluşturmak ve girişimcilik hakkında toplumu bilinçlendirerek girişimciliği özendirmek, böylece istihdamı arttırarak toplumsal barışa katkıda bulunmak, parlak iş fikirlerini ortaya çıkarmak adına yarışmalar düzenlemek, iş fikirlerini alabilecek ve değerlendirecek mekanizmalar ve internet portalı oluşturmak.
k) Ulusal, uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve liderlik ile ilgili seminer, kongre veya konferans düzenlemek; liderlik, yenilikçilik ve girişimcilikle ilgili düzenlenen eğitimlere, seminerlere, konferanslara, kongrelere ve yarışmalara öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımının sağlanmasını teşvik etmek.
l) Mesleki yatırımcılık ve risk sermayesi gibi kavramların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sermayedarlara mevcut potansiyel hakkında bilgilendirme yapmak, Konya bölgesindeki mesleki yatırımcıları ve risk sermayedarlarını bir araya getirecek ve beraber yatırım yapabilecekleri toplantılar ve mekanizmalar organize etmek.
m) Uluslararası düzeyde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek liderlik, koçluk, yönetişim, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında ortak etkinlikler düzenlemek veya bu kurumlar ile işbirliği içinde tek başına veya müştereken projelere katılmak, projeler hazırlamak ve yürütmek.
n) Başarılı liderlerin, girişimcilerin ve iş modellerinin örnek alınması ve potansiyel lider ve girişimcilere rehber olması amacıyla çeşitli platformlarda bunların bir araya gelmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Birimleri, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8
– (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri ile gerekli görüldüğü takdirde Üniversite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.
(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(3) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
(4) Müdür görev başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi yerine vekalet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.
(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9
– (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek, yürütmek.
d) Faaliyet raporları hazırlamak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10
– (1) Yönetim Kurulu; Müdürün ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları veya istekleri halinde Üniversite dışından, liderlik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapar.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11
– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün çağrısı üzerine her altı ayda bir olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12
– (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından, liderlik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Rektör tarafından en az bir yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.
(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Merkez birimleri ve görevleri
MADDE 13
– (1) Merkez bünyesinde aşağıdaki birimler faaliyet gösterir:
a) Liderlik ve Yönetişim Birimi.
b) Girişimcilik ve Yenilikçilik Birimi.
c) Değişim Yönetimi Birimi.
(2) Birimler Merkezin amaçları doğrultusunda kendi alanlarına ilişkin faaliyetleri yürütürler. Birimlerin faaliyetleri Müdür tarafından belirlenen birim yöneticileri tarafından yürütülür.

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14
– (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak Müdür tarafından oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup temsilcileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörlerden Müdür tarafından seçilir ve en az bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15
– (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16
– (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18
– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.