İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (EKLEME 27.12.2023)

Resmî Gazete Tarihi: 05.11.2023 Resmî Gazete Sayısı: 32360

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitimle ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,
d) Bologna süreci: Tüm Avrupa’da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı meydana getirmek amacıyla oluşturulmuş bir programı,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması, proje dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
g) Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün Başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen en az üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) Etik kurul: KTO-Karatay Üniversitesinin ilgili etik kurullarını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Jüri: Tez savunma sınavı jürisini,
k) KAR-DİL: KTO-Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
l) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarındaki eğitim-öğretimi,
m) Müdür: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,
n) Mütevelli Heyeti: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Program: Enstitüde eğitim programı bulunan yüksek lisans ya da doktora programını,
r) Proje: Tezsiz yüksek lisans dönem projesini,
s) Rektör: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ş) Savunma sınavı: Tez savunma sınavını,
t) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
u) Seminer: Lisansüstü eğitim ders döneminde öğrencinin hazırladığı teze yönelik bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
ü) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
v) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
y) Yabancı dil sınavı: YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Lisansüstü program açılması
MADDE 4- (1) Lisansüstü programlar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) YÖK tarafından belirlenen alanlarda ve ilkeler çerçevesinde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim-öğretim programları da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.
(3) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
Kontenjanların belirlenmesi
MADDE 5- (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü programlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihi Enstitü tarafından Enstitü internet sitesinde ilan edilir.
İlan ve başvuru
MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara başvurular akademik takvimde belirtilen süre içinde ve ilanda istenilen belgelerle çevrimiçi olarak yapılır.
(2) Belirlenen tarihlerde, istenilen belgeleri eksik olan, başvuru süresi içinde başvurmayan veya Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.
(3) İlanda, mülakat ve/veya yazılı sınav yapılacağı belirtilen lisansüstü programlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başvuruları incelemek, değerlendirmek ve mülakat ve/veya yazılı sınavını yapmak üzere en az üç asıl ve bir yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyonun kabul ya da ret kararları, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans/doktora programlarına; lisans/yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, ALES ve mülakat ve/veya yazılı sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ayrıca, doktora programlarına öğrenci kabulünde YDS/YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusu Senato tarafından kararlaştırılır.
(2) Adayların, yüksek lisans ve doktora programlarına kabulü için, ALES puanının etki oranı %50’den az olmamak koşuluyla programlara öğrenci kabul koşulları anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Bu koşullar öğrenci alımı ilanında belirtilir.
(3) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar YÖK’ün ön gördüğü esaslar çerçevesinde dönüşüm yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.
(4) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin yurt dışından alınmış diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.
(5) Eğitim dili Türkçe olan tezli/tezsiz yüksek lisans programları için; Enstitü, Senato kararı ile YÖK tarafından kabul edilen ve/veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavları veya eşdeğeri kabul edilen dil belgesi şartı isteyebilir.
(6) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili programın eğitim dilinde YÖK tarafından kabul edilen ve/veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavları veya eşdeğeri kabul edilen dil belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
Kesin kayıt
MADDE 8- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim hakkını kazanan adayların listeleri, Enstitü internet sitesinde ilân edilir. Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen yazılı belgeler ile belirtilen süre içerisinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.
(2) Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen veya noter vekâleti ile yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan, Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.
(3) Asıl listeden kabul edilen adayların kesin kayıt işlemleri sonunda kontenjanlarda açık olması durumunda, yedek listeden sıra ile kayıt alınır. Yedek listeden kayda hak kazanan adaylar, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığı ile müracaat ederek kayıt yaptırabilirler.
(4) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Programların ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrencilerin yapacakları ödemelere ilişkin bilgiler Enstitü internet sitesinde ilan edilir.
Yurt dışından gelen öğrenci kabulü
MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabulüne ilişkin koşullar Senato tarafından belirlenir ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir.
(2) Senato tarafından belirlenen seviyede Türkçe dil bilgisi seviyesini gösterir belgesi olmayan veya KAR-DİL’de yapılacak Türkçe yeterlik sınavından başarısız olan uluslararası öğrenci adaylardan, Senato tarafından belirlenen seviyede Türkçe dil belgesini bir yıl içerisinde getirmesi istenir. Bu süre sonunda KAR-DİL’den veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen kurum ve kuruluşlardan Türkçe dil belgesini getirmeyenlerin program ile ilişiği kesilir. Burada geçirilen süre azami süre hesabına katılmaz.
Özel öğrenci
MADDE 10- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
(2) Bu statüdeki öğrencilerden alınacak ücret Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11- (1) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle yatay geçiş için başvuran öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara kabul edilebilir.
(2) Başka bir lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul için başvuran öğrencilerin, önceki programlarında en az bir yarıyıl ders almış olması, almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış bulunması gerekir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde 7 nci maddede öngörülen koşullara sahip olmak gerekir.
(5) Enstitüye tez aşamasında yatay geçiş başvurusu yapan öğrenci gelmiş olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı dersleri tamamlasa dahi seminer dersini yeniden almak zorundadır. Doktora yeterlik döneminde yapılan yatay geçişlerde, yeterlik sınavından başarılı olunsa dahi öğrenci yeniden anabilim/anasanat dalı başkanlığının yapacağı yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadır.
(6) Doktora tez döneminde yapılan yatay geçişlerde, yeterlik, tez önerisi veya tez izleme komitesi sınavlarından başarılı olunsa dahi öğrenci yeniden anabilim/anasanat dalı başkanlığının yapacağı yeterlik ve tez önerisi sınavından başarılı olmak zorundadır.
(7) Yatay geçişler için ayrıca bir kontenjan belirlenmez.
Kayıt yenileme
MADDE 12- (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödeyerek, Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde her dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki dersleri alamazlar, seminer, proje, tez önerisi veremezler, yeterlik ve tez çalışması yapamazlar. Kayıt yenilenmeden geçirilen süre, öğrencinin azami öğrenim süresine dahildir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından (askerlik tecili, öğrenci belgesi, kayıt dondurma ve benzeri) yararlanamazlar.
(3) Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencisinin öğrenim süresi içerisinde alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alınabilir.
Kayıt dondurma
MADDE 13- (1) Hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı resmî görevlendirme ve benzeri nedenlerden dolayı eğitim-öğretime devam edemeyen öğrencilerin, mazeretlerini gösteren belgelerle akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.
(2) Öğrencilerin kaydı her defasında en fazla bir dönem olmak üzere toplam iki yarıyıla kadar Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir.
(3) Birinci fıkrada yer alan mazeretlerden, hastalık ve doğumların sağlık raporu ile doğal afetler ve benzeri durumların ise yerel mülki idari amirinin gerekçeli resmî yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun, üniversite hastanelerinden veya resmî/özel yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.
(4) Kayıt donduran öğrencinin kayıt dondurduğu döneme ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen orandaki öğrenim ücretinin bir sonraki döneme mahsup edilmek üzere ödenmiş olması gerekir. Bir sonraki dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciye izinli dönemde ödemiş olduğu ücret için iade ve mahsup işlemi yapılmaz.
Ders açma, ders seçimi, ders ekleme-bırakma ve danışman atanması
MADDE 14- (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir ve lisansüstü dersler AKTS kredisi üzerinden belirlenir.
(2) Lisansüstü programlar için ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşan eğitim-öğretim planı hazırlanır.
(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlar ve uluslararası değişim programları öğrencileri için verilen dersler hariç olmak üzere lisansüstü programların eğitim dili Türkçedir.
(4) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen her öğrenciye ilk kayıttan sonra en geç ilk dönem sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman, öğrencinin öğrenim süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle yükümlüdür. Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem alacakları dersleri danışman onayıyla seçerler. Ders kaydı, danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.
(5) Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanı ve danışmanın gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir başka yükseköğretim kurumunda verilmekte olan dersleri de alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla ilgili alanla ilişkili lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilebilir.
(6) Öğrenciler, lisansüstü eğitim-öğretim sırasında, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Öğrencinin yüksek lisans programında bu konuları içeren bir ders alması durumunda, dersi aldığını belgelemek şartıyla doktora programında bu içerikte bir ders alması zorunlu değildir.
Muafiyet işlemleri
MADDE 15- (1) Öğrencilerin; özel öğrenci statüsünde, ulusal ve uluslararası değişim programlarında ya da herhangi bir lisansüstü programda aldıkları derslerin intibakları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.
(2) Muafiyet işlemleri, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Alt veya üst programlardan alınan dersler, mevcut program dersleri yerine sayılamaz.
(3) Lisansüstü programlara ilişkin yapılacak ders saydırma işlemlerinde aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programın derslerinden muaf edilebilir.
b) Bir öğrenci muafiyet işlemlerinin ardından her koşulda seminer dersini almak zorundadır.
c) Muafiyet verilen derslere, intibakı istenilen dersin bu Yönetmelikteki harf notu karşılığı verilir.
(4) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile programa intibak ettirilir. Öğrenci geçiş yaptığı lisansüstü programın aktif müfredatından ve alınması gereken ders sayısından sorumludur. Yatay geçiş yapan öğrenciye, geldiği yükseköğretim kurumunda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar için bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye en fazla dört ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şekilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve genel ağırlıklı not ortalama hesaplamalarına katılmaz. Bilimsel hazırlık dersleri, yüksek lisans programlarında lisans programlarından, doktora programlarında ise lisans veya yüksek lisans programlarından dönem içinde açılan derslerden oluşur. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dönemlik dersler de alabilir. Ancak, bir dönemde alınabilecek bilimsel hazırlık ve dönemlik derslerin toplamı tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla dört ders, tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla beş ders olabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında; derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programında aldığı derslerin ücreti yanı sıra lisansüstü programa yönelik dönemlik derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Derslere devam, sınavlar ve başarı koşulları ve mazeret sınavları
MADDE 17- (1) Öğrencilerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğrencilerin durumu, sınavlardan önce ilgili öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilir. Kayıtlı oldukları herhangi bir derste devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin notları, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.
(2) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez.
(3) Sınavlar; ara sınav, final/bütünleme ve mazeret sınavı olmak üzere üç türdür.
(4) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(5) Geçerli mazereti olan öğrenci; ara sınav yerine yarıyıl içinde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tarihi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir.
(6) Sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak öğrenci otomasyon sistemine ve Bologna formuna dönem başında işlenir. İlgili öğretim üyesi tarafından duyurulur.
(7) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvar raporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri uygulamaların başarı notuna etkisi ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir.
a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:
Puan Aralığı       Verilen Not           Katsayı
     90-100                 A                       4,0
     85-89                   A-                      3,7
     80-84                   B+                     3,3
     75-79                   B                       3,0
     70-74                   B-                      2,7
     65-69                   C+                     2,3
     60-64                   C                       2,0
     55-59                   C-                      1,7
     50-54                   D+                     1,3
     40-49                   D                       1,0
     0-39                     FF                     0
b) Diğer harf notları şunlardır:
FG : Sınava Girmedi.
FX : Devamsız.
S : Yeterli.
U : Yetersiz.
P : Devam Eden.
M : Muaf.
(8) S notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir.
(9) P notu; tez çalışmalarının başarı ile sürdürülmesi halinde verilir.
(10) U notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olunması halinde verilir.
(11) S, P ve U notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.
(12) Öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50; doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması gerekir.
(13) Geçme notu yüksek lisans programlarında B-, doktora programlarında B’dir. Ancak öğrencinin ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2,50; doktorada en az 3,00 olduğu takdirde yüksek lisansta C+, doktorada B- notları şartlı geçer notlardır.
(14) Öğretim üyesi notları açıkladıktan sonra notlandırmaya esas olan sınav kâğıdını, ödev, proje ve benzeri evrak ve dokümanı Enstitüye teslim eder.
(15) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavına girmeyen öğrenciler, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.
Not ortalaması
MADDE 18- (1) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin harf notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasıyla bulunur. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin kaydolduğu bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ağırlıklı ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren o ana kadar aldığı derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalamasıdır.
Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi
MADDE 19- (1) Maddi hata gerekçesiyle sınav sonuçlarına itiraz eden öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yapılan yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen maddi hata Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile düzeltilir. Verilen karar Enstitü tarafından öğrenciye bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.
Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 20- (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.
c) İlgili programlarda belirlenen sürelerde öğrenimini tamamlamamış olmak.
ç) Doktora yeterlik sınavında üst üste iki kez başarısız olmak.
d) Doktora tez önerisi savunmasında üst üste iki kez başarısız olmak.
e) Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) sınavında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak.
f) Tezli yüksek lisans tez savunma sınavında ikinci kez başarısız olmak.
g) Bilimsel hazırlık derslerinde iki dönemde başarılı olunmaması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programları
Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Öğrenci kabulü
MADDE 22- (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul esasları şunlardır:
a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde Enstitüye başvurmak gerekir.
b) Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, ALES ve mülakat ve/veya yazılı bilim sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabulü yapılır.
c) İngilizce tezli programlara öğrenci kabulünde YDS/YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanları Senato tarafından artırılabilir.
(2) Adayların başvurduğu programın puan türünde, en az 55,00 ALES ve YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav puanına sahip olmaları gerekir.
(3) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar YÖK’ün ön gördüğü esaslar çerçevesinde dönüşüm yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.
(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla programlara öğrenci kabul koşulları anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu oranlar öğrenci alımı ilanında açıkça belirtilir.
(5) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin yurt dışından alınmış diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalıdır.
(6) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan bir programa başvuran adaylar, mülakat ve/veya yazılı bilim sınavına alınması durumunda eğitim verilen yabancı dilde sınava alınırlar.
(7) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, tercih sırasıyla; ALES puanı ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır.
Ders yükü
MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler her dönem akademik takvimde öngörülen süre içerisinde öğrenim ücretlerini ödeyerek Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci ise o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve pasif öğrenci olarak işlenir. İlgili yarıyıldaki ders ve yüksek lisans tez savunma sınavı çalışmasını yürütemez.
Süre
MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans ders dönemi, intibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak üzere, iki yarıyıldan az olamaz. Aynı şekilde yüksek lisans tez çalışması süreci de iki yarıyıldan az olamaz.
Tez danışmanı atanması ve tez konusu seçimi
MADDE 25- (1) Tez danışmanı, doktoralı öğretim üyeleri arasından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Atama işlemi Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görürse tez aşamasında öğrencinin danışmanının değiştirilmesini, değişiklik gerekçesi ve atanacak yeni danışman önerisiyle birlikte Enstitü Yönetim Kuruluna teklif eder. Tez danışmanı teklifi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(2) Öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu en geç tez çalışması aldığı ilk dönemin sonuna kadar araştırma önerisi şeklinde Enstitüye önermek zorundadır. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(3) Derslerini ve seminerini tamamlamış olan öğrenci, danışmanıyla birlikte belirlediği tez önerisini anabilim/anasanat dalı başkanı onayı ile Enstitüye teslim eder. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez konu değişiklikleri de aynı şekilde yapılır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26- (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için, Üniversite adresli, yüksek lisans eğitimi süresince, bilim alanıyla ilgili Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında detayları verilen ‘Yayın/Atıflar ve Patentler’ başlıklı faaliyetlerden en az birini yerine getirmiş olması gerekir.
b) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, Enstitü tarafından hazırlanan yazım kurallarına uygun biçimde ve o programın eğitim-öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
c) Tamamlanan tezli yüksek lisans tezi veya düzeltme verilen tezlerde ise düzeltilmiş olan tez, öğrenci tarafından danışmana sunulur. Danışmanın, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporu Enstitüye teslim edilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir tarihte toplanarak öğrenciyi savunmaya alır.
ç) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl, yine en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
d) Tezin, yabancı dillerden birinde yazılması durumunda jüri üyelerinin 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması gerekir.
e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar.
f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Jüri başkanı sınav tutanağı ve ilgili diğer evrakları tez savunmasını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye teslim eder. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tutanakta belirtir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
g) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltilen tezi aynı jüri önünde en geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
ğ) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
h) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belgeyle birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Enstitüye başvurur. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazereti uygun görülen öğrenciye ve jüri üyelerine yeniden sınav tarihi ve yeri bildirilir. Aksi durumda ise öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(2) Yüksek lisans tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
Diploma
MADDE 27- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer (yayın ve benzeri) koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Öğrenci kabulü
MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için bir lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde Enstitüye başvurmak gerekir.
(2) Öğrenci kabulü, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması sıralaması esas alınarak yapılır.
(3) Anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belirtilmesi gerekir.
Ders yükü
MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı Enstitü Kurulu onayı ile artırılabilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (yeterli) veya başarısız (yetersiz) olarak değerlendirilir.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.
Süre
MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.
Danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir, danışman ataması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Öğrenciler, dönem projelerini Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlayarak, danışmanın ve anabilim/anasanat dalının onayı ile başarılı olduğu takdirde dönem projesini yazılı olarak Enstitüye teslim etmek zorundadır.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 33- (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
Diğer hükümler
MADDE 34- (1) Bu bölümde düzenlenmeyen konularda bu Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümleri kıyasen uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç
MADDE 35- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olay ve olguları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır.
Kapsam
MADDE 36- (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Öğrenci kabulü
MADDE 37- (1) Doktora programlarına başvuru şartları şunlardır:
a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya hazırlık sınıflarında geçen süre hariç olmak üzere en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan fakültelerden mezun olmuş olmaları veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ilânda belirtilen süre içinde Enstitüye başvurmaları gerekir.
b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55,00 puan almış olması gerekir. ALES puanları Senato tarafından artırılabilir.
c) Doktora programına öğrenci kabulünde, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55,00 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato yetkilidir.
ç) Doktora programına öğrenci kabulünde yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55,00 puana sahip olmalıdır.
(2) Hazırlık sınıflarında geçen süreler hariç olmak üzere, en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan fakültelerden mezunlar için yüksek lisans mezuniyet ağırlık not ortalaması yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Bir lisans programından mezun olup yüksek lisans derecesine sahip olmayan, ancak Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlıkları olanların, uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.
(3) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, tercih sırasıyla; ALES puanı veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır.
Ders yükü
MADDE 38- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve doktora derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.
(3) Öğrenci, tez dönemi dâhil her yarıyıl için dönem kaydı yaptırmak zorundadır.
Süre
MADDE 39- (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
b) Doktora programı için gerekli dersleri ve semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(2) Derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 40- (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini danışman olarak Enstitüye önerir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Danışman ataması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 41- (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları her dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav gününden en geç 20 gün önce danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir.
(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından yürütülür. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımlarına açıktır.
(5) Doktora yeterlik sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı ve sözlü sınav arasındaki süre en fazla 5 iş günü olabilir. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, sınavda sorduğu sorulara göre öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu en az 75 ve üzeridir. Öğrencinin jüri üyelerinden aldığı notlar ayrı ayrı dikkate alınır ve jüri tarafından sınavda başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir. Yazılı sınavda, jüri üyelerinin salt çoğunluğu ile başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da, jüri üyelerinin salt çoğunluğu ile başarılı bulunan öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Öğrencinin sınav sonuç tutanakları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye teslim edilir.
(6) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci, bir sonraki sınav döneminde yazılı sınava tekrar girer. Bu sınavda da başarılı olamadığı ya da geçerli mazereti olmaksızın yeterlik sınavına katılmadığı durumda öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. İkinci kez girdiği yazılı sınavda başarılı olup, sözlü sınavda başarılı olamayan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 42- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, danışmanın görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Komite üyelerinden biri başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenebilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 43- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde tez önerisi için dönem kaydı yenileyerek, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanınca üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman belirlenmesini ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak ilgili program ile ilişiği kesilir.
Tez izleme süreci
MADDE 44- (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi toplantıları her dönem için bir kez olmak üzere Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır.
(2) Tez izleme komitesi toplantısına katılacak öğrencinin, ilgili dönem için kayıt yenilemiş olması gerekir.
(3) Tez çalışması tamamlanıncaya kadar en az dört kez tez izleme komitesi toplanır.
(4) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin yaptığı çalışmalar her toplantıda komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.
(5) Başarılı/başarısız olan öğrenci için tez izleme komitesi her toplantı sonrası tez izleme komitesi raporunu Enstitüye sunar. Tezin jüri karşısında savunulabilmesi için en son tez izleme komitesi toplantısından sonra, komitenin “Bu tez savunmaya girecek niteliktedir, jüri karşısında savunulabilir.” şeklinde görüşünü içeren rapor vermesi gerekir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45- (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yabancı dilde eğitim-öğretim verilen programlarda tezler o programın eğitim-öğretim dilinde yazılır ve savunulur. Tezin, yabancı dillerden birinde yazılması durumunda oluşturulacak jüri üyelerinin de aynı Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması gerekir.
b) Doktora programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için, Üniversite adresli, doktora eğitimi süresince, bilim alanıyla ilgili yönergede belirtilen yayın şartını yerine getirmiş olması gerekir.
c) Tamamlanan doktora tezi veya düzeltme verilen tezlerde ise düzeltilmiş olan tez, öğrenci tarafından danışmana sunulur. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporu Enstitüye teslim edilir.
ç) Savunma öncesinde veya sırasında tezde gerçek bir intihalin jüri üyelerince tespit edilmesi halinde tez, jüri üyeleri tarafından gerekçeli bir rapor ile karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanarak öğrenciyi sınava alır.
e) Doktora tez savunma sınavı jürisi, danışmanın görüşü alınarak anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde anabilim/anasanat dalından yeni bir jüri önerilmesi istenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın savunmada yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce Enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan kurum içi jüri üyesinin yerine kurum içi yedek jüri üyesi, kurum dışı jüri üyesinin yerine ise kurum dışı yedek jüri üyesi ile sınav yürütülür.
f) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır. Dinleyiciler sınav sürecine müdahil olamazlar.
g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Jüri başkanı sınav tutanağı ve ilgili diğer evrakları aynı gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, kendilerine teslim edilen sınav evraklarını tez sınavını izleyen üç işgünü içerisinde Enstitüye gönderir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tutanakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
ğ) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak kaydıyla tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilgili program ile ilişiği kesilir.
(2) Doktora tez savunma sınavı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile uzaktan erişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunma sınavlarının usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
Doktora diploması
MADDE 46- (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az 3 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 47- (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, Senato tarafında belirlenen yöntemle tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler esas alınır.
Diğer hükümler
MADDE 48- (1) Bir öğrenci aynı anda birden fazla tezli veya tezsiz lisansüstü programa kayıtlı olamaz. Ancak biri tezli yüksek lisans veya doktora diğeri ise tezsiz yüksek lisans olmak üzere aynı anda en fazla iki farklı lisansüstü programa kayıtlı olabilir.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrenciler ile aralarında usul, füru, eş, üçüncü dereceye kadar akrabalık, husumet ve menfaat ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumu bulunanlar, danışman, jüri üyesi ve tez izleme komitesi üyesi olarak atanamazlar.
(4) Programların ders planlarında yer alan derslerden, her bir yarıyılda hangilerinin açılacağına ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceğine, anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50- (1) 25/7/2021 tarihli ve 31548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.