İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Ana Yönetmeliği (ekleme 04.09.2023)

Resmî Gazete Tarihi: 20.12.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31340
 
KTO - KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1)
Bu Yönetmeliğin amacı; KTO- Karatay Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin esasları ve KTO- Karatay Üniversitesi ile ilgili diğer işlemleri düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, KTO- Karatay Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1)
Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 113 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: KTO- Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) Kurucu Vakıf/Vakıf: KTO- Karatay Üniversitesinin kurucusu olan Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfını,
ç) Mütevelli Heyet: KTO- Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: KTO- Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: KTO- Karatay Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: KTO- Karatay Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet
MADDE 4 – (1)
Mütevelli Heyet, en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından olmak üzere, dört yıl süre ile seçilir ve tabii üye dâhil on beş kişiden oluşur. Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri, başkanlıkça ilk toplantıdan sonra Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(3) Mütevelli Heyet üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Konya Ticaret Odası Meclisi üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen beş üye,
b) Konya Ticaret Odası Meclis Üyesi olma şartlarını haiz kişiler arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen dört üye,
c) Mütevelli Heyet üyeliğinin belirlendiği tarih itibariyle son bir yılda kesintisiz görev yapmış Mütevelli Heyet üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç üye,
ç) En az doktora derecesine sahip kişiler arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki üye.
(4) Mütevelli Heyet Başkanı üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenecek üyeler arasından olmak kaydı ile üye sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilir.
(5) Kurucu Vakıf yönetiminde değişiklik olması halinde, üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre Mütevelli Heyete seçilen üyelerin görevleri sona erer. Boşalan üyeliklere aynı şekilde seçim yapılır.
(6) Görev süresi sona eren üyeler, yukarıda belirlenen usul ile yeniden seçilebilir. Görev süresi sona ermeden herhangi bir nedenle boşalan üyeliklerin yerine, eski üyenin belirlenme usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere, üye seçimi yapılır ve seçilenlerin isimleri Mütevelli Heyete bildirilir.
(7) Mütevelli Heyet üyeleri, görev süreleri devam ederken, Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ile görevden alınabilir. Bu durumda yeniden belirlenen üyeler kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapar.
(8) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak, Başkan veya başkan vekili olarak seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.
(9) Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerinin görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Rektör en geç yedi gün içinde Vakıf Yönetim Kuruluna bilgi verir.
(10) Mütevelli Heyet Başkanının görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren iki ay sonra Üniversiteye bağlı merkezlerin yönetim organlarının da görevi sona erer.
(11) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, kadrosunun bulunduğu üniversiteden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.
(12) Mütevelli Heyet, Üniversitenin temsili de dâhil olmak üzere, yetkilerinin bir kısmını, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkana, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına devredebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri
MADDE 5 – (1)
Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Başkanı ve başkan yardımcılarını ve muhasip üyeyi seçmek.
b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirlemek.
c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu, konservatuvar, meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezleri, teknopark, eğitim merkezi ve benzeri birimler ile fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tekliflere ilişkin Rektörlük önerilerini incelemek ve uygun görürse onaylamak.
ç) Üniversite organlarınca kendisine sunulan düzenleyici işlemleri incelemek, değerlendirmek, kabul ettiklerini yetkili mercilerin onayına sunarak yürürlüğe girmesini sağlamak.
d) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini onaylamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bütçe uygulama esaslarını, harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek, bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek, bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yılsonunda, gelecek bütçe dönemine aktarılması konusunda karar vermek, bütçe kesin hesabını ibra etmek.
e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul etmek veya reddetmek ve yeni kaynak yaratılmasını sağlamak.
f) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücreti ve diğer ücretlerin ödeme şekil ve zamanını belirlemek.
g) Üniversiteye alınacak öğrenci sayısını ve burs kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak, verilecek bursun şekil ve miktarını Senatonun önerisini de alarak tespit etmek.
ğ) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli önlemleri almak.
h) Rektörlüğün boşalması halinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir profesörü vekâleten Rektörlüğe atamak.
ı) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
i) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan ve görevleri
MADDE 6 – (1)
Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir Başkan ve Başkanın önereceği üyeler arasından, ihtiyaç duyulan sayıda başkan yardımcısını ve bir muhasip üyeyi seçer. Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.
(2) Süreleri biten Başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilir.
(3) Başkan, Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder, Mütevelli Heyetin kendisine devrettiği yetkileri Mütevelli Heyet adına kullanır, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.
(4) Başkan, Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar.
(5) Başkan, Mütevelli Heyetin toplantı gündemini belirler, gerektiğinde üyelere görevler verir.
(6) Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kendi fiili görev süresi ile sınırlı olarak hukuki, akademik veya teknik danışmanlar atayabilir.
(7) Başkan, görev başında olmadığı sürelerde Başkan yardımcılarından birisini yerine vekil olarak görevlendirir.

Mütevelli Heyet toplantıları
MADDE 7 – (1)
Mütevelli Heyet, yılda en az altı defa olağan, gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.
(2) Mütevelli Heyet, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kabul yönünde karar almak için en çok dört tur oylama yapılabilir. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Son oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın veya Başkanlığa vekâlet eden Başkan yardımcısının oyu yönünde karar alınmış olur.
(3) Oylar kabul veya ret olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz.
(4) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, Rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini, Genel Sekreteri, uzmanları ve diğer ilgili görevlileri açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara çağırabilir. Bu şekilde toplantıya katılanlar oy kullanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör
MADDE 8 – (1)
Rektör, Üniversitenin tam zamanlı statüde görev yapan en üst düzeyde akademik ve idari yöneticisi olup, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Rektör ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Mütevelli Heyet, asaleten atanma öncesinde Vekil Rektör atayabilir, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesine karar verir 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sınırından önce atanmış olan Rektör görev süresi bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilir.
(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini, onlar da yoksa fakülte dekanlarından birisini yerine vekil olarak görevlendirir.
(4) Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasından, geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, akademik yapılanma, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasından, gerektiğinde güvenlik önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna karşı yetkili ve sorumludur.
(5) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması halinde  yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profösör ilgili mevzuat hükümleri kapsamında görevlendirilir.

Rektörün görevleri
MADDE 9 – (1)
Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini, yatırım programlarını, akademik ve idari kadro ihtiyaçlarını, Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini de alarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
c) Mütevelli Heyetçe öngörülen ve onaylanan yatırım programları, bütçe ve diğer mali uygulamaları Başkanın denetiminde yürütmek ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.
ç) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim-öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Senatoya sunmak.
d) Üniversitede görevlendirilecek öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
e) Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve bölüm başkanlarını atamak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
f) Üniversite kadrosuna atanmış idari personel arasından, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı, idari birim koordinatörü, fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreteri, müdür, diğer idari amir ve yardımcılarını idari makamlara atamak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
g) Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik-idari görevleri vermek, gerekli görülen hallerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, gerektiğinde öğretim elemanları ve idari personelden komisyonlar oluşturmak.
ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulan, eğitim-öğretim, araştırma ve faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bunlar hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.
h) Yükseköğretim Kurulunca yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlarla ilgili yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri zamanında Başkana sunmak.
ı) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, hazırlık okulu, konservatuvar, eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması; bölüm, anabilim, ana sanat dalları ve teknopark açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
i) Mütevelli Heyetin verdiği yetki çerçevesinde Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak.
j) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
(2) Rektör, kendi fiili görev süresiyle sınırlı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından danışman olarak belirlediği kişileri, Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunar.

Rektör Yardımcıları
MADDE 10 – (1)
Rektör; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini Rektör yardımcısı olarak seçer ve Başkanın onayına sunar. Rektör yardımcılarının görevleri Rektör tarafından belirlenir.
(2) Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör yardımcıları, süreleri sona ermeden, aynı usulle görevden alınabilir.

Senato
MADDE 11 – (1)
Senato, akademik bir organ olup, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürleri ve her fakülteden kendi fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.
(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan, Rektörün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.
(3) Senatonun raportörü Genel Sekreterdir.

Senatonun görevleri
MADDE 12 – (1)
Senatonun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
b) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim birimlerinin programlarını, kontenjanlarını, burs kontenjanları ile bursun şekil ve miktarına ilişkin önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
c) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya ilgili birimlerce hazırlanmış olanlar hakkındaki görüşlerini Rektöre bildirmek.
ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
d) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
e) Mütevelli Heyetçe intikal ettirilen konularda görüş bildirmek.
f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.
g) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1)
Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör başkanlığında, dekanlar ve Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimleri ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilmiş üç profesörden oluşur.
(2) Rektör gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Genel Sekreterdir.
(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1)
Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardımcı olmak.
b) Üniversitenin faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak.
c) İlgili birimlerin görüşlerini alarak, Üniversiteye bağlı tüm birimler tarafından yürütülen kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını belirleyerek Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
d) Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
e) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Dekan
MADDE 15 – (1)
Dekan, Rektörün önereceği profesör unvanına sahip kişiler arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir ve süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllığına Dekan yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.
(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet, altı ayı geçerse yeni bir Dekan atanır.
(4) Dekan, fakültenin ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Dekanın görevleri
MADDE 16 – (1)
Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.
d) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.

Fakülte kurulu
MADDE 17 – (1)
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarıyla üç yıllık süre için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
(2) Fakülte kurulu, her yarıyıl başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Dekan, gerekli gördüğünde fakülte kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Fakülte kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1)
Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
c) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu
MADDE 19 – (1)
Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıllığına seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.
(2) Fakülte yönetim kurulu, Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1)
Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurulu kararlarıyla tespit edilen esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.
c) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak.
ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve ilişiklerinin kesilmesi ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında karar vermek.
d) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Enstitü müdürü
MADDE 21 – (1)
Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Enstitü müdürü, görev süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Enstitü müdürü, ihtiyaç halinde, enstitünün tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllığına Müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.
(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı usulle yeni müdür atanır.
(4) Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 22 – (1)
Enstitü kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu
MADDE 23 – (1)
Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1)
Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü görev süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Yüksekokul müdürü, ihtiyaç halinde, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.
(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hallerinde aynı usulle yeni müdür atanır.
(4) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekanlara verilen görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1)
Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile yüksekokuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 26 – (1)
Yüksekokul yönetim kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıllığına seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.
(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Bölüm başkanı
MADDE 27 – (1)
Bölüm başkanı, ilgili bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, o da bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı yeniden atanabilir veya görevden alınabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Bölüm başkanının altı aydan fazla görev başında bulunmaması durumunda yeni bir bölüm başkanı atanır.

Öğretim elemanları
MADDE 28 – (1)
Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur.
(2) Öğretim elemanlarının nitelikleri, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Öğretim elemanlarının seçiminde akademik ve bilimsel yönden Mütevelli Heyetçe kabul edilecek diğer şartlar da aranır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.
(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle verilen görevleri yapar, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
(4) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü, yüksekokul ve enstitü müdürleri, Dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.
(5) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(6) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile belirlenir.

Öğretim üyeleri
MADDE 29 – (1)
Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli tam zamanlı profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.
(2) Öğretim üyeleri Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.
(3) Öğretim üyelerinin akademik unvanlara ilişkin atama ve yükselmeleri, 2547 sayılı Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.
(4) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(5) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile belirlenir.

Öğretim üyelerinin görevleri
MADDE 30 – (1)
Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitede, 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yürütmek.
b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.
c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.
ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.
d) Her eğitim-öğretim yılında yaptığı bilimsel araştırmaların, yayınların ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini, bir rapor halinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe sunmak.
e) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Öğretim görevlileri
MADDE 31 – (1)
Öğretim görevlileri, Üniversitede ve bağlı birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan derslerin veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış, üniversitelerde de ders verme yetkisine sahip, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilmiş kişilerdir.
(2) Öğretim görevlileri; ilgili yönetim kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanın, Rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ile Rektörlükçe onaylanır ve Mütevelli Heyet tarafından atanır. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Öğretim görevlileri, aynı usulle yeniden atanabilirler.
(3) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(4) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile belirlenir.

Araştırma görevlileri
MADDE 32 – (1)
Araştırma görevlisi; Üniversitede yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. Araştırma görevlileri; ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul olumlu görüşü üzerine Rektörlükçe onaylanır ve Mütevelli Heyet tarafından atanır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. İhtiyaç olduğu ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde sözleşmeleri her defasında bir yıl süreyle uzatılabilir. Lisansüstü eğitime kabul şartlarını karşılayan araştırma görevlileri, bağlı bulunduğu bölümün önerisi, dekanlık görüşü ve Rektörlük onayı ile lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler.
(2) Ücretleri Mütevelli Heyetçe belirlenir.
(3) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile belirlenir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları
MADDE 33 – (1)
Üniversitede sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla atanırlar/görevlendirilirler. Bunun için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli izin veya olumlu görüşleri alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(3) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, öğretim görevleri bakımından 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte tam zamanlı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidir.
(4) Özel hükümler, performans kriterleri ve süre dâhil diğer talepler yıllık sözleşme ile belirlenir.

İdari organlar
MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-23/8/2023-32288) Üniversitenin idari teşkilatı, Rektör tarafından teklif edilen ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan, aşağıda belirtilen idari birimlerden oluşur:
a) Akademik İşler Direktörlüğü.
b) Bilgi İşlem Direktörlüğü.
c) Genel Sekreterlik.
ç) Hukuk Müşavirliği.
d) İnsan Kaynakları Direktörlüğü.
e) Kampüs Destek Hizmetleri Direktörlüğü.
f) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü.
g) Kütüphane ve Müze Yönetim Direktörlüğü.
ğ) Mali İşler Direktörlüğü.
h) Öğrenci İşleri Direktörlüğü.
ı) Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Direktörlüğü.
i) Yapı ve Teknik İşler Direktörlüğü.
(2) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Genel Sekretere bağlı olarak, görevli oldukları birimin idari işlerini yürütürler.
(3) Üniversite idari organlarında görev alacak tüm personel Genel Sekreterin görüşü alınarak Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayı ile atanır.

Genel Sekreterlik
MADDE 35 – (1)
Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile ihtiyaç duyulan sayıda genel sekreter yardımcısı, Direktör  ve bağlı birimlerden oluşur.
(2) Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile olur.
(3) Genel Sekreter, Üniversite idari organlarının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle görevlidir. İdari organların çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterin görevleri
MADDE 36 – (1)
Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin idari organlarında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
c) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından alınan kararları yürütmek.
ç) Üniversite idari organlarında görevlendirilecek idari personelin seçimine ilişkin usul ve bu kişilerde aranacak nitelikleri belirleyerek Rektörlük aracılığı ile Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını sağlamak.
d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
e) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler


Üniversitenin gelir kaynakları
MADDE 37 – (1)
Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.
b) Üniversite tarafından yapılacak yatırımlar ile kurulacak işletmelerden ve kurulmuş işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.
c) Araştırma, geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile eğitim-öğretim programlarından elde edilecek gelirler.
ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri ile diğer ücretler.
d) Yayın ve satış gelirleri.
e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hibeler.
f) Üniversitenin eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.
g) Bağışlar, vasiyetler.
ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.
h) Diğer gelirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanı yetiştirme
MADDE 38 – (1)
Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla, Üniversitenin araştırma görevlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir.
(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadır.
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 39 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmelerinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Görevlendirmelerde, yapılacak ödemeler, bunların süreleri, görevlendirmenin amacı ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından onaylanır.
Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 40 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştırma-geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler.
(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlere ilişkin öneriler, konu, planlama, kimlerin katılacağı ve benzeri hususlar ilgili birimlerin kurulları tarafından belirlenerek Rektörlüğe sunulur. Rektörlükçe kabul gören öneriler, onay için Mütevelli Heyete sunulur. Üniversitenin tam zamanlı personelinin Üniversite dışında yürütecekleri danışmanlık ile serbest meslek, araştırma ve proje faaliyetlerine ilişkin izin talepleri ilgili birim yöneticisinin görüşü ile Rektörlük tarafından değerlendirilir ve onay için Mütevelli Heyete sunulur.

Disiplin
MADDE 41 – (1)
Üniversitedeki öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır.

Personele ilişkin hükümler
MADDE 42 – (1)
Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hakları bakımından 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi
MADDE 43 – (1)
Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal ve uluslararası başarıya sahip ve Üniversiteye olağanüstü hizmeti olan kişilere, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile fahri doktorluk veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1)
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1)
 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü ğe girer.

Yürütme
MADDE 47 – (1)
Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.