İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İntörn Öğrencilerinin Eğitim ve Çalışma Yönergesi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İNTÖRN ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn doktor eğitim ve çalışma programının mezun yeterliliklerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) doğrultusunda Fakülte amaç ve hedefleri ile uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak ve intörn doktorların yükümlülük ve haklarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2.
Bu yönerge; Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerine (intörn doktorlara), ilgili anabilim dallarında verilecek eğitimin şeklini, görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3.
Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarına göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4.
Bu yönergede geçen;
 1. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesi’ni,
 2. Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosu’nu,
 3. Fakülte: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,
 4. Dekan: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı,
 5. Fakülte Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu’nu,   
 6. Fakülte Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,
 7. Baş Koordinatör: Dekanlık tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesini,
 8. Altıncı Dönem Koordinatörü: Dekanlık tarafından görevlendirilen, Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca, eğitim ve öğretimin Dönem VI’da düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,
 9. İntörn Doktor: KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde, ilk beş dönem eğitimini tamamlayarak, altıncı döneme geçtiği belgelenmiş, tıbbi bilgi ve iletişim becerilerini, mesleki değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm üretebilen ve bu öğrenme sürecini öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştiren “hekim adayı” nı,
 10. İntörn Doktor Staj Eğitimi Sorumlusu: İntörn doktorların Anabilim Dalındaki stajları sırasında, hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamak ve değerlendirmek üzere ilgili Anabilim Dalı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi’ni,
 11. Staj Bilgi ve Beceri Listesi: Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak intörnlük stajları süresince kazanılması beklenen bilgi ve becerilerin listesini,
 12. İntörn Karnesi: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim hedeflerine uygun olarak, ilgili Anabilim dalları tarafından hazırlanan ve stajlarda kazanılması beklenen tutum ve davranışları, belirlenen alan çalışmalarının dökümünü içeren ve kanaatlerin işlendiği değerlendirme belgesini tanımlar.
 13. Staj Değerlendirme Formu: Her stajın sonunda staj eğitimi sorumlusu tarafından doldurulacak olan ve intörn karnesine göre stajdaki başarı durumunu ve notunu gösteren belgeyi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Görevler, Sorumluluklar ve Haklar

Madde 5.
Altıncı sınıf koordinatörleri ve staj eğitimi sorumlusunun görevleri
 1. Altıncı sınıf koordinatörleri; akademik takvim doğrultusunda staj koordinatörlerinin program takvimi yapmalarını ve yıl içinde sorumlu oldukları programların takvime uygun bir şekilde yürütmelerini sağlar.
 2. Altıncı sınıf koordinatörleri; intörn doktorların stajlarla ilgili öğrenmeye destek sağlayıcı önerilerini ve geribildirimlerini dinler dekanlığa iletir.
 3. Altıncı sınıf koordinatörleri; kurum dışında yapılması talep edilen stajlarla ilgili öğrencilerden gelen talepleri değerlendirerek KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurularak yönetim kuruluna sunar ve kurulun kararını uygular.
 4. Dönem VI eğitim programında yer alan tüm Anabilim Dalı Başkanları, yeni akademik dönem başlamadan, Dönem VI’ dan sorumlu öğretim üyesini “Staj Eğitimi Sorumlusu” olarak belirleyerek Dönem VI koordinatörlüğüne ve Dekanlığa bildirirler. Staj Eğitimi Sorumlusu belirlenemez ise ilgili anabilim dalı başkanları staj eğitim sorumlusu olarak kabul edilir.
 5. Staj eğitimi sorumlusu; staj programının başında işleyiş hakkında programla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapar, intörn doktorların önerilerini dinler, staj programının yürütülmesini sağlar. Staj sonunda öğrenci geri bildirimlerini dinler ve dekanlığa iletir.
 6. Staj eğitimi sorumlusu; anabilim dallarının belirledikleri hedefler doğrultusunda hazırlanan intörn karnelerinin takibini ve değerlendirmesini yapar. 
 7. Staj eğitimi sorumlusu; Akademik yıl sonunda anabilim dalı başkanıyla birlikte yıl sonu değerlendirmesi ve önerileri içeren bir rapor hazırlar ve Dönem VI Koordinatörlüğüne sunarlar. 

Madde 6
İntörnlerin görev, yetki ve sorumlulukları
 1. Eğitimleri süresince, Tıbbi Deontoloji’nin ilke ve kurallarına göre davranacaklar, hekimlik mesleği ahlakına uygun olarak kendisinden kıdemli olan tüm öğretim elemanlarına, yardımcı sağlık personelinin haklarına saygılı olacaklardır.
 2. Sağlık alanında liderlik, ekip çalışması becerilerini geliştirir, kanıta dayalı tıp ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanma becerisini geliştirir ve bireyin yaşadığı alandan üçüncü basamak bir sağlık kuruluşuna kadar geçirdiği her düzeyde sağlığı koruma ve geliştirme becerisi edinir.
 3. İntörn, çalışma süresince beyaz önlük giymek ve yakasına fotoğraflı Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi takmak zorundadır.
 4. İntörn, bulunduğu Anabilim / Bilim Dalında her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere katılmak ve denetim altında olmak kaydı ile bu faaliyetlerden intörn karnesinde tanımlanmış olanları bizzat yapmak zorundadır.
 5. İntörnler her birimdeki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar, geçerli bir mazeret belirtmeksizin ve sorumlulardan izin almadan staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık ya da geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %10’sinden fazla olamaz. Devamsızlığın %10’dan fazla olması durumunda, intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar.
 6. Hekim dışı sağlık personelinin iş yükünü azaltmak için kullanılamazlar.
 7. Hastane içindeki çalışmalarında kalite belgelerine uymak zorundadırlar.
 8. Hasta ve yakınlarının haklarını bilmek; bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uymak zorundadırlar.
 9. Hiçbir şekilde hastaya, hasta yakınlarına ve diğer şahıslara hasta ile ilgili açıklama yapamaz, hasta hakkında tıbbi bilgileri aktaramazlar.
 10. Hasta haklarını bilmek, bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uymak zorundadırlar. Hastalara ait bilgileri ve görsel materyalleri bilimsel amaçlı dahi olsa sorumlu hekimin ve hastanın onayı olmadan hiçbir şekilde paylaşamazlar.
 11. Acil durumlar haricinde hasta nakli yapamazlar. Ancak hasta bir personel tarafından taşınır iken ona eşlik edebilirler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programı, Stajlar, Çalışma Süreleri ve Nöbetler

Madde 7
Eğitim Programı,
Tıp Eğitiminin amaçları doğrultusunda intörn doktorlar son yıllarını, afiliye olduğu hastanede olmak üzere ve anabilim dallarının önerileri ve Dekanın onayı ile belirlenmiş çeşitli sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim alarak geçirirler. Altıncı dönem eğitim programı, Tıp Fakültesi mezunu bir hekimin özellikle sık karşılaşılan hastalıklarda önleyici hekimlik, tanı, tedavi yönetimi, toplum sağlığı konularında bilgilendirme yapma gibi birinci basamak hekimlik uygulamasına yönelik alanlarda yetkinliğe sahip olması gerekliliğine dayalı olarak planlanır.

Madde 8
Stajlar
 1. Tıp Fakültesi Dönem VI Eğitim Programı içindeki rotasyonlar ve eğitim süreleri ve AKTS puanları aşağıda belirtilmiştir.
 
Staj Süre AKTS
Dahiliye 1 ay 5
Genel Cerrahi 1 ay 5
Acil Tıp 1 ay 5
Kardiyoloji 1 ay 5
Halk Sağlığı 1 ay 5
Aile Hekimliği 1 ay 5
Kadın Doğum 1 ay 5
Psikiyatri 1 ay 5
Pediatri 2 ay 10
Seçmeli Cildiye, Göğüs Hast., Enfeksiyon 15 gün 2,5
Seçmeli FTR, Nöroloji, Radyoloji, Çocuk Psik. 15 gün 2,5
Seçmeli  Yoğun Bakım, Beyin Cerrahisi 15 gün 2,5
Seçmeli Ortopedi, KBB, Üroloji 15 gün 2,5
 
 
 1. Dönem VI staj grupları ve tarihleri, Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturularak açıklanır. Staj grupları oluşturulurken, sayı açısından dengeli bir dağılım oluşmasına özen gösterilir. Staj grup listeleri Anabilim Dalı staj eğitimi sorumlusu öğretim üyesine gönderilir. İntörn Karneleri stajların başladığı gün Dekanlık tarafından öğrencilere teslim edilir. Her stajın bitiminde intörn doktorlar karnelerini, Anabilim Dalı Başkanlığına ve Dekanlığa onaylatır.
 2. İntörn doktorluk uygulamaları, öncelikle fakülte anabilim/bilim dallarında yapılır. Bu uygulama, ilgili Anabilim Dalının izni ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile yurt içi ya da yurt dışındaki üniversitelerde 12 aylık intörn doktorluk staj dönemi karşılıklı üniversitelerin onayı ile yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine, ilgili Anabilim Dalının görüşü ile Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 9
Çalışma Süreleri ve nöbetler
 1. İntörnlerin çalışma saatleri 08.00 – 17.00’dir. Vardiya usulü çalışan Klinik / Polikliniklerde intörnlerin çalışma süreleri planlamasını ilgili Anabilim / Bilim Dalı İntörnlük Stajı Sorumlusu yapar.
 2. İntörn doktorlar bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbet tutulan birimlerde nöbetlere kalırlar. Nöbet çalışması günlük çalışmadakine benzer şekilde yürütülür. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Nöbetler eğitim amaçlıdır. Hizmet açığının kapatılması için nöbet saatleri ve sayıları artırılamaz.
 3. İntörn nöbet çizelgeleri Staj Eğitmi Sorumlusu tarafından hazırlanır. İntörnler bu nöbet çizelgelerine uymakla yükümlüdür. Nöbet değişiklikleri staj eğitimi sorumlusunun izni ile gerçekleşebilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirilmesi, Devamsızlık

Madde 10
Başarı Değerlendirmesi
 1. Altıncı dönem, her birim için anabilim tarafından belirlenmiş “yeterlilik” ölçütleri ile değerlendirilir.
 2. İlgili anabilim dalları, stajları için yeterlilik ölçütlerini, değerlendirme yöntemlerini belirler ve Dönem VI koordinatörlüğüne bildirirler.
 3. İntörn doktorlar hazırlanan program doğrultusunda, intörn karneleri üzerinden düzenli olarak izlenir ve başarılı olup olmadıkları anabilim dalı tarafından belirlenir.

Madde 11
Devamsızlık
 1. VI.Dönemde tüm stajlara devam zorunludur.
 2. Sağlık ya da geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık durumları, belgelenmek ve mutlaka telafi edilmek şartıyla toplam staj süresinin % 10’ unu geçemez.
 3. Telafi yöntemi, ilgili anabilim dalınca belirlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 12
Bu yönergede bulunmayan hallerde KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri ve Fakülte Kurulu Kararları uygulanır.


ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme
Madde 13
Bu yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senatosu ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 14
Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.
 
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
1 59 Senato
03.07.2020
Mütevelli Heyet
11.09.2020
Senato
14
Mütevelli Heyet
5
Genel