İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Bursiyer Yardımcı Asistanlık Yönergesi

 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ BURSİYER/YARDIMCI ASİSTANLIK YÖNERGESİ
 
 
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (1) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrencilerin lisansüstü eğitimlerini desteklemek ve KTO Karatay Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla verilecek olan bursa /ücrete ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi bursiyer/yardımcı asistanlık programına kabul edilen öğrencilere verilecek olan burs/ücret ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar  
Madde 2 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Araştırma Ödeneği: Bursiyer/yardımcı asistanın araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla ilgili program koordinatörünün onayı ile kendisinin tercihine göre kullanacağı ödeneği,
b) Bursiyer/yardımcı asistan: Bursiyer/yardımcı asistanlık programına kabul edilen öğrencileri,
c) Kurul: Rektör başkanlığında, Rektör tarafından belirlenen dört öğretim üyesinden oluşan KTO Karatay Üniversitesi Bursiyer/Yardımcı Asistanlık Kurulunu,
ç) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Mütevelli Heyet Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini, ifade eder.
 
Başvuru ve kabul
Madde 3 - (1) Bu yönerge kapsamında burs/ücret verilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar ve koşullar lisans ve lisansüstü programların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Rektör’ün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir.
(2) Bu yönerge kapsamında burs/ücret verilecek öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için;
a) KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı ve/veya kabul edilmiş olması,
b) Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması,
c) Başvuru şartlarında belirtilmesi durumunda ALES ve YDS puanlarının başvuru şartlarını sağlaması, gerekir.
(3) Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı ve/veya kabul edilmiş olan öğrenciler Rektör onayı ile bu programa dâhil edilebilir.
(4) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, Rektör başkanlığında, Rektör tarafından belirlenen dört öğretim üyesinden oluşan KTO Karatay Üniversitesi Bursiyer/Yardımcı Asistanlık Kurulu tarafından değerlendirilir.
(5) Kurulun önerdiği adaylar, Mütevelli Heyeti Başkanının oluruna sunulur. Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanan lisansüstü öğrencileri bu yönerge kapsamında burstan/ücretten yararlanmaya hak kazanır.
 
Burs/araştırma ücreti kapsamı ve süresi
Madde 4 - (1) Bursiyer /yardımcı asistana verilecek olan burs/araştırma ücreti yürürlükte bulunan asgari ücretin altında olmamak üzere Üniversite tarafından saat ücreti ile belirlenir. Lisansüstü öğrenimlerinin normal süresinde olmak kaydıyla, öğrenimlerine devam eden bursiyer / yardımcı asistanlara her akademik dönem için bir defa olmak üzere (Yaz dönemi hariç) Üniversite tarafından belirlenecek miktarda araştırma ödeneği verilir.
(2) Burs/araştırma ücreti ve araştırma ödenek miktarları, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyet Başkanı’nın oluruyla değiştirilebilir.
(3) Belirtilen kişi için verilecek bursun/araştırma ücretinin kapsamı ve süresi bursiyer/yardımcı asistanın lisansüstü programdan mezuniyet şartlarına bağlı olarak belirlenir. Yüksek Lisans öğrencileri için normal süreye 1 yıl, Doktora öğrencilerine ise 2 yıl süre ilave edilebilir. Bu sürelerde lisansüstü programdan mezun olamayan öğrencilerin bursları kendiliğinden sona erer.
 
Bursiyer/Yardımcı Asitanın yükümlülükleri
Madde 5 - (1) Bursiyer/yardımcı asistan, ilgili programın ve/veya ilgili anabilim dalı başkanının belirleyeceği laboratuvar deneyleri, problem çözümü, sınav gözetmenliği, proje, ödev ve rapor değerlendirme, alan çalışması ve benzeri eğitim, araştırma faaliyetlerine destek olacak işleri ve üniversitenin vereceği diğer işleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Bursiyer/yardımcı asistanın bu amaçla günlük çalışma saatleri ve ara dinlenmeler Üniversite tarafından belirlenir.
 
Bursun/Ücretin devam koşulları
Madde 6 - (1) Bu yönerge kapsamında burs/ücret almaya hak kazanan lisansüstü öğrencilerin, burslarının sürekli olarak verilebilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
b) Burs/ücret, belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde bursa/ücrete hak kazanılan yöntem ile kesilebilir.
c) Her dönem sonunda, ilgili program koordinatörü ve anabilim dalı başkanının Rektörlüğe Bursiyer/Yardımcı Asistan hakkında, dönem içinde üstlendiği işler ve bu işlerdeki performansıyla ilgili göndereceği rapora göre ve/veya Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının doğrudan tespitlerine dayalı olarak burs/ücret, dönem sonunu beklemeden kesilebilir.
ç) Disiplinsizlik, verilen görevlerin yapılmaması, devamsızlık ve kayıt dondurma, sildirme, Kurul izni olmaksızın lisansüstü eğitim durumundaki değişiklik vb. durumların tespitinde burs sona erer.
 
Çeşitli hükümler
Madde 7 - (1) Bursiyer/Yardımcı asistan bir yılını doldurduktan sonra ilgili anabilim dalının onayı ile 14 iş günü, izin kullanabilir. Bu sürelerin dışında, eğitim, araştırma-geliştirme amacıyla danışman önerisi ve ilgili koordinatörün onayıyla kısa süreli izin kullanabilir.
(2) Bursiyer/Yardımcı asistanlar, Rektörlük makamı onay ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar.
(3) Bursiyer/Yardımcı asistanlara, KTO Karatay Üniversitesi Bursiyer/Yardımcı Asistan kimlik kartı verilir.
(4) Bursiyer/Yardımcı Asistan mesai saatlerinde Üniversiteye giriş ve çıkışlarda kart okutmak zorundadır.
(5) Bursiyer/Yardımcı Asistan, bursluluk süresi boyunca lisansüstü eğitim ücretinden muaf tutulur.
(6) Bursiyer/Yardımcı Asistan, Üniversite sosyal tesislerinde öğle yemeklerinden ücretsiz yararlanır.
(7)  Bursiyer/Yardımcı Asistan gerektiğinde ortak çalışma alanı tahsis edilir.
(8) Bursiyer/Yardımcı Asistan Lisansüstü öğrenim süreleri boyunca (asistanlığın devam etmesi durumunda) 1 kez yurt içi ve 1 kez yurtdışı bilimsel etkinlere katılım desteği verilir. Bursiyer/Yardımcı Asistan performansına göre katılım desteği sayısı artırılabilir.
     
Hüküm bulunmayan haller
Madde 8 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanır.
     
Yürürlük
Madde 9 - (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
Senato Mütevelli Heyet Senato Mütevelli Heyet
1 11 02/01/2019 04/01/2019 1/10 1/10 Madde 4