İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Muafiyet Yönergesi

KTO KARATAY ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESI
DERS MUAFİYETLERİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1 – Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesine kesin kayıt yaptırarak Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen usule uygun olarak muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin talepleri hakkında yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. maddesinin (b) fıkrasının (1) nolu bendi ile aynı Kanunun 44. maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönergede geçen,
a) AKTS: Her bir ders için, hedeflenen öğrenme çıktılarını gerçekleştirmek için gerekli olan öğrenci iş yükünü ifade eden ve Fakülte Kurulu kararıyla belirlenen sayısal değeri,
b) Dekanlık: KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
c) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
ç) Fakülte Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Fakülte: KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
e) Muaf Sayılma: Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken alıp başarılı oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulunca eşdeğer olduğuna karar verilen dersleri bir kez daha almak zorunda olmamasını,
f) Sınamalı Statü: Bazı yükseköğretim kurumlarında uygulanan, öğrencinin başarılı sayıldığı şartlı geçiş aralığındaki derslerin, birden çok yıl ortalaması dikkate alınarak sonradan tekrar öğrenciye verilmesini öngören sistemi,
g) Şartlı Geçiş: Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin o dersten başarılı sayılabilmesi için yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olmasını; son sınıf öğrencileri bakımından ise yılsonu ağırlıklı not ortalamasının veya genel ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması şartını,
ğ) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
h) Yönetmelik: KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ni
ı) Yükseköğretim Kurumları: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinin c) bendinde sayılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan kurumları,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyet Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin Temel İlkeler
 
Başvuru zamanı ve Aranacak Belgeler
Madde 5 (1) Öğrenci, yükseköğretim kurumlarında daha önce aldığı ve başarılı olduğu Fakülte müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için bir defaya mahsus olmak üzere, Fakülteye kesin kayıt yaptırdığı yılın ilk döneminde ders ekle-sil süresinin sonuna kadar Fakülte Dekanlığına başvurabilir.
(2) Öğrenci dilekçesinde Fakülte müfredatındaki hangi ders ya da derslerden muaf olmak istediğini belirtir.
(3) Muafiyet talebinde bulunan öğrencinin muafiyet talebine ilişkin dilekçesine, onaylı not döküm belgesini (transkript); ders içeriklerini, ders saatlerini ve derslerin AKTS değerlerini gösteren onaylı belgeyi ve geldiği yükseköğretim kurumunun not sistemini gösteren bir belgeyi eklemesi gerekir.
(4) Öğrencinin, yükseköğretim kurumlarında daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerin AKTS değerlerini gösteren onaylı bir belgeyi ibraz edememesi halinde muafiyet değerlendirmesi ibraz edilmesi gereken diğer belgelere göre ve bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
 
Muaf Sayılma
Madde 6 (1) Öğrenci, yükseköğretim kurumlarının lisans ya da ön lisans programlarında daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersler için Fakülte müfredatında yer alan derslerden muafiyet talebinde bulunabilir. Fakülte müfredatındaki zorunlu derslerden muaf sayılmada, eşdeğer diploma programında (hukuk fakültesi lisans programında) alınmış ve başarılı olunmuş dersler ile diğer lisans ve ön lisans programlarında alınmış ve başarılı olunmuş dersler için uygulanacak esaslar birbirinden farklı olup bunlar bu Yönergenin 7. ve 8. maddelerinde düzenlenmiştir.
 
Eşdeğer Diploma Programında Başarılmış Derslerden Muaf Sayılma
Madde 7 (1) Öğrencinin, bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer diploma programında (hukuk fakültesi lisans programında) aldığı ve başardığı bir ders dolayısıyla Fakültede müfredatında yer alan bir dersten muaf sayılabilmesi için, başardığı dersin;
a) İçeriğinin Fakülte müfredatında bulunan ve muafiyet talep edilen dersin içeriğiyle en az yüzde seksen oranında uyuşması,
b) Ders saatinin, muafiyet talep edilen dersin ders saatinin üçte ikisinden az olmaması,
c) AKTS değerinin de muafiyet talep edilen dersin AKTS değerinin yüzde ellisinden az olmaması,
gereklidir.
 
Diğer Diploma Programlarında Başarılmış Derslerden Muaf Sayılma
Madde 8 (1) Öğrencinin, yükseköğretim kurumlarının eş değer diploma programı (hukuk fakültesi lisans programı) dışındaki lisans ya da ön lisans programlarında aldığı ve başardığı bir ders dolayısıyla Fakülte müfredatında yer alan bir dersten muaf sayılabilmesi için, başardığı dersin;
  1. İçeriğinin Fakülte müfredatında bulunan ve muafiyet talep edilen dersin içeriğiyle bire bir uyuşması,
  2. Ders saatinin, muafiyet talep edilen dersin ders saatine eşit veya daha fazla olması,
  3. AKTS değerinin de muafiyet talep edilen dersin AKTS değerinin yüzde ellisinden az olmaması,
gereklidir.
(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrası, fıkrada öngörülen haller için uygulanacak olan genel nitelikli bir düzenlemedir. Bunun yanında öğrencinin, yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programı (hukuk fakültesi lisans programı) dışındaki lisans ya da ön lisans programlarında aldığı ve başardığı bir ders dolayısıyla Fakülte müfredatında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri, Hukuk Başlangıcı, İktisat, Kamu Maliyesi, Adli Yazışma ve Tebligat Hukuku dersleri için özel düzenleme niteliğindeki aşağıdaki hükümler uygulanır. Buna göre, öğrencinin bir önceki cümlede sayılan derslerden muaf sayılabilmesi için, başardığı dersin;
a)  İçeriğinin Fakülte müfredatında bulunan ve muafiyet talep edilen dersin içeriğiyle en az yüzde seksen oranında uyuşması,
b)  Ders saatinin, muafiyet talep edilen dersin ders saatinin üçte ikisinden az olmaması,
c)  AKTS değerinin de muafiyet talep edilen dersin AKTS değerinin yüzde ellisinden az olmaması,
gereklidir.
 
Seçimlik Derslerden Muafiyet
Madde 9 (1) Öğrencinin, yükseköğretim kurumlarının lisans ya da ön lisans programlarında aldığı ve başardığı bir ders dolayısıyla Fakülte müfredatında yer alan seçimlik bir dersten (fakülte seçimlik ya da üniversite seçimlik) muaf sayılabilmesi için, başardığı dersin;
a) İçeriğinin Fakülte müfredatında bulunan ve muafiyet talep edilen seçimlik dersin içeriğiyle, ilgili muafiyet komisyonunun yapacağı değerlendirmeye göre asgari düzeyde de olsa bir benzerlik göstermesi,
b) Ders saatinin, muafiyet talep edilen seçimlik dersin ders saatine eşit ya da daha fazla olması,
c) AKTS değerinin de muafiyet talep edilen seçimlik dersin AKTS değerinin yüzde ellisinden az olmaması,
gereklidir.
 
Özellikli Bazı Derslerden Muafiyet
Madde 10 (1) Öğrencinin, yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da ön lisans programında aldığı ve başardığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin (ı) bendinde zikredilen Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil derslerine yönelik muafiyet taleplerinde içerik, ders saati ve AKTS değeri şartları aranmaksızın muafiyet taleplerinin kabulüne karar verilir. Keza, öğrenci, yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da ön lisans programında yabancı dil eğitimine yönelik hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış ise Fakülte müfredatındaki yabancı dil dersine yönelik muafiyet talebinin kabulü için de başkaca bir şart aranmaz.
(2) Öğrencinin, yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da ön lisans programında aldığı ve başardığı bir ders dolayısıyla Fakülte müfredatında yer alan hukuk uygulamaları derslerinden muaf sayılabilmesi için, başardığı dersin ders saatinin, muafiyet talep edilen hukuk uygulamaları dersinin ders saatinin yarısından az olmaması yeterlidir. Bunun dışında bu Yönergenin 7. ve 8. maddelerinde yer alan ders içeriği ve AKTS değerlerine ilişkin şartlar aranmaz.
 
Birden Fazla Ders Niteliğindeki Bir Dersten Muaf Sayılma
Madde 11 – (1) Fakülte müfredatında yer alan bir dersin, yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da ön lisans programında daha önce birden fazla ders şeklinde alınması halinde, öğrencinin muafiyet talebi, aldığı ve başarılı olduğu derslerin içerikleri, AKTS değerleri ve ders saatleri toplamının Fakülte müfredatında yer alan dersin içeriği, AKTS değeri ve ders saatiyle bu Yönergenin 7. 8. ve 9. maddelerine göre uyuşması halinde kabul edilir.
 
Bir Ders İçin Birden Fazla Dersten Muaf Sayılma
Madde 12 – (1) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da ön lisans programında daha önce alınan bir dersin içeriği ve ders saatinin Fakülte müfredatındaki birden fazla zorunlu dersin içerikleriyle ve ders saatleri toplamıyla bu Yönergenin 7. ve 8. maddeleri uyarınca uyuşması halinde, öğrenci birden fazla dersten muaf tutulabilir.
(2) Alınan ve başarılan dersin ders saatinin Fakülte müfredatındaki karşılığı derslerin ders saatleri toplamı koşulunu sağlamaması halinde ise öğrenci, Fakülte müfredatında yer alan ve ders saati daha fazla olan ilgili dersten muaf tutulur. Fakülte müfredatında yer alan karşılık derslerin ders saatlerinin eşit olması halinde ise içerik yönünden daha kapsamlı olan dersten muaf tutulur.
 
Şartlı Geçilen ve Sınamalı Statüdeki Derslerin Muafiyeti
Madde 13 – (1) Öğrenci bir yükseköğretim kurumunda şartlı geçer bir not almışsa o yükseköğretim kurumunun ilgili dersin geçilmesi için şart olarak aradığı hususun gerçekleşmiş olması halinde öğrenci o yükseköğretim kurumunda söz konusu dersi almış ve başarmış sayılır.
(2) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda aldığı dersin notu sınamalı statü kapsamında ise ilgili yükseköğretim kurumunun sınamalı statüdeki dersin geçilmesi için aradığı birden çok senenin ortalamasına ilişkin şart aranmaz, fakat bu şart, öğrencinin sınamalı statüde kalan dersi aldığı dönem/yıl ortalaması bakımından sağlanıyorsa öğrenci o dersi almış ve başarmış sayılır.
(3) Alınmış ve başarılmış bu derslerin muafiyeti bu Yönergenin 7., 8., 9. ve 10. maddelerindeki hükümlere göre yapılır.
 
Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Tanınan Muafiyetin Geçerliliği
Madde 14 – (1) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans ya da ön lisans programında daha önce muafiyet tanınan dersler, o yükseköğretim kurumunda öğrenci tarafından alınmış ve başarılmış sayılır. Öğrencinin Fakültede bu derslerden muaf sayılıp sayılmayacağı bu Yönerge hükümlerine göre kararlaştırılır.
 
Lisansüstü Programlarda Alınan Derslerden Muafiyet
Madde 15 – (1) Yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında alınan dersler için de bu Yönergede öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet talebinde bulunulabilir. Bu talepler, bu Yönergenin 7. ve 8. maddelerinde yer alan ve öğrencinin daha önce eğitim gördüğü lisansüstü diploma programının niteliğine uyan hükümler çerçevesinde değerlendirilir.
 
Notların Çevrilmesi
Madde 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda alınmış ve başarılmış dersler dolayısıyla Fakülte müfredatında yer alan ve bu Yönerge hükümlerine göre muafiyet tanınan dersler için notların çevrilmesi işlemi yapılır.
(2) Bir yükseköğretim kurumunda alınmış ve başarılmış derslerin notu, harf notu gösterilmeksizin 4’lük veya 100’lük sistemlerden herhangi birine göre verilmişse, not çevirme işlemi notun verildiği sistem esas alınarak Yönetmeliğin 21. maddesindeki tabloya göre harf notuna çevrilir.
(3) Bir yükseköğretim kurumunda alınmış ve başarılmış derslerin harf notlarının Fakültedeki hangi harf notuna karşılık geldiğinin tespit edilmesinde, öğrencinin dersi alıp başardığı yükseköğretim kurumundaki 4'lük sistemdeki puanı esas alınır ve öğrencinin notu Yönetmeliğin 21. maddesindeki tabloya göre harf notuna çevrilir. Öğrencinin aldığı harf notunun karşılığı 4'lük sistemde gösterilmeyip sadece 100'lük sistemde gösterilmişse, öğrencinin 100'lük sistemdeki puanı esas alınır ve öğrencinin notu, Yönetmeliğin 21. maddesindeki tabloya göre harf notuna çevrilir.
(4) Bir yükseköğretim kurumunda alınmış ve başarılmış derslerin harf notlarının o yükseköğretim kurumunun transkriptine göre 4'lük sistemdeki karşılığının, Yönetmeliğin 21. maddesindeki tabloda yer alan katsayılarla tam olarak eşleştirilememesi halinde, öğrencinin notunun tekabül ettiği katsayının bir üstünde yer alan katsayı esas alınarak çevirme işlemi yapılır.
(5) Öğrencinin alıp başardığı birden fazla ders dolayısıyla Fakülte müfredatında yer alan bir dersten muafiyet tanınmışsa, muafiyet tanınan dersin harf notunun tespit edilmesinde, öğrencinin aldığı ve başardığı derslerin harf notlarının ortalaması esas alınarak bu madde hükümlerine göre harf notuna çevrilir. Öğrencinin harf notunun ortalamasının hesaplanmasında ibraz ettiği belgede bulunan harf notları çizelgesindeki sıralama esas alınır. Ortalama harf notunun tespitinde tereddüt oluşması halinde bir üstteki harf notu esas alınır.
(6) Farklı not sistemleri kullanan birden fazla yükseköğretim kurumunda alınmış ve başarılmış birden fazla dersin birleştirilmesi yoluyla Fakülte müfredatında yer alan bir dersten bu Yönergenin 11. maddesine göre muafiyet tanınmışsa, 100’lük sistemdeki notlar, 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıklarına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu’nca hazırlanmış olan çevrim tablosuna göre 4’lük sisteme çevrilir ve söz konusu derslerin notlarının ortalaması 4’lük sistem üzerinden tespit edilir ve bu madde hükümlerine göre harf notuna çevrilir. Öğrencinin aldığı ve başardığı derslerin tamamı 100’lük sisteme göre notlandırılmışsa, öğrencinin harf notu 100’lük sistem esas alınarak tespit edilir.
 
Muafiyet Tanınan Dersin Harf Notunun Yükseltilmesi
Madde 17 – (1) ) Bu yönerge hükümlerine göre muafiyet tanınan bir ders için yapılan not çevirme işlemi neticesinde muafiyet tanınan dersin harf notunun Fakültede uygulanan not sisteminde FF veya D notlarına tekabül etmesi halinde söz konusu not doğrudan D+ notuna çevrilir.
 
Yaz Okulu veya Yaz Döneminde Alınacak Dersler
Madde 18 – (1) ) Üniversite Senatosunun konuya ilişkin kararlarında belirtilen kriterler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumunda yaz okulunda ya da yaz döneminde alınacak olan bir dersin Fakülte müfredatında yer alan ilgili derse dil, içerik, saat ve AKTS değeri yönünden denk olup olmadığına bu Yönerge hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.
 
Yürürlük
Madde 18 – Bu Yönerge hükümleri, Yönergenin Fakültenin web sayfasında ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminden itibaren uygulanır.
 
Yürütme
Madde 19 – Bu Yönerge hükümlerini Fakülte Dekanı yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
Senato Mütevelli Heyet Senato Mütevelli Heyet
1 36 31/07/2019 29/08/2019 10 7 Genel