İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

KALKINMA ODAKLI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ (KOSAM)

KALKINMA ODAKLI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ (KOSAM)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (KOSAM) amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge; Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi İktisadi İşletmesi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
 1. KOSAM: Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi İktisadi İşletmesi’ni
 2. Müdür: İktisadi İşletmenin Müdürünü,
 3. Uzman: İktisadi İşletmenin Uzmanını,
 4. Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 5. Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
 6. Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
 7. Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
 8. Strateji Meclisi: İktisadi İşletmenin Strateji Meclisini,
 9. Yönetim Kurulu: İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulunu,
 10. Yönetim Kurulu Başkanı: İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanını,
 11. Bilim Kurulu: İktisadi İşletmenin Bilim Kurulunu,
 12. Proje Koordinatör(lüğ)ü: İktisadi İşletmenin Proje Koordinatör(lüğ)ünü,
 13. Sektör ve Kamu Temsilcileri: İktisadi İşletmenin Sektör ve Proje Temsilcilerini,
 14. Ulusal Danışma Kurulu: İktisadi İşletmenin Ulusal Danışma Kurulunu,
 15. Uluslararası Danışma Kurulu: İktisadi İşletmenin Uluslararası Danışma Kurulunu,
 16. Akademisyen: İktisadi İşletmenin Bilim Kurulunda yer alan Koordinatörlüklerin Akademisyenini,
       ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
KOSAM’ın Amacı ve Faaliyet Alanları
KOSAM’ın amacı
Madde 5 – (1) KOSAM’ın amacı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda araştırma ve çalışmalar yapmak; siyaset, ekonomi, eğitim, toplum-kültür alanlarında bilgi üreterek çözüm yolları veya yeni uygulamalar sunmak ve bunları kamuoyuyla paylaşmak; konuları tarihi ve kültürel derinlikte incelemek, bugüne yönelik bilgi üretimine ek olarak gelecek için projeksiyonlarda bulunmaktır.    
Madde 6 – (1) KOSAM, bu Yönergenin 5’inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
 1. Yurtiçi ve yurtdışında, doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma, inceleme çalışmaları ve projeler yapmak ve yazmak, yaptırmak; bunların raporlarının veya alanındaki makale ve metinlerin Türkçeye kazandırılmasını sağlamak ve bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek;
 
 1. Tüzel kişilerden ve kamu kuruluşlardan gelecek talepler doğrultusunda konu ile alakalı incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,
   
 2. Faaliyet alanlarındaki yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak;
   
 3. Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,
   
 4. KOSAM’ın amaçları doğrultusunda üniversite, vakıf, dernek ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak; sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek;
   
 5. Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı benzeri alanlarda faaliyet göstermek.
 
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOSAM’ın Yönetim Organları ve Görevleri
KOSAM’ın Yönetim Organları
Madde 7 – (1) KOSAM’ın yönetim organları aşağıdaki gibidir:
 1. Strateji Meclisi,
   
 2. Yönetim Kurulu,
 
 1. Bilim Kurulu,
   
 2. Proje Koordinatör(lüğ)ü,
   
 3. Sektör ve Kamu Temsilcileri,
   
 4. Müdürlük,
   
 5. Ulusal Danışma Kurulu,
   
 6. Uluslararası Danışma Kurulu.
         Strateji Meclisi  
         Madde 8- (1) Strateji Meclisi; oda ve borsalar, belediyeler, yerel kalkınma kuruluşları, mühendis odaları, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar, üniversiteler, veri sağlayabilecek kamu ve özel sektörde faal kurum ve kuruluşlar, (kişiler uygun bulunan) STK, dernek ve vakıflar ile OSB müdürlükleri ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.
(2) Strateji Meclisi yılda en az 2 kere toplanır, gerekli hallerde Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır ve gündeme ilişkin konuları, Bilim Kurulu’nun Yönetim Kurulu’na sunmuş olduğu proje ve çalışmaları değerlendirmekle birlikte şehrin, ülkenin ve dünyanın önündeki sorunları, fırsatları ele alarak tavsiye niteliğinde kararlar verir.
(3) Taraflarca uygun görüldüğü takdirde, Strateji Meclisi üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarla veri tedariki ve iş birliği konularını kapsayan bir iyi niyet anlaşması (protokol) imzalanabilir.
(4) Strateji Meclisi üyelik süresi 3 yıl olmakla birlikte 3 toplantıdan 2’sine katılmayanların üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu
Madde 9- (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Başkanı’na önerilir ve Mütevelli Heyet Başkanı kendisine önerilen isimlerden Yönetim Kurulu üye listesini oluşturur ve görevlendirir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda en az 1 kere, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri;
 1. KOSAM’ı yerel, ulusal ve uluslararası tüm alanlarda temsil etmek.
   
 2. Araştırma ve rapor konu ve alanlarının belirlenmesi ve planlanması, araştırma veya projeyi gerçekleştirecek ekibin belirlenmesi ve konuyla ilgili gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin kararlar almak.
 
 1. Proje ve araştırma sonuç raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.
 
 1. Strateji Meclisi’nden veya üyelerinden gelen fikir ve tavsiyeleri değerlendirerek, Bilim Kurulu Koordinatörlüğü ve Müdür vasıtasıyla araştırma ve projelere bu doğrultuda yön vermek; Strateji Meclisi veya üyelerinin görüşlerine göre proje ya da çalışma başlatılması talimatı vermek; ön araştırma yapılmasını talep etmek.
 
 1. Müdür, Bilim Kurulu ve Proje Koordinatörlüklerini ve bunların faaliyetlerini denetlemek.
 
 1. Proje ve çalışmalarda, Proje Koordinatörlüklerine kamu ve özel sektörden temsilciler atamak; gerekli görülen hallerde proje ve çalışmaları en az 1 yönetim kurulu üyesi vasıtasıyla takip ve kontrol etmek.
         Bilim Kurulu
         Madde 11- (1) KOSAM’ın faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla KOSAM’a katkı sağlayan, akademisyenler ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 1 yıllığına görevlendirilen 5 üyeden oluşur; Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu üyelerinin sayısını ve görev süresini değiştirebilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Bilim Kurulu Koordinatörü, Yönetim Kurulu tarafından, Bilim Kurulu üyeleri arasından 1 yıllığına seçilir.
(3) Bilim Kurulu, Bilim Kurulu Koordinatörünün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az 1 kere toplanır. Bilim Kurulu Koordinatörü gerekli gördüğü takdirde Bilim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.        
         Bilim Kurulunun Görevleri
         Madde 12- (1) Bilim Kurulunun görevleri:
 1. Strateji Meclisi’nin tavsiyelerine ve Yönetim Kurulu’nun kararlarına bağlı olarak gerekli görülen alanlarda (Ekonomi, Tarım ve Gıda, Enerji ve Çevre, Yerel Kalkınma, Teknoloji ve Endüstri, vb.) proje koordinatörlükleri kurmak üzere Yönetim Kurulu’na rapor sunar; Proje Koordinatörlüğü’nün çalışmalarını sevk ve idare eder.
 
 1. Yönetim Kurulu’nun onayıyla kurulan Proje Koordinatörlüklerinin faaliyetlerini denetler ve amaca uygun biçimde, zamanında sonuç alınmasını sağlar.
 
 1. Proje, araştırma raporu vb. konularda çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu’na durum raporu ve sonuç raporu sunar.           
   
 2.  KOSAM’ın irtibat kurmasında fayda olan uluslararası veya ulusal diğer benzeri iştiraklerin listesini ve ortak çalışma alan ve konularını Yönetim Kurulu’na raporlar.
   
 3. Dış kaynaklı (ulusal veya uluslararası) fonları araştırarak proje tekliflerini Yönetim Kurulu’na sunar.
 
 1. Bir Proje Koordinatörlüğü oluşturulması durumunda, söz konusu koordinatörlüğün kimler tarafından ve hangi bütçe ile oluşturulması gerektiği konusunda Yönetim Kurulu’na gerekçeli rapor sunar.
 
 1. KOSAM’ın süreli ve süresiz yayın gerçekleştirmesini sağlar.
 
 1. KOSAM’ın yayın organlarının yayın ilkelerini belirler, standart kurallar oluşturur ve genel formatı belirleyerek Yönetim Kurulu onayına sunar. Özel sayıların yayımlanması, makale yazımı ve temini, gelen makalelerin seçilmesi ve ön değerlendirmesi; hakem havuzu oluşturulması, hakemlerin belirlenmesi; gelen hakem raporlarının değerlendirilmesi ve tüm yayın sürecinin Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayı dâhilinde yönetilmesini sağlar.
 
 
 1.  Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen hallerde çalışmaları, sonuç raporlarının diğer dillere çevrilerek yayımlanmasını sağlar.
 
Proje Koordinatör(lüğ)ü
         Madde 13- (1) Proje Koordinatörü ve bu koordinatörlüğün üyeleri Bilim Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Proje Koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu tarafından, proje/araştırma vb. faaliyetler için işin süresi kadar görevlendirilir.
(2) Proje Koordinatörlüğü, Bilim Kurulu’nun belirleyeceği ve Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı akademisyenlerden, Yönetim Kurulu’nun atayacağı kamu ve özel sektör temsilcileri ile araştırma görevlisi ve stajyerlerden oluşur.
 
Proje Koordinatör(lüğ)ü’nün Görevleri
 
Madde 14- (1) Proje Koordinatör(lüğ)ü’nün görevleri:
 
 1. Strateji Meclisi ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile Yönetim Kurulu’nun kararlarına bağlı olarak belirlenen alanlarda proje, rapor, bilgi notu, makale, vb. hazırlamak ve istenen sürede sunmak.
 
 1. Proje ve araştırma işlerini Yönetim Kurulu ve/veya Bilim Kurulu’na belirlenecek olan takvim uyarınca sunmak ve onay almak.
   
 2. Verilen görevi yerine getirmek için literatür taraması, saha çalışması ve araştırması yapmak; gerekli verinin toplanması ve ayıklanmasını sağlamak.
 
 1. Söz konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verinin tanımlanması ve bu verinin kaynağının kim veya hangi kurum olduğunu, verinin tedariki için, Bilim Kurulu ve/veya yönetim Kurulu’na raporlamak.
 
Sektör ve Kamu Temsilcileri
 
Madde 15- (1) Sektör Temsilcisi; ilgili proje, araştırma vb. faaliyetin çalışıldığı alanda uzman, sektöre hâkim, iş dünyası mensupları arasından Yönetim Kurulu tarafından proje süresince seçilir.
 
(2) Kamu Temsilcisi; ilgili proje, araştırma vb. faaliyetin çalışıldığı alanda uzman, kamu kurum veya kuruluşlarının personeli arasından Yönetim Kurulu tarafından proje süresince seçilir.
 
 
 
 •  
 
Madde 16- (1) Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla, en az lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından 3 yıl için atanır. Tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı hallerde görevi sona erer. Vekâleten atamalarda da aynı hükümler uygulanır.
         Müdürün görevleri
Madde 17 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu, Strateji Meclisi ve tüm koordinatörlük toplantılarına iştirak etmek ve genel koordinasyondan tam anlamıyla sorumlu olmak,
b) KOSAM’ı temsil etmek,
c) Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
d) KOSAM’ı amaçları doğrultusunda yönetmek ve gerçekleştirilen faaliyet ve araştırmalara ilişkin koordinasyonu sağlamak,
e) KOSAM’ın yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Bilim Kurulu Koordinatörü ile düzenlemek ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
f) Onaylanan çalışma programlarını belirlenen takvim içinde uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
g)  KOSAM’ın genel, proje ve araştırma bazlı ihtiyaçlarını Bilim Kurulu ve Proje Koordinatörlükleri ile istişare ederek Yönetim Kurulu’na sunmak,
h) Proje, eğitim, çalıştay, araştırma, yayın, kongre, sempozyum, seminer vb. faaliyetlerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
i)  KOSAM’ın faaliyetlerini yerine getirmede ihtiyaç duyulacak uzman, uzman yardımcısı, stajyer, sekreter vb. pozisyonlarda çalışacak ve Yönetim Kurulu’nca atanacak personel ile proje bazlı istihdam edilecek personeli görevleri ve KOSAM’ın amaçları doğrultusunda sevk ve idare etmek.
 
 
 
Ulusal Danışma Kurulu
Madde 18- (1) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçilen, Türkiye’de bulunan akademisyen ve uzmanlardan oluşur. Kurulun toplantı takvim ve şekline Yönetim Kurulu karar verir.
Ulusal Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 19- (1) Ulusal Danışma Kurulunun Görevleri:
 1. Yürütülmekte ya da başlatılacak olan proje ve çalışmalar ile KOSAM’ın genel işleyişi konularında görüş ve öneri sunmak,
 
 1. Yönetim Kurulu’na KOSAM’ın yararına olacak networking faaliyetleri için irtibat kurulacak kişi, kurum ve kuruluş önermek,
 
 1. KOSAM’ın kendisine, araştırma proje ve diğer çalışmalarına nitelik kazandıracak öneriler sunmak.
 
Uluslararası Danışma Kurulu
 
Madde 20- (1) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçilen, yurtdışında yaşayan Türk akademisyen ve uzmanlar ile Türkiye veya yurtdışında yaşayan yabancı akademisyen ve uzmanlardan oluşur. Kurulun toplantı takvim ve şekline Yönetim Kurulu karar verir.
 
Uluslararası Danışma Kurulunun Görevleri
 
Madde 21- (1) Uluslararası Danışma Kurulunun görevleri:
 
 1. Yürütülmekte ya da başlatılacak olan proje ve çalışmalar ile KOSAM’ın genel işleyişi konularında görüş ve öneri sunmak,
 
 1. Yönetim Kurulu’na KOSAM’ın yararına olacak networking faaliyetleri için irtibat kurulacak kişi, kurum ve kuruluş önermek,
 
 1. KOSAM’ın kendisine, araştırma proje ve diğer çalışmalarına uluslararası boyut katacak nitelikte öneriler sunmak.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOSAM’ın Yayınları ve Faaliyetleri
       Yayınlar ve Faaliyetler
       Madde 22- (1) Aşağıda anılan yayın ve faaliyetler Strateji Meclisi, Yönetim Kurulu veya harici taleplerle gerçekleşebilir:
 1. Araştırma Raporu: belirli bir konunun bir amaç doğrultusunda araştırılmasını, fizibiliteyi ve aksiyon alınması gereken konuları içeren, en az 10 sayfalık, akademik niteliği olmayan rapordur. Proje Koordinatörlüğü’nce hazırlanacak Araştırma Raporu, Bilim Kurulu’nca denetlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Çalışma süresi ve çalışmayı etkileyecek ekonomik şartlara (araştırmacı sayısı gibi) bağlı olarak bir Araştırma Raporu’nun bedeli değişiklik gösterebilir.
 
 1. Makale: Belirli bir konuda akademisyenler, araştırma görevlileri veya uzmanlar tarafından ortak bir çalışma ya da ferdi çabayla kaleme alınacak, ulusal veya uluslararası dizinde indekslenebilecek nitelikteki akademik yayındır. Makale kaleme alındıktan sonra Bilim Kurulu’nca kontrol edilip Yönetim Kurulu’na sunulur. Makaleyi kaleme alan personel söz konusu makalenin KOSAM’ın yayın organı olan KAR-SAD’da yayınlanmasını kabul eder.
 
 1. Proje: Yerel, ulusal veya uluslararası fonlarla desteklenen, KOSAM’ın faaliyet alanlarındaki konularda hazırlanarak başvurulan projedir.
 
 1. Yorum/Bilgi Notu: Gündemde olan bir konuda, Yönetim Kurulu veya Strateji Meclisi’nin talebi ile Bilim Kurulu üyeleri ya da Bilim Kurulu’nun uygun bulacağı bir uzman yahut akademisyen tarafından uzmanlık alanına göre hazırlanacak, 1-5 sayfa arasında, uzman görüşü bildiren, öngörü içeren, aydınlatıcı bilgidir.
 
 1. Dergi: KOSAM’ın faaliyet alanına giren konularda kaleme alınan, makale, yorum ve analiz gibi çalışmaların yayımlanacağı KAR-SAD’dır. Bu derginin hakem kurulu havuzu, KOSAM’ın Bilim Kurulu tarafından oluşturulur ve Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 
 
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 23 – (1) KOSAM’ın personeli, Müdürün olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından seçilir.
Harcama yetkilisi
Madde 24 – (1) KOSAM’ın harcama yetkilisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 25 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 26 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 – (1) Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
1 87   Mütevelli Heyet
20/08/2021
  Mütevelli Heyet
3
Yeni Yönerge