<< $this->title  Resmî Gazete Tarihi: 05.04.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31090
 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümlerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü,
b) Bölüm Başkanlığı: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Başkanlığını,
c) Müdürlük: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ç) PPL: Hususi Pilot Lisansını,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
g) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ğ) Uçuş Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Eğitimi Lisans Programı için anlaşmalı uçuş okulu tarafından oluşturulan Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
h) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
ı) Üniversite Bölüm Dersi: Teorik ve fiili uçuş dersleri dışında kalan tüm derslerini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu,
k) Yüksekokul Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulunu,
l) Yüksekokul Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemi, Öğretim Yılı, Öğretim Esasları ve Dersler

Kayıt işlemi
MADDE 5
– (1) Bölüme kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük onayı ile belirlenen tarihlerde, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından yapılır.
(2) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikasına sahip olmaları ve 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen diğer şartları taşıması gerekir.
(3) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapılmış olanlar ise iptal edilir.
(4) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları kayıt haklarını kaybederler. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların mazeretlerini belgelendirmeleri kaydıyla kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
(5) Başvuru formunda ikamet adresi olarak belirtilen adres, öğrencinin yazılı bildirim adresi olarak kabul edilir. Bu adresin değişmesi halinde öğrenci değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır.

Öğretim yılı
MADDE 6
– (1) Akademik yıl güz, bahar ve yaz döneminden oluşur.
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.
(3) Fiili uçuş takvimi Yüksekokul Kurulunca belirlenir.
(4) Meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi konusunda karar almaya Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.
(5) Gerektiğinde hafta içi mesai saati sonrası ile hafta sonu ve idari tatil günlerinde de ders yapılabilir.

Öğretim esasları
MADDE 7
– (1) Pilotaj Bölümü Dersleri; Üniversite Bölüm Dersleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen dersler olmak üzere iki kategoriden oluşur. SHGM tarafından belirlenen dersler de, teorik ve fiili uçuş dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır.
(2) SHGM tarafından belirlenen dersler, teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalardan ve uygulamalı derslerden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile uçuş dersleri, Üniversiteye bağlı diğer kampüslerde de yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Yüksekokul tarafından yürütülür.
(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi/AKTS değeri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Yüksekokul Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(4) Birinci sınıf programında yer alan teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı olamayan veya SHGM tarafından verilen Hususi Pilot Lisansı (PPL)’nı alamayan öğrenci, üst sınıflara ait teorik ve fiili uçuş derslerini alamaz.
(5) Teorik ve fiili uçuş derslerinin telafi ve sınav tekrarları SHGM tarafından yayımlanan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.
(6) Teorik ve fiili uçuş dersleri için diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alınamaz.

Ders ekleme ve silme işlemleri
MADDE 8
– (1) Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarısız olan öğrenci dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangilerinin tekrarlanacağına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.
(3) Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
(4) Alttan dersi olan öğrenciler ilgili dönemde en fazla 12 AKTS ilave ders alabilirler.
(5) Öğrencilerin her dönem alabileceği toplam AKTS sayısı danışmanının önerisi, bölüm başkanı ve yüksekokul müdürünün onayı ile belirlenir.   

Not yükseltme sınavı
MADDE 9
– (1) Öğrenciler sadece kayıtlı oldukları Üniversite Bölüm Dersleri için dönemin bağlı olduğu öğretim yılının bir önceki döneminde alarak başarılı oldukları derslerden, kayıtlı oldukları dönemde derslerin açılmış olması halinde final ve bütünleme döneminde not yükseltme sınavlarına girebilir. Ancak uygulamalı derslerde not yükseltme sınavı yapılıp yapılmayacağı yüksekokul tarafından belirlenir.
(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen final ve bütünleme sınav tarihlerinden beş iş günü öncesine kadar yapılır.
(3) Not yükseltme sınavının değerlendirilmesinde, alınan notun harf notuna etkisi %100’dür. Not yükseltme sınavında alınan harf notu bir önceki yıl/dönemde alınan harf notundan yüksek ise dikkate alınır. Aksi takdirde dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 10
– (1) Öğrenciler Üniversite Bölüm Derslerine, laboratuar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, teorik ve fiili uçuş derslerin %100’üne; Üniversite Bölüm Derslerinin teorik derslerinin %70’ine, uygulamalı derslerin de %80’ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılırlar ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremezler.
(2) Öğrencinin devamsızlık durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin sınav sonuçları ilgili dersin öğretim üyesi tarafından FX notuna dönüştürülür.
(3) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından belirlenir.
(4) Tekrarlanan derslerde önceki dönem/yılda daha önceden devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili Üniversite Bölüm Derslerinin ara sınavlarına girmek; ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Ancak teorik ve fiili uçuş derslerinde devam koşulu zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, Başarı Denetimi, Mazeret Sınavı, Mezuniyet ve Diploma Sınavları

Sınavlar
MADDE 11 – (1) Uçuş eğitimine ilişkin teorik ve fiili gereklilikler SHGM tarafından yayımlanan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Üniversite bölüm derslerinin sınavlarında, KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Notlar
MADDE 12 – (1) Ders başarı notu; dönem içinde yapılabilecek olan kısa ve ara sınavların, ödevlerin, uygulamalı çalışmalarının, genel sınavların ve dersin sorumlusu tarafından belirlenebilecek diğer sınav ve uygulamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir:
a) Teorik ve fiili uçuş dersleri için değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:
 
Aralık Notlar Katsayı
100- 97 A  4,0
96-94 A- 3,7
93-89 B+ 3,3
88-86 B 3,0
85-82 B- 2,7
81-79 C+ 2,3
78-75 C 2,0
74-0 FF 0,0
 
b) Diğer harf notları şunlardır:
1) FG = Sınava Girmedi
2) FX = Devamsız
3) I = Eksik
4) S = Yeterli
5) U = Yetersiz
6) T = Transfer
7) P = Devam Eden
c) Üniversite Bölüm Dersleri için değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve sayısal karşılıkları için KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
ç) Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı sayılmak için öğrencilerin A, A-, B+, B, B-, C+, C, ve S notlarından birini alması gerekir. Öğrenciler, FF, FX ve U notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
d) I notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen, ara sınavına giremeyen ya da stajı devam eden öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak ya da ilgili birim amirliğince ilan edilen tarihte mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Programlarında staj uygulaması bulunan birimlerde, eksiklik stajdan kaynaklanıyor ise dersi yürüten öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının, bölüm bulunmayan birimlerde ilgili birim amirinin onayıyla bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Bu durumda öğrenci bir sonraki dönemin ders kayıtları başlayana kadar, staja ilişkin eksiklerini tamamlamak zorundadır. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Bu süre içinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin, I notu FF notuna dönüşür.
e) S notu, (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olan öğrencilere; T notu, Üniversite dışından geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurulca kabul edilmiş derslerden geldiği üniversitede harf notu belirlenmemiş dersler için verilir. S ve T notları ortalama hesaplarına katılmaz.
f) P notu, bir dönemden fazla süren derslerde, birinci dönem sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.
g) U notu (a) bendinde belirtilen harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.
(2) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun kat sayısının çarpımıdır.
(3) Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yukarı yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.
(4) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin yüksekokuldaki dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Başarı denetimi
MADDE 13 – (1)
Fiili uçuş öncesi acil durum sınavlarında başarı notu S veya U olarak verilir. Günlük acil durumların bilinmesi gerekenlerden U alan öğrencinin o günkü uçuşu iptal edilir. Bunu alışkanlık haline getiren ve çeşitli zamanlarda bu yüzden uçuşu iptal edilen öğrencilere Uçuş Kuruluna sevk işlemi uygulanır.
(2) Uçak ve simülatör ile yapılan fiili uçuş derslerinin başarı notu uçuş fişleri esas alınarak bulunur.
(3) Fiili uçuş derslerinin herhangi birisinden yarıyıl içinde başarısız olan öğrenciler, yarıyıl sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir. Ayrıca uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenciler, bulunduğu yarıyılın sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir. Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yüksekokul Yönetim Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya uçuştan ayırma kararı verir.

Mazeret sınavı
MADDE 14
– (1) Teorik ve fiili uçuş derslerinin sınavlarından herhangi birine Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Fiili uçuş derslerinde, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle uçuşa katılamayan öğrenciler için yeni bir uçuş planlaması yapılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az beş iş günü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Yüksekokula başvurmak zorundadır.
(2) Üniversite Bölüm Derslerinin değerlendirilmesinde, KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diploma ve belgeler
MADDE 15
– (1) Bir öğrenci, bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek ise diploma almaya hak kazanır.
(2) Kayıtlı olduğu programda en az 240 AKTS değerinde dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.
(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili yönetim kurulunda onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun karar tarihi yazılır.
(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(5) Diplomalar Yüksekokul Müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uçuş disiplinsizliği ve uçuşa uyumsuzluk
MADDE 16
– (1) Aşağıda belirtilen uçuş disiplinsizliği ve uçuşa uyumsuzluk hallerinin tespit edilmesi durumunda öğrenci, Uçuş Kuruluna sevk edilir. Diğer disiplin suçları hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır:
a) Uçuş disiplinsizliği halleri şunlardır:
1) Uçuş öğretmeninin görevle ilgili olarak söylediklerini yapmamak, uygunsuz davranışlarda bulunmak.
2) Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak.
3) Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak.
4) Meskun mahaller üzerinde izinsiz alçak uçuş ve akrobasi yapmak.
5) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya teşebbüs etmek.
6) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek.
7) Kule, TMA kontrol, yaklaşma ve yol kontrol gibi hava trafik otoritelerince verilmiş talimatlara bilerek uymamak, bu talimatların dışına çıkmak.
8) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer uçuş disiplinsizliği hallerinin bulunması.
b) Uçuşa uyumsuzluk halleri şunlardır:
1) Fiili uçuş derslerinde görevle ilgili yeterli gelişmeyi gösterememek.
2) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle program aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmak.
3) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.

Kayıt silme
MADDE 17
– (1) Öğrencinin, aşağıdaki hallerde Üniversiteden kaydı silinir:
a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması.
b) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler hakkında, yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve Yönetim Kurulunca incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması.
c) Uçuş Kurulu tarafından uçuştan ayırma kararı verilmesi.
ç) Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde belirtilen suçlardan hüküm giymesi.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, SHGM tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

SHGM sınavları
MADDE 19
– (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan Teorik Bilgi Sınavları ve SHGM tarafından verilen/onaylanan pilot lisansları için SHGM’ye başvurmak ve işlemleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Yürürlük
MADDE 20
– (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.