<< $this->title Resmî Gazete Tarihi: 09.03.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30002
 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İlgili bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerini,
b) Başkoordinatör: Tıp eğitim programının yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumlu ve dönem koordinatörleri ile birlikte çalışan öğretim elemanını,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen öğretim elemanını,
ç) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’teki her bir dönemde hibrit sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,
d) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
e) Dönem: Toplamı en az yirmi sekiz haftalık zaman dilimini kapsayan iki yarıyıldan oluşan bir ders yılını,
f) Entegre sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim modelini,
g) Fakülte: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ğ) Fakülte Eğitim Komisyonu: Dekan, Başkoordinatör, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı ve Dönem Koordinatörlerinden oluşan komisyonu,
h) Hibrit sistem: Entegre Sistem ve Probleme Dayalı Öğrenim ortak uygulamalarını,
ı) İntörnlük: Dönem VI’da, klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren stajlardan oluşan 12 aylık bir eğitim - öğretim sürecini,
i) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim - öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim elemanını,
j) Kurul kredisi: Bir kurulun başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri ifade eden değeri,
k) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Ortak zorunlu dersler: Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen dersleri,
m) Probleme dayalı öğrenim: Dönem I, II ve III’te tüm dönem boyunca devam eden küçük grup uygulamalarını kapsayan mesleki beceri eğitimini,
n) Seçmeli dersler: Fakülte Kurulunca belirlenen ve öğrencilerin meslek dersleri dışında tercihen alacakları dersleri,
o) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
ö) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,
p) Staj: Dönem IV ve V’te klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yapılan eğitim-öğretimi,
r) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını,
s) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Kayıt
MADDE 4
– (1) Kayıt işlemlerinde 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 5
– (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her öğretim yılı başında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılması için ilgili öğretim yılı ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt yaptırabilir.
(2) Birinci dönemde yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci pasif öğrenci statüsüne girer, o dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre kanunda belirtilen eğitim - öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde kaydını yeniletmeyen öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması koşuluyla kaydına, Fakülte Yönetim Kurulu önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

İlişik kesme
MADDE 6
– (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak istedikleri takdirde kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlerin öğretim ücretinin iadesi ile ilgili hususlarda KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 7
– (1) Tıp Fakültesine yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet
MADDE 8
– (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıt yaptırdığı dönemin ders ekle-sil süresinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müfredatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir dilekçeyle Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Muafiyet işlemleri, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 9
– (1) Eğitim - öğretim, Fakülte Eğitim Komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim - öğretimin aşamaları
MADDE 10
– (1) Fakültenin eğitim - öğretim süresi altı dönemdir. Her dönem en az yirmi sekiz hafta sürelidir.
(2) Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim - öğretim üç aşamadan oluşur;
a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim - öğretim yılını kapsayan Dönem I, II ve III olmak üzere üç dönemden ibarettir.
b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim - öğretim yılını kapsayan Dönem IV ve V olmak üzere iki dönemden ibarettir.
c) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI’dan ibarettir.

Eğitim - öğretim şekli
MADDE 11
– (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistem, probleme dayalı öğrenim ve mesleki beceri eğitimlerini kapsayan hibrit sisteme göre eğitim-öğretim yapılır. Dönem IV, V ve VI’da eğitim - öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Dönem I, II ve III’te sınıf geçme esasına, Dönem IV, V ve VI’da staj geçme esasına dayalı sınıf geçme sistemi uygulanır.

Eğitim - öğretim süresi
MADDE 12
– (1) Öğrenciler, öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtildiği şekilde azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Fakülteden bu süre içinde mezun olamayanlar için ise yine 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, İzinler ve Mazeretler

Derslere devam
MADDE 13
– (1) Öğrencilerin derslere devam şartlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem I, II ve III’te yer alan her bir ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders kurulunda yer alan teorik derslerin % 70’ine, pratik uygulamaların % 80’ine katılmaları zorunludur.
b) Dönem IV ve V’te her staj için, teorik derslerin % 70’ine, pratik derslerin % 80’ine, Dönem VI’da ise her bir staj süresinin % 80’ine devamları zorunludur.
c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, ilgili kurul sonu sınavına giremezler.
ç) Yılsonu toplam pratik ve/veya teorik derslerin devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler final veya bütünleme sınavlarına giremezler.
(2) Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır.

İzinler
MADDE 14
– (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve geçerli nedenlerinin bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en fazla bir dönem olmak üzere toplamda en fazla üç dönem izin verilebilir. Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,
c) Mahallin mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) Fakülte yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen kayıt dondurma sebebinin kabul edilebilmesi için kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin yurt dışına gidiş ve dönüşlerini gösteren resmi belgeleri Dekanlığa vermeleri gerekir.
(3) Kayıt dondurma bir dönem için yapılır. Yarım dönemlik veya daha az süreli kayıt dondurma yapılamaz. Öğrencilerin bir defada en çok bir yıl kayıt dondurmalarına izin verilir.
(4) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını, kayıt dondurmayı gerektiren sebeplerin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapmaları zorunludur.
(5) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri gösteren belgeleri de ekleyerek kayıt dondurma talep formu doldurarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yaparlar.
(6) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi alamaz. Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.
(7) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki dönemi aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu öğrencilerden yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu Fakülte Yönetim Kurulunca incelendikten sonra öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin fakülte ile ilişikleri kesilir.
(8) Ülkemizi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez, bu öğrenciler giremedikleri kurul sonu sınavı yerine mazeret sınavına alınırlar. Bu faaliyetlere katılacak öğrencilerin, söz konusu faaliyetten en az bir hafta önce dekanlığa yazılı olarak başvurmaları ve faaliyet sonunda katılım belgelerini teslim etmeleri gerekir.
(9) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi - görgü artırma gibi imkânların doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami yasal öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler her defasında kayıt yeniletmek zorundadırlar.
 (10) Öğrenciler, Klinik Tıp Bilimleri ve İntörnlük aşamalarında gideceği üniversitede ilgili anabilim dalında staj yapacağına dair kabul yazısı, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun oluru ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim - öğretimin stajlarından bazılarını yurt içi veya yurt dışındaki bir başka üniversitede yapabilirler.
(11) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücreti ve bursu ile ilgili durumu hakkında KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Mazeretler
MADDE 15
– (1) Öğrencilerin mazeretleri, haklı ve geçerli nedenlerin, birinci ve ikinci dereceden yakınının vefatı, toplumsal olaylar, kazalar, sağlık sorunları, doğal afetler ve hukuken mücbir sebep sayılan haller varlığı halinde değerlendirilmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
 (2) Mazeret sınavları sadece kurul sonu sınavları için geçerlidir. Yılsonu final ve bütünleme sınavlarında mazeret geçerli değildir. Ancak, herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakınının hayati tehlike taşıdığının resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.
(3) Sağlık nedeniyle alınacak raporların tam teşekküllü resmi ve özel sağlık kurumlarından alınmış olması esastır.
(4) Sağlık raporları, ait olduğu gün veya günlerdeki sınavları kapsar. Raporlu öğrenci, raporlu olduğu tarihlerde yapılan sınavlara alınmaz.
(5) Mazereti olan öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde mazeretini Dekanlığa dilekçe ile bildirir. Üç iş gününden sonra verilen mazeretler kabul edilmez.
(6) Alınan sağlık raporlarından, sağlık nedeni ile hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Yukarıdaki devam ile ilgili kurallar, bilim dalı ve anabilim dalları dersleri, ders kurulları, stajlar ve dönemler için geçerlidir.
(8) Herhangi bir ruhsal veya bedensel rahatsızlığı nedeniyle öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki dönemi (yılı) aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerini belirten yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Not Değerlendirmeleri, Sınavlar, Dönemler ve Başarı Denetimi

Puan, harf notu ve katsayı
MADDE 16
– (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)
 
Puan Aralığı Verilen Not Katsayı
90-100 A 4,0
85 - 89 A- 3,7
80 - 84 B+ 3,3
75 - 79 B 3,0
70 - 74 B- 2,7
65 - 69 C+ 2,3
60 - 64 C 2,0
55 - 59 C- 1,7 (Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için Şartlı Geçer)
50 - 54 D+ 1,3 (Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için Şartlı Geçer)
40 - 49 D 1,0 (Kalır)
0 - 39 FF 0,0 (Kalır)

b) Diğer harf notları şunlardır:
1) FG = Sınava Girmedi,
2) FX = Devamsız,
3) I = Eksik,
4) S = Yeterli,
5) U = Yetersiz,
6) T = Transfer,
7) P = Devam Eden.
 (2) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
(3) Ortak zorunlu veya seçmeli dersler için bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır. Herhangi bir dönemde veya yılda FF, D, FX veya U notlarından birini alan ya da sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 17
– (1) Krediler, Yükseköğretim Kurulu tarafından, programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma süreleri göz önünde tutularak Fakülte Kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Ders kredilerinin hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurulur. Altı yıllık tıp eğitimi boyunca alınması gereken derslerin toplam karşılığı en az 360 AKTS olmak üzere, her dönemde en az 60 AKTS ders olacak şekilde program düzenlenir. Kredilerin tam sayı olarak verilmesi tercih edilir. Zorunlu hallerde buçuklu krediler verilebilir.
(2) Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Başarı denetimi
MADDE 18
– (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır. Geçme puanı altmıştır. Dönem boyunca devam eden derslerde başarı puanı, kurul sonu sınavları puan ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu final veya bütünleme sınav puanının % 40’ının toplamına eşittir. Bu oranların hesabında kesirler aynı şekilde korunur. Ancak başarı notu verilirken kesirli sayılar bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yöntemle tam sayıya çevrilir. Dönem sonu final veya bütünleme sınavından en az 50 puan alamayan öğrenciler başarısız kabul edilir ve FF notu ile değerlendirilir. Blok halinde uygulanan ders kurullarında, kurul sonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan puan başarı puanı olarak kabul edilir. 100 puan üzerinden hesaplanan puanlar 17 nci maddede belirtildiği şekilde başarı notuna ve katsayısına çevrilir. Sınav sonuçları not veya puan olarak ilan edilir.
(2) Ortak zorunlu dersler için C-, D+ notlarından birini alan öğrenci o dersi şartlı geçer. Ortak zorunlu derslerden herhangi birinden C-, D+ notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için bu derse kaydolduğu dönemdeki derslerin dönem ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Ortak zorunlu derslerde ders geçme esası uygulanır. Bir üst döneme geçmede ortak zorunlu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz. Şartlı geçer (C-, D+) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.
(3) Seçmeli dersler öğrencinin tercihine bırakılır, başarısız olduklarında dersi tekrar edebilir veya değiştirebilir ve başarısız olduğu ders yerine saydırabilir.
(4) Notlar 100 puan üzerinden tam sayı olarak verilir. 0,5 ve üzeri kesirler tam sayıya tamamlanır. 0,5’in altındaki kesirler silinir. Ham başarı notları 17 nci maddede belirtildiği şekilde katsayılara ve harf notlarına dönüştürülür.

Ders kurulu ve ders kurulu sınavları
MADDE 19
– (1) Eğitim - öğretim, Dönem I, II, III’te her dersin ders konuları arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş Hibrit Sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde bir yıl bir bütündür. Dönem IV, V, VI’da ise her staj bir derstir.
(2) Ders Kurulu sorumluları; Dekan veya görevlendireceği bir Dekan yardımcısı, Dekan tarafından atanacak olan Başkoordinatör, Başkoordinatör yardımcıları, ilgili dönemin koordinatörü ve yardımcıları ve ilgili ders kurulunda görevli anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşur.
(3) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, Dekanlıkça eğitim - öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulu sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.
(4) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik ve pratik olarak verdiği toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik sınavları her bir ders kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve/veya pratik dersler olarak Hibrit Eğitim Sistemi içinde yer alır.

Sınav tarihleri ve şekli
MADDE 20
– (1) Sınavlar ilan edilen tarihlerde yapılır. Ancak gerekli hallerde Fakülte Kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen sınav tarihlerini yeni belirlenen sınav tarihinden en az üç iş günü önceden ilan etmek şartıyla değiştirilebilir.
(2) Sınavlar teorik (yazılı ve/veya sözlü) ve pratik (yazılı ve/veya sözlü) olarak yapılabilir. Dönem I, II ve III’te gerekli hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.
(3) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciye “FG” notu verilir. Sınavın bir bölümüne girmeyen öğrenciye, sınavın o bölümü için sıfır puan verilir.
(4) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden veya bunlara teşebbüs eden öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(5) Ortak zorunlu derslerin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil) sınavları ve değerlendirmeleri, KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ve varsa ilgili birim uygulamalarına göre yapılır. Bu derslerden başarısız olan öğrenciler üst dönemlere geçebilirler. Ancak Dönem III’ün sonuna kadar bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler bir üst döneme devam edemezler.
(6) Gerek görüldüğünde sınavlar Fakülte Kurulu kararı ile mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar haricindeki cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
(7) Her öğrenci, sınav süresince sınav kurallarına uymak, öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak ve istendiğinde göstermek zorundadır.
(8) Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesiyle ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme
MADDE 21
– (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Teorik Puan: Her ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II, III için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde yapılır. Buna göre kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından % 50’lik başarı sağlanmış ise derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kurulunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya derslere ait teorik tam puanın % 50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.
b) Pratik Puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir.

Dönem sonu final sınavı ve dönem sonu bütünleme sınavı
MADDE 22
– (1) Dönem I, II, III’te, son ders kurulu sınavının bitiminden itibaren en erken yedi gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı (final) yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Ortak zorunlu derslerin genel sınavı akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Rektörlük tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yapılır. Seçmeli derslerin genel sınavı Rektörlük tarafından belirlenen tarihte yapılır.
(2) Dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları not ortalaması % 80 ve üzeri olduğunda dönem sonu genel sınavına girmeden sınıf geçme hakkı elde ederler. Bu durumda olan öğrencilerin final sınavından yedi gün öncesine kadar Tıp Fakültesi Dekanlığına dönem sonu genel sınavına girmeden direkt geçişten yararlanmak istediklerine dair bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Başvuran öğrencilerin dönem sonu genel sınav notu ders kurullarının not ortalaması olarak kabul edilir. Başvurmayan öğrenciler dönem sonu genel sınavına girmek zorundadırlar.
(3) Bu sınavda başarısız olanlar için dönem sonu bütünleme sınavı teorik ve/veya pratik olarak, dönem sonu final sınavından en az on gün sonra yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında olduğu gibidir. Dönem sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler aynı dönemi tekrar ederler.

Dönem sonu sınavlarında değerlendirme
MADDE 23
– (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen kurallar uyarınca yapılır.
b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem başarı notu; ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu sınavı puanının % 40’ının toplanmasıyla bulunan puana karşılık olan harf notudur.
c) Dönemi başarmak için, dönem sonu final ya da bütünleme sınavından en az 50 puan alınması ve dönem başarı notunun en az C olması gerekir.
ç) TEBAD tarafından yürütülen uygulamalı derslerde uygulamaya katılmayan öğrencilerin puanlarından katılmadıkları dersler için fakülte kurulunca belirlenen oranda puan düşürülür.
d) Zorunlu derslerin final ve bütünleme sınavları ortak olarak (Dönem I, II, III) birlikte sınav haftasında yapılır ve her biri bireysel olarak değerlendirilir. Geçmek için % 60’lık başarı sağlanması gerekir.
e) Seçmeli derslerden başarılı olabilmek için; öğrenci, seçmeli dersin genel veya bütünleme sınavında tam notun en az % 60’ını almak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24
– (1) Öğrenciler, sınav sonrası ilan edilen sorulara ve cevap anahtarına ilanından itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak Tıp Fakültesi Dekanlığına itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri ve dönem koordinatörlüğü tarafından incelenir ve gerekli görülürse düzeltme yapılır.
(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına notların ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili dönem koordinatörlüğüne itiraz edebilirler. İtiraz üzerine yapılacak inceleme sonucunda ancak maddi hata tespit edilirse gerekli düzeltmeler yapılır. İtirazlar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kesin olarak karara bağlanır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez. İtiraz Dekanlıkça yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Her türlü sınav sonuçları süresiz, sınav soru ve cevap kâğıtları ise beş yıl süreyle saklanır.

Mazeret sınavı
MADDE 25
– (1) Kurul sonu sınavlarına mazereti nedeni ile giremeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi yöntem ile yapılacağı dönem koordinatörleri tarafından belirlenir.

Stajların tamamlanması ve staj sınavı
MADDE 26
– (1) Dönem IV ve V'teki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde belirtilen eğitim - öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Sınava devam edebilmek için sınavın her aşamasından, 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Pratik ve sözlü sınavların en az iki öğretim üyesi/öğretim elemanı tarafından yapılması gerekir. Ancak yeterli öğretim üyesi olmayan stajlarda tek öğretim üyesi/öğretim elemanı tarafından da sözlü sınav yapılabilir. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı niteliğindedir.

Staj bütünleme sınavları
MADDE 27
– (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır. Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Staj bütünleme sınavları, dönemin en son stajının bitiminden en erken beş gün sonunda yapılır. Staj bütünleme sınavları yirmi bir günlük süre içinde tamamlanır. Ancak bir üst döneme geçebilecek durumda olan öğrenci için stajların bitiminden en erken beş gün sonra bütünleme sınavı yapılır. Birden fazla bütünleme olması durumunda on günlük süre içinde bütünleme sınavları tamamlanır.
(2) Dönem IV ve V’te staj bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj alamazlar.
(3) Dönem IV ve V’teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj gruplarından birisine intibakları, dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde uygulanır.

Staj başarı notu
MADDE 28
– (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının % 60’ı ile teorik sınav puanının % 40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun en az 60 (C) olması gerekir. Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.
(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ayrı ayrı belirtilerek ve elde edilen staj başarı notu ile birlikte sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
İntörnlük ve Başarı Notu

İntörnlük
MADDE 29
– (1) Dönem V’in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler intörnlüğe takip eden ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. İntörnlük süresi, zorunlu ve seçmeli stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahadeleri ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü içinde bildirilir. Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.
(2) Seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim dallarında seçmeli staj gruplarının oluşturulacağı, her yılın başında ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile eğitim komisyonunca düzenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Dönem koordinatörlüğü, öğrencilerin seçmeli staj grup dağılımlarını, başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihlerini göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.
(3) Dönem VI stajlarında başarısızlık halinde sınırsız tekrar hakkı verilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrencilerin öğrenim ücretleri hakkında KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Dönem başarı notu
MADDE 30
– (1) Dönem IV, V, VI’da, dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.

Mezuniyet
MADDE 31
– (1) Öğrencilerin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Mezuniyetler Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir.
(2) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem notlarının ortalamasıdır. Bu genel başarı notu olup öğrencinin mezuniyet notudur.
(3) Süresinde mezun olamayan öğrencilerin öğrenim ücretleri hakkında KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diplomalar
MADDE 32
– (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Tıp Fakültesi diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Fakültenin ilk iki/dört yarıyıl döneminin/sınıfının bütün derslerini başardığı halde, bu programın bütününü tamamlayamayan veya öğrenimine devam etmek istemediğini yazılı olarak bildiren öğrencilere, istekleri halinde Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Diploması ve Diploma Eki verilir. Altı yıllık/on iki yarıyıl eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması ve Diploma Eki verilir. Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması ve Diploma Eki alarak Fakülteden ilişiği kesilenler, daha sonra kendilerine tanınan yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, aldıkları diplomayı ve diploma ekini iade etmek zorundadırlar.
(3) Bir dönem sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, o dönem sonuna kadar alması gereken tüm ders, kurul veya stajları alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenciler dönem yüksek şeref öğrencisi, 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler ise dönem şeref öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o dönem sonunda Dekanlıkça dönem yüksek şeref veya şeref öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.
(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek şeref öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise diploma şeref öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte yüksek şeref veya şeref öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Fakülte Eğitim Komisyonu, Koordinatörler ve Görevleri

Fakülte Eğitim Komisyonu ve koordinatörler
MADDE 33
– (1) Fakülte Eğitim Komisyonu; dekan ve dekan yardımcıları, başkoordinatör, başkoordinatör yardımcıları, dönem koordinatörleri ve TEBAD başkanından oluşur. Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren eğitimle ilgili kurul ve komisyon başkanları ile fakülte öğrenci temsilcisi de dekanın davetiyle Fakülte Eğitim Komisyonu çalışmalarına katılabilir. Dekan, Fakülte Eğitim Komisyonunun başkanıdır. Dekanın katılamadığı toplantılarda dekan yardımcısı komisyona başkanlık eder.
(2) Başkoordinatör ve koordinatörler; dekan tarafından üç yıl için seçilirler. Başkoordinatör ve her bir koordinatör için, kendisinin önerdiği en fazla iki öğretim üyesi veya öğretim elemanı dekan tarafından üç yıl için yardımcı olarak görevlendirilir. Koordinatörler, Fakülte Eğitim Komisyonunun tabii üyeleridir. Yardımcıları, koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve koordinatörün bulunamadığı durumlarda yardımcılardan birisi eğitim komisyonuna davet edilir.
(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar eğitim komisyonu tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.
(4) Başkoordinatör ve koordinatörlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Başkoordinatörün görevleri
MADDE 34
– (1) Başkoordinatörün görevleri şunlardır:
a) Dönem koordinatörlüklerinin ilgili dönem eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlama süreçlerine katılmak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz önünde bulundurarak eğitim programını bütüncül olarak değerlendirip, son şeklinin verilmesini sağlamak ve Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.
b) Dönem koordinatörleri tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlendirmek, son şeklini vererek Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.
c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.
d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi Fakülte Eğitim Komisyonuna sunmak.
e) Öğrenci danışmanlığı sisteminin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.
f) Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanlığın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak başkoordinatörlükten istediği diğer çalışmaları yapmak.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 35
– (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim amaç ve hedeflerine uygun olarak anabilim dallarının görüşlerini alarak ilgili dönemin ve eğitim kurullarının eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek, yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayarak eğitim programını oluşturmak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve Başkoordinatörlüğe önermek.
b) Akademik takvimi oluşturmak ve Başkoordinatörlüğe sunmak.
c) Döneme ait dersler ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dönem amaç ve hedeflerine ve akademik takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
ç) Kurul sonu, dönem sonu ve bütünleme sınavlarını hazırlamak, yürütmek ve analiz etmek.
d) Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, başarıları düşük olan öğrencileri belirlemek ve danışmanlarına bildirmek.
e) Notların otomasyon sistemine aktarılmasını sağlamak.
f) Öğrencilerin sınav soruları ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarına olan itirazlarını inceleyerek Başkoordinatörlüğe bildirmek.
g) Ders Kurulunda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, öğrencilerin devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek.
ğ) Döneme ait ders ve stajların öğretim etkinliklerini izlemek, herhangi bir aksama durumunda gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde Fakülte Eğitim Komisyonuna bildirmek.
h) Dönem sonu raporu hazırlamak, Başkoordinatörlüğe göndermek ve gerektiğinde Fakülte Eğitim Komisyonuna sözlü olarak sunmak.

Başkoordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının görevleri
MADDE 36
– (1) Başkoordinatör yardımcıları ve koordinatör yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Başkoordinatör/koordinatöre işlerinde yardımcı olmak, verdiği görevleri yapmak,
b) Başkoordinatör/koordinatör bulunmadığı zaman görevlerini yerine getirmek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatları ve KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 38
– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 39
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.