<< $this->title
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ YAYINCILIK VE YAPIMCILIK İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönerge; KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) İktisadi İşletme: KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesini,
b) Müdür: İktisadi İşletmenin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
İktisadi İşletmenin Amacı ve Faaliyet Alanları

İktisadi İşletmenin amacı
Madde 5 – (1) İktisadi İşletmenin amacı; her türlü, kitap, dergi, tez basımı, yayını, dağıtımı, satışı faaliyetlerini yürütmek, uzaktan eğitim verilebilmesi için gereken ders materyallerini; video, ses kaydı ve benzeri hazırlamak, dağıtmak ve pazarlamak, belgesel filmi, tanıtım filmi, animasyon filmi gibi her türlü film yapımı, gişesi, satışı ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek, her türlü telif hakkını almak ve satmak, iştigal konuları alanında faaliyet göstermektir.
Madde 6 – (1) İktisadi İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kitap, dergi, broşür ve benzeri her türlü yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,
b) Enstitülerde hazırlanmış tezlerin basımını gerçekleştirmek,
c) Her türlü kısa veya uzun film, belgesel filmi, tanıtım filmi, animasyon filmi yapımını gerçekleştirmek,
d) Uzaktan eğitim verilebilmesi için gereken video, ses kaydı ve benzeri materyalleri hazırlamak, dağıtmak ve pazarlamak,
e) Benzeri alanlarda faaliyet göstermek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
İktisadi İşletmenin Yönetim Organları ve Görevleri

İktisadi İşletmenin yönetim organları
Madde 7 – (1) İktisadi İşletmenin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Müdür
Madde 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla en az lisans mezunu adaylar arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı hallerde görevi sona erer. Vekâleten atamalarda da aynı hükümler uygulanır.
(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, en az lisans mezunu adaylar arasından önereceği en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün, görevinin başında bulunamadığı hallerde yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.
 
Müdürün görevleri
Madde 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) İktisadi İşletmeyi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
c) İktisadi İşletmeyi, amacı doğrultusunda yönetmek,
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
d) İktisadi İşletmenin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmaktır.

Yönetim kurulu
Madde 10 – (1) Yönetim Kurulu Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine en az iki ayda bir üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, ihtiyaç duyduğu zaman Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri,
  1. İlk toplantıda bir Başkan ve Başkan yardımcısı seçmek,
  2. İktisadi İşletmenin faaliyet amacına uygun konularda gerekli kararları almaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
Madde 12 – (1) İktisadi İşletmenin personeli,  Müdürün olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından seçilir.
 
Harcama yetkilisi
Madde 13 – (1) İktisadi İşletmenin harcama yetkilisi Yönetim Kurulu başkanıdır.

Hüküm bulunmayan haller
Madde 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 15 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.