<< $this->title KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesindeki diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından KTO Karatay Üniversitesindeki diploma programlarına yatay geçişe ilişkin hükümleri düzenlemektir.
(2) Bu yönerge, KTO Karatay Üniversitesindeki diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından KTO Karatay Üniversitesindeki diploma programlarına yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu yönergede geçen,
a) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
b) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
c) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
d) Üniversite, KTO Karatay Üniversitesini,
e) Yatay Geçiş Kontenjanı: Yatay geçiş başvurusu yapılan yıla ait ÖSYM kontenjanları baz alınarak YÖK’ün sınırlamaları dahilinde önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
f) Farklı Puan Türü: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddenin 1.fıkrası e) bendindeki tanımı
 
ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Yatay Geçişler
Kurum İçi Yatay Geçiş
                                   
Not ortalaması ile kurum içi yatay geçiş
Madde 4 - (1) Not ortalaması ile kurum içi yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.
a) Üniversitenin bir programında kayıtlı olup, not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,75 olan öğrenciler başka bir programa geçmek için başvuruda bulunabilirler.
b) Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır.
c) Bu kategoride yatay geçiş, lisans diploma programlarının en erken ikinci en geç beşinci ders dönemine; ön lisans programlarının ise en erken ikinci, en geç üçüncü dönemine yapılabilir.
ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
d) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği ilgili yönetim kurulları tarafından ÖSYM kontenjanının yüzde 15’ini geçmeyecek biçimde belirlenerek Senatonun onayına sunulur.
e) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.

Merkezî yerleştirme taban puanı ile kurum içi yatay geçiş
Madde 5 - (1) Merkezî yerleştirme taban puanı ile kurum içi yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.

a) Üniversitenin bir programına kayıtlı olup taban puan şartı kriterini sağlayanlar başka bir programa geçmek için başvuruda bulunabilirler.
b) Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
c) Bu kategoride hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere en erken ikinci dönem yatay geçiş yapılabilir.
d) Taban puana göre başvurular Güz ve Bahar döneminde alınır.

Kurum Dışı Yatay Geçiş
Not ortalaması ile yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
Madde 6 - (1) Not ortalaması ile yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.
a) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması yüz üzerinden altmış (60/100) ya da dört üzerinden iki (2/4) olanlar, Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.
b) Bu kategoride   ön lisans programlarında ikinci ve üçüncü yarıyıl için; lisans programlarında dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları belirlenir.
c) Yurt içinden not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için ayrı ayrı olmak üzere; başvuru yapılan programın ÖSYM kontenjanı, 50’den az ise 2, 51-100 ise 3, 101+ ise 4 olarak belirlenir.

Merkezî yerleştirme taban puanı ile yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
Madde 7 -
(1) Merkezî yerleştirme taban puanı ile yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.
a) Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olanlar ön lisans veya lisans programlarına başvuruda bulunabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa da olabilir).
b) Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
c) Başarı şartı aranmaz.
ç) Bu kategoride en erken ikinci döneme yatay geçiş yapılabilir. Bu kategorideki yatay geçiş hakkından, yükseköğretime kayıtlı; hazırlık, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri de yararlanabilir.
d) Merkezi yerleştirme taban puanı ile yatay geçiş için güz döneminde ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’unu, bahar döneminde ise %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılır.
e) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
f) Bahar döneminde ülkemizdeki ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar taban puana göre yatay geçiş için başvuru yapabilir; ancak yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramaz.
g) Taban puana göre yatay geçişle Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmış olan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
Madde 8 - (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.
a) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına yatay geçiş yapılabilir.
b) Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin genel not ortalamasının yüz üzerinden altmış (60/100) olması şartı aranır.
c) Öğrencilerin ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırası aranır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da ilgili başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir.
ç) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
d) Yatay geçiş kontenjanı, ilgili yıl için yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanının azami yarısı olarak belirlenir.
e) Yurt dışından yatay geçiş lisans programları için sadece Güz döneminde başvuru alınır. f) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
g) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurtdışı kontenjanın yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Genel hükümler
Madde 9 - (1) DGS puanı ile sadece DGS kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamaz.
(2) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından yatay geçiş yapılamaz.
(3) Yükseköğretim Kurulu’nun merkezi yerleştirmede başarı sırası sınırı koymuş olduğu programlara geçmek için yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, ilgili başarı sırası koşulunu da sağlar durumda olması gereklidir.
(4) Kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumundan izinli olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. İlgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.
(5) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılan veya halen kayıtlı olmayanların başvuruları kabul edilmez. Öğrencinin bu konudaki belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
(6) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler merkezi yerleştirme puanı şartını sağladığı programlara yatay geçiş başvurusu yapabilir. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılamaz; bu programlara kurum içi yatay geçiş ise sadece not ortalamasına göre yapılabilir. (7) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

Özel Hükümler

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
Madde 10 - (1) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler.
(2) Bu kurumlardan 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

Yurt dışındaki kamu görevlisinin çocukları
Madde 11 - (1) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler anne veya babasının Devlet hizmetindeki görevinin sona ermesi veya işçi ise kesin dönüş yapması nedenleriyle Türkiye’ye dönmek için yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
(2) Öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi için yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması gerekir.
(3) Üniversitede yatay geçiş başvurusu yapılan fakültelerin yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. 

Yurt içindeki kamu görevlisinin çocukları
Madde 12 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, taban puan şartını sağladıkları takdirde kontenjan aranmaksızın Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.
(2) Bu durumdaki öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvurmaları halinde son iki ders dönemi dışında her sınıf veya ders dönemine kabul edilebilirler.

Yabancı diplomatların çocukları
Madde 13 - (1) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın Üniversitede başvurduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.
 
Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme süreci
Başvuru belgelerinin kontrolü
Madde 14 - (1) Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne yapılır. Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünün ön değerlendirmesinden sonra başvuru şartlarını sağladığı belirlenen ve başvuru belgeleri tamam olan adayların dosyaları ilgili bölümlere iletilir.
 
Değerlendirmede başarı ve taban puan sıralaması
Madde 15 - (1) Not Ortalamasına göre tüm şartları taşıyan adaylar, başvuruların ilan edilen kontenjandan fazla olması halinde genel not ortalamasına göre sıralanır; bu adaylardan genel not ortalaması aynı olanlar ise, geçilmek istenen programla ilgili almış oldukları merkezi yerleştirme puanına göre sıralanır.
(2) Taban puan kriterine göre tüm şartları sağlayan adaylardan eşit puana sahip olanlar ise not ortalamalarına göre sıralanır.

Başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması
Madde 16 - (1) Başvuru dosyaları, ilgili fakülte/YO/MYO tarafından her eğitim öğretim yılı için belirlenen Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve ilgili birime gönderilen değerlendirme sonuçları fakülte/YO/MYO kurullarınca karar bağlandıktan sonra Rektörlük Makamına arz edilir. Rektörlük Makamına arz edilen değerlendirme sonuçları da Rektörlük tarafından belirlenen Yatay Geçiş Üst Değerlendirme Komisyonunca mevzuat açısından incelenerek Rektörlüğün onayından sonra kesinleşir.

Sonuçların ilanı
Madde 17 - (1) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin web sayfasında duyurulur.
(2) Şartları sağlayan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
(3) İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.

İntibak programı
Madde 18 - (1) İlgili bölümler, yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceğini belirler.

Derslerin transferi ve not işlenmesi
Madde 19 - (1) Öğrencinin saydırdığı derslerin notları transkriptine harf notu olarak işlenir ve not ortalamasına eklenir.
(2) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, öğrencinin geldiği üniversitesindeki transkriptinde varsa yüzlük sistemdeki not karşılığı kullanılır. Transkriptte ya da üniversitenin genel not ortalamasının yüzlük sistemdeki karşılıklarını gösteren belge olmaması durumunda KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş not dönüştürme tablosu kullanılır.

Başvuru ücreti
Madde 20 - (1) Yatay geçiş başvurusu için alınacak ücret Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir; bu ücret hiçbir koşulda iade edilmez.

Yatay geçiş yapılan kurumun kontrolü
Madde 21 - (1) Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin özlük dosyası geldikleri kurumdan resmi yazı ile istenir.
(2) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.

Bursluluk durumu
Madde 22 - (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın burslu olup olmadığına bakılmaksızın yatay geçiş yapmak istedikleri programın bursluluk taban puan şartını sağlasalar dahi Üniversiteye ücretli olarak yatay geçiş yapabilirler. Ancak, KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesi çerçevesinde müracaat edilmesi halinde burs imkânı sağlanabilir. Yatay geçişte burs imkanının devam ettiği durumlarda bursluluk süresine öğrencinin daha önceki (Üniversite içi-dışı) programlarda hazırlık sınıfını da kapsayan eğitim öğretim süresi dâhildir.

Eğitim dili İngilizce olan programlara yatay geçişte yabancı dil başarı şartı
Madde 23 - (1) Eğitim dili en az yüzde 30 İngilizce olan programlara yatay geçiş için Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenmiş yabancı dil şartının sağlanması gerekir.
(2) Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yabancı dil şartını sağladığına dair belge ibraz edemeyen, ancak diğer başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen öğrenciler, talepleri halinde Üniversitenin akademik takviminde belirtilen Yeni Kayıt olan Öğrenciler için yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına (KEPT) girebilirler.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
                       
Yürürlük

Madde 24 - (1) 14.02.2017 tarihinde yapılan Senato toplantısında kabul edilen 2/4 sayılı kararı ile bu yönerge 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 25 - (1) Bu yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
SIRA FORM NO KURUL KARAR NO DEĞİŞİKLİK DURUMU
1 49 Senato
17/01/2020
Mütevelli Heyet
06/03/2020
Senato
2
Mütevelli Heyet
2
Madde 3-4-8-9-10-17