<< $this->title KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
PİLOTAJ BÖLÜMÜ UÇUŞ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunun amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge, KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunun amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, 5 Nisan 2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 20 Haziran 2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Pilot Lisans Yönetmeliğine (SHY-1) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen:
a) Kurul Başkanı: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulu Başkanını,
b) Bölüm: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü,
c) Bölüm Başkanlığı: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Başkanlığını,
ç) Mütevelli Heyet: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Onaylı Eğitim: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, özel bir müfredat ve gözetim altında yürütülen ve pilot lisansı alınmasında esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimini,
e) Onaylı Eğitim Organizasyonu: KTO Karatay Üniversitesi Onaylı Eğitim Organizasyonunu,
f) Öğrenci: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümüne kayıtlı öğrenciyi,
g) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: KTO Karatay Üniversitesi Senatosunu,
h) Uçuş Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,
ı) Uçuş Okulu: KTO Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesini,
i) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: KTO Karatay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) Üye: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kuru Üyesini,
l) Yüksekokul: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu,
m) Yüksekokul Müdürlüğü: KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Uçuş Kurulunun Görevleri ve Faaliyetleri
 
Uçuş Kurulunun görevleri ve faaliyetleri
MADDE 4 – (1) Uçuş Kurulunun görevleri ve faaliyetleri şunlardır:
a) 5 Nisan 2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde belirtilen uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk hali tespit edilen öğrencinin durumunu değerlendirmek, öğrencinin uçuşa devamı ya da uçuştan ayrılmasına dair karar almak ve değerlendirme raporu hazırlamak,
b) Uçuş Okulu’nun öğrenci hakkındaki değerlendirmelerine dayanarak karar almak ve değerlendirme raporu hazırlamak,
c) Uçuş Okulu tarafından verilen teorik bilgi ve uçuş eğitimlerinin sürelerini ve gerekli hallerde eğitim tekrarlarını ve sürelerini değerlendirmek, değerlendirmelere dair karar almak ve değerlendirme raporu hazırlamak,
ç) 5 Nisan 2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde belirtilen başarı denetimlerini gerçekleştirmek, denetimlere dair karar almak ve denetim raporu hazırlamak,
d) 5 Nisan 2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Bölüme yatay geçiş ile kaydolan öğrencinin alacağı teorik bilgi ve uçuş eğitimleri ve ücretlerini değerlendirmek ve değerlendirme raporu hazırlamak,
e) 5 Nisan 2020 tarihli ve 31090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde kayıt silme durumunda uçuş ücretine dair geri ödeme bedellerini değerlendirmek ve değerlendirme raporu hazırlamak,
f) Alınan kararları Senatonun ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onayı ve gereği için Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak,
g) Salt çoğunlukla en az ayda bir kez olağan gündemle veya gerekli hallerde Kurul Başkanının daveti üzerine toplantı yapmak ve oy çokluğuyla karar almak,
h) Kurul Başkanın ve/veya Uçuş Kurulu Üyelerinin yazılı veya sözlü önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
ğ) Faaliyetleri ve toplantıları raporlamak,
h) Mevzuat gereği ve/veya Rektörlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim
 
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) Uçuş Kurulunun yönetim organları şunlardır:
a) Kurul Başkanı
b) Uçuş Kurulu Üyeleri
 
Kurul Başkanı
MADDE 6 – (1) Kurul Başkanı; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Kurul Başkanı tekrar görevlendirilebilir. Kurul Başkanı, izin, hastalık ve görevlendirme gibi haller sebebiyle kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamayacaksa, bir Uçuş Kurulu üyesine vekâlet verir.
 
Kurul Başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Kurul Başkanının görevleri şunlardır:
a) Uçuş Kurulunu temsil etmek,
b) Uçuş Kuruluna başkanlık etmek,
c) Uçuş Kurulunun kararlarını uygulamak,
ç) Uçuş Kurulu faaliyetlerinin gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
d) Uçuş Kurulu faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetimiyle ilgili gerekli tedbirleri almak.
e) Gerekli hallerde Uçuş Kurulunu toplantıya çağırmak.
  
Uçuş Kurulu Üyeleri
MADDE 8 – (1) Uçuş Kurulu, Kurul Başkanı ve iki Üyeden oluşur. Uçuş Kurulu üyeleri Yüksekokul Müdürlüğünün göstereceği adaylar arasından Rektör tarafından seçilir. Uçuş Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır.
(2) Görevinden ayrılan Üyenin yerine Yüksekokul Müdürlüğünün göstereceği adaylar arasından Rektör tarafından seçilen yeni bir Üye görevlendirilir. Süreleri dolan Üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Üye yerine yeni bir Üye görevlendirilir.
 
Uçuş Kurulu Üyelerinin görevleri
MADDE 9 – (1) Uçuş Kurulu Üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Kurul Başkana Uçuş Kurulunun faaliyetlerinde yardımcı olmak,
b) Uçuş Kurulunun faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşmek,
ç) Uçuş Kurulu faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
d) Uçuş Kurulu faaliyetleriyle ve toplantılarla ilgili raporlar düzenlemek.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip Mütevelli Heyet karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.