<< $this->title KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ MERKEZLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ (LABORATUVARLAR) YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1–(1)  Bu Yönerge; KTO Karatay Üniversitesine bağlı olarak kurulan KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Merkezleri Müdürlüğü (Laboratuvarlar)  amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2–(1)  Bu Yönerge; KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Merkezleri Müdürlüğü’nün amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3–(1)  Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönerge geçen;
a) Merkez (KTO MERLAB): KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Merkezleri Müdürlüğünü,
b) Laboratuvar Sorumluları: Laboratuvar sorumlularını,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesi’ni,
f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu  
ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin Amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile Üniversite bünyesindeki diğer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların araştırma-geliştirme ve eğitime destek olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
b) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve işlevsel durumda olmasını sağlamak. Böylece Üniversitenin proje yürütme potansiyelini ve eğitim kalitesini artırmak,
c) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile araştırma-geliştirme konularında iş birliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,
 Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 a) Üniversitenin ve bölgenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel, teknolojik, uygulama ve eğitim faaliyetleri için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,
b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşlarındaki araştırmacıların bilimsel çalışmalarına destek vermek ve iş birliğini geliştirmek,
c)  Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Laboratuvar sorumluları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden, çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu ile beraber Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak ile yükümlüdürler. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkeze bağlı laboratuvarlardaki araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
d) Merkeze bağlı laboratuvarlar için yapılacak satın alma taleplerini (makine teçhizat, sarf malzeme, bakım onarım, vs.) Merkez ihtiyaçlarını ve mevcut envanter durumunu gözeterek Rektör onayına sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki iki üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini tespit etmek, Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,
b) Yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektöre sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma planını değerlendirmek ve Rektöre iletilmek üzere karara bağlamak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, laboratuvar birimleri oluşturmak, laboratuvar sorumlusu personelin görevlerini belirlemek ve takibini yapmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,
d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Laboratuvar sorumluları ve görevleri
MADDE 12 - (1) Merkez bünyesinde bulunan her birim (laboratuvar) için ilgili fakülte dekanlığınca önerilen bir Öğretim Elemanı Rektör tarafından Laboratuvar Sorumlusu olarak atanır.
(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin sonuçlandırılmasından, deneylerin etik kurallara uygun şartlarda ve etkin bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludurlar. Laboratuvar çalışma kurallarını belirler ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirleri Yönetim Kurulu bilgisine sunar.
(3) Laboratuvar sorumluları, sorumlu olduğu laboratuvardaki tüm cihazların çalışır durumda olması için gerekli takibi yapar. Laboratuvar da bulunan her cihaz için şablonu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan cihaz kullanma talimatlarını ve cihaz kullanım videolarını hazırlayarak Yönetim Kurulu bilgisine sunar.
(4) Yılda bir kez laboratuvar envanteri çıkararak Yönetim Kurulu bilgisine sunar. Güncel envanter listelerini Merkezin belirlediği şekilde kayıt altına alır.
(5) Eksik veya miktarı azalan sarf malzemelerin belirler, cihazların bakım-onarım işlemlerini takip eder ve satın alma işlemleri için Yönetim Kurulu bilgisine sunar.
(6) Laboratuvarların ilgili birimlerce talep edilen şekillerde düzenlemek.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 –(1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezi Araştırma Laboratuvarının yönetiminde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 –(1)Bu Yönerge hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17–(1)Bu Yönerge KTO Karatay Üniversitesi Senato ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edilip Senato kararı alındığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 –(1)Bu Yönerge hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.