<< $this->title
T.C.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1 - Bu yönergenin amacı KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama dersleri ile yıl içi ve ikinci ve üçüncü yıl yaz dönemi stajlarının uygulama esaslarının düzenlenmesinde ve yürütülmesinde uygulanacak esasları belirlemektir.

TANIMLAR
Madde 2 – Bu yönergede geçen;
a) Üniversite; KTO Karatay Üniversitesini,
b) Senato; Üniversite Senatosunu,
c) Yüksekokul; Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,
d) Yönetim Kurulu; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
e) Bölüm Başkanı; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,
f) Staj Sorumlusu; İlgili öğretim yılında uygulaması yapılan dersin sorumlu öğretim elemanını,
g) Staj Yürütücüsü; Staj yapılan kurumda öğrenciye görev, eğitim veren ve denetleyen kişiyi,
h) Öğrenci; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerini ifade eder.

STAJ ÇALIŞMALARININ ZORUNLULUĞU
Madde 3 - Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amaçları ile yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca fizyoterapist denetiminde staj yapmak zorundadır.

STAJ DÖNEMLERİ
Madde 4 - Öğrencilerin yarıyıl içi ve yaz staj süreleri eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Yaz dönemi stajları IV. ve VI. yarıyılları izleyen yaz ayları içerisinde 20 iş günü olarak yapılır. Yaz dönemi veya yarıyıl içi stajını alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler kaldıkları staj dersinin açıldığı ilk dönemde stajlarını almak ve tekrarlamak zorundadırlar.
 
STAJ YAPABİLME KOŞULLARI
Madde 5 - Her öğrenci  Yüksekokul’ un eğitim-öğretim programında gösterilen yarıyıl veya dönemlerde ve Yüksekokul tarafından belirlenen tarihler arasında stajını yapmak zorundadır.
a) IV. yarıyıl FTR 272 kodlu Yaz Stajı I için öğrencinin staj yapabileceği yılın ve o yıla kadar okutulan mesleki derslerin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir. Ayrıca “FTR 122 Fizyoterapide Isı, Işık”, “FTR 201 Elektroterapi I”, FTR 221 Fizyoterapi’ de Ölçme ve Değerlendirme”, “FTR 202 Elektroterapi II” ve “FTR 232 Tedavi Hareketleri ” derslerinin üç veya daha fazlasından başarısız (devamsızlıktan kalmamak şartıyla) olan öğrenci FTR 272 Yaz Stajı I’ i alamaz.
b) VI. yarıyıl FTR 372 kodlu Yaz Stajı II için öğrencinin Yaz Stajı I’ i tamamlamış ve başarılı olması, staj yapabileceği yılın ve o yıla kadar okutulan mesleki derslerin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.  Ayrıca “FTR 311 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I”, FTR 331 Ortopedik Rehabilitasyon”, FTR 361 Pediatrik Rehabilitasyon”, “FTR 351 Ortez ve Rehabilitasyon”, “FTR 301 Nörolojik Rehabilitasyon I”, “FTR 341 Pulmoner Rehabilitasyon”,  FTR 312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II”, , “FTR 302 Nörolojik Rehabilitasyon II,  ve FTR 342 Kardiak Rehabilitasyon, FTR 352 Protez ve Rehabilitasyonu” derslerinin beş veya daha fazlasından başarısız (devamsızlıktan kalmamak şartıyla) olan öğrenci FTR 372 Yaz Stajı II’ yi alamaz.
c) FTR 401 kodlu Klinik Uygulama I ve FTR 402 kodlu Klinik Uygulama II derslerini alabilmesi için Yaz Stajı II’ i başarıyla tamamlamış olması, yukarıda belirtilen 2.sınıf ve 3. Sınıf stajı yapabilmek için gerekli olan bütün dersleri almış olması ve devamsızlıktan kalmamış olması gerekir.

STAJLARA DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 6 - Öğrenciler staj süreleri içinde stajlara devam etmek zorundadır. Her ne sebeple olursa olsun bir stajda devamsızlığı % 20’ den fazla olan öğrenciler o stajı tümü ile tekrarlamak zorundadır. Staj sorumlusu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olan ve devamsızlıkları % 20’ yi geçmeyen öğrenciler stajlarını Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan telafi programı uyarınca tamamlamak zorundadır.

STAJLARIN YAPILACAĞI KURUMLAR
Madde 7 –Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin stajları Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun görülen yurtiçi veya yurtdışı resmi veya özel sağlık kurumlarında yapılabilir.

STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU
Madde 8
a) Öğrenciler staj defterini staj sorumlusundan teslim almak ve staj sonunda teslim etmek zorundadır.
b) Öğrenci Yüksekokul tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayını almadan staj dönemini ve staj yapacağı kurumu değiştiremez.
c) Öğrenci stajın gereği olan ve staj yürütücüsü tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
d) Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma, disiplin ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Gerektiği hallerde öğrenci hakkında Yükseköğretim Kuruluşları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

STAJ SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
Madde 9
a) Yüksekokul Müdürü: Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği Müdür Yardımcısına veya kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir.
Yüksekokul Müdürünün görevleri şunlardır:
- Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
- Staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek ya da denetlenmesini sağlamak,
- Staj eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli izni almak ve resmi yazışmaları yürütmek.
b) Staj Sorumlusu: Yüksekokul Müdürü tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri o programın staj sorumlusu olarak görevlendirilir.
Staj Sorumlusunun görevleri şunlardır:
- Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayına sunmak,
- Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj kurumlarına göndermek,
- Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
- Staj bitiminde öğrencilerin staj defterlerinin değerlendirilmesi ve staj sonu sınavının yapılmasını sağlamak,
- Staj sorumlusunun staj yapılan yerde herhangi bir tıbbi görev ve sorumluluğu yoktur.
c) Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj Yürütücüsü” dür.
Staj Yürütücüsünün görevleri şunlardır :
- Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,
- Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
- Öğrencinin staj çalışmasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu staj değerlendirme formunda belirterek, staj sorumlusuna göndermek.
 
STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 10 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün staj eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a) Öğrencinin IV. ve VI. Yarıyıl FTR 272 ve FTR 372 kodlu Yaz Stajlarının değerlendirilmesi:
Staj Yürütücüsü ve/veya staj sorumlusu Yüksekokul Müdürlüğünce gönderilen “Staj Değerlendirme Formu”na tam not 100 (yüz) üzerinden bir staj notu verir.
Staj sorumlusu öğrenci tarafından hazırlanan staj defterini değerlendirir, staj başarı notu bu iki (Staj Değerlendirme Formu ve Staj Defteri) notun ortalaması alınarak tespit edilir.
Staj başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.
Bu notun 60’dan az olması halinde öğrenci başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorundadır.
Bölüm Kurulu gerekli gördüğü takdirde staj sınavı da yapabilir. Staj sınavı, staj sorumlusu ve/veya bölüm öğretim üyeleri/görevlilerinden oluşan sınav komisyonu tarafından yazılı ve/veya sözlü, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bu durumda ise staj başarı notu bu sınav sonucu da eklenerek hesaplanır  (Staj Değerlendirme Formu notu, Staj Defteri notu, Staj sınavı notu) notun ortalaması alınarak tespit edilir.
b) FTR 401 kodlu Klinik Uygulama I ve FTR 402 kodlu Klinik Uygulama II derslerinin değerlendirilmesi:
Öğrenciler FTR 401 Klinik Uygulama I ve FTR 402 Klinik Uygulama II stajlarını tamamlayarak her staj dönemine ait yazılı ve/veya sözlü, teorik ve/veya uygulamalı ara ve bitirme sınavlarına girmek zorundadırlar. Staj Değerlendirme Formlarına Staj Yürütücüsü ve/veya Staj Sorumlusu tarafından 100 üzerinden bir staj notu verilir. Bu staj notunun 60 (altmış)’dan az olması halinde öğrenci başarısız sayılır ve o stajı tekrarlamak zorundadır.
Staj yürütücüsü ve staj sorumlusu tarafından takdir edilen notun %20’si ile staj sınavından öğrencinin aldığı notun %80’ının toplanması ile elde edilen başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.
Staj sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.

GENEL HÜKÜMLER
Madde 11 - Bu yönergede yer almayan hususlar Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 
YÜRÜRLÜK
Madde 12 - Bu yönerge bütün öğrencilere uygulanmak üzere Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararı ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
Madde 13 - Bu yönergeyi KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü yürütür.